Әрини гојуб башгасы илә гачан гадын...

  • Хәбәрин коду : 188602
  • Мәнбә : haqqyolu.com

Түркијәнин Мерсин вилајәтиндә намус ҹинајәти төрәдилиб. Бир нечә ҝүн әввәл әрини тәрк едиб халасы оғлу илә гачан 22 јашлы Өзләм Чинарын мејити ағаҹдан асылы вәзијјәтдә тапылыб. Лент.аз-ын Түркијәнин “Миллијәт” гәзетинә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, бир ҝүн әввәл исә Өзләмин гачдығы халасы оғлу, 23 јашлы Маһмут Ердем Газиантепдә гәтлә јетирилибмыш. Һәр икиси евли олан Өзләм вә Маһмут февралын 21-и бирликдә Газиантепә гачыб вә бир танышларынын евинә сығыныблар. Галдыглары јер аиләләри тәрәфиндән мүәјјән олунуб. Өзләмин гардашы 15 јашлы А.Ч. бир нечә гоһуму илә бирликдә Маһмут Ердеми сөһбәт етмәк бәһанәси илә автомобилинә дәвәт едиб вә шәһәр кәнарына апарыб. О, бурада Ердемә 15 бычаг зәрбәси вуруб. А.Ч. тутуларкән “халам оғлујла баҹым ҝизли мүнасибәт јашајыблар. Ону өлдүрмәли идим. Бу бир намус мәсәләсиди” дејиб. А.Ч. вә диҝәр шүбһәлиләрин диндирмәси давам едәркән Өзләм Чинар јоха чыхыб. Јахынлары тәрәфиндән өлдүрүлә биләҹәји еһтималы илә полис тәрәфиндән ахтарылан Чинар феврал 25-дә Мерсиндәки бир бағда әрик ағаҹындан асылы вәзијјәтдә тапылыб. Өзләм Чинарын палтар ипи илә асылмасы вә ајагларынын јерә дәјмәси полисдә онун өлдүрүләндән сонра асылмасы гәнаәтини јарадыб. А.Ч.-нин ифадәси илә “ҹинајәтә көмәк етмәк вә шәраит һазырламаг” иддиасы илә Өзләм Чинарын һәјат јолдашы Сиан вә диҝәр гоһумлары ҝизләндикләри евдә нәзарәтә алыныб.


قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib