?>
Гафгаз вә Азәрбајҹан Хәбәрләри

АБШ, Франса вә Русија сәфирләринин Шушаја сәфәр етмәдикләринә ҝөз јуман Азәрбајҹандакы секталар Ирана һүрүрләр

АБШ, Франса вә Русија сәфирләринин Шушаја сәфәр етмәдикләринә ҝөз јуман Азәрбајҹандакы секталар Ирана һүрүрләр

АТӘТ-ин Минск групунун һәмсәдрләри олан өлкәләрин сәфирләринин Шушаја ҝетмәкдән имтина етмәсинә ҝөз јуманлар, сәсләрини уҹалтмајан јәһуди, пантүркчү, вәһһаби вә саир шејтани секталар бу ҝүнләрдә Имам Хаменеи ҹәнабларынын Бакыдакы нүмајәндәси Сејјид Әли Әкбәр Оҹагнеҹатын вә ИИР сәфиринин Шушаја сәфәрини вә Гәдим Шуша Мәсҹидиндә ибадәт етмәкләрини гынаг објектинә чевирәрәк буну Азәрбајҹан дөвләтинә вә халгына гаршы бөјүк бир мәнфи аддым кими ҝөстәрирләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүнләрдә, даһа дәгиг десәк ијулун 9-да Азәрбајҹан Республикасы тәрәфиндән рәсмән дәвәт олунмаларына бахмајараг, АБШ, Русија вә Франса сәфирләри, тәшкил едилән Фүзули вә  Шуша сәфәринә гатылмагдан имтина етмишләр.

Сөзүҝедән өлкәләрин бу мәсәләдә сәрҝиләдикләри ермәнипәрәст мөвгеләринә рәғмән, һәмин дөвләтләрин реҝионда әсас игтисади тәрәфдашы мәһз Азәрбајҹан олса да лакин онлар бу аддымы атмыш вә Шушанын Азәрбајҹан әразиси олдуғуну инкар етдикләрини долајысы илә бәјан етмишләр.

Унутмамалыјыг ки, тәкҹә 2019-ҹу илдә Азәрбајҹанын АБШ, Франса вә Русија илә үмуми тиҹарәт дөвријјәси 4 милјард 601 милјон доллар олуб. Ујғун олараг Русија илә 3 милјард 22 милјон, АБШ илә 791 милјон 884 мин вә Франса илә 787 милјон 366 мин долларлыг дөвријјә гејдә алыныб.

Амма Азәрбајҹанын Иран Ислам Республикасы илә үмуми тиҹарәт дөвријјәси 500 милјон ҹиварында олмасына рәғмән рәсми Теһран Биринҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә олдуғу кими Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә дә Азәрбајҹан Республикасынын кәнарында јер алыб, һәтта ҹәбһә бөлҝәләриндәки Азәрбајҹан һәрбичиләри үчүн исти ҝејимләрдән тутмуш ағыр силаһлар ҝөндәрмиш вә Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнә тәкид едәрәк Азәрбајҹан тәрәфинин бу мүһарибәдә һаглы олдуғуну вурғуламышдыр.

Анҹаг бүтүн бунлара бахмајараг, АТӘТ-ин Минск групунун һәмсәдрләри олан өлкәләрин АБШ, Русија вә Франсанын Бакыдакы сәфирләринин Шушаја ҝетмәкдән имтина етмәсинә ҝөз јуманлар, сәсләрини уҹалтмајан јәһуди, пантүркчү, вәһһаби вә саир шејтани секталар бу ҝүнләрдә Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Имам Хаменеи ҹәнабларынын Бакыдакы нүмајәндәси Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Әли Әкбәр Оҹагнеҹатын вә Иран Ислам Республикасынын сәфиринин Шушаја сәфәрини вә Гәдим Шуша Мәсҹидиндә ибадәт етмәкләрини гынаг објектинә чевирәрәк буну Азәрбајҹан дөвләтинә вә халгына гаршы бөјүк бир мәнфи аддым кими ҝөстәрирләр.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*