?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Азәрбајҹанын Имам Һүсејн (ә) Ордусундан гардаш Иран Ислам Республикасына саламлар – Видео

Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси дә әслиндә бөјүк гүввәләр тәрәфиндән Шиә Халгынын демографик бахымдан азалмасыны вә јаддашлардан силинмәсини нәзәрә алмышдырлар. Лакин бу мүһарибә бир даһа ҝөстәрди ки, Азәрбајҹан Халгы өз дининә, минталитетинә вә Илаһи Дәјәрләринә садиг бир халгдыр. Хариҹи вә дахили дүшмәнләр әл-әлә вериб Шиәлијин әлејһинә күтләви сүрәтдә, ҝенишмигјаслы тәблиғатлар апармасына бахмајараг, Аллаһ Тәала, һәмишәки кими бу дәфә дә дүшмәнләрин ҝөзләмәдији јердән онларын планларыны пуча чыхартды.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, һәлә гәдим заманлардан бәри дүшмән гүввәләринин Гафгаз реҝионунда нуфуза саһиб олмаглары үчүн Иранла мүһарибә апарараг бу әразиләри Ҝүлүстан вә Түркмәнчај мүгавиләләри әсасында Ирандан ајырдылар.

Чар Русијасы бөлҝәдә демографиг дәјишилик етмәк мәгсәди илә, Османлы вә Иранын мәркәзи әразиләриндән һајлар вә језди күрдләри ҝәтиздирәрәк Гафгазда јерләшдирди. Һәмчинин сүрҝүн бәһанәси илә Чар Русијасынын мүхтәлиф бөлҝәләриндән малаканлар вә саир славјанлары ҝәтиздирәрәк Гафгазын ән фүсүнкар вә стратежи әразиләриндә онлара јер, һабелә һәр ҹүрә имканат верди. Азәрбајҹан Шиәләринә һеч бир адијјаты олмајан Биринҹ ивә Икинҹи Дүнја мүһарибәси вә с сијаси ҝәрҝинликләр, репресијалар бәһанәләри илә күтләви сүрәтдә гырғына верирди. Бүтүн бунлар Мүсәлман әһалисинин Гафгазда нүфузунун азалмасы, сајынын кичилмәси мәгсәдини дашыјырды...

20-ҹи әсрин әввәләриндән башлајараг илк өнҹә Гәрб дөвләтләри вә Америка Бирләшмиш Штатларында, 1980 вә ССРИ-нин дағылмасындан сонра 90-ҹы илләрдән башлајараг бүтүн дүнјада олдуғу кими Азәрбајҹан Республикасында да силаһлы мүһарибәләрлә паралел халгын мәнлијини, дәјәр вә маһијјәтини овертон пәнҹәрәси адлы консепсија илә 180 дәрәҹә дәјишдирмәјә ҹәһд етдиләр. Империалист сионист гүввәләр атеист, деист, игноистләр, феминист, һомосексуал, маныслар вә с. мәнфур үнсүрләрдән истифадә едәрәк күтләви сүрәтдә һүҹума кечәрәк сојуг мүһарибәјә башладылар вә ҝүнү бу ҝүнә кими дә бу сојуг мүһарибә ҝүнү-ҝүндән даһа да шиддәтләнир вә ҝенишләнмәкдәдир...

Икинҹи Гарабағ Мүһарибәси дә әслиндә бөјүк гүввәләр тәрәфиндән Шиә Халгынын демографик бахымдан азалмасыны вә јаддашлардан силинмәсини нәзәрә алмышдырлар. Лакин бу мүһарибә бир даһа ҝөстәрди ки, Азәрбајҹан Халгы өз дининә, минталитетинә вә Илаһи Дәјәрләринә садиг бир халгдыр. Хариҹи вә дахили дүшмәнләр әл-әлә вериб Шиәлијин әлејһинә күтләви сүрәтдә, ҝенишмигјаслы тәблиғатлар апармасына бахмајараг, Аллаһ Тәала, һәмишәки кими бу дәфә дә дүшмәнләрин ҝөзләмәдији јердән онларын планларыны пуча чыхартды.

Белә ки, бу өлкәнин иҝид вә гејрәтли оғуллары Аллаһ Тәалаја етдикләри ибадәтләри, гылдыглары намазлар, тутдуглары оруҹлар илә “Аллаһу Әкбәр!”, “Ја Әли! Анҹаг Ирәли!”, “Ләббејкә Ја Һүсејн!”, “Ләббејкә Ја Әли!”, “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли! Кимдир Ахы Ермәни!” кими шүарлар сәсләндириб, дүшмән үзәринә шығыјыр, торпаглары азад едир, дүшмәнин гәлбинә хоф бә вәһшәт салырдылар. Азәрбајҹанын Һүсејнчи Ордусу Гарабағын дөјүнән үрәји олан Шушадан гардаш Иран Ислам Республикасына саламлар ҝөндәриб, өзләринин һалалзадәләр олдугларына даир шеирләр охујуб Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинә садиг олдугларыны нүмајиш етдирирдиләр...

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!