?>

АБШ: Азәрбајҹанда мәхфи лабораторија јохдур

АБШ: Азәрбајҹанда мәхфи лабораторија јохдур

АБШ Дөвләт Департаментинин сөзчүсү Гәрбин Азәрбајҹан, Ермәнистан, Газахыстан вә Өзбәкистан кими өлкәләрдә ҝизли биоложи тәдгигат лабораторијалары јаратмасы илә бағлы Русијанын иддиаларыны тәкзиб едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , Нед Прајс ҝүндәлик брифингдә Туран Хәбәр Аҝентлијинин суалынын ҹавабында билдириб ки, Азәрбајҹан Республикасында биолабораторијаларла бағлы Русијанын бәјанатлары јаландыр.

Дөвләт Департаментинин мәтбуат катиби сонра гејд едиб: "Биз кимјәви силаһ вә биоложи силаһ үзрә конвенсијаларла бағлы өз мөвгејимизи чох дәгиг мүәјјәнләшдирмишик".

Хатырладаг ки, шәнбә ҝүнү Азәрбајҹан Дөвләт Тәһлүкәсизлији Хидмәти өлкәдә ҝуја хариҹдән малијјәләшдирилән биоложи тәдгигат лабораторијаларынын олмасы илә бағлы Москванын јајдығы мәлуматы тәкзиб едиб.

Билдирилиб ки, Азәрбајҹанда белә елми мәркәзләр һеч вахт фәалијјәт ҝөстәрмәјиб, өлкә әһалисинин вә ја гоншу дөвләтләрин вәтәндашларынын сағламлығына зәрәр вура биләҹәк һәр һансы тәдгигатлар апарылмајыб. Бу гәбилдән олан мәлуматларын Азәрбајҹан тәрәфинин мөвгеји өјрәнилмәдән бејнәлхалг тәдбирләрдә, о ҹүмләдән БМТ кими мөтәбәр тәшкилатда бәјан едилмәси тәәссүф доғурур.

Илк дәфә јанварын 22-дә “Россија-24” телеканалында кечмиш ССРИ-нин бир чох республикаларында АБШ Мүдафиә Назирлијинин, јәни Пентагонун малијјә вәсаити илә тикилмиш микробиоложи лабораторијаларла бағлы сәнәдли филм ефирә верилиб. Сәнәдли филмдә Азәрбајҹанда да белә лабораторијаларын мөвҹудлуғу гејд олунуб. Филмдә Ермәнистандакы лабораторијалар һагда да сөһбәт ачылыр.

Русија һөкумәти тәкҹә Украјнада 30 биоложи лабораторија јарадылдығыны вә бунунла бағлы ҹидди фактлар топладығыны билдирир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*