• Дүнја Халглары вә Мүбарәк Рамазан Ајы

  Имам Хаменеинин тәшкилатчылығы илә, Гуран Мәҹлиси кечирилир – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәр ил олдуғу кими бу ил дә, Гурани Кәрим Һафизләри вә Гуран Гариләри Мүбарәк Рамазан Ајынын илк ҝүнү Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Хаменеи ҹәнабларынын һүзурунда Гуран Мәҹлиси кечирибләр.

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәләринин Хәбәрләри

  Теһран 2015 Гуран Мүсабигәләринин Мүнсифләр һејәтинин финал бәјанат

  Гуранын вәһдәт руһијјәли динамик ајәләриндән илһам алараг Мүсәлманларын дүнјада әзәмәт тапмаларына сәбәб олмалыјыг.

  Һәгигәт будур ки, Ислам дүшмәнләри Ислам өлкәләри вә мүхтәлиф мәзһәбләр арасында бөјүк вә кичик проблемләр јаратмагла Исламын гүдрәтини зәифләтмәјә чалышырлар. Дүшмәнләримизлә азҹа да олса белә әмәкдашлыг етмәкин өзү бир баша онларын өз чиркин нијјәтләринә чатмағда көмәклик едир. Мүсәлманлар арасында јекдиллији јарада биләҹәк үнсүр мәһз Аллаһын мөһкәм гырылмаз ипиндән, Гурани Кәримдән мөһкәм јапышмагдыр.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәләри иштиракчылары илә ҝөрүшдә

  Имам Хаменеи: “Мүнагишә јаратмаг мәгсәдилә фәалијјәт ҝөстәрән һәр бир гыртлаг дүшмәнин сәсиҹалдыҹысыдыр” - Фото

  Шиә-Сүнни, Әрәб-Әҹәм вә миллијәтчилик сијасәти илә милләтләр арасында ајрыечкилик јаратмаг бу ҝүн дүшмәнин әсас сијасәтидир.

  Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары Гурани Кәримин Мүсәлманларын фәрди, иҹтимаи һәјатларында бирбаша рол ојнамасынын зәрурилијинә вурғулајараг билдириб: “Мүсәлманлар һәјат тәрзләриндә белә бир мәгама чатмалры үчүн ики әсас үнсүрә еһтијаҹлыдырлар: Бәсирәтли вә Ирадәли олмаға. Һабелә Ислам Дүнјасынын бу ҝүнкү чәтинликләр вә проблемләр гаршысында зәфәр чалмалары Гурани Кәримин бујуруглары гаршысында тәслим олмагларында вә дүшмәнин зорла бејинләрә јеритдији “мүасир ҹаһилијјәт” гаршысында дик дуруб, бу ҹаһилијјәтин зорбалығына гаршы мүбаризә етмәкдәдир.”

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Әли Лариҹани: Јәмәнә тәҹавүз етмәк Ислами өлкәјә јарашмаз

  Бир Ислами өлкә өз тәһлүкәсизлијини бәһанә едәрәк Јәмән фаҹиәсини төрәдирсә бу Ислам үммәтинә јарашмајан ишдир.

  Доктор Әли Лариҹани Ислам үммәтинин мөвҹуд шәраитә дүшмәсинин әсас сәбәбини Гуран вә онун маарифиндән узаг дүшмәләри олдуғуна ишарә едәрәк билдириб: “Әлләри Мүсәлманларын ганларына алудә олан тәкфирчи - екстримист ҹәрјанлар вә диҝәр өлкәләрә һакимкәсилмәк фикриндә олан бөјүк гүдрәтләр кечмиш һијләәҝәр плаларыны дүбарә истифадә едирләр. Биз бу ҝүнә кими бөјүк дөвләтләрин һијләләринә алланмамышыг.”

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Теһран 2015- 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәләринин бағланыш мәрасими – Фото

  Мүсабигәнин бағланыш мәрасими Иран Ислам Республикасынын Ислами Шура Мәҹлисинин –парламентинин Сипкери ҹәнаб Доктор Әли Лариҹанинин иштиракы вә чыхышы илә, баш тутуб.

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Бејнәлхалг Гуран Мүсабигәләринин галибләринә һәдијјәләр верилди – Фото

  Теһран 2015- 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Крәим Мүсабигәләринин сон мәрасими кечирилди.

  Мәрасимдә 1-ҹи, 2-ҹи, 3-ҹү, 4-ҹү вә 5-ҹи мәгамлары кәсб едән Гуран Һафизләри, Гариләри вә Мүсабигәләрдә өз елми тәһгигатлары илә иштирак едән Гурани Кәрим Тәдгигатчылары дәјәрли һәдијјәләр илә тәлтиф олундулар.

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Ајәтуллаһ Мәмдуһи: Бејнәлхалг Гуран Мүсабигәләри дүнја мүтәфәккирләрини бир араја топламаг үчүн ҝөзәл фүрсәтдир

  “Гуран Кәрим мүтәхәссисләри ҝәрәк Гуранын мәналарыны ҝөзәл бәјан вә хош сөзләрлә инсанлара ачыглајыб тәлим кечсинләр.”

  Вәлијји Фәгиһин Експердисија Мәҹлисинин Керманшаһ рајону үзрә нүмајәндәси Гурани Кәримин дини вә әхлаги дәјәрләрини халгын мүхтәлиф тәбәгәләри арасында хүсуси илә дә, јенејетмә вә ҹаванлар арасында ҝүҹләндирилмәсинә ишарә едәрәк билдириб: “Биз Гурани Кәрим үзәриндә гурулмуш бир иҹтимаијјәтдә јашајырыг, бу сәбәбдән дә, бүтүн саһәләрдә, хүсуси илә дә, Хејријјә вә Вәгф Фондларынын бүтүн програмларында Гуран маарифи тәблиғ олунмалыдыр.”

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәләри Тәшкилатчылығынын Сәдри:

  М. Һүсејни: Анти-ИИР тәблиғатлара бахмајараг хејли сајда Мисир Гариләри Гуран Мүсабигәләриндә иштирак едир

  Дүшмәнин јүрүтдүјү мәнфи тәблиғә бахмајараг бу ил дә, Теһран 2015 Мүсабигәсиндә хејли сајда Мисир Гариләри иштирак едир.

  Сејјид Мустәфа Һүсејни даһа сонра билдириб: “132 нүмајәндәләрдән 61 нәфәри Гурани Кәримин бүтүн 30 ҹүзүнү һифздән билир- (Һафизи Гурани Кәрим), 71 нәфәри Гурани Кәрим Гарисидир- (гурани Мәҹиди ҝөзәл сәслә охујан). Јарышларда иштирак едән бүтүн өлкә нүмајәндәләри бир бири илә ҹидди рәгабәт апарырлар. Һәмчинин гејд етмәлијик ки, јарышмалар кәнарында “Мәрифәт Хејмәси” адлы Ислами Мәдәнијәт вә Маарифә ујғун олараг мүхтәлиф нөв сәҝиләр тәшкил олунуб. Бу сәрҝидә Гурани Мәҹидә даир мүхтәлиф елми китаблар вә һабелә екстримист ҹәрјанларын төрәтдикләри ҹинајәтләрин фото сәрҝиси истәјәнләрин ихтијарында гојулуб.”

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Ајәтуллаһ Кәби: “Гуран Мәҹид јеҝанә китабдыр ки, иҹрасына зәманәт олунуб”

  Инсанларын сабитлијини бәрпа етмәк үчүн бағланан бејнәлхалг мүгавиләләр һеҝемон гүдрәтләтин истәјинә ујғун олдуғучүн јарарсыздыр

  Ајәтуллаһ Кәби Гурани Кәримин үммәт арасында сүлһ вә бирлик мәсәләсинә даир хејли сајда маарфә малик олдуғуну вурғулајараг билдириб: “Гуран мүгәддәс бир әһди-пејман олдуғу үчүн бүтүн Ислам Иҹтимаијјәтинә ҝәрәкдир ки, она әмәл етмәклә вәһдәт јолунда аддымласынлар.”

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Бенәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәсинин ачылыш мәрасиминдә иштирак едән ИИР-н рәсми нүмајәндәләри - Фото

  32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси Ҹүмә Ҝүнү Иран Ислам Республикасынын мәшһур Гуран Гариси Ҹәфәр Фәрдинин Гурани Мәҹидин бир нечә нурани ајәләринин тилавәти, дахили вә хариҹи өлкәләрдән тәшриф ҝәтирмиш гонаглар, Бејнәлхалг Гурани Кәрим Гариләри, Гуран Һафизләри һабелә Иран Ислам Республикасынын бәзи мәсул шәхсләринин һүзуру илә Теһранын “Рәһбәрләрин Зирвә Салону”нда рәсмән өз ишинә башлајыб.

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Президент Руһанинин Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәсиндәки чыхышы

  Һәсән Руһани: “Бүтүн Мүсәлманларын Гурани Кәрими Вәһј Дили илә, назил олдуғу кими охумаглары вәһдәтин јаранмасына сәбәб олур.”

  Чыхыш заманы Гурани Кәримин Али Имран сүрәсинин 164 –ҹү ајәсини "لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ " (Аллаһ Тәала, мөмүнләрә Китаб (Гурани Кәрим) вә Һикмәти өјрәдиб, Аллаһ Тәаланын ајәләрини тилавәт едәрәк онлары писликләрдән тәмизләјән вә өзләриндән олан бир шәхси онлара Пејғәмбәр тәјин етмәклә мөмүнләрин бојнуна бөјүк бир һагг гојду. Һалбуки онлар бундан габаг ачыг вә ајдын бир зәлаәтдә (азғынлыгда) идиләр.)- охујан Президент Һәсән Руһани ҹәнаблары гонаглары Бөјүк Мәбәс Бајрамы мүнасибәти илә, тәбрик едиб, хариҹи өлкәләрдән “Салмани Фарсинин” дијарына тәшриф ҝәтирмиш гонаглара хош ҝәлмишсиниз дејәрәк һамыны саламлады.

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәсинин илк ҝүнү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Теһран 2015 - 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси Ҹүмә Ҝүнү Иран Ислам Республикасынын мәшһур Гуран Гариси Ҹәфәр Фәрдинин Гурани Мәҹидин бир нечә нурани ајәләринин тилавәти илә өз ишинә башлајыб.

  Давамы ...
 • 32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси

  Теһран 2015 – Бенәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәсинин ачылыш мәрасими

  Ачылыш мәрасиминә Иран Ислам Республикасынын Президенти Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Доктор Һәсән Руһани ҹәнабларыда гатылыб.

  32-ҹи Бејнәлхалг Гурани Кәрим Мүсабигәси Ҹүмә Ҝүнү Иран Ислам Республикасынын мәшһур Гуран Гариси Ҹәфәр Фәрдинин Гурани Мәҹидин бир нечә нурани ајәләринин тилавәти, дахили вә хариҹи өлкәләрдән тәшриф ҝәтирмиш гонаглар, Бејнәлхалг Гурани Кәрим Гариләри, Гуран Һафизләри һабелә Иран Ислам Республикасынын бәзи мәсул шәхсләринин һүзуру илә Теһранын “Рәһбәрләрин Зирвә Салону”нда рәсмән өз ишинә башлајыб.

  Давамы ...
 • Кәрбәла Әләмдары һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын (ә) һәрәминдә

  Һәзрәти Фатимә Зәһранын (с) тәвәллүдүнүн илдөнүм мүнасибәти илә Кәрбәлада Гуран Мәҹлиси тәшкил олунуб – Фото

  Гуран Мәҹлисиндә Ираг вә һабелә Бејнәлхалг сәвијјәли Гуран Гариләри иштирак едиб.

  Һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) һәрәминин Дарул Гуран (Гуран Еви) шөбәси ики дүнја ханымларынын мөвласы һәзрәти Фатимәнин (сәламуллаһи әлејһа) анадан олмасынын илдөнүмү мүнасибәти илә, Кәрбәлада Гуран Мәҹлиси тәшкил едиб.

  Давамы ...
 • Мүгәддәс Аллаһ Кәламлары

  Исфәһан Елми Һөвзәнин тәләбәләри Гурани Кәрим мүсабигәсиндә иштирак едиб – Фото

  Мүсабигә Исфәһанын һәзрәти Вәлијји Әср (ә.ф) адына Елми Һөвзәсиндә кечирилиб.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн Иран Ислам Республикасынын Исфәһан шәһәриндә Гуран Кәримә даир елми мүсабигә кечирилиб. Исфәһан Елми Һөвзә тәрәфиндән кечирилән бу мүсабигәдә руһаниләр, тәләбәләр вә онларын аилә үзвләри иштирак едибләр. Гејд едәк ки, мүсабигә Исфәһанын һәзрәти Вәлијји Әср (ә.ф) адына Елми Һөвзәсиндә кечирилиб.

  Давамы ...
 • Ираг

  Имам Һүсејнин (ә) һәрәминдә “Гурани Кәрим илә Үнсијјәт” мәҹлиси кечирилир – Фото

  Мәҹлисдә Ираг Силаһлы Гүввәләринин Забитләри вә иҹтимаијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләринин нүмајәндәләри дә иштирак едир.

  Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминин “Гуран Еви” идарәси тәрәфиндән Сејјиди Шүһәда Сәһнәсиндә тәшкил олунан нурани мәҹлисдә бејнәлхалг сәвијјәли Гуран Гариләри илә јанашы Ираг Силаһлы Гүввәләринин Забитләри вә иҹтимаијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләринин нүмајәндәләри дә иштирак едир.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Бешинҹи “Мүсәлман Тәләбәләринин Бејнәлхалг Гуран Мүсабигәси”нин ачылыш мәрасими – Фото

  Теһранын Милад Бүрҹүндә кечирилән мүсабигәнин ачылыш мәрасиминдә Иран Ислам Республикасынын президенти чыхыш едиб.

  Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Һәсән Руһани ҹәнаблары чыхыш заманы билдириб: “Намаз, Оруҹ, Зәкат, Һәҹҹ, Ҹиһад, Әмр Бе Мәруф вә Нәһј әз Мункәр кими мәсәләләр Мүсәлманлары бир биринә јахынлашдырыр. Амма биз Мүсәлманларын Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) һәјатындан сонра һидајәт тапмағына сәбәб олан амил шүбһәсиз ки, Аллаһ Тәаланын Китабы вә Пејғәмбәрин (с.ә.в.с) Әһли Бејтидир (ә)”.

  Давамы ...
 • Африка

  Дүнјанын ән касыб мәктәбиндә Гуран Кәрими өјрәниб вә һифз едән шаҝирдләр – Фото

  Гејд олунан мәктәб Ниҝеријанын Ҹимәта мәнтәгәсиндә јерләшир.

  Гуран ајәләри ҹөвһәр васитәси илә тахта лөһвәләр үзәриндә јазылыб. Мүәллимләр исә, бу мәктәбдә бөјүк һәвәслә Гурани Кәрими шаҝирдләрә өјрәдирләр.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим

  ИИР-ын Гәрби Азәрбајҹанында кечирилән Гуран Кәрим мүсабигәсинин галибләри мүкафатландырылды – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Гәрби Азәрбајҹан әјаләтиндә 37-ҹи Гурани Кәрим мүсабигәси кечирилиб. Гуран Кәрим мүсабигәси 4 Декабр 2014 тарихдә өз ишинә хитам вериб. Мүсабигәнин сонунда мүнсифләр һејәти јарышын галибләрини мүкафатландырыблар.

  Давамы ...
 • Илаһи Кәлам

  Гуранын беш мөҹүзәви ајәләри

  Гурани Кәримин бу ајәләрини һәр ҝүн 11 дәфә охумагла бүтүн һаҹәтләр асанлашар.

  Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Елә бир ев јохдур ки, “Ајәтүл-күрсү” ајәси орада охунсун, мәҝәр о һалда ки, шејтанлар 30 ҝүн һәмин еви тәрк едәрләр вә ора сеһр вә сеһрбаз ҝәлмәз”.

  Давамы ...
 • Русијада кечирилән Гурани Кәрим јарышы сона чатды

  ИИР-ын Гуран гариси Мәһди Гулам Нижад, Русијада кечирилән Гуран Мүсабигәсиндә икинҹи јери тутду – Фото

  М. Г. Нижад: Јарыш олдугҹа јүксәк сәвијјәдә кечирилди. Мән һеч ҝүман белә едә билмәздим ки, белә бир сәвијјәдә кечирилсин.

  Мәһди Гулам Нижад јарыш һаггда белә дејиб: “Јарыш олдугҹа јүксәк сәвијјәдә кечирилди. Мән һеч ҝүман белә едә билмәздим ки, јарыш белә бир сәвијјәдә кечирилсин. Бәли Алманија, Естонија вә бәзи авропа өлкәләри илк дәфә иди ки, белә бир јарышда иштирак едирдиләр, лакин бунунла белә јарышларда самбаллы гариләрдә иштирак едирди”.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Әлламә Һәсәнзадә Амулинин төвсијәләри (1)

  Гуран Әһли олун

  Түрејһи дејир: Һәдисдә бујурулур ки, мәнә Ҹәвамиул-кәлим әта олунду; сөзләрин топландығы мәнә верилди. Бундан мәгсәд Гурани-Кәримдир. Чүнки Гуран кәлмәләри аздыр, амма мәнасы чохдур. Һәтта бујурулур ки, Гуранын һәр бир һәрфинин јетмиш мәнасы вар.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Теһранда кечирилән “Гурани Кәримин 31-ҹи Фестивалы” иштиракчыларынын Имам Хаменеилә ҝөрүшү + Фото

  Имам Хомејни (әлејһи рәһмә) адына Һүсејнијјә Аллаһ Кәламы, Гуран Кәримин тилавәти илә мүзәјјән олунду

  Теһранда кечирилән “Гурани Кәримин 31-ҹи Фестивалы” јарышына Африка, Асија, Авропа, Америка вә Әрәб Јарымадасындан дәвәт олунан бир сыра гонаглар, Гурани Кәрим Һафизләри, Гариләр вә танынмыш Гуран Устадлары, Дүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнабларынын офиси тәрәфиндән тәшкил олунмуш “Гуранла Нурани Үнсијјәт Мәҹлиси”ндә Вәлијји Фәгиһ, Имам Хаменеи һәзрәтләри илә ҝөрүшмүш вә о һәзрәтин һүзурунда Гуран Кәрими тилавәт етмишләр.

  Давамы ...
 • Ислам Пејғәмбәринин Ајы Әрәфәсиндә

  Теһранда “Гурани Кәримин 31-ҹи Фестивалы” кечирилди + Фото

  Гурани Кәрим јарышында Африка, Асија, Авропа, Америка вә Әрәб Јарымадасындан бир сыра гонаглар дәвәт олунуб

  Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији вә Вәгф Тәшкилаты тәрәфиндән тәшкил олунан мсабигә ики ҝүн давам едиб.

  Давамы ...
 • Ислам Ингилабынын Јетирмәләри

  Ҝөзәл сәси илә Имам Хаменеи ҹәнабларыны тәәҹҹүбләндирән 13 јашлы ушаг

  13 јашлы Сејјид Таһа Һүсејни Иран Ислам Республикасында