АЛЛАҺЫН РӘҺМӘТ АЈЫ БАШЛАНДЫ

Рәҹәб ајы нә демәкдир? (2)

  • Хәбәрин коду : 245229
  • Мәнбә : Deyerler.org
Мүбарәк Рәҹәб ајы - Аллаһ гонаглығы үчүн сәфәрә һазырлыг ајларындан биринҹисидир. Бу ај - төвбә диләмә, бағышланма истәмә, ләјагәт вә шәрафәт әлдә етмә, јаландан, гејбәтдән, бөһтандан, горхаглыгдан, јалтаглыгдан, һәр бир ејбәҹәрликдән мүалиҹә олунма ајыдыр.

Рәҹәб ајынын әмәлләриндән

Рәҹәб ајынын илк ҝеҹәси (јәни, ҹәмадујәс-сани ајынын ахырынҹы ҝүнүндән рәҹәб ајынын илк ҝүнүнә кечән ҝеҹә) бу дуаны охумаг төвсијә едилмишдир: «Әллаһуммә бәрик ләнә фи раҹәбин вә шәбәнә вә бәллиғнә шәһра-Рамәзан» (Дуада Аллаһ Тә


قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib