Аллаһ (ҹ.ҹ) Төвбә Едәнләри Севир

Оруҹ тутан Бакы бомжунун һәјатындан бир сәһнә...

  • Хәбәрин коду : 450278
  • Мәнбә : Мусават
Хүласә

Гырх бир јашлы Мүшфиг: “Һәмишә хошбәхт олмаг истәмишәм... Аллаһ бөјүјүмдүр мәним. О гәдәр чәтинликләр ҝөрмүшәм ки. Гарын алтында, чөлдә сојугда галмышам, сулу зирзәмиләрдә јатмышам. Анҹаг јахшы инсанлара, бәндәләрә раст ҝәлдим, мәни нормал һәјата гајтардылар. Аллаһ мәнә чох көмәк олуб чәтин анларымда...”

Онун күчәдә јатдығыны чохдан ҝөрүрдүм, пајтахтда јени тикилмиш һүндүрмәртәбәли бинанын јахынлығында, зибил јешикләринин јанында јердә јатырды. Сојуг, јағышлы ҝүнләрдә чиркли пенҹәјини башына чәкирди ки, јағыш һеч олмаса үзүнә јағмасын. Пенҹәјинә бүкүлүб јатырды бу адам. Арабир алтына картон парчалары атырды, чох заманса елә асфалтын үстүндә узаныб јухуја ҝедирди...

Бир мүддәт сонра јахынлыгдакы бинанын сакинләринин она көмәклик етдијини ешитдим. Кимиси она јемәк ҝәтирди, кимиси бир манат пул, кимиси дә көһнә адјал. Адам адјалы картонун үстүнә сәрир, ҹырыг ајаггабыларыны чыхарыб диварын күнҹүнә гојур вә адјалын бир күнҹү илә үстүнү өртүб јатырды...

Һәмишә јатмырды тәбии... Һәрдән јахынлыгдакы зибил јешикләрини ешәләјиб нә исә тапыб јејирди. Һәрдән јахынлыгдакы һүндүрмәртәбәли биналардакы балконлара, пәнҹәрәләрдән ҝәлән ишыға да бахырды. Бу бинада мәнзилләрин гијмәти нә аз, нә чох јүз мин манатдан башлајыр... Һәрдән јатдығы јердән отуз метр мәсафәдә јерләшән бағчаја вә ондан да бир гәдәр аралыдакы мәктәбә бахырды...

О, гырх бир јашлы бомждур. Өзүнүн дедији кими, һәјаты ҝәтирмәјән, ҝеҹәләмәјә јери олмајан, узаг рајондан олан бириси... Артыг һәмин баһалы бинаја тәрәф узанан пилләкәнин алтында гоншулар она јатмаға јер дүзәлдибләр. Јатаҹаг, көһнә чарпајы, бир нечә көһнә ев әшјасы да вар артыг. Кичик стол, бир стул, кичик кәтил, шкаф, ишләмәјән дивар сааты, дини кәлам јазылмыш табло вә һараданса тапдығы көһнә ушаг арабасы...

Гоншуда тибб баҹысы олан јашлы гадын мүалиҹә  дә едиб ону. Ичкини, сигарети атыб һәтта. Рамазанда оруҹ тутуб ај бојунҹа. Артыг палтарлары чирк ичиндә дејил, киминсә вердији гырағы гырыг тештдә өзү јујур. Бу гәдәр дәрдин ичиндә јашамаға үмиди дә вар...

Рамазан бајрамында бу бомжун јашајышындан јазмаг истәдим. Анҹаг билдирди ки, һәлә бир ҝүн сонра бајрам едәҹәк. Сонра да ҝүлдү аҹы-аҹы: “Онсуз да һәмишә аҹ олурам, бајрам јох ки, мәнимчүн...”. Севинир балаҹа сығынаҹағына гонағын ҝәлмәсинә, стулу ҝөтүрүб аз гала јалварыр ки, отурум: “Отур ај баҹы, отур. Ајаг үстә дурма”. Дејир ки, таныјыр мәни, бу баһалы бинада јашадығымы да билир: “Ушағынызы бурадан апаранда ҝөрүрәм сизи”. Ады Мүшфигдир һәмсөһбәтимин. Онунла сөһбәтим бу ҹүр олду:

- Бу ҝүн бајрамдыр. Неҹә гејд едәҹәксиниз? Нә биширмәк имканыныз вар?

- Һеч нә биширмәјә имканым јохдур, гоншулар ҝәтирирләр јемәји. Бајрамы сабаһ гејд едәҹәм, ким нә ҝәтирсә, онунла. Гоншулар көмәк едирләр мәнә. Һәлә ишләмирәм, бајрамдан сонра да Аллаһ Кәримдир...

- Амма азындан, күчә һәјатындан ајрылмысыныз дејә биләрик.

- Ајрылмышам, Аллаһын јолуна кечмишәм. Шүкүр Аллаһын бу ҝүнүнә... Ичмирәм артыг. Оруҹ тутурам, намаз да гылаҹам. Садәҹә латын һәрфләрини охуја билмирәм, она ҝөрә дини китаблары охумаг чәтиндир.

- Сизин үчүн Аллаһ нәдир?

- Аллаһ мәним үчүн мүгәддәсдир. Мәни јарадан да Аллаһдыр, рузими верән дә Аллаһдыр. Аллаһа сығынырам.

Аллаһ бөјүјүмдүр мәним. О гәдәр чәтинликләр ҝөрмүшәм ки. Гарын алтында, чөлдә сојугда галмышам, сулу зирзәмиләрдә јатмышам. Анҹаг јахшы инсанлара, бәндәләрә раст ҝәлдим, мәни нормал һәјата гајтардылар. Аллаһ мәнә чох көмәк олуб чәтин анларымда...

- Бајаг ушагдан данышдыныз. Сизә дә гисмәт олсун. Өзүмүз дә ушаг олмушуг. Ушаглыгда ән бөјүк арзунуз, чатмаг истәдијиниз арзунуз нә олуб? Хатырлајырсыныз?

- Һәмишә хошбәхт олмаг истәмишәм.

- Инди ән бөјүк арзунуз нәдир?

- Бу пилләкәнин алтыны дүзәлдиб орада јашамаг... Имкан версәләр, гоншулар кәрпиҹлә һөрәҹәк бураны...

- Арзунуз чох дәјишиб... Өзүнүз бөјүдүнүз, арзунуз кичилди... Һансы арзу даһа јахшы иди?

- Һәјатдыр да... Мән нејләјә биләрәм ки? Бөјүдүм вә һеч нә едә билмәдим...

- Бүтүн арзулара чатмаг үчүн сизҹә, пул лазымдырмы?

- Мәнә елә ҝәлир ки, пул лазым дејил. Пул бу ҝүн вар, сабаһ јох, пул әл чиркидир. Инсанлыг, јахшылыг, мәрифәт галыр адама.

- Неҹә олду кимсәсиз һәјата дүшдүнүз? Нәдән олду башыныза ҝәлән чәтинликләр?

- Иш тапмамагдан, кимсәсизликдән, көмәксизликдән. Атам- анам јох, евим, торпағым, јурдум јох. Һара иш үчүн ҝедирәм, дејир. Ҝет, ҝәләрсән. О һәр шеји пулла өлчүр, мәним дә пулум јохдур.

- Күчәдә галанлар үчүн сығынаҹаглар јарадылмышды өтән гышда? Һеч олдунузму орада?

- Һә, мән дә олдум орада, һамысы јалан, фырылдаг. Бир шалвар, көјнәк вердиләр. Бир гәдәр дә јемәк. Бир нечә ҝүн галдыг, вәссалам. Сонра архамыздан тәпик вурдулар ки, ҝедин күчәјә. Өз ҹибләринә ишләдиләр садәҹә...


قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib