?>

АБШ-ын нүвә анлашмасындакы тамаһкарлыглары давам едир

АБШ-ын нүвә анлашмасындакы тамаһкарлыглары давам едир

АБШ дөвләт катиби бу өлкәнин ганунсуз шәкилдә нүвә анлашмасындан чыхмасына ишарә етмәдән иддиа едиб ки, , Иран анлашмадакы өһдәликләринә ҝери дөнсүн.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ентони Блинкен БМТ-нин Исвечрәнин Ҹеневрә шәһәриндәки Авропа гәрарҝаһында кечирилән тәркисилаһ конфрансында иддиа едиб ки, әҝәр Иран өз нүвә анлашмасы өһдәликләринә ҝери дөнәрсә, Америка да охшар аддымы атаҹагдыр. Американын Коннектикут штатындан олан демократ сенатор Крис Мурфи дә өз твиттләриндә идида едибдир ки, нүвә анлашмасынын бәрпасы Иран вә Американын ејни заманда вә гаршылыглы шәкилдә бу нүвә анлашмасына сәдагәтинә еһтијаҹ дујур. Ҹо Бајденин башчылыг етдији АБШ-ын јени һөкумәти бу өлкәнин сабиг президенти Доналд Трампын Иран гаршысындакы сијасәтинин уғурсуз галдығыны етираф едәрәк билдирибдир ки, нүвә анлашмасындан биртәрәфли гајдада чыхыш Вашингтонун бејнәлхалг тәҹридинә сәбәб олдуғуна ҝөрә, Американы БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын тәсдиг етдији бу анлашмаја ҝери дөндәрмәк нијјәтиндәдир. Бунунла белә, Бајден һөкумәтинин үзвләри кечән ҝүнләрдә дејибләр ки, онларын нүвә анлашмасына ҝери дөнмәләри Иранын өз ҹаваб аддымларындан ҝери чәкилмәсиндән сонра баш тутаҹаг. Бу сөзләр елә бир һалда сөјләнир ки, Вашингтон нүвә анлашмасыны позараг, биртәфәрли сурәтдә ондан чыхыбдыр. Иран Ислам Республикасы даима вурғулајыр ки, Вашингтонун анлашманы позан тәрәф олдуғуна вә Теһранын өһдәликләринин азалдылмасынын АБШ-ын гејри-гануни һәрәкәтләринә ҹаваб олараг һәјата кечирилдијинә ҝөрә, Теһран тәрәфиндән һәр һансы бир аддым, санксијаларын арадан галдырылмасындан сонра атылаҹагдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!