?>

Азәрбајҹан Республикасы мүдафиә назири ордуну Гурбан бајрамы мүнасибәти илә тәбрик едиб

Азәрбајҹан Республикасы мүдафиә назири ордуну Гурбан бајрамы мүнасибәти илә тәбрик едиб

Азәрбајҹан Республикасы Мүдафиә назири ҝенерал-полковник Закир Һәсәнов​​​​​​​ Азәрбајҹан Республикасы ордусунун шәхси һејәтинә тәбрик мүраҹиәтиндә Гурбан бајрамынын Мүсәлман дүнјасынын мәнәви бирлик, һәмрәјлик, гардашлыг рәмзи олдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, мүраҹиәтдә дејилир: “Һәр ил өлкәмиздә дөвләт сәвијјәсиндә үмумхалг бајрамы кими гејд олунан Гурбан бајрамы инсанлар арасында бәрабәрлијин, бирлијин даһа да артырылмасынын вә ејни заманда ҹәмијјәтимиздә милли-мәнәви дәјәрләрә мөһкәм бағлылығын, һуманизмин, хејирхаһлыг вә мәрһәмәт дујғуларынын парлаг тәнтәнәсинә чеврилиб.

Ҝенерал-полковник Закир Һәсәнов Азәрбајҹан Республикасынын кечмиш президенти мәрһум Һејдәр Әлијевин милли-мәнәви дәјәрләри јүксәк тутдуғуну Азәрбајҹан Республикасы халгынын адәт -әнәнәләринин горунуб сахланмасына мисилсиз хидмәтләр ҝөстәрдијини дә диггәтә чәкмишдир.
Мүраҹиәтдә Азәрбајҹан Республикасынын һазырда да ислами вә бәшәри, милли-мәнәви дәјәрләрә һөрмәтлә јанашан дөвләтләрдән бири олдуғу билдирилиб.

Азәрбајҹан Республикасында мүдафиә назиринин дини мүнасибәтлә әлагәдар ордунун шәхси һејәтини тәбрик етмәси јени һал олараг диггәт чәкмәкдәдир.

Икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә дөјүшчүләрдәки дини мәфкурәнин, шәһадәт дүшүнҹәсинин әразиләрин ишғалдан азад олунмасы вә Азәрбајҹанын гәләбә газанмасындакы әвәзолунмаз ролу ачыг-ашкар өзүнү ҝөстәрди.

44 ҝүнлүк мүһарибәдә Азәрбајҹанлы мүсәлман дөјүшчүләрин дини шүарларла шәһадәт арзусу едәрәк әмәлијјата һазырланмалары барәдә бир чох фактлар вә видеолар јајылмышдыр.

Һәлә Азәрбајҹан Республикасы әразиләри ишғал алтында оларкән дә, Мүбариз Ибраһимов кими там дини инанҹла шәһадәт тәләби илә бөјүк гәһрәманлыг һадисәләри јарадан иҝид оғулларын әмәлләри өлкәнин әрази бүтөвлүјүнүн тәмининдә дини тәрбијәнин мүстәсна ролуну тез-тез ҝөз габағына ҹанландырырды.

Мүдафиә Назиринин ордуну Аллаһын јолунда һәр шејини вермәјин вә фәдакарлығын символу олан Гурбан бајрамы мүнасибәти илә тәбрик етмәсини дә, вәтәнин мүдафиәсиндә ислами дүшүнҹәнин әһәмијјәтинә ишарә кими гијмәтләндирмәк олар.

Експертләрә ҝөрә бу реаллығы нәзәрә алараг ордуда вә һәтта мәктәбләрдә ислам мәарифинин тәблиғи вә тәдриси просесинә хүсуси диггәт јетирилмәлидир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*