?>

АЕБА илә разылашманын әлдә олунмасы мүмкүндүр

АЕБА илә разылашманын әлдә олунмасы мүмкүндүр

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири дејиб ки, Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентликлә разылашманын әлдә олунмасы мүмкүндүр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Һүсејн Әмир-Абдуллаһијан дүнән бир твиттдә Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин баш директору илә ҝөрүшү илә бағлы дејиб ки, Теһранда Рафаел Гросси илә сәмими, ачыг вә нәтиҹәли данышыглар апарылды.

Әмир-Абдуллаһијан билдириб ки, әмәкдашлыгларын давам етдирилмәси барәдә јахшы разылашмалара ҝәлинди, амма мәтнин јекунлашдырылмасы бир нечә термин барәдә даһа артыг иш тәләб едир.

О, гејд едиб ки, техники мәсәләләри сијасиләшдирмәк конструктив дејил.

Әмир-Абдуллаһијан чәршәнбә ахшамы ҝүнү Гросси илә ҝөрүшдә Иран Ислам Республикасынын мүаһидәләр чәрчивәсиндә аҝентликлә конструктив анлашмаја олан ҹидди ирадәсинә тәкид вә үмидварлг едибдир ки, Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин баш директорунун сәфәриндә гаршылыглы етимад вә әмәкдашлыглар даһа да ҝүҹләнәҹәк.

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири һәмчинин хариҹи сијаси тәзјигләрә етинасызлыг зәрурәти вә аҝентлилјин тәрәфсиз, пешәкар вә техники ишинин өнәминә тәкид едиб.

Аҝентлилјин тәрәфсиз, пешәкар вә техники јанашмасына тәкид едән Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин баш директору да өз сәфәрини Иран Ислам Республикасы илә һәмкарлыгларын јүксәлдилмәси, проблемләрин һәлли, гаршылыглы анлашма вә диалог үзрә ирадәнин нишанәси адландырыб. О, Иран Ислам Республикасы илә јахын әмәкдашлыгла гаршыдакы ајлар әрзиндә јердә галан мәсәләләрин һәлли үчүн аҝентлијин һазырлығындан хәбәр вериб.

Американын Иран әлејһинә гејри-инсани вә залымҹасына санксијаларынын ләғви вә нүвә анлашмасынын иҹрасынын бәрпасы һагда мүзакирәләр нојабрын 29-да Вјанада кечирилмәлидир. Индијәдәк Вјанада Иранла дөрд үстәҝәл бир групу арасында алты мәрһәләдә мүзакирә кечирилиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*