?>

АБШ-ын фонд базарында тәнәззүл просеси давам едир

АБШ-ын фонд базарында тәнәззүл просеси давам едир

Украјна мүһарибәсинин үчүнҹү ајы илә бир заманда Американын “Уолл-Стрит” фонд базарында јашанан тәлатүмлү һәфтә даһа чох зәрәр вә бу өлкәнин фонд базарында ардыҹыл бешинҹи һәфтә тәнәззүллә баша чатыб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Бу һәфтә Америкада пајларын дәјәринин дүшмәси фонунда инвесторлар бу өлкәнин мәркәзи банкынын дурғунлуға вә иш јерләринин итирилмәсинә баис ола биләҹәк/ инфлјасијанын артмасынын гаршысыны алмаг үзрә сәјләриндән/ ниҝарандырлар.

Бу истигамәтдә фонд индекси олан «С әнд П 500» ҹүмә ҝүнү өзүнүн бир там онда доггуз фаизлик зәрәринин бир һиссәсини тәмин етмиш олса да, сыфыр там онда алты фаизлик зијанла бағланыбдыр.

«Доу Ҹонс» сәнаје индекси дә сыфыр там онда үч фаизлә тәнәззүл едибдир.

Аналитикләрин сөзләринә ҝөрә, базарын реаксијасы, инвесторларын/ мәркәзи банкын өлкәдә инфлјасијаја нәзарәт етмәк истигамәтиндә фаиз дәрәҹәләрини кәскин вә давамлы шәкилдә артырмаг үзрә давам едән сәјләриндән ниҝаран олдугларыны ҝөстәрир.

Америка мәркәзи банкынын статистикаларына ҝөрә, американ истеһлакчыларын борҹ сәвијјәси 2022-ҹи илин март ајында 52,4 милјард доллара чатыбдыр ки, бу да өнҹәки ил илә мүгајисәдә 14 фаизлик артымдан хәбәр верир.

Һәмин ајда кредит картларына шамил олан/ дөвријјәдә олан кредит борҹу да 21,4 фаиз артыбдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*