?>

АБШ-ын Москваја гаршы һәдәләри фајдасыздыр

АБШ-ын Москваја гаршы һәдәләри фајдасыздыр

Русијанын Америкадакы сәфири Вашингтон вә Берлинин Авропаја газ бору кәмәри барәдә Москваја гаршы иттиһамына реаксијада АБШ-ын Москва әлејһинә һәдәләрини фајдасыз адландырыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Анатоли Антонов бу ҝүн сәһәр саатларында бу барәдә бәјанат јајараг белә гејд едиб: Шәр фәалијјәтләр едән бир өлкә кими Русијадан давакар бир симанын тәсвир едилмәси үзрә сәјләр узун мүддәтдир ки, русофобијанын габарыг нишанәси олуб. Бизә гаршы тәһдидләр әсассыз вә фајдасыздыр.

Анатоли Антонов билдириб ки, Русија һеч бир вәҹһлә бу ҹүр сөзләри вә ја ганунсуз биртәрәфли санксијаларын тәтбиг едилмәсини гәбул етмәјәҹәк.

О, гејд едиб ки, јалныз БМТ-нин Тәһлүкәсизлик Шурасы белә бир иши ҝөрмәк гүдрәтинә маликдир. Алманија-Америка разылашмасы Русијаја гаршы сијаси һүҹумлар барәдә суаллар ортаја гојур.

АБШ президенти Ҹо Бајденин өз рус һәмкары Владимир Путинлә ҝөрүшүнә ишарә едән бу рус дипломат мәсәләни белә изаһ едиб: Өлкәмизә гаршы дүшмәнчилик ифадә тәрзи ики президентин 16 јанвар тарихли Ҹеневрә данышыгларынын руһу илә тәзад тәшкил едир.

“Москванын нөгтеји-нәзәринҹә, енержи мәнбәләриндән сијаси тәзјиг тәтбиг етмәк үзрә бир васитә кими истифадә истигамәтиндә олаҹаг һәр һансы иттиһам әдаләтсиз бир рәгабәтдир”-дејән Антонов билдириб ки, Русија һеч вахт өз һимајәләрини бир кәсә гәбул етдирмәјиб вә енержи мәнбәләриндән бир кәсә тәзјиг үчүн истифадә етмәјибдир.

Ҹүмә ахшамы ҝүнү сәһәр саатларында Алманија вә Америка һөкумәтләри “Шимал Ахыны-2” бору кәмәри лајиһәси барәдә бир разылашма тәгдим етдиләр. Һәмин разылашмада Берлин Русијанын енержидән Украјнаја вә ја Авропанын шәрги вә мәркәзиндәки диҝәр өлкәләрә гаршы бир силаһ кими истифадә үзрә һәр бир сәјинә ҹаваб верәҹәји барәдә үзәринә өһдәлик ҝөтүрүб.

Авропа Парламенти сон заманлар гәбул етдији бир гәтнамәдә “Шимал Ахыны-2” бору кәмәри лајиһәси вә “Росатом” ширкәтинә гаршы јени санксијаларын тәтбиг едилмәси вә Русијанын “Свифт” адланан мәлуматларын өтүрүлмәси вә өдәмәләрин апарылмасы үзрә бејнәлхалг банкларарасы системдән чыхарылмасыны истәди.

Ондан сонра Алманијанын гаршыдакы сечкиләриндә бу өлкәнин канслерлијинә намизәд олан Армин Лашет дејибдир ки, “Шимал Ахыны-2” бору кәмәри лајиһәсинин иҹрасы заманы Украјнанын мараглары горунмалыдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*