?>

Авропа өлкәләри интиһар етмәкдәдирләр

Авропа өлкәләри интиһар етмәкдәдирләр

"Роснефт" ширкәтинин рәһбәри билдириб ки, Авропа өлкәләри Русијаја гаршы санксијалар тәтбиг етмәклә, енержи илә интиһар етмәкдәдирләр.

АБНА24 Хәбәр Верир , Авропа өлкәләри Русија-Украјна мүһарибәсинин башланмасы илә сон бир нечә ај әрзиндә Русијаја тәзјиг ҝөстәрмәк үчүн мүхтәлиф санксија пакетләрини гәбул едиб, иҹраја гојублар. Амма бу санксијалар һазырда, Русијанын енержи мәнбәләриндән сон дәрәҹә асылы олан Авропа өлкәләри үчүн шәраити сәртләшдирибдир. Һазырда Авропада јанаҹағын гијмәти кәскин шәкилдә артыб. Нәтиҹәдә бир чох маллар вә хидмәтләрин гијмәтләри дә артыбдыр. Белә ки, бир чох Авропа өлкәси инфлјасијанын артмасы вә игтисади инкишафын азалмасы илә үзләшир.

"Роснефт" ширкәтинин рәһбәри Игор Сечин Санкт-Петербургда кечирилән бејнәлхалг игтисади форумда билдирибдир ки, Авропа өлкәләри Русијаја гаршы санксијалар тәтбиг етмәклә, өз ајагларына атәш ачмагдадырлар.

Русија президенти Владимир Путин дә бу форумдакы чыхышында Авропа Бирлијинин анти-Русија санксијаларыны тәнгид едиб вә онлары дәлиҹәсинә вә ағылсыз һәрәкәтләр адландырыб.

Путин "санксија гыздырмасы"нын хәрҹләрини тәкҹә ҹари илдә тәхминән 400 милјард доллар елан вә гејд едиб ки, Авропа Бирлијинин сијасәтчиләри өз өлкәләринин игтисадијјатларына ҹидди зәрбәләр вурублар; бу да јүксәк инфлјасијаја сәбәб олубдур.

Авропа Бирлији сон заманлар Русијадан хам нефтин алынмасына гадағанын гојулмасы барәдә разылыға ҝәлдиләр, амма бу разылашма там шәкилдә олмајыб, үч өлкә үчүн ҝүзәштләр нәзәрдә тутубдур.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*