?>
Амеирка Хәбәрләри

АБШ Һаити президентинин террор етмәкдә шүбһәли билинир - Фото

Гәдим бир франсыз мүстәмләкәси олан Һаити, Шимали вә Ҹәнуби Америкада, Бирләшмиш Штатлардан сонра истиглалијјәтини елан едән икинҹи өлкәдир. АБШ-ын апардығы шејтани сијасәтләр нәтиҹәсиндә Һаити бу ҝүн Гәрб јарымкүрәсинин ән касыб өлкәсидир вә хариҹи дүшмән гүввәләринин тәсири илә идарәетмәсиндәки анархија вәзијјәти һәлә дә давам едир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Чәршәнбә ҝүнү сәһәр еркән саатларында 53 јашлы Һаити Президенти Жуанел Мојес, өзләрини наркотиклә мүбаризә апардыглары билинән намәлум шәхсләр тәрәфиндән ҝүлләләниб. Гаршыдурмада президентин ханымы ағыр јараланыб вә хәстәханаја јерләшдирилиб.

Бу барәдә Һаити полис шефи Леон Чарлес телевизијаја вердији мүсаһибәсиндә билдириб ки, Һаити президенти Жуанел Мојесә суи-гәсддә шүбһәли билинәнләр сахланылыб. ШүбһәлигисмкимисахланыланларарасындаикиАБШвәтәндашларыдавардыр.

Һаити, илләрдир ки, јохсуллуг, игтисадијјатын тәнәззүлә уғрамасы, дахили вә сијаси ајры-сечкилик, вә гејри-сабит сосиал шәраитләр сәбәбиндән ҹидди дахили гарышыдурмалар ичиндәдир. Чохлары һесаб едир ки, белә бир вәзијјәтдә президентин террор едилмәси сосиал вәзијјәти вәтәндаш мүһарибәсинин јаранмасына гәдәр ҝәтирә биләр.

Бәзи аналтикләрин ачыгламаларына ҝөрә, Америка Бирләшмиш Штатларынын Гәрби Асијада хүсуси илә дә Әфганыстанда 20 иллик ишғалчы сијасәтинин биабырҹасына ифласа уғрамасынын ардынҹа, мәркәзи АБШ дөвләти Һаитид Республикасы, Куба вә саир Латын Америка дөвләтләриндә дахили чәкишмәәр јаратмагла дүнја иҹтимаијјәтинин диггәтини өз уғурсуз сијасәтләриндән јајындырмаға чалышыр.

Һаити Республикасы Америка гитәсиндә Гәраиб дәнизиндә јерләшән бир ада дөвләтидир. Кубанын шәргиндә јерләшән Һиспанјола адасыны Доминикан Республикасы илә пајлашыр вә аданын гәрб һиссәсиндә јерләшир. Әразиси 27750 км2 олан өлкәнин әһалиси 10 милјон, пајтахты Порто Принс шәһәридир.

Гәдим бир франсыз мүстәмләкәси олан Һаити, Шимали вә Ҹәнуби Америкада, Бирләшмиш Штатлардан сонра истиглалијјәтини елан едән икинҹи өлкәдир. АБШ-ын апардығы шејтани сијасәтләр нәтиҹәсиндә Һаити бу ҝүн Гәрб јарымкүрәсинин ән касыб өлкәсидир вә хариҹи дүшмән гүввәләринин тәсири илә идарәетмәсиндәки анархија вәзијјәти һәлә дә давам едир.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*