?>

«Мәкран» кими ҝәми-лиман истеһсалы ордунун ҝүндәминдә

«Мәкран» кими ҝәми-лиман истеһсалы ордунун ҝүндәминдә

Иран Ислам Республикасы Ордусунун баш команданы ордунун дәниз гошунларынын гаршыдан ҝәлән океанлар үзрә тапшырыгларына ишарә едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ҝенерал-мајор Сејид Әбдүррәһим Мусәви јени дестројерләр вә ҝәми-лиманын дүзәлдилмәсиндән хәбәр вериб.

Ордунун вә өлкәнин силаһлы гүввәләринин мүхтәлиф лоҝистик тәҹһизат, һәрби ҝәми вә дестројерләр истеһсалы саһәсиндәки габилијјәтләринә тохунан ҝенерал Мусәви билдириб ки, ордунун дәниз гошунлары океанларда тәсирли иштирака малик олмаг истәјир, буна ҝөрә, тәҹһизат бахымындан мүкәммәл вә лазыми баҹарыглара малик олмалыдыр.

Иран тарихиндә мисилсиз бир дәниз тапшырығында «Мәкран» ҝәми-лиманы вә «Сәһәнд» дестројеринә шамил олан Иран Ислам Республикасы Ордусунун дәниз гошунларынын 75-ҹи ескадрасы өлкәнин ҹәнубунда јерләшән Бәндәр-Аббас лиманында тапшырығыны битирдикдән сонра иранлы команданлар тәрәфиндән рәсми шәкилдә гаршыланыбдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*