Интиһар!

"Өзүнүзү өз әлләризлә тәһлүкәјә атмајын -Бәгәрә-195"

  • Хәбәрин коду : 187668
  • Мәнбә : haqqyolu.com

"Өзүнүзү өз әлләризлә тәһлүкәјә атмајын -Бәгәрә-195"

 

Интиһар! Горху, бәдбинлик, сәрхошлуг, ән әсасы етигадсызлыгдан гајнагланан бөјүк ҝүнаһ! Инсаны бу фаҹиәли аддымдан сахлајасы јалныз вә јалныз һәјатын әбәдилијинә, сорғу ҝүнүнә мөһкәм инамдыр. Интиһар артыр, јәни горху, бәдбинлик, сәрхошлуг, етигадсызлыг артыр. Амма башга бир нөгтә… Бәзән инсанлар ишҝәнҹә илә бу һәддә чатдырылыр вә ја гәтлә јетирилдикдән сонра ајағына интиһар јазылыр. Демәк, интиһар сөзүнү ешидәркән интиһарчыны гынамаздан өнҹә һадисәни арашдырмаг зәруридир. Сүбута јетмәлидир ки, инсан ишкәнҹәјә мәрус галмајыб, гәтлә јетирилмәјиб. Јалныз бундан сонра интиһар һаггында данышмаг олар.

 

Һагг Јолу Елм вә Мәдәнијјәт Институту

 

Азәрбајҹан мәтбуаты интиһар һаггында нә јазыр?

 

Өлкәдә интиһар далғасы дурмадан ҝүҹләнир: 1 ҝүндә 3 нәфәр

04-04-2010 /дејерлер.орҝ

 

21 јашлы оғлан өзүнү ағаҹдан асыб

Самухда интиһар һадисәси баш вериб. Бу барәдә Лент.аз-ын Ҝәнҹәбасар мүхбиринә Самух рајон Полис Шөбәсиндән мәлумат верилиб.

Мәлумата ҝөрә, Самух сакини, 1989-ҹу ил тәвәллүдлү Мәммәдов Рафаел Намиг оғлу бу ҝүн сәһәр саатларында өзүнү Сүннүләр кәндинә апаран јолун кәнарындакы ағаҹдан асыб. Интиһарын сәбәбләри арашдырылыр.

75 јашлы гоҹа өзүнү асды

Минҝәчевир шәһәриндә интиһар һадисәси баш вериб. Шәһәр Прокурорлуғундан Милли.Аз хәбәр порталына верилән мәлумата ҝөрә, апрелин 2-дә 75 јашлы Нисә Мәммдова өзүнү асыб. Онун мејити јашадығы евин балконунда асымыш вәзијјәтдә ашкар едилиб. Мәрһумун өзүнә гәсд етмәсинин сәбәбләри мәлум дејил.

Фактла бағлы Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 125-ҹи (өзүнү өлдүрмә һәддинә чатдырма) маддәси илә ҹинајәт иши башланыб.

Азәрбајҹанын Газах рајонунда јенијетмә гыз интиһар едиб

Газах рајон Полис Шөбәсиндән АПА.аз-а верилән мәлумата ҝөрә, рајонун Гарапапаг кәндиндә 1996-ҹы ил тәвәллүдлү Ајтаҹ Иманова өтән ҝүн ахшам саатларында халасына мәхсус һәјәтјаны саһәдә өзүнү ағаҹдан асыб.

Мәрһумун халасынын һимајәсиндә јашадығы билдирилиб. Интиһарын сәбәбләри һәләлик мәлум дејил.

Һадисә илә бағлы Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 125-ҹи (өзүнү өлдүрмә һәддинә чатдырма) маддәси илә ҹинајәт иши башланылыб.

Гејд едәк ки, сон бир ил әрзиндә артыг ҝүн әрзиндә 2 ән азы 3 нәфәр интиһар едир. Ән мараглысы одур ки, Интиһар едәнләрин әксәријјәти ја чох ҹаван јад да јашы 60-дан јухары инсанлар олур.

 

Инсанын психоложи мүдафиә проблемләри вә ја Азәрбајҹанда интиһарларын сәбәбләри -

13.04.2009 /Көнүл Зәрбалыјева -Тренд

 

Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын (ҮСТ) сон илләр апардығы тәдгигатларын нәтиҹәси әсасында һазырладығы мәлумата ҝөрә, дүнјада һәр ил тәхминән 1 милјон инсан интиһар едир. 2020-ҹи илдә интиһарларын сајынын 500 минә гәдәр артаҹағы прогнозлашдырылыр. Интиһар едәнләрин тәхминән бир фаизи исә Азәрбајҹанын пајына дүшүр.ҮСТ-нин арашдырмаларына ҝөрә, Исвеч, Маҹарыстан бу ҝөстәриҹи үзрә өндә ҝедән өлкәләрдир.Кечмиш совет республикаларындан исә Литва, Русија, Латвија, Украјна фәргләнир.ҮСТ интиһар фактларынын баш вермәсинә ҝөрә дүнја өлкәләрини үч група ајырыб.Биринҹи група бир илдә әһалисинин һәр 100 мин нәфәриндән 10-нун өзүнә гәсд етдији өлкәләр (Јунаныстан, Италија, Гватемала, Филиппин) дахилдир.Икинҹи група аид олан өлкәләрдә һәр ил һәр 100 мин нәфәрдән 10-20 нәфәри өзүнә гәсд едир. (Австралија вә АБШ).Үчүнҹү груп өлкәләрдә әһалисинин һәр 100 мин нәфәриндән 20-дән чоху интиһар едир (Латвија , Литва, Естонија, Маҹарыстан вә Русија).Азәрбајҹанда сон илләр интиһарларын сајында артым мүшаһидә олунур. Республикада интиһарларын статистикасы апарылмадығындан рәсми гурумлардан бу барәдә мәлумат ала билмәдик.Бу сәбәбдән бу илин илк 3 ајында републикада баш верән интиһар фактлары илә бағлы мәтбуатда вәДИН-ин рәсми интернет сајтында јер алан мәлуматлар әсасында Тренд Неwс-ун әмәкдашларынын һазырладығы статистикаја истинад етмәк мәҹбуријјәтиндәјик.

Бу статистикаја ҝөрә, ҹари илин 3 ајында республикада 76 нәфәр интиһар едиб. Онлардан 60-ы киши, 16-сы гадындыр. Интиһар фактлары даһа чох Бакыда (35 факт), Сумгајытда (8 ), Шәкидә (5), Ҝәнҹәдә (3), Нахчыванда (3), шимал бөлҝәсиндә (3) гејдә алыныб. Гејдә алынан интиһарларын әксәријјәти өзүнү асма јолу илә һәјата кечирилиб. Өзүнә гәсд едәнләрдән бири ГИЧС-ә јолухан гадын (Ҝәнҹәдә), бири банкир (Шәкидә), бири исә кечмиш иҹра башчысы (Сумгајытда) олуб. Бу илин илк 3 ајында республикада 56 өзүнә суи-гәсд (интиһара ҹәһд) һадисәси гејдә алыныб.

Баш Прокурорлугдан базар ертәси Тренд Неwс-а билдирилиб ки, интиһар фактлары илә бағлы прокурорлуг органлары тәрәфиндән Ҹинајәт Мәҹәлләсинин өзүнү өлдүрмә һәддинә чатдырма (125) маддәси илә ҹинајәт иши башланса да, истинтагын сонракы мәрһәләсиндә ҹинајәт тәркиби олмадығындан, бу ишләрин бөјүк әксәријјәти хитам олунур.

Милләт вәкили Мәлаһәт Һәсәнова өнҹә парламентдәки чыхышында өлкәдә интиһарларын артмасы сәбәби кими телевизија каналларында нүмајиш етдирилән криминал верилишләр вә бу мөвзуда филмләрин јајымланмасыны гејд едиб вә белә верилиш вә филмләрә мәһдудијјәт гојулмасыны истәјиб.

Депутат билдириб ки, һүгуг-мүһафизә органларынын мүтәхәссисләри јенијетмәләр вә ҝәнҹләр арасында интиһар һалларынын чохалмасы мәсәләсини Милли Мәҹлисдә галдырылмасыны ондан хаһиш едибләр.

"Телевизија каналларында ҝеҹә саатларында криминал верилишләриндә ағыр гәтл һадисәләринин вә ҹинајәткарлыг проблемләринин әкс олундуғу филмләрин нүмајиш етдирилмәсинин бөјүк тәсири вар. Мүтәхәссисләр билдирибләр ки, һәтта совет дөврләриндә ағыр гәтл һадисәләри һеч заман телевизијада ишыгландырылмырды. Јеткинлик јашында оланлар вә ҝәнҹләр һәмин филмләрдәки гәһрәманларын әмәлләрини сынагдан кечирәркән интиһар һаллары баш верир", - депутат әлавә едиб.

Һүгугшүнас Әлөвсәт Әлијев мәтбуатдакы чыхышларынын бириндә гејд едиб ки, Азәрбајҹанда гадынлар вә јахуд да аилә башчылары арасында интиһар һадисәләрин чохалмасы игтисади вәзијјәтлә бағлыдыр. Һүгугшүнасын сөзләринә ҝөрә, тәһлилләр ҝөстәрир ки, хүсуси илә бөјүк мигдарда борҹу оланлар, аиләсини доландыра билмәјәнләр интиһара әл атырлар. "Һүгугларын тапдаланмасындан интиһар һадисәси баш верәрсә, онда белә һаллара ҝөрә өзүнү өлдүрмә һәддинә чатдырма факты илә ҹинајәт иши ачылмалыдыр", - Әлијев вурғулајыб.


قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib