?>
Ислам Һакимијјәтинин Јени Уғурлары

АБШ-ын өлдүрүҹү санксијаларына рәғмән Сепаһ Мераҹ 113 адлы сон пилотсуз тәјјарәсини тәгдим етди + Фото

Учуш мүддәти 3 саат олан Мераҹ 113 пилотсуз тәјјарәси 150 км әмәлијјат мәсафәсинә маликдир вә 18,000 фут јүксәклијә гәдәр уча билир вә сејр сүрәти саатда 120 км-дир. Бу дрон максимум 50 кг чәки илә һаваја галха биләр вә 30 кг јүк дашымаг гүдрәтинә маликдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун -Сепаһын гуру гошунларына стратежи аваданлыглар әлавә етмәк үчүн кечирилән мәрасимдә Фәтһ баллистик ракетләри, Гаим 114 ракети вә јерүстү алмаз ракетләри дә дахил олмагла бир нечә јени силаһлар Сепаһын гуру гошунларына әлавә едилиб.

Мәрасимдә тәгдим олунан вә даһа аз медианын диггәтини чәкән аваданлыглардан бири дә Мераҹ 113 дрону иди. Сепаһ Гуру Гошунларынын Өзүнә Јетәрлилик Арашдырмасы вә Ҹиһад Тәшкилатынын ПУА Арашдырма Групу мүтәхәссисләри тәрәфиндән дизајн вә истеһсал едилән бу дрон, әслиндә ПУА пилотларыны јетишдирмәк үчүн хүсуси олараг һазырланмыш илк пилотсуз учуш апаратыдыр.

Учуш мүддәти 3 саат олан Мераҹ 113 пилотсуз тәјјарәси 150 км әмәлијјат мәсафәсинә маликдир вә 18,000 фут јүксәклијә гәдәр уча билир вә сејр сүрәти саатда 120 км-дир. Бу дрон максимум 50 кг чәки илә һаваја галха биләр вә 30 кг јүк дашымаг гүдрәтинә маликдир.

Тәхминән 4 ај давам едән Мераҹ 113 дизајнында, ПУА ваһидләринин тәлим еһтијаҹларыны өјрәнмәклә јанашы, Муһаҹир 6, Әбабил 3 вә Муһаҹир 2 пилотсуз учуш апаратларынын дизајнындан да илһамланмышды.

Бу ПУА-нын дизајн едилиб истеһсалындан өнҹә пилотлар ағыр хәрҹләрлә баша ҝәлән ПУА-ла тәлим ҝөрүрдүләр, лакин Мераҹ 113 дронларынын Сепаһ Гуру Гошунларына верилдикдән сонра тәлимләрә аз вәсаит ајырлмагла јанашы ПУА тәһсили мәһсул портфели дә тәкмилләшиб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*