Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи Елм вә Технолоҝијанын үмуми сијасәтләрини ачыглады

Үмуми сијасәтләрин мәтни үч гурум башчысы вә Мәсләһәт Шурасынын сәдринә тәгдим олунуб.

  • Хәбәрин коду : 639038
  • Мәнбә : Vilayet.nur-az.com
Хүласә


Ајәтуллаһ Хаменеи конститусијанын 110-ҹу маддәсинин 1-ҹи бәндинин иҹрасы истигамәтиндә Дөвләт Мәсләһәт Шурасы илә мүшавирәдән сонра Елм вә Технолоҝијанын үмуми сијасәтләрини ачыглајыб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеи конститусијанын 110-ҹу маддәсинин 1-ҹи бәндинин иҹрасы истигамәтиндә Дөвләт Мәсләһәт Шурасы илә мүшавирәдән сонра Елм вә Технолоҝијанын үмуми сијасәтләрини ачыглајыб. Үмуми сијасәтләрин мәтни үч гурум башчысы вә Мәсләһәт Шурасынын сәдринә тәгдим олунуб.

Елм вә технолоҝијанын үмуми сијасәтләринин мәтни:

Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим

Елм вә Технолоҝијанын (али тәһсил, арашдырма вә технолоҝија) үмуми сијасәтләри

1. Дүнјада елм вә технолоҝијада лидерлик әлдә етмәк үчүн ардыҹыл елми ҹиһад; бу ишдә:

1-1: Елм истеһсалы, јенилијин ҝенишләндирилмәси, нәзәријјәчилик;

1-2: Елм вә технолоҝија саһәсиндә өлкәнин рүтбәсини галдырмаг, Ираны Ислам дүнјасынын елм вә технолоҝија гүтбүнә чевирмәк;

1-3: Әсас елмләрин ҝенишләндирилмәси, фундаментал арашдырмалар;

1-4: Һуманитар елмләрин тәкмилләшдирилмәси, дини вә ингилаби маарифлә дәриндән танышлыг; бу елм саһәләринин рүтбәсини галдырмаг, истедады вә марағы олан фәрдләрин ҹәзб олунмасы мәтн, програм, тәһсил үсулларынын ислаһы, әлагәдар арашдырма фәалијјәтләри вә мәркәзләринин кәмијјәт вә кејфијјәтҹә ҝүҹләндирилмәси;

1-5: Јени сијасәтләр вә програмларла инкишаф етмиш елмләр вә технолоҝијаларын әлдә едилмәси

2. Мөтәбәр вә елми мүтәрәгги мәнбәләр әлдә етмәк мәгсәди илә тәһсил вә арашдырма гурумларынын јенидән гурулмасы; бу ишдә:

2-1: Елм вә арашдырмаларын идарә олунмасы, сијасәтләрин мөһкәмләндирилмәси, елм вә технолоҝија саһәсиндә програмлашдырма вә нәзарәт, мејарларын тәкмилләшдирилмәси, реҝион вә дүнјада елм вә технолоҝија саһәләриндә инкишафа ујғун комплекс програм һазырланмасы;

2-2: Тәләбә гәбулунда ислаһатлар, ихтисас сечиминдә тәләбәләрин истедад вә марағыны нәзәрә алмаг, тәләбәләрин ихтисас артырмасыны ҝүҹләндирмәк;

2-3: Елм вә технолоҝија саһәсиндә гајда јаратмаг, нәзарәт механизмини ҝүҹләндирмәк, дүзҝүн дәјәрләндирмәјә наил олмаг;

2-4: Милли Статистика Системиндә гајда јаратмаг, елми информасијаны низама салмаг, арашдырмалары тәнзимләмәк, комплекс вә сәмәрәли технолоҝијалара јер вермәк;

2-5: Елм вә технолоҝија шәһәрҹикләри вә парклары јаратмаг вә ҝенишләндирмәк, бу ишин һимајәси;

2-6: Өлкә боју али тәһсилдә тәһсил вә арашдырма имканларында әдаләтли бөлҝү;
2-7: Истедадлы фәрдләри мүәјјәнләшдирмәк, парлаг истедадлар тәрбијә етмәк, инсан потенсиалынын горунмасы вә ҹәзб олунмасы;

2-8: Елми арашдырма бүдҹәсини 1404-ҹү илин (һазырда 1393-ҹү ил) сонуна гәдәр дахили истеһсалын 4%-нә гәдәр јүксәлтмәк, мәнбәләрдән сәмәрәли истифадәјә наил олмаг

3. Али тәһсил системиндә Ислам мејарлары вә дәјәрләринин алилији, Ислам университетләриндә арашдырмаларда дәјәрләрин ҝөзләнмәси; бу ишдә:

3-1: Ислам тәлим-тәрбијә үсулларына диггәт, елми тәһсил кәнарында мәнәви сағламлыға диггәт, сијаси аҝаһлыг вә никбинлик;

3-2: Мөмин мүәллим вә тәләбәләр тәрбијәси, фәрдләрин әхлаги дәјәрләрә саһиб олмасы, Ислам һөкмләринә сајғысы, ингилаб вә мәмләкәтә сәдагәти;

3-3: Елм вә технолоҝијадан истифадәдә дини, мәдәни вә иҹтимаи дәјәрләрин горунмасы

4. Елм вә технолоҝијанын инкишафына әһәмијјәт вермәклә бу ишдә милли ирадә вә иҹтимаи шүурун ҝүҹләндирилмәси; бу сырада:
4-1: Мәмләкәтдә елм истеһсалы вә електрониканын ҝүҹләндирилмәси вә ҝенишләндирилмәси;

4-2: Никбин руһијјә, үмид, өзүнәинамын ҝүҹләндирилмәси, низамлы гајдада јениликчилик, елми шүҹаәт, коллектив вә виҹданла иш;

4-3: Нәзәријјәчилик трибуналарынын тәшкили, инновасија мәдәнијјәтинин ҝүҹләндирилмәси, елми азад дүшүнҹә;

4-4: Мүәллим вә арашдырмачыларын мәгамы вә мәишәт шәраитинин јүксәлдилмәси, тәһсилли инсанларын ишлә тәмини;

4-5: Мүсәлманларын вә Иранын елм вә мәдәнијјәт тарихинин дирчәлиши, елм вә технолоҝијада уғур газанмыш сималарын танытдырылмасы;

4-6: Истедадлы шәхсләр, јениликчиләрин, ихтирачыларын мадди вә мәнәви бахымдан һимајәси

5. Али тәһсил, арашдырма вә технолоҝија саһәсиндә јенилик јаратмаг; бу ишдә:

5-1: Игтисадијјатда, милли ҝәлирдә елм вә технолоҝијанын пајыны артырмаг, милли потенсиалы ҝүҹләндирмәк;

5-2: Идејаларын мәһсула чеврилмәсини мадди вә мәнәви бахымдан һимајә етмәк, мүтәрәгги елмә әсасланан истеһсалын пајыны дахили истеһсалда 50%-ә гәдәр артырмаг;

5-3: Университетлә һөвзәнин әлагәләрини ҝенишләндирмәк, стратежи әмәкдашлыға наил олмаг;

5-4: Тәһсиллә мәшғуллуг арасында рабитәнин тәнзими, өлкәнин еһтијаҹларына ујғун пешә јөнүмү;

5-5: Тәһсил, арашдырмада мәмләкәтин спесификасы вә тутумларыны нәзәрә алмагла приоритетләрин тәмини; реҝионда елм вә технолоҝијада лидерлијә наил олмаг;

5-6: Интеллектуал мүлкијјәтин һимајәси инфраструктурларын тәкмилләшдирилмәси; мүвафиг ганунларын тәнзими;

5-7: Елм вә технолоҝија саһәсиндә гејри-дөвләт секторунун ролунун артырылмасы, бу саһәдә хејријјә ишләринин ҝүҹләндирилмәси;

5-8: Милли вә бејнәлхалг университетләр, елми мәркәзләр арасында рабитәләрин ҝенишләндирилмәси вә ҝүҹләндирилмәси, дөвләт вә иҹтимаи гурумлар сәвијјәсиндә һәмкарлыгларын артырылмасы

6. Диҝәр өлкәләр, мөтәбәр хариҹи гурумлар, хүсуси илә Ислам дүнјасынын әлагәдар гурумлары илә һәмкарлыгларын артырылмасы, бу ишдә өлкәнин мүстәгиллијинин горунмасы; бу сырада:

6-1: Мүасир елм вә технолоҝијадан бәһрәләнән сәнаје вә хидмәтләрин ҝенишләндирилмәси, милли ресурслара әсасланан истеһсалын ихраҹы, идхал вә ихраҹатда ислаһатлар;

6-2: Технолоҝијанын нәглинә диггәт, өлкә дахилиндә истеһсал үчүн лајиһәләндирмә елминә саһиб олмаг,

6-3: Хариҹдә јашајан иранлыларын елми потенсиалындан истифадә, хариҹи өлкәләрдән, хүсуси илә мүсәлман өлкәләриндән мүтәхәссис вә тәдгигатчыларын ҹәзб олунмасы;

6-4: Ираны елми мәгаләләрин нәшри мәркәзинә чевирмәк, хариҹи өлкәләр, хүсуси илә мүсәлман өлкәләриндән елми арашдырмаларын ҹәзб олунмасы.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib