?>

АБШ Ермәнистанла әлагәләринә хүсуси өнәм верир

АБШ Ермәнистанла әлагәләринә хүсуси өнәм верир

Ермәнистанын баш назири Никол Пашинјан ијунун 18-дә АБШ дөвләт катибинин Авропа вә Аврасија мәсәләләри үзрә көмәкчиси Карен Донфриди гәбул едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , ҝөрүшдә баш назир Ермәнистан-Америка мүнасибәтләринин даим инкишаф етдијини вә ҝенишләндијини вурғулајараг билдириб ки, ханым Донфридин сәфәри икитәрәфли әлагәләрин мүзакирәси үчүн даһа бир фүрсәтдир. О әлавә едиб ки, демократијанын инкишафы Ермәнистан һөкумәтинин әсас приоритетләриндән биридир.

Карен Донфрид исә, өз нөвбәсиндә, АБШ Администрасијасынын Ермәнистанла мүхтәлиф истигамәтләрдә гаршылыглы тәрәфдашлығын ҝенишләнмәсинә вә мөһкәмләнмәсинә дә өнәм вердијини, Ермәнистанын демократик тәсисатларынын инкишафына дәстәјин давамлы олаҹағыны билдириб.

Ҝөрүшдә Ҹәнуби Гафгаз реҝионунда ҝедән просесләр, Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин һәлли, Ермәнистан вә Азәрбајҹан арасында делимитасија вә сәрһәд тәһлүкәсизлији комиссијасынын фәалијјәтинә дә тохунулуб.

Ҝөрүшүн давамында Ермәнистанын баш назири реҝионда сабитлијин вә сүлһүн мөһкәмләндијини вурғулајараг, реҝионал сабитлији позан тәхрибат характерли бәјанатлара вә һәрәкәтләрә бејнәлхалг иҹтимаијјәтин адекват реаксија вермәсинин зәрурилијини вурғулајыб.

Пашинјан АБШ-ын АТӘТ-ин Минск групунун һәмсәдр өлкәси кими әсас ролуну гејд едиб вә Минск Групунун һәмсәдрлији чәрчивәсиндә Гарабағ мүнагишәсинин һәртәрәфли һәлли просесинә өнәм вериб.

Хатырладаг ки, Гарабағ мәсәләсинин һәллинә мүнасибәтдә Бирләшмиш Штатларын мөвгеји Ермәнистанын мөвгеји илә үст-үстә дүшүр вә рәсми Вашингтон Гарабағ мүнагишәсинин һәлл олунмадығыны, бу сәбәбдән дә узунмүддәтли һәлл јолунун тапылмасына еһтијаҹ дујулдуғуну дүшүнүр. Онлар һәмчинин Гарабаға јекун статусун верилмәсиндә исрарлыдырлар.

Тәһлиллиәрә ҝөрә, АБШ һөкумәти Минск Групунун фәалијјәтсизлији дөнәминдә сүлһ просесини Русијанын нәзартиндән чыхарыб Брүсселә тапшырмагла Азәрбајҹан Республикасыны тәләјә салмаға чалышыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*