• Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гум Елми Һөвзәсинин Гарабағ Ветераны: Шушада намаз гылмаг мәним үчүн Кәрбәланы зијарәтә бәрабәр олду- Фото

  Гум Елми Һөвәсинин Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә иштирак етдији, вәтән севҝисини бүтүн гәлби илә јашајан азәрбајҹанлы руһаниләриндән бири дә Шејх Гурбанәли Әлијевдир. О, Шуша азад олундугдан сонра Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидиндә азан верән, Ҹүмә Намазы гылан илк һәрбчи кими јадда галыб. Шејх Гурбанәли артыг һәрби хидмәтдән тәрхис олунуб вә Шушада јашананлары бөлүшүб.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Имам Һүсејн (ә) ешгилә гәлби аловланан Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу һаггында гыса мәлумат

  Әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрләрсә о топлумда шәһидләр өлмүшдүр

  Гуран Кәгимдә, Али Имран сүрәсинин 170-ҹи ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “Онлар (Шәһидләр) Аллаһын Өз мәрһәмәтиндән онлара бәхш етдији немәтә (шәһидлик рүтбәсинә) севинир, архаларынҹа ҝәлиб һәлә өзләринә чатмамыш (шәһидлик сәадәтинә һәлә наил олмамыш) кәсләрин (ахирәтдә) һеч бир горхусу олмајаҹағына вә онларын гәм-гүссә ҝөрмәјәҹәкләринә ҝөрә шадлыг едирләр.” Шәһидләр диридирләр вә өлмәјибләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

  Шуша дөјүшләри, Имам Һүсејн мәктәбинин ҹәнҝавәрләри, Ле Монде үчүн Гарабағдан бирбаша франсыз журналисти...

  Франсыз журналист LAURENT VAN DER STOCKT: “...Бу шәһәр (Шуша) һәр ики тәрәф үчүн Гарабағын Гүдсү һесаб едилир вә дини-сијаси символу/рәмзи сајылыр, диҝәр тәрәфдән бу шәһәр Ханкәндинә бахан вә нәзарәт едән стратежик әһәмијјәтини горујур.

  Давамы ...
 • Гарабағ Азәрбајҹанындыр

  Шәһид олуб Һаггын Дәрҝаһына чатараг раһатланан кәшфијјатчы Әсәд Әсәдли – Мүсаһибә

  Бир дөјүшдә силаһ- сурсатлары битиб. Әсәд кечиб ермәниләрин силаһ-сурсатыны ҝөтүрүб онларын силаһыјла вурушуб. Ермәнинин бир танкыны партладыб. Дөјүшләрдә һәртәрәфли шүҹаәт ҝөстәриб.

  Давамы ...
 • Имам Заман Әсҝәри

  Шәһид Маһсун Бағырзадәнин Имам Һүсејнә охудуғу мәрсијинә онун јас мәрасиминдә охудулар – Видео

  Шәһидләр Ағасы һәзрәт Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) мәрсијәләр охујуб, әсҝәрләрә руһ јүксәклији верән әсҝәр вә забитләримизин әҹри Аллаһ Гатында даһа бөјүк вә әзәмәтлидир. Белә Һүсејнчи һәрбичиләримиздән бири дә, шәһид Маһсун Бағырзадәдир.

  Давамы ...
 • Мүһарибәдә гәһрәман дөјүшчү кими танынан дүнја чемпиону

  Кәрбәладан ҝәтирдијим кәфәними ҝејиниб дөјүшә ҝетмишдим – Фото

  Кәрбәлаји Јусиф Әһмәдов: “Мән шәһид олмаг үчүн ҝетмишдим, чүнки торпаг уғрунда өлмәк шәһидликдир. Бундан ҝөзәл бир шеј јохдур. Хош о шәһидләримизин һалына! Бу ҝүн јаралансам да, ағрыларла сызласам да, шәһидләримизә гибтә едирәм.”

  Давамы ...
 • Америка Терроруна Гаршы Етиразлар Давам Едир

  Нүрнберг Ҹинајәт Мәһкәмәсинин баш прокурору: Гасым Сүлејманинин террор едилмәси ганунсуз ишдир!

  Америка дөвләти сон ҝүнләрдә елан етди ки, президентин ҝөстәришләринә ујғун шәкилдә, һал-һазырда мүһарибә етмәдијимиз бир өлкәнин һәрби сәркәрдәләриндән биринин арадан ҝөтүрүлмәси әмәлијјатыны иҹра едиб. Мән Һарвард һүгуг университетинин мәзуну, һүгуг һаггында хејли сајда мәгаләләрин саиби бу әхлаг нормаларындан кәнар олан рәфтары өлкә вә бејнәлхалг ганунлары ачыг ашкар шәкилдә позмаг кими дәјәрләндирирәм.

  Давамы ...
 • Америка Террорчулуғуна Етиразлар Давам Едир

  Ноам Чомски: Ҝенерал Сүлејманијә гаршы әмәлијјат бејнәлхалг терроризимдир!

  Чомски: "Зәннимҹә АБШ һәрбичиләринин Гәрби Асијада чыхарылмасына даир һеч бир әламәт ҝөрмүрәм. Сон илләр әрзиндә Американын мәнтәгә өлкәләриндәки һәрби мөвҹудлуғу сүстләшмәмишдир вә бунун баш вермәсинә даир дә әламәтләр јохдур. Әлбәтдә гејд етмәлијәм ки, һәр бир шеј ҝөзләнилмәз һалда баш верә биләр. Просесин ҝедишатындан чох шеј аслыдыр."

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Политолог: “АБШ-ын аддымлары бејнәлхалг һүгуга зиддир”

  Политолог Фикрәт Садыхов дејир ки, бу аддым һеч бир дөвләт тәрәфиндән гәбул едилмәјәҹәк

  Фикрәт Садыхов: “Авропа Иттифагы (АИ) Исраилин 1967-ҹи илдә ишғал етдији әрәб әразиләри үзәриндә суверенлијини танымыр.”

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Илин һадисәси – Меһрибан Әлијеванын тәјинатыдыр'

  Мүхалифәтчи, сијаси шәрһчи вә депутат да ејни фикирдәдир.

  Ҹ.Һәсәнли дә биринҹи витсе-президентин ислаһатчы образынын јарадылмасына, бу ил әрзиндә ики назирин дәјишдирилмәси мәсәләсинә тохунараг, индики һакимијјәтдән ислаһат ҝөзләмәји «бош хүлја» адландырыр

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  ИШИД-ин көләсинә чеврилмиш 18 јашлы азәрбајҹанлы Дилбәр Мәммәдовадан дәһшәтли ачыгламалар

  Дилбәр Мәммәдова башына ҝәләнләрдән данышыб.

  Д. Мәммәдова: "Түркијәдән тәҹили тибби јардым машыны илә Суријаја кечдик. Атам ИШИД үзвү олуб. Сәрһәди кечәркән нә сәрһәд хәтти, нә әсҝәр ҝөрдүк. Атам ИШИД тәрәфиндән намәлум сәбәбләрдән едам олунуб.”

  Давамы ...
 • Әрбәин Хәбәрләри - 2017

  Леонид Савин Әрбәин јүрүшүндә шиәлик һаггында нәләри деди?

  Дүнјанын әсас КИВ-ләри, хүсусән Гәрб медиасы Әрбәин кими мөһтәшәм һадисәни ҝөрмәмәзлијә вурур.

  Гәрби Авропа үчүн бу ҹүр мәнәви тәдбирләр јох, пивә фестиваллары вә ҝеј-парадлар даһа ваҹибдир. Нә католикләр, нә дә протестантлар руһ вә гүдрәт сарыдан шиәләр гәдәр ҝүҹлү ола билмәзләр. Шиәләрин тәшкилатланмаг баҹарығы вә сосиал мобилизасијасы феномендир. Шиәләр ҝүҹлү метафизик вә мәдәни-тарихи контекстә маликдирләр. Онлар әдаләтә ҹан атырлар, зүлмә гаршы мүбаризә апарырлар вә бу јолда ҹанларыны да фәда етмәјә һазырдылар...

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү

  Рөвшән Новрузоғлу: “Гүдс Ҝүнү” нү тәнтәнәли шәкилдә гејд етмәк сүлһсевәр дүнја дөвләтләринин мүгәддәс борҹудур”

  “Гүдс Ҝүнү Империализмә, бејнәлхалг сионизмә, терроризмә гаршы мүбаризә ҝүнүдүр.

  Рөвшән Новрузоғлу: “Имам Хомејни бүтүн бу һәгигәтләри билдији үчүн Мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу ҹүмә ҝүнүнү “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” елан етди.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Шејх Сәрдар:`Анам үчүн мејит намазы гылмаг истәсәм, онда мәнә јенә ҹинајәт иши ачаҹагсыныз?`

  Шејх Сәрдар: “Бу ганун 2015-ҹи илдә гәбул олунуб. Ганунун ҝери охунушу олмадығы үчүн мәнә аидијјәти јохдур. Һәмчинин мән 1991-ҹи илин сентјабр ајында тәһсил алмаға ҝетмишәм. Һәмин вахт һәлә Совет һөкумәти мөвҹуд иди. Һеч мүстәгиллик елан едилмәмишди...”

  Давамы ...
 • МҮСАҺИБӘ

  “Азәрбајҹанын ән бөјүк дүшмәни түркләр олуб” – Азәрбајҹанлы академик

  Академик Чинҝиз Гаҹар: “Мәһз Османлы Империјасы вә түркләр Тәбризи, Ҝәнҹәни дәфәләрлә мәһв едиб. Азәрбајҹанын гәдим әразиси олан Чалдыран дүзү һазырда Түркијәдәдир, индики Гарс әразисиндә јерләшир. Һалбуки Чалдыран дүзү бизим олуб, орада јашајан әһали инди дә Азәрбајҹан дилиндә данышыр…”

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Журналист: Шејх Сәрдар Бејнәлхалг Ислам Ојанышы Тәшкилатында тәмсилчимиздир

  Журналист Гурбан Ҹәбрајыл: “Јәни белә баша дүшүрәм ки, миссионерләрин ат ојнатдығы, аилә институтуна гаршы һүҹумларын реаллашдығы, ҝәнҹләрин зәрәрли вәрдишләрә гуршандығы, интиһарларын баш алыб ҝетдији, ҹәбһәдә азғын ермәни тәхрибатларынын вүсәт алдығы индики шәраитдә Һаҹы Сәрдарын, Һаҹы Мөвсүмүн, Һаҹы Абҝүлүн, Сејид Фәрамизин, Руһуллаһ Ахундзадәнин вә диҝәрләринин зинданларда јох, халг арасында олмалары даһа зәруридир! Аллаһ тезликлә гапыларыны ачсын!”

  Давамы ...
 • Репортаж

  Ариф Рәһимзадә: “Биз түрк дејилик, түркләр тамам ајры милләтдир…”

  1828-ҹи илдә Түркмәнчај мүгавиләсинин имзаланмасындан сонра Русија Дағлыг Гарабаға Ирандан 40 мин ермәни көчүрдү. Ермәниләр әввәлләр орада јох иди, азәрбајҹанлылар исә Дағлыг Гарабағын һәр јериндә јашајырды. Мараглы штрих: Грибоједов һәмин гәрарын әлејһинә чыхырды. О, јазырды, хәбәрдарлыг едирди ки, буну етмәк олмаз. Азәрбајҹанлылар наразы иди вә доғрудан да хәзинә торпагларынын бөлүшдүрүлмәси заманы үстүнлүк ермәниләрә верилди.

  Давамы ...
 • Тарих Олдуғу Кими

  Вәфа Гулузадәнин ШОК ачыгламасы, Түркијә Ганлы 20 Јанвар һадисәсинә сугунлугла јанашды – Факт

  В. Гулузадә: ТҮРКИЈӘ МӘНИ ДЕЈИЛ ГАРБАЧОВУ СЕЧДИ...

  В. Гулузадә: “Горбачовун Азәрбајҹана диван тутдуғуну ифша етмәк истәјирдим. Биринҹи Түркијәјә, сәфир Өмәр Елсуна мүраҹиәт етдим ки, мәнә сијаси сығынаҹаг верин, ҝедим, Түркијә телевизијасында чыхыш едим. Деди, олмаз, чүнки биз НАТО дөвләти кими Горбачовун достујуг.”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри – Јәһуди Һүҹумлары Давам Едир

  Јевда Абрамовун далыјҹа Ағаҹан Әбијев: “Ислам дини јаранандан индијәдәк нәјә наил олуб?!”

  Кимсә 2000 манат вериб Бакы Ислам Университетиндә тәһсил алырса, һәгигәтән дә бу ағылсызлыгдыр.

  Бизә ујғун, милләтимизә јарашан һәгиги дини ҹамаата чатдырмаг үчүн елә Азәрбајҹанда тәһсил алмаг олар.

  Давамы ...
 • Јәһуди Пратаколларыны Һәјата Кечирән Үнсүрләр

  Түркчүлүк маскасы алтында Исламы балталајан јәһуди сичавуллары: “Исламы гәбул едән, түркләри бағышламырам” -Азәрбајҹанлы журнали

  Мән Өтүкәни зијарәт едәндә ҝөрдүм ки, һамы орада ҝәлиб ојнајыр, тонгал башында рәгс едир. Һәлә өзләринин ат, дәвә сүдүндән һазырладыглары арагдан да ичирләр. Әсл азадлыг дијарыдыр. Мән белә бир дин истәјирәм. Һамы азад олсун, динә тәһким олмасынлар. Севинсинләр, азад олсунлар. Билсинләр ки, диндә горху олмамалыдыр. Тәләб етмәмәлидир ки, башыны бағла. Нијә мәни гара јајлыг бағламаға, гара әба ҝејмәјә мәҹбур етмәлидирләр?! Өзбәкистанда, Газахыстанда, Түрмәнистанда, һәта Русијанын Ислам мәркәзләриндә кимсә гара бағламыр, гара ҝејинмир. Бүтүн дин хадимләринин әјниндә вә башындакылар ағ рәнҝдәдир. Нә замана гәдәр 1400 ил бундан әввәл бир-бири илә вурушуб өлән гоһумларын јасыны сахламалыјыг?! Биз Хоҹалыны, 20 Јанвары, ҹәбһәдәки апрел һадисәләрини дүнјаја јајмаг үчүн чалышсаг даһа мәгсәдәујғун олмазы?

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан

  Ҝәнҹ сијасәтчиләр Мөвсүм Сәмәдова дәстәк вердиләр: Конститусијаја дәјишилик едилмәмәлидир

  Сон 3-4 илдә исә инанҹлы баҹы вә гардашларымыза гаршы һакимијјәтин башга сијасәти вар. Һәбс етмәкләри бир јана, онлары башга өлкәләрә дә бағлајырлар. Чалышырлар ки, өлкәдә «радикал Ислам», «террорчу Ислам» вар месажыны ҹәмијјәтә версинләр вә ҹәмијјәти бу авторитар сијасәтләри илә алдатсынлар. Амма шүкүрләр олсун ки, ҹәмијјәт һакимијјәтин сијасәтини маһијјәтини анлады. Мөвсүм бәјин референдум мәсәләсиндә ҝөстәрдији шүҹаәт вә ҹәсарәт тәбии ки, ҹәмијјәт тәрәфиндән алгышланыр вә Мөвсүм бәј бир тарих јазыр. Һакимијјәтин диндарлара гаршы апардығы саваш да бу һакимијјәтин дөврүндә ән утанҹвериҹи бир тарихдир. Сабаһ бу һакимијјәт әдаләт гаршысында јарғылананда, диндарларын ишинин һагг-һесабы сорушулаҹаг».

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Түркијәнин мәшһур ҝенералындан сенсасион ачыгламалар:“Ән доғру јол Бәшәр Әсәдлә нормал әлагәләрә кечмәкдир”

  Пашанын Түркијәнин "Һурријет" гәзетинә вердији бу мусаһибә дә бир чох ҝизлинләри су үзүнә ҹыхарыр. Мүсаһибәдә үстүөтрүлү олса да, Түркијәнин сабиг президенти Абдуллаһ Ҝүлүн вә Илкер Башбуғдан сонра Баш Гарарҝаһ рәиси вәзифәсинә јүксәлмиш Неҹдет Өзелин бостанына да даш атылыр, онлар санки ФЕТӨ-чүлүкдә иттиһам едилирләр…

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Рәсул Гулијев Илһам Әлијевин сон чыхшына кәскин мүнасибәт билдирди

  “Һејдәр Әлијевә дедим ки, ајыбдыр, гурдуғунуз бу шоуда иштирак етмәјәҹәм.”- Р. Гулијев

  Р.Гулијев: “... Һејдәр Әлијев деди ки, бәс, филан фаиздә (јәни нефт ширкәтинин галмыш 10 фаизи) Русијаја вермәлијик. Суал вердим ки, неҹә јәни, АРДНШ-нин пајы 0 олмалыдыр? Изаһ етди ки, Дағлыг Гарабағ проблеминин һәллинә Русија мане олдуғундан онларын да пајы верилмәлидир. Беләликлә, нефтин гијмәти галхдығындан Азәрбајҹан халгы Һејдәр Әлијевин хариҹи ширкәтләрә вә Русијаја вердији пајлара ҝөрә 10 ил мүддәтиндә 70 милјард доллар итирди. Ондан сонра 1994-ҹү илдә атәшкәс мүгавиләсини имзалады, бунунла әбәди сүлһ бағланды вә бу, Азәрбајҹанын ишғал олунмуш әразиләрини ҝүҹ јолујла азад етмәсинин үстүндән хәтт чәкди. Бир сөзлә Һејдәр Әлијев мәни, өзүмү гојурам гыраға Азәрбајҹан халгыны ‘’әсрин јаланы’’ илә алдатды. 70 милјард долларла бирҝә ермәниләрин ишғал етдији Гарабағ торпагларыда итирилди...”

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Маашы 1500 манат ҹиварында олан депутат милјонлуг вилласындан данышды

  Таһир Сүлејманов Меһман Һүсејнову иттиһам етди; блоҝҝердән сәрраст ҹаваб ҝәлди.

  М.Һүсејнов Т.Сүлејмановун халга хидмәт етдији барәдә иддиасыны да дармадағын едиб: “Гијмәтләрин галхмасына етираз олараг Сијәзән ҹамааты ајаға галханда билдирдиниз ки, вәтәндашларын башы гачыб, ичкилидиләр, өзләри билмирләр нә истәјирләр, будурму сизин халга хидмәтиниз? 20 илди депутатсыныз Милли Мәҹлисдә отуруб 2 дәфә ағзынызы ачмысыныз. Сиз һансы үзнән ҝәлиб мәнә ирад билдирисиниз? Һәлә сиз дуруб мәнә чох сағ ол демәлисиз ки, мән сизин һаггынызда видеосүжет чәкиб халга ҝөстәрдим, һеч олмаса инди ҹамаат Таһир адлы бир депутатымызын олдуғуну өјрәнир”.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Кечмиш МТН-чинин һәбс етдирдији илаһијјатчынын аиләси әдаләт истәјир...

  Јолдашынын неҹә һәбс едилмәсиндән данышан Вүсалә Мустафајева һәмин вахт јашананлары белә хатырлајыб: “2014-ҹү илин декабрынын 16-да ишә ҝетди. Һәмишә вахтында евә гајыдарды. Ҝеҹикәндә вә ја иши оланда да хәбәр едәрди. Амма һәмин ҝүн хәбәр ала билмәдик, евә гајытмады. Һарада олдуғуну билмирдик. Анҹаг ајын 19-да билдик ки, һәбс едилиб. Бир ханым зәнҝ етди. Өзүнү вәкил кими тәгдим етди вә Елшәнин һәбс едилдијини сөјләди. Һәмин вәкили онлар тәјин етмишди. Сонра биз Әфган мүәллимә мүраҹиәт едәрәк вәкилимиз олмасыны истәдик”.

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Закир Гараловун анасы Ҝүрчустан әсилли ермәнидир- Һүгүг мүдафијәчиси Видади Исҝендерли

  Һејдәр Әлијев дәфәләрлә дүнјаја етираф едиб ки, 30 миндән чох ермәни көкәнли ҝәлинимиз Азәрбајҹанда јашајыр.

  1988 ҹи илә кими Закир Гараловун анасынын сој ады Дусја Арутунјан Степановна олуб . Ермәниләрлә мүнагишә башлајанда Гаралов сахта паспорт әлдә едәрәк анасынын сој адыны Арутунова рәсмиләшдириб .

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ Иса Гасимин нүмајәндәси: Али хәлифә режими ахмаглыг едәрсә силаһлы етиразлара әл атылаҹаг

  Меһр: -Гасим Сүлејманинин бу барәдә олан мәктубуну неҹә дәјәрләндирирсиниз? -Бу мәктуб, дәгиг вахтда вә дәгиг шәраитдә ҝөндәрилди. Мәктубда, Али-Хәлифәнин, гырмызы хәттә һүҹум етдији гејд олунмушду. Режимин гаршысында икинҹи бир јол да вар. О да, Шејхин вәтәндашлығыны ҝери гајтарараг, онунла мүзакирәләрә башламагдыр. Али-Хәлифә гырмызы хәтләримизә һүҹум етмәјә давам едәрсә, һәгигәт вә һесабламалар дәјишәҹәкдир вә мүмкүндүр ки, халгын һәјата кечирәҹәји ингилаб Али-Хәлифә режиминин сону олсун.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Политолог Ҹүмшүд Нуријев: “Ермәниләрлә гоһумлуғу олан 10 депутатымыз вар...”

  "Ермәни әсилли мәмурлар өз сәнәдләрини елә дәјишдирибләр ки...”

  "Нә гәдәр ки, дөвләт структурларымызда ермәниганлылар чалышыр, Гарабағ проблеми һәлл едилмәјәҹәк”

  Давамы ...