Елм вә Технолоҝија

Талыш Октај Түркобалы “Тотаз” автомобилини һазырлајыр – Фото

  • Хәбәрин коду : 741743
  • Мәнбә : Азәрбајҹан КИВ-и
Хүласә

Октај уста алты ајдыр ки, дајанмадан ишләјир. “ТОТАЗ” “ВАЗ-2108”, “Мерҹедес”, “БМW” вә диҝәр хариҹи истеһсал олан автомобилләрин һиссәләриндән әрсәјә ҝәтирилир. Ики гапылы, идман үслубунда нәзәрдә тутулан модел һәтта үстүачыг олаҹаг. Гапылар исә ади формада дејил, јухары-ашағы вә һоризантал шәкилдә һәрәкәт етдирилмәклә автоматик ачылыб бағланаҹаг

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу автомобилин белә ҝөрүнмәјинә фикир вермәјин. Ҝәләҹәјин “ТОТАЗ”-ы илә таныш олун. Ачмасы беләдир. Талыш, Октај, Түркобалы, АЗ исә Азәрбајҹан мәнасыны верир. Ихтирачы Масаллынын Түркоба  кәндиндә јашајыр.

Мәлумата ҝөрә, ушаглыгдан машын һәвәскары олан Октај  уста јени автомобил үзәриндә ишләјир. “ТОТАЗ”  һәлә там һазыр дејил. Тәхминән 3-4 ај сонра автомобилин һазыр вәзијјәтини ҝөрмәк мүмкүн олаҹаг.  Октај Рзајев дејир ки, ЫЫЫ синифдән бу ишлә мәшғул олур: “Атам да уста олуб. Сөзүн дүзү, һәмишә гејри-ади машынларым олуб. Фикирләшмишәм ки, елә бир машын олсун ки, анҹаг мәндә олсун, мән сүрүм ону. Һәр тәрәфини Азәрбајҹан бајрағы илә рәнҝләјәҹәм. Ај-улдузу да гапысына асаҹам”.

Октај уста алты ајдыр ки, дајанмадан ишләјир. “ТОТАЗ” “ВАЗ-2108”, “Мерҹедес”, “БМW”  вә диҝәр хариҹи истеһсал олан автомобилләрин һиссәләриндән әрсәјә ҝәтирилир. Ики гапылы, идман үслубунда нәзәрдә тутулан модел  һәтта үстүачыг олаҹаг. Гапылар исә ади формада дејил, јухары-ашағы вә һоризантал шәкилдә һәрәкәт етдирилмәклә автоматик ачылыб бағланаҹаг

Уста дејир ки, моделин мүһәррикиндә  апарылан дәјишиклик нәтиҹәсиндә ҝүҹү 200-220 ат ҝүҹүнә чатаҹаг. Јанаҹаг сәрфијјаты исә 100 килметрә 9 литр нәзәрдә тутулуб. Һәвәскар автомобил конструкторунун билдирдијинә ҝөрә,  буҝүнә гәдәр хәрҹләрини һесабламаса да ишини тамамламаг үчүн әлавә 5-6 мин манат вәсаит сәрф едәҹәк.

Диггәт: Хәбәрдәнистифадәетдикдәмәнбәјәистинадлазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib