• Әхлаг

  Әлламә Һәсәнзадә Амолинин төвсијәләри (2)

  Даим дәстәмазлы олмаг вә чох јемәкдән чәкинмәк

  Чох јемәк Аллаһа доғру ҝетмәјә манеәдир: Бөјүк арифи Ахунд молла Һүсејингулу Һәмәдани (һ.г. 1131-1239) дәјәрли әмәли ҝөстәришләриндән бириндә мәрһум сејјид Әли Аға Ирәванијә белә јазыр: Ҹәнаб! Чох данышмаг, чох јемәк, чох јатмагдан чәкин...

  Давамы ...
 • Аллаһ (ҹ.ҹ) Төвбә Едәнләри Севир

  Оруҹ тутан Бакы бомжунун һәјатындан бир сәһнә...

  Гырх бир јашлы Мүшфиг: “Һәмишә хошбәхт олмаг истәмишәм... Аллаһ бөјүјүмдүр мәним. О гәдәр чәтинликләр ҝөрмүшәм ки. Гарын алтында, чөлдә сојугда галмышам, сулу зирзәмиләрдә јатмышам. Анҹаг јахшы инсанлара, бәндәләрә раст ҝәлдим, мәни нормал һәјата гајтардылар. Аллаһ мәнә чох көмәк олуб чәтин анларымда...”

  Давамы ...
 • ҜҮНАҺЫ ТАНЫМАГ

  Јалан һәдис ҝүнаһы

  Әһли сүннә гардашларымызын инандыглары он нәфәрин ҹәннәтлә мүждәләндикләри барәсиндәки Пејғәмбәрдән (с) нәгл етдикләри һәдиси арашдырмаг зәрурәти доғмушдур. Аллаһ һагдыр вә биз һагг оланы арашдырмагла ҝөрәвләндирилмишик.

  Давамы ...
 • АЛЛАҺЫН РӘҺМӘТ АЈЫ БАШЛАНДЫ

  Рәҹәб ајы нә демәкдир? (3)

  Мүбарәк Рәҹәб ајы - Аллаһ гонаглығы үчүн сәфәрә һазырлыг ајларындан биринҹисидир. Бу ај - төвбә диләмә, бағышланма истәмә, ләјагәт вә шәрафәт әлдә етмә, јаландан, гејбәтдән, бөһтандан, горхаглыгдан, јалтаглыгдан, һәр бир ејбәҹәрликдән мүалиҹә олунма ајыдыр.

  Давамы ...
 • АЛЛАҺЫН РӘҺМӘТ АЈЫ БАШЛАНДЫ

  Рәҹәб ајы нә демәкдир? (2)

  Мүбарәк Рәҹәб ајы - Аллаһ гонаглығы үчүн сәфәрә һазырлыг ајларындан биринҹисидир. Бу ај - төвбә диләмә, бағышланма истәмә, ләјагәт вә шәрафәт әлдә етмә, јаландан, гејбәтдән, бөһтандан, горхаглыгдан, јалтаглыгдан, һәр бир ејбәҹәрликдән мүалиҹә олунма ајыдыр.

  Давамы ...
 • АЛЛАҺЫН РӘҺМӘТ АЈЫ БАШЛАНДЫ

  Рәҹәб ајы нә демәкдир? (1)

  Мүбарәк Рәҹәб ајы - Аллаһ гонаглығы үчүн сәфәрә һазырлыг ајларындан биринҹисидир. Бу ај - төвбә диләмә, бағышланма истәмә, ләјагәт вә шәрафәт әлдә етмә, јаландан, гејбәтдән, бөһтандан, горхаглыгдан, јалтаглыгдан, һәр бир ејбәҹәрликдән мүалиҹә олунма ајыдыр.

  Давамы ...