?>
Глобал Терроризимин Мәнбәји Америка вә Сионист Режимидир

АБШ вә сионист режим Ҝенерал-полковник Шәһид Сүлејманини террор етмәк үчүн 18 ај ҝизли план ҹызыблар

АБШ вә сионист режим Ҝенерал-полковник Шәһид Сүлејманини террор етмәк үчүн  18 ај ҝизли план ҹызыблар

Бенјамин Нетанјаһу Гасим Сүлејманијә гаршы террор акты һәјата кечирән АБШ-ын ишләри үзрә јеҝанә лидердир. О, террор актындан бир нечә саат өнҹә чох драматик һадисәләрә ишарә етди. Бу, әслиндә онун америкалыларын Бағдад һава лиманында бир нечә саатдан сонар һәјата кечирмәк истәдикләри пландан хәбәрдар олдуғуну ҝөстәрир.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, Неw Јорк Тимес јазыр: "Тәјјарә ҝеҹикди. Террорчу груп нараһат олду. Тәјјарә Дәмәшгдән Бағдада јерли вахтла саат 07.30-да учмалы иди. Дәмәшг һава лиманында олан хәбәрчиләр америкалылара учушун тәхирә салындығыны вә објектләринин һәлә ҝөрүнмәдијини сөјләди. "

Тәјјарәнин гапылары бағламадан бир нечә дәгигә әввәл Гасим Сүлејмани ону мүшајиәт едән ики нәфәрлә бирликдә ҝөјәртәјә чыхды. Тәјјарә саат 00: 36-да Бағдад Бејнәлхалг Һава Лиманына енди вә тәјјарәни тәрк едән илк шәхс ҝенерал-полковник Сүлејмани вә ону мүшајиәт едән инсанлар олду. О, Әбу Меһди әл-Муһәндис тәрәфиндән гаршыланды, сонра һава лиманынын сонунда террор һүҹумуна мәруз галан о ики машына миндиләр.

Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Гвардијасынын Сепаһын Гудс хүсуси тәјинатлылары Корпусунун командири ҝенерал-полковник Гасим Сүлејманијә истигамәтләнмиш террор әмәлијјаты АБШ-ы Иранла фәлакәтли мүһарибәјә сөвг етди.
 
Дүнјадакы бу једди ҝүнлүк вә гејри-мүәјјәнлијин тарихә кими давам едәҹәк ҝәрҝинлик Гасим Сүлејманинин 18 ајлыг ҝизли террор планына көкләнмишдир. Шүбһәсиз ки, Доналд Трумпын президентлијинин үч илиндә ән тәһлүкәли сәһифә һесаб олунан бир пландыр.
 
Сон бир ај әрзиндә баш верән бир сыра шиддәтли һадисәләрдән, о ҹүмләдән Кәркүкдә 33 јашлы Америкалы подратчынын (најомник) өлдүрүлмәси, АБШ-ын 27 декабр 2018-ҹи илдә Ирагдакы Катаиб Һизбуллаһ мөвгеләринә һүҹумлары вә бу групун ән аз 25 үзвүнүн өлдүрүлмәсинә сәбәб олан һадисәләрә бахмајараг. Вашингтон бир ил јарым әввәл Гасим Сүлејманинин террор едилмәси планыны нәзәрдән кечирирди. АБШ-ын Ирагдакы сәфирлијинә едилән һүҹумдан сонра Бағдаддакы сәфирлији горујан тәһлүкәсизлик гүввәләри, сәфирлијә ҝирәҹәк һәрһансы Ираглы нүмајишчиләри атәшә тутараг өлдүрмәк барәдә фәрман алмышды. Анҹаг онлары дағытмаг үчүн јалныз ҝөзјашардыҹы газ истифадә олунурду. Јени ил тәтилини Флорида дакы әмлакында кечирән вә һадисәләри телевизијада изләјән Доналд Трумп чох гәзәбләнди. Вә ҝенерал полковник Гасым Сүлејманинин өлдүрүлмәсини гәтијјәтлә исрар етди.

Сон 18 ај әрзиндә Ағ Ев ҝенерал-полковник Гасим Сүлејманинин шәһид олмасына сәбәб олан мәлумат әлдә етмәк үчүн Дәмәшг вә Бағдад һава лиманларында бәзи ишчиләри ишә ҝөтүрмәјә чалышды. Бу адамлардан бәзиләри америкалылара Гасим Сүлејманинин етдији сәјаһәт һаггында мәлумат вердиләр.
 
Алынан мәлуматлар онун фәргли һава јоллары илә учдуғуну вә дүшмәнләрә вурмаг шансыны вермәмәк үчүн билетинин јола дүшмәдән сон дәгигәләрдә сатын алындығыны ҝөстәрди. Сүлејмани үмумијјәтлә тәјјарәјә минән сонунҹу шәхс иди. Һәмишә тәјјарәнин сон гатында отурду ки, енишдән сонра дәрһал орадан чыхсын.
 
Вашингтон, Суријаја сәфәри заманы Һизбуллаһ групунун јүксәк сәвијјәли үзвү илә бирликдә олдуғу Сүлејмани террорунун Ливан групуну Исраилә гаршы дәрһал бир һәрби һүҹума сүрүкләјә биләҹәјиндән горхду, буна ҝөрә дә Ливанда террор төрәтмәди.

Декабрын 27-дән бәри Вашингтон бир сыра сајтлары изләјир. Президентин Милли Тәһлүкәсизлик Мүшавири Роберт Обрајен, АБШ-ын мүмкүн нијјәтләрини садалады. Бунлардан бири Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусуна Сепаһа Фарс көрфәзиндә һүҹумлар үчүн сифариш верән Иран ҝәмисинә һүҹум иди. Мәмурлар арасында, Америка һәдәфләринә һүҹум планы һаггында кифајәт гәдәр мәлуматын олдуғуна инанан Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин (CIA) директору Ҹина Һаспел, Гасим Сүлејманинин террор едилмәсинә бөјүк мараг ҝөстәрирди. Анҹаг АБШ Дөвләт Катиби Мајк Помпео Гасим Сүлејманинин дәһшәтли сүрәтдә террор едилмәсиндән сонра бу барәдә АБШ-да ҝедән мүзакирәләр заманы дәфәләрлә Гасим Сүлејманинин јахын ҝүнләрдә һүҹм тәшкил едәҹәји планларынын олдуғуну иддиа етдикдә Ҹина Һаспел бу ҹүр иддиалары дилә ҝәтирмәмәјин даһа јахшы олдуғуну вурғуламышдыр .

10 јанвар 2020-ҹи илдә Доналд Трумп өзү билдирди ки, Гасим Сүлејманинин Бағдаддакы сәфирлик дә дахил олмагла АБШ-ын дөрд сәфирлијинә һүҹум планлашдырдырыбмыш.
 
Исраил Сүлејманинин террор едилмәсиндән мәмнун олса да, Сәудијјә Әрәбистаны АБШ-ын ишим нәтиҹәләрини нәзәрә алмадан белә аддым атдығындан нараһат иди. Анҹаг Сәудијјә Әрәбистанынын вәлиәһдинин гардашы Халид бин Салманын Ағ Ев рәсмиләри илә ҝөрүшмдүкдән сонра Сәудијјәнин һәјәҹаны азалды.

Билдирилир ки, Иранын Гасим Сүлејманинин өлдүрүлмәси илә әлагәдар гисас зәрбәси онун шәһид олмасындан беш ҝүн сонра ҝәлди. Ағ Евин вә Пентагонун әмәлијјат отағында олан АБШ һакимијјәти Иран ракетләринин АБШ-ын Ирагдакы ики базасына вурдуғу видеолары изләјирдиләр.
 
Исраилин кечмиш мүдафиә назири Авигдор Либерман, 12 јанвар Базар ҝүнү, "Бу бизим ишимиз дејил. Исраил һәр һансы бир мүнагишәдән узаг олмалыдыр" ифадәси илә чыхыш етди. Анҹаг Исраилин Баш назири Бенјамин Нетанјаһу, 2 јанвар Ҹүмә ахшамы ҝүнү Сүлејманинин шәһадәтиндән бир ҝүн әввәл, Тәл-Әвив һава лиманында Јунаныстана рәсми сәфәр үчүн тәјјарәјә минмәдән әввәл деди: "Бөлҝәмиздә чох драматик һадисәләр вар. Биз өзүмүзү горумаг үчүн АБШ мөвгејини там мүдафиә едирик."
 
