?>
Дүнјада Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы – Ираг 2021

АБНА ексклүзив олараг Пејғәмбәрин шәһадәт ҝүнү мүнасибәтилә Нәҹәфә пијада јүрүш едән зәвварын хәбәрини ишыгландырыр

АБНА ексклүзив олараг Пејғәмбәрин шәһадәт ҝүнү мүнасибәтилә Нәҹәфә пијада јүрүш едән зәвварын хәбәрини ишыгландырыр

Бу ил, једдинҹи ил, ардыҹыл олараг, АБНА Хәбәр Аҝентлији сөзү ҝедән јүрүш үчүн Ирага хүсуси мүхбирләр вә фотографлар ҝөндәрәрәк Нәҹәфи Әшрәфә пијада јүрүш едән Һәзрәти Рәсули Әкрәм (сәлләллаһуәлејһи вә алиһ) зәвварларынын хәбәрләрини, шәкилләри вә репортажларыны ишыгландыраҹаг.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Гәдим бир әнәнәјә ҝөрә, Ираглылар Пејғәмбәрин (с) Шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү Нәҹәф Әшрәфә пијада сәфәр едәрәк, Пејғәмбәрин Һагг Ҹанишини вә Дамады Әмирәл-мөминин Әлијә (ә) башсағлығы верирләр.

Нәҹәф вә Куфә шәһәрләри бу мүнасибәтлә гара өртүјә бүрүнүбдүр. Имам Әлини (ә) зијарәт едән әзадарлара хидмәт ҝөстәрмәк үчүн бир нечә хидмәт чадырлары тәшкил едилмишдир.

Зәвварларын бир чоху Нәҹәфә пијада ҝедир. Буна ҝөрә дә һазырда Нәҹәф Әшрәф шәһәринә ҝедән јол санки Әрбәин јүрүшүнү хатырладыр...

Бу мәрасим дүнја халглары арасында о гәдәр дә танынмадығына ҝөрә, Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији -АБНА- 2015-ҹи илдә илк дәфә бу олајы ишыгландырараг, дүнја халгларына бу барәдә мәлумат верди. Вә һәр ил давамлы шәкилдә бу иши ҝөрүр; Дүнјанын бир чох халглары Пејғәмбәримизин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Шәһадәти ҝүнүдә инсанларын пијада Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәминә доғру һәрәкәт етмәләрини сајтымызын васитәси илә јајымланан шәкилләр илә таныш ола билирләр.

Бу ил, једдинҹи ил, ардыҹыл олараг, АБНА Хәбәр Аҝентлији сөзү ҝедән јүрүш үчүн Ирага хүсуси мүхбирләр вә фотографлар ҝөндәрәрәк Нәҹәфи Әшрәфә пијада јүрүш едән Һәзрәти Рәсули Әкрәм (сәлләллаһуәлејһи вә алиһ) зәвварларынын хәбәрләрини, шәкилләри вә репортажларыны ишыгландыраҹаг.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*