?>

АБШ сечкиләринин пәрдә архасындан јени фактлар үзә чыхыб

АБШ сечкиләринин пәрдә архасындан јени фактлар үзә чыхыб

Бәзи һиссәләри АБШ медиасында дәрҹ едилән "Доналд Трамп" һаггында јени бир китабда, бу өлкәдә президент сечкиләри ҝеҹәси һадисәләри тәсвир едилиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, "Вашингтон Пост" гәзети јазыб ки, АБШ-ын сабиг президентинин шәхси вәкили Рудј Ҹулиани сечкиләр ҝеҹәси Трампын сечки ҝәрарҝаһынын үзвләрини, сечкиләрин нәтиҹәсиндән асылы олмајараг, штатларда галиб ҝәлдикләрини елан етмәјә чағырыб.

Бу китаб, "Вәзијјәти тәкбашына идарә биләрәм" адланыр вә һәмин гәзетин ики мүхбири тәрәфиндән Трампын Ағ Евдәки сон бир или илә әлагәдар мәсәләләр һаггында јазылыб.

Мәлумата әсасән, Трамп Ҹо Бајден һаггында көмәкчисинә дејиб ки, мән бу ләнәтә ҝәлмишә удуза билмәрәм.

"Вашингтон Пост"ун мүхбирләри јазыблар ки, Трампын сечки ҝәрарҝаһынын рәсмиләри онунла ҝөрүш заманы сечкинин илкин нәтиҹәләринин бөјүк еһтималла онун леһинә олаҹағыны, лакин почтла верилән сәсләрин һесабланмасындан сонра Ҹо бајденлә фәргинин азалаҹағыны ҝөзләмәли олдуғуну сөјләјибләр.

Трамп Ҹо Бајденин гәләбәсиндән сонра, сечкиләрин Бајденин леһинә сахталашдырылдығыны иддиа етди. Рудј Ҹулиани иддиа илә бағлы мүхтәлиф штатларда мәһкәмәјә мүраҹиәт етсә дә, онун шикајәти тәмин едилмәди.

Бу јахынларда Күтләви Информасија Васитәләри Ҹулианинин вәкиллик лисензијасынын мәһкәмә гәрары илә дајандырылдығыны билдирибләр. Һәмчинин сечки сахтакарлығы илә бағлы Ҹулиани командасынын мәғлубијјәтиндән сонра Трампын јахынларына онун маашыны вермәмәји әмр етдији ачыгланыб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*