Һәмин ҝүн Нетанјаһу, Бағдаддакы АБШ сәфирлијинә едилән һүҹумда Исраилин АБШ-ын јанында дајандығыны билдирсә дә, сонрадан мәлум олду ки, Бенјамин Нетанјаһу Гасим Сүлејманијә гаршы террор акты һәјата кечирән АБШ-ын ишләри үзрә јеҝанә лидердир. О, террор актындан бир нечә саат өнҹә чох драматик һадисәләрә ишарә етди. Бу, әслиндә онун америкалыларын Бағдад һава лиманында бир нечә саатдан сонар һәјата кечирмәк истәдикләри пландан хәбәрдар олдуғуну ҝөстәрир.

АБШ-ын NBC Nеws хәбәр аҝентлији, јанварын 1-дә Дәмәшг һава лиманында олан хәбәрчиләрин ҝенерал-полковник Гасим Сүлејманинин Суријанын өзәл ширкәти Аирбус А320-нин ҝөјәртәсинә галхдығы хәбәрини вердикләри заман Исраилдән ҝәлән мәлуматлар да бунун тәфәррүатларыны тәсдигләмәјә көмәк етди.

NBC  ТВ-нин вердији мәлумата ҝөрә, CIA директору вә АБШ Мүдафиә катиби Марк Еспер, өлкәнин ики фәргли реҝионларында Гасим Сүлејмани неҹә Бағдада јола дүшдүјүнү вә Әбу Меһди әл-Мүһәндисинин ону неҹә саламладығыны вә сонра онун машына миндијини, сонра исә, дөрд Һеллфире ракети илә тәҹһиз олунмуш үч ПУА-ын онларын машынларына ракет ударлары ендирдијини сејр едирмишләр. Бу нәглијјат васитәләриндәки он нәфәрдән һеч бири сағ галмады. Атәшә тутулма әмри Гәтәрин пајтахты Доһада јерләшән АБШ Мәркәзи Команданлығындан (CENTCOM) верилиб.
 
Әлбәтдә, Гасим Сүлејманинин өлдүрүлмәси Ислам Ингилабы Кешикчиләр Корпусунун командирләринин вә бөлҝәдәки Иран мүттәфиг гүввәләринин рәһбәрләри үчүн даһа ҝениш террор планынын бир һиссәсидир. Блә ки, 2 јанвар Ҹүмә ахшамы ҝүнү Јәмәндә бир Американ пилотсуз тәјјарәси тәрәфиндән һүҹума мәруз галан Гудс Бригадасынын малијјә ишләри үзрә мәсул шәхси Әбдүл Рза Шәһлаи сағ галды.

Бу плана ҹаваб верән Пентагон сөзчүсү: "Биз дә һәмин ҝүн Јәмәндә едилән һүҹумлар барәдә јајымланан хәбәрләри ҝөрдүк, амма ҝәлин медиада бу барәдә данышмајаг."

АБШ, Әбдүл Рза Шаһлајынын тутулмасы вә ја өлдүрүлмәси барәдә мәлумат үчүн 15 милјон доллар мүкафат вердијини ачыглајыб.
 
Бунунла әлагәдар Инҝилтәрәнин Даилј Маил гәзети иддиа едир ки, јанварын 11-дә Кәрбәлада Ирагын Көнүллү Дәстәләри олан Әл-Һашд әл-Шааби Тәшкилатынын командирләриндән бири Талибан Аббас Әли әл-Саедијә намәлум силаһлы шәхсләрин һүҹуму заманы өлдүрүлмүшдүр. Лакин буна бахмајараг ертәси ҝүн Кәрбәла полиси вә Әл-Һашд әл-Шааби Тәшкилаты ајры-ајры бәјанатларда Әл-Һашд әл-Шааби тәшкилатынын Кәрбәла бригадасы командиринин өлдүрүлмәси хәбәрләрини тәкзиб етдләр.
 
"The Times of Israel" сајтынын вердији мәлумата ҝөрә исә, јанварын 10-да Иран Һизбуллаһын Баш Катиби Һәсән Нәсруллаһы һәјатыны горумаг үчүн тәһлүкәсизлик тәдбирләрини ҝүҹләндирмәјә чағырыб.
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*