?>

"Азәрбајҹан гоншулары илә мүгјисәдә ҝеридә галыр"

Демократик Гүввәләрин Милли Шурасынын сәдри билдириб ки, азадлыг Индексинә ҝөрә, Азәрбајҹан Мәркәзи Асија, Африка вә Фарс Көрфәзи өлкәләриндән ҝери галыб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Ҹәмил Һәсәнли бу һагда өз Фаҹебоок сәһифәсиндә јазыр: "Сәрһәдсиз Репортјорлар” бејнәлхалг мәтбуаты мүдафиә тәшкилаты 2022-ҹи ил үчүн "Мәтбуат Азадлығы Индекси"ни ачыглајыб. Һесабат 180 өлкәни әһатә едиб. Мәтбуат азадлығы ҝөстәриҹиләринә ҝөрә, Азәрбајҹан 154-ҹү јердәдир. Өлкәмиз 153-ҹү јердә олан Беларусла, 154-ҹү јердә олан Русијанын арасына сығыныб. Бизим јахын гоншуларымыз олан Ҝүрҹүстан 89-ҹу, Ермәнистан исә 51-ҹи јердәдир.

Сијасәтчи гејд едиб ки, Түркмәнистан истисна олмагла, галан бүтүн орта Асија өлкәләри Азәрбајҹандан ирәлидәдир. Мәсәлән, Таҹикистан Азәрбајҹандан ики пиллә габагда - 152-ҹи јердә, Өзбәкистан 133-ҹү јердә, Газахыстан 122-ҹи јердә, Гырғызыстан исә 72-ҹи јердә гәрар тутур. Јәни, медиа азадлығы индексинә ҝөрә, Орта Асија дөвләти олан Гырғызыстан Азәрбајҹандан 2 дәфәдән дә артыг ирәлидәдир”.

Онун фикринҹә, Азәрбајҹан медиа азадлығы ҝөстәриҹиләринә ҝөрә нәинки Орта Асија, Африка өлкәләринин әксәријјәтиндән ҝеридәдир. Мәтбуат азадлығы индексинә ҝөрә, һәтта рәсми монархија режимләри белә биздән чох ирәлидәдир. Мәсәлән: Бирләшмиш Әрәб Әмирлији 138-ҹи јердә, Иорданија 120-ҹи јердә, Бенин Краллығы 121-ҹи јердә, Гәтәр монархијасы 119-ҹу јердәдир.

Ҹәмил Һәсәнли хәбәрдарлыг едиб ки, медиа һаггында јени ганунун гәбулундан, ваһид журналист вәсигәләринин, КИВ рејестринин тәтбигиндән сонра Азәрбајҹан дүнјанын 180 өлкәси арасында сонунҹу сыраларда да ола биләр.

Азәрбајҹан һакимијјәти Гәрбдәки тәшкилатларын бу кими һесабатларыны ҹиддијә алмыр вә онлары ермәни лобби тәшкилатларынын тәсири алтына дүшмәкдә вә ја өлкә дахилиндә мөвҹуд олан гәрбпәрәст гүввәләрин сахта мәлуматлары әсасында һесабат һазырламагда иттиһам едир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*