?>
Америка Бирләшмиш Штатлары

АБШ 11 сентјабр һадисәләрилә бағлы бир рапорту мәхфиликдән чыхартды; Сәудијјәнин иштиракына даир һеч бир сәнәд јајымланмады

АБШ 11 сентјабр һадисәләрилә бағлы бир рапорту мәхфиликдән чыхартды; Сәудијјәнин иштиракына даир һеч бир сәнәд јајымланмады

Дүнән мәхфиликдән чыхарылан FBI-ын, 4 апрел 2016-ҹы ил тарихли 16 сәһифәлик бир мәтниндә Сәудијјә Әрәбистаны һөкумәтинин Калифорнијадакы әмәкдашы Өмәр әл-Бајуми илә 11 сентјабр һадисәләрини төрәдән ики нәфәр Наваф әл-Һәзми вә Халид әл-Муһзар арасындакы әлагәләрин олдуғуну диггәтә чәкир. Ҹәнаб Әл-Бајуми ики адама дәстәк јардымы ҝөстәрмәкдә ҝүнаһландырылыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатлары, 11 Сентјабр һадисәсилә бағлы бир рапорту FBI һесабатыны ҝизлиликдән чыхартды. Һесабат тәҹавүзкарларла Сәудијјә Әрәбистаны арасында әлагә гурма еһтималыны артырса да, гурбанларын аиләләринин ҝөзләнтиләринин әксинә олараг Сәудијјә Әрәбистаны Краллығынын мүһакимә олунмасына даир һеч бир дәлили онлара тәгдим етмир.

АБШ -ын Нју Јоркдакы әкиз гүлләләрини тәјјарәләр илә вуран ики тәҹавүзкар да дахил олмагла, 2001-ҹи ил, 11 сентјабр һадисәләрини төрәдән вә тәјјарәләри оғурлајан 19 адамдан 15 -и Сәудијјә вәтәндашы иди.

Дүнән мәхфиликдән чыхарылан FBI-ын, 4 апрел 2016-ҹы ил тарихли 16 сәһифәлик бир мәтниндә Сәудијјә Әрәбистаны һөкумәтинин Калифорнијадакы әмәкдашы Өмәр әл-Бајуми илә 11 сентјабр һадисәләрини төрәдән ики нәфәр Наваф әл-Һәзми вә Халид әл-Муһзар арасындакы әлагәләрин олдуғуну диггәтә чәкир. Ҹәнаб Әл-Бајуми ики адама дәстәк јардымы ҝөстәрмәкдә ҝүнаһландырылыр.

Бу һесабат, 2009 вә 2015 -ҹи илләрдә мәлуматлы бир мәнбәдән алынан мәлуматлар әсасында гурулуб. Бу етибарлы мәнбәнин кимлији һәлә дә сирр олараг галыр.FBI-ын (АФП-нин) һесабатында Өмәр әл-Бајуми илә 11 сентјабр һадисәләрини төрәдән ики шәхсин ҝөрүшләри тәфәррүаты илә верилиб. Һәр ики тәҹавүзкар 2000 -ҹи илдә АБШ -а көчмүш вә Калифорнијада мәскунлашмышлар.

Бундан әлавә, FBI һесабатында ики тәҹавүзкарла Лос-Анҹелесдәки бир вәһһаби мәсҹидин имамы вә 1990-ҹы илләрдә АБШ-да кечмиш Сәудијјә дипломаты Фәһд әл-Тәмири арасында ҹидди әлагәләр олдуғуну ҝөстәрир.

АБШ Федерал Тәһгигат Бүросунун һесабатында ики террорчунун телефон данышыгларыны арашдыраркән белә бир нәтиҹәјә ҝәлиб ки, гејд олунан ики террорчу Өмәр әл-Бајуми, Фәһд әл-Тәмири вә бир нечә башгасы илә әлагә сахламышдыр.

FBI мәнбәји сорғулар заманы Өмәр әл-Бајуминин садә бир тәләбәдән даһа чох Сәудијјә консуллуғунда мүһүм вәзифә тутан бир шәхс олдуғуну вурғулајараг дејиб: “Бајиминин Наваф әл-Һәзми вә Халид әл-Муһзара етдији јардым вә ҝөстәрдији дәстәкләр тәрҹүмәчи тапмаг, сәфәрләрдә онларла бир олмаг, мәнзил вә пул илә тәмин етмәкдән ибарәт олуб.”

Бу мәнбәнин һәјат јолдашы полисә дејиб ки, ҹәнаб Биоми тез -тез ҹиһаддан данышырды.

FBI һесабатында һәмчинин билдириб ки, Бајуми вә Сәмиринин Әрәбистан Јарымадасында Әл-Гаидә илә бағлы Јәмән вә Америка вәтәндашлығы олан натиг вә тәблиғатчы Әнвәр әл-Әвлаки илә дә дәфәләрлә ҝөрүшүб. Әл-Әвлаки 2011-ҹи илин сентјабрында АБШ-ын пилотсуз тәјјарәләринин Јәмәнә зәрбәси заманы өлдүрүлүб.

Бүтүн бу мәлуматлара бахмајараг, FBI-ын бу ҝизли һесабаты индијә гәдәр Сәудијјәнин 11 сентјабр һүҹумларында иштиракына даир һеч бир дәлили тәгдим етмир. Әр -Ријад һәмишә тарихин ән өлүмҹүл террор һүҹумунда рол ојнадығыны инкар едир.

Бунунла белә, гурбанларын аиләләринин вәкили Ҹејм Кринделл, сәнәдин мәхфиликдән чыхарылмасы илә бағлы бир бәјанат јајараг бу сәнәди 11 сентјабр һадисәләриндә Сәудијјә Әрәбистанынын дәстәји олдуғу еһтималын ҝүҹләндирилмәси адландырыб.

Кринделин вердији бәјанатда дејилир: "Ҝизли тәснифатдан илк сәнәдин чыхарылмасы илә, 11 сентјабр һадисәләриндә ролуну өрт-басдыр етмәк үчүн АБШ һөкумәтләринә ҝүвәнән Сәудијјә Әрәбистаныны 20 иллик гачгын дөврү сона чатды. Гурбанларын аиләләри гаршыдакы алты ајда даһа әһәмијјәтли мәхфи сәнәдләрин ачыгланмасыны ҝөзләјирләр."

Гејд едәк ки, Ҹо Бајден, 11 Сентјабр һадисәсинин ҝизли сәнәдләринин әксәријјәтинин мәхфилијини ләғв едиб вә иҹтимаијјәтә ачыгланмасыны әмр етмишдир.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*