• Мүгәддәс Гум Шәһәри

  Ханым Фатимәи Мәсумәнин (с) һәрәми Елм мәнбәјидир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, тәдигатчылар, тәләбә вә шаҝирдләр коронавирусун јајылдығы ҝүнләрдә һәмишәки кими һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) пак һәрәмини елм мәркәзинә чевирибләр. Елм ардыҹыллары һәрәмин ҝөзәл мәнәви абу-һавасындан истифадә едәрәк бир-бириләри илә елм мүбадиләси едирләр.

  Давамы ...
 • Ислам Һакимијјәтинин Тибби Налијјәти

  Дүнјада "пејвәнд апартеиди" / Иран Ислам Ҹүмһуријјәти гәрби Шәрг үчүн Корона Пејвәндини тәмин етмәјә гадирдир!

  Доктор Мәрзијә Муһриз белә дејиб: “Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин истеһсал етдији корона әлејһинә пејвәнди “Инҝилис Коронасы”на гаршы лазыми мүгавимәт ҝөстәрир. Коронавирусун диҝәр мутасија олунмуш Һиндистан вә Африка коронавирусларына гаршы неҹә мүгавимәт ҝөстәрәҹәјини билмәк үчүн исә тестләр апарылмалыдыр.”

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Руһани: Зәнҝинләшдирилмиш уран вә ағыр су сатышы дајандырылды

  ИЫР президенти: Иран һеч вахт мүһарибәјә башлајан тәрәф олмајыбдыр, амма һеч вахт да гулдурлуға тәслим олмур.

  Руһани әлавә едиб: Нүвә анлашмасына үзв өлкәләрә елан етмишик ки, мүзакирә масасы архасына ҝәлмәләри үчүн 60 ҝүн фүрсәтләри вар вә әҝәр мүзакирә масасы архасында беш өлкә илә нәтиҹәјә чатсаг вә ики мүһүм мәнфәәт кими нефт вә банк саһәләриндә Иранын әсас мараглары тәмин едилсә, өнҹәки шәраитә ҝери дөнәҹәјик, јох әҝәр 60 ҝүнүн сонунда биз нәтиҹәјә чатмасаг, ики диҝәр аддымы атаҹағыг.

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Ислам Дүнјасынын Космос Фатеһи ИИР вә БМТ пејк әмәкдашлыгларынын инкишафыны мүзакирә етдиләр

  Мәһәммәд Ҹавад Азәри Ҹәһроми: "Иран Ислам Республикасы космос саһәсиндә јахшы уғурлар әлдә едиб. Вә узагдан идарә едилән бир тәдгигат пејкинин һабелә, ики рабитә пејкинин јерин орбитинә ҝөндәрилмәси Иранын гаршыда дуран програмларындан сајылыр."

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Ислам Һакимијәди 114 јени нүвә наилијјәтини тәгдим етди

  Һәсән Руһани чәршәнбә ахшамы видео-конфранс васитәсилә 13-ҹү Милли Нүвә Технолоҝијасы ҝүнүндә 20 әдәд ИР6 сентрифугасындан тәшкил едилмиш зәнҹирвары системинин, Иранын Милли Вакум Технолоҝија Мәркәзинин илк блокунун, уранын зәнҝинләшдирилмәси заманы јаранан туллантыларын емалы мәркәзинин вә 6МВ нүвә тибби електрон сүрәтләндириҹисинин ачылыш мәрасимләрини һәјата кечирди.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Азәрбајҹан өтән ил истеһсал етдији ИИР автомобилләрин сајыны ачыглады

  Назирләр Кабинетинин 2018-ҹи илдә фәалијјәти һаггында һесабатында билдирилиб ки, заводда автомобил истеһсалынын Нефтчала автомобил заводунда 1008 әдәд “Кһазар”- "Дена" маркалы Иран Ислам Республикасынын миник автомобили истеһсал едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Ислами Иран пејк технолоҝијасына малик 5 өлкәдән биридир

  Мүҹтәба Сәрадиги: 500 километрлик һүндүрлүјә пејкин ҝөндәрилмәсинин ардынҹа тамамилә јерли пејкә малик олмаг үзрә ҹидди аддым атылыб вә 300 санијә әрзиндә пејкдән чох јахшы сигналлар алынды вә бу Әмир Кәбир Университетинин мүтәхәссисләри тәрәфиндән дүзҝүн инфраструктурларын јарадылдығына дәлаләт едир.

  Давамы ...
 • Дини Режим Дүнјәичилији Иддиа Едән Өлкәләри Ҝеридә Гојду

  Ислам Республикасы там космик технолоҝија дөвријјәсинә маликдир

  Мортәза Бәрари: Иран Ислам Республикасы бу ҝүн елми-тәдгигат саһәсиндә реҝионда биринҹи, дүнја сәвијјәсиндә исә он биринҹи јердә дурур.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи: Елми бахымдан инкишаф етсәк, дүшмәнләрин тәһдидләри давамлы олмајаҹаг! - Фото

  Имам Хаменеи: "Истедадлы ҝәнҹләр вә гурулуш арасында гаршылыглы, икитәрәфли вә ҹидди анлашманы, ҝәнҹ истедадларын горунмасыны, истедадлы ҝәнҹләрин потенсиалындан дүзҝүн истифадәни, милли вә идеоложи маһијјәтин ҝәнҹ истедадлар һесабына мөһкәмләнмәлидир."

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Иранлы диндар мүһәндисләр “Lamborghini Murcielago” моделин ејнисини истеһсал етди – Видео

  Иранлы мүһәндисләрин истеһсал етдији јени автомобил автомобил дүнја ҝүндәмини зәбт етди.

  Иран Исыам Республикасынын космик саһәсиндәки налијјәтләри, НАНО технолоҝија, Атом енержиси вә ән јени елм олан Кувантом елминин әлдә едмәси буна ачыг ајдын сүбутдур. Инди дә иранлы диндарлар дүнја мәтбуатынын ҝүндәминә дүшән проектини, “Ламборҝһини Мурҹиелаҝо” моделинин ејнисини һазырлајыблар.

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Испанијанын Мадрид Университетидә Ибн Синанын бүстүнүн ачылышы олуб - Фото

  Ибн Сина тибб вә фәлсәфә саһәси башда олмагла бир чох саһәјә аид 450 китабын мүәллифидир.

  1884 – 1954 ҹү илләрдә јашамыш вә биринҹи дүнја мүһарибәси заманы Белчиканы тәрк едәрәк АБШ-а көчүб орада һәјатыны елм тарихини тәдгиг етмәк вә јазмаг үчүн һәср етмиш вә елм тарихини бир интизамлы шәкил һалына ҝәтирмиш Ҹорҹ Сартон јаздығы "Тарих вә Елм" адлы китабында Ибн Синаны дүнја тиббинин ән бөјүк алимләриндән бири кими тәгдим едиб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Иран Ислам Республикасы үч сүни пејкини космоса ҝөндәрилмәјә һазырдыр

  Муртәза Бәрари даһа сонра Иран Ислам Республикасынын космос елми вә технолоҝијасы үзрә Ислам Өлкәләри сырасында илк өнҹүл өлкә олараг бу саһәдә әлдә етдији налијјәтләринә ишарә еәдәрәк дејиб: "Иран Ислам Республикасы Шәргин гәрбиндә космос технолоҝијасы үзрә биринҹи јерә малик өлыкәдир. Там космос технолоҝијасы дөвријјәсинә наил олмаг саһәсиндә исә дүнја үзрә 9-ҹу өлкәдир. Биз өз космос игтисадијјатына рөвнәг вермәјә чалышырыг. Иран дата-ларындан сәнаједә истифадә етмәк үчүн космоса тиҹарәт пејки ҝөндәрмәк әзминдәдир."

  Давамы ...
 • ИИР Атом Өлкәсинин Хәбәрләри

  ИИР Нүвә Енержисини зәнҝинләшдирир, Исфаһанда УФ4 истеһсал просесинин иҹра әмәлијјаты башланыб

  Исфаһан валиси: Бу објектдә УФ4 истеһсалы үзрә јени бөлмәнин дизајн вә иҹра әмәлијјаты башланды. Белә ки, Иранын нүвә енержиси јанаҹағы истеһсал едән диҝәр бөлмәләриндән зәнҝинләшдирилмиш УФ6 бу бөлмәјә ҝөндәриләҹәк вә УФ4 истеһсал олунаҹаг.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Олдуғу Кими

  Христофор Колумб јалан јохса һәгигәт? Американын кәшфи- Христофор Колумб јохса мүсәлманлар?

  “Ислам тарихи” китабынын мүәллифинин јаздыгларына диггәт јетирсәк “...һиндулардан әлдә еләдикләри мәлуматлар әсасында” ајдын олур ки, мәһз Мүсәлман алимләри Ислам дүнјасыны дәнизчиләринин васитәси илә, Американын кәшфиндән әсирләр әввәл бу торпаглара ајаг басмыш вә бу гитәни кәшф етмишләр.

  Давамы ...
 • Мәшһурлар

  Бу адамы үздән јалныз ССРИ-нин али рәһбәрлији таныјыб

  Әслән Талыш Бөлҝәсинин Болады кәндиндән олан ҝенерал-лејтинант Кәрим Кәримовун фәалијјәти Америка космик аҝентлијинин диггәтиндән јајынмајыб вә МКИ онунла әлагәјә уғурсуз ҹәһдләр едиб.

  Давамы ...
 • Елм вә Техналогиjа

  Дүнjавичилиjи тәблиғ едәнләр ШОКДА, Ислам Һөкүмәти беш автомобил катализатору истеһсалчысы сырасында

  Өтән ҝүн Ислам Һөкүмәти автомобил катализатору истеһсал едән заводун рәсми ачылышын едиб.

  Иран Ислам Республикасынын мөмүн мүтәхәссисләрин васитәсилә нөвбәти инкишафы дүнjада автомобил катализатору истеһсал едән беш өлкә сырасына гатылмасыдыр.

  Давамы ...
 • Ислам Ингилабынын Төһфәләри

  Молла режими илк космик дашыјыҹы ракетини сынагдан кечириб - Фото

  Техноложи бахымдан дүнја стандартларына ујғун һазырланмыш Имам Хомејни һәзрәтләринин адыны дашыјан Милли космик гәрарҝаһда пејкләрин һазырланмасы, орбитә бурахылмасы, нәзарәт вә пејкин идарә едилмәси просесләри һәјата кечирилир.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Дүнјәвичилики иддиа едәнләр һејрәтдә галды. Иран Ислам Һөкүмәти үч космик наилијјәтинин тәгдиматын етди

  ИИР “Милли Космик Технолоҝија Ҝүнү”нә даир кечирилән мәрасимдә "Наһид-1", "Әмир Кәбир Мүраҹиәти" вә "Саман-1" орбитал трансфер системиләринин тәгдиматы да кечирилиб.

  Давамы ...
 • Елм вә Технолоҝија

  Иранлы Шиә мүһәндис машынларын Су илә ишләјәҹәјинә зәманәт верди - Видео

  Мүһәндис Әлауддин Ҹасими билдириб: “Бу ихтирам там олараг еколоҝијаја ујғундур. Она ҝөрә ки, автомобилин јанаҹағы су илә ишләјир һәр һансы бир әтраф чирклилији јаратмыр. Һәм дә, бу нөв машын јанаҹағы бензиндән гат-гат сәрфәлидир. Белә ки, машынын јанаҹаг бакына 60 литр су төкүлүр вә бу мигдар су илә машын 900 км ҝедир. Үстәлик һәр 1 литр бензин 29 мегажол енержи һасил етдији һалда һәр 1 литр су исә 96 мегажол енержи һасил едир.”

  Давамы ...
 • Ислам, Елм вә Технолоҝија

  Теһран Метросунун 6-ҹы хәттинин 9-ҹу кәсишмәси бирләшдирилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, узунлуғу 1260 метр олан, Теһран Метросунун 6-ҹы шимал хәттинин Кән стансијасы илә Сулуган стансијасы арасындакы үчүнҹү кәсишмәси бирләшдирлиб. Дини Һакимијјәтин јерли мүтәхәссисләри тәрәфиндән һазырланараг ишләнән лајиһәнин ачылыш мәрасими Теһран Метросу Иншасынын мүавини мүһәндис Меһди Пур Һашиминин иштиракы илә баш тутуб. Гејд едәк ки, 18 км-лик узунлуғунда газылмасы нәзәрдә тутулан түнелин артыг 58% иши мүвәффәгијјәтлә һәјата кечиб.

  Давамы ...
 • Елм вә Технолоҝија

  Талыш Октај Түркобалы “Тотаз” автомобилини һазырлајыр – Фото

  Октај уста алты ајдыр ки, дајанмадан ишләјир. “ТОТАЗ” “ВАЗ-2108”, “Мерҹедес”, “БМW” вә диҝәр хариҹи истеһсал олан автомобилләрин һиссәләриндән әрсәјә ҝәтирилир. Ики гапылы, идман үслубунда нәзәрдә тутулан модел һәтта үстүачыг олаҹаг. Гапылар исә ади формада дејил, јухары-ашағы вә һоризантал шәкилдә һәрәкәт етдирилмәклә автоматик ачылыб бағланаҹаг

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази “Әмин Интернет Мәлумат Мәркәзи”нә бахыш кечиртди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Али Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази ҹәнаблары Республика үзрә 10-ҹу Гурани Кәрим Мүсабигәсиндән өнҹә өтән ҝүн Гум Елми Һөвзәсинин гадынлар бөлүмү үзрә идарәјә баш чәкиб. Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази һәмчинин “Әмин Интернет Мәлумат Мәркәзи” тәрәфиндән јүксәк имканата малик, тәһлүкәсиз инфраструктур вә хидмәтләрин тәмини үзрә тәшкил вердији електрон дәсҝаһлара бахыш кечириб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Университет мүәллимләри Али Рәһбәр илә ҝөрүшдүләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһүлүзма Хаменеи чәршәнбә ҝүнү Иранын университетләр, тәһсил оҹаглары вә мүәссисәләри, елм вә технолоҝија парклары вә тәдгигат мәркәзләринин рәһбәрләрини гәбул едибләр.

  Давамы ...
 • Елм вә Технолоҝија

  Интернетә алтернатив јарадылыр

  Иддиа: интернет кабелИстифадәчини изләмәк мүмкүн олмајаҹаг.

  Интернетә дахил олан гурғулара уникал үнванлар (IP) верилмәјәҹәк, беләликлә, истифадәчини изләмәк һеч ҹүр мүмкүн дејил.

  Давамы ...
 • Ислам Һөкүмәтинин Налијјәтләри

  Иран Ислам Республикасы өз истеһсалы олан дөрдүнҹү пејкини космоса ҝөндәрди

  Навигасија системи ҜПС илә тәҹһиз олунмуш "Фәҹр" Спутники, "Сафир" ракети васитәси илә, орбитә бурахылыб.

  Пејкин функсијаларына топографик чәкилишләр вә Ислам Һөкүмәтинин космик технолоҝијаларыны јахшылашдырылмасы үчүн метеороложи мәгсәдләри вә давранышларын тести үчүн фото чәкилишләр дә дахилдир. Хатырладаг ки, Иран Ислам Республикасы 2009-ҹу илдәҹ мөмүн мүтәхәссисләрин ихтирасы илә әлдә олунан "Омид" ("Үмид") адлы илк јерли пејкини өз јерли стансијасы васитәси илә, орбитә чыхартды. Һәмчинин Ислам Һөкүмәти "һәјат капсул" адланан һејван дашыјан пејклә илк дәфә олараг космоса ҹанлы варлыг ҝөндәрәрәк ҹанлы мүсафирини там сағлам вәзијјәтдә јенидән ҝеријә гајтара да билди.

  Давамы ...