?>

АБШ-да јерли мәктәблиләрин күтләви гәбри ашкар едилиб

АБШ-да јерли мәктәблиләрин күтләви гәбри ашкар едилиб

Американын Небраска штатындакы бир мәктәбдә јүздән чох јерли мәктәблинин ҹәсәдинин галыглары ашкар едилиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Мәктәблиләр 19-ҹу әсрин сонларында вә 20-ҹи әсрин әввәлләриндә, јерли сакинләрин өвладларына тәлим кечән Америка һөкумәтинин нәзарәти алтында олан мәктәбләрдә һәјатларыны итирибләр.

Мәктәблиләр мүхтәлиф методларла һәјатларыны итирибләр.

Тәәссүфләр олсун ки, онларын бәзиләри вәрәм вә сәтәлҹәм кими хәстәликләр нәтиҹәсиндә вәфат едибләр. Онларын бир гисми исә суда батыб вә һәтта онларын бәзиләринин бәдәнләринә атәш ачылыбдыр.

Һәлә диҝәр мәктәблиләрин өлүм сәбәбләри ашкар едилмәјиб вә бу барәдә тәһгигатлар давам едир.

Мәктәблиләрин ҹәсәдләринин тапылдығы мәктәбин баниси АБШ ордусунун ҝенералы олуб.

Белә ҝөрүнүр ки, Америка һөкумәти, Таскиги-дә бу өлкәнин јерли сакинләринин гырғын едилмәләрини ҝизләтдији кими, бу мәсәләни дә өрт-басдыр етмәк истәјир.

Небреска университетинин тарих мүәллими Маргарет Жакобс бу һагда белә дејиб: Бу мәканлар мәктәбләр дејил,/ аиләләри вә өлкәләриндән ајырмаг үчүн јерли мәктәблиләрин ҝөндәрилдикләри мәркәзләр олублар.

Жакобс сөзләринә белә давам едиб: Мәгсәд, онларын дилләри, динләри вә мәдәнијјәтләрини арадан ҝөтүрмәк олубдур. Бу мәктәбләрдә хејли сајда психоложи вә ҹинси ишҝәнҹәләр мөвҹуд олуб.

Бу мәканлар кобуд вә амансыз мәканлар олублар. Мәктәблиләри әксәр һалларда өз аиләләриндән зорла ајырардылар.

Јерли мәктәблиләрин өлүмү Американын Небреска штаты илә мәһдудлашмыр. Ҹари илдә Канадада 1200-дән чох күтләви гәбир ашкар едилибдир.342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*