Пис ишинин ҹавабыны ҝөзлә!

  • Хәбәрин коду : 188600
  • Мәнбә : haqqyolu.com

 Аббаси хәлифәләриндән бири сарајын бағчасындакы ҝүлләрдән бирини чох бәјәнәр. Јарпағы, гохусу, ҝөрүнүшүјлә диггәти чәкән ҝүлә хүсуси гуллуғу бағбана тапшырыр. Бағбан ҝүлүн үзәриндә әсир, хүсуси гуллуг едир. Бир сәһәр бағбан ҝөрүр ки, ҝүлүн будағына гонан бүлбүл нә гәдәр јарпаг варса һамысыны дәнләјәрәк јерә салмышдыр. Горху ичиндә гачыб хәлифәјә дејир: - Султаным, үзәриндә титрәдијимиз ҝүлүн јарпагларыны бир бүлбүл дәнләјәрәк јерә төкмүш, тәк јарпаг бурахмамыш. Хәлифә тәлаш етмәдән ҹаваб верир: - Кәдәрләнмә, бүлбүлүн бу иши јердә галмаз, әвәзини ҝөрәр. Раһат нәфәс алан бағбан ишинә дөнүр. Бир ҝүн бахар ки, бир илан јарпаглары салан бүлбүлү тутмуш, удмаг истәјир. Һәјәҹанла ҝәлиб хәлифәјә дејир: - Султаным, бүлбүлү бир илан тутмуш, ударкән ҝөрдүм. Султан јенә тәлашсыз: - Иланын етдији дә јердә галмаз! Бағбан јенә ишинә дөнәр. Бир ҝүн бағчада чалышаркән отларын арасында иланы ҝөрүр. Дәрһал әлиндәки беллә зәрбә ендириб иланы өлдүрүр. Сонрадан иланы өлдүрдүјүнү севинҹлә хәлифәјә данышыр. Хәлифә сакитҹә дејир: - Сәнин дә етдијин јердә галмаз.! Чох кечмир, бағбан сәһвә јол верир. Тутуб хәлифәнин һүзуруна ҝәтирирләр. Хәлифә әмр верир: -Атын буну зиндана! Зиндана сүрүкләнән заман ҝеријә дөнән бағбан дејир: -Султаным деди бүлбүлүн етдији јердә галмаз, ону илан удду, иланын етдији јердә галмаз, ону мән өлдүрдүм. Инди мәним етдијим јердә галмыр, зиндана атылырам. Һәр кәсин етдији јердә галмырса сәнинкими галаҹаг, султаным? Сәнә дә бир ҹаваб ҝәләсидир. Ҝәл мәни әфв ет ки, башгасындан ҹаваб алмајасан! Бағбанын сөзләри хәлифәнин хошуна ҝәлир вә ону әфв едир.


قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib