?>

Авропа Иттифагы Иран илә АЕБА арасында әлдә олунан разылашманы мүсбәт гаршылајыб

Авропа Иттифагы Иран илә АЕБА арасында әлдә олунан разылашманы мүсбәт гаршылајыб

Авропа Иттифагынын хариҹи сијасәт үзрә Али Нүмајәндәсинин мүавини Иран илә Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлик АЕБА арасында әлдә едилән разылашманы мүсбәт гаршылајараг, бу разылашманы, Иранын нүвә програмы илә бағлы мәлуматларын давамлылығыны тәмин етмәк бахымындан мүсбәт аддым кими гијмәтләндириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Енрике Мора Иран илә АЕБА арасындакы разылашмадан бир саат сонра өзүнүн Твиттер сәһифәсиндә јазыб: "Бу, Иранын нүвә програмы илә бағлы мәлуматларын давамлылығыны тәмин етмәк үчүн мүсбәт бир аддымдыр вә дипломатијаја јер верир. Сәјләри јүксәк гијмәтләндирирәм".

Мора сөзләринин давамында јазыб: "АБ -нин мәгсәди һамы тәрәфиндән Әһатәли Мүштәрәк Тәшәббүс Програмынын там олараг, һәјата кечирилмәсидир. Бунун үчүн Вјана данышыгларына ән гыса заманда башламағымыз чох ваҹибдир".

Гејд едәк ки, Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлијин баш директору Рафаел Гросси дә Теһрана сәфәри заманы Иран рәсмиләри илә данышыглары конструктив адландырыб вә тәрәфләрин фикир ајрылыгларыны һәлл етмәк үчүн дүзҝүн истигамәтдә һәрәкәт етдијини билдириб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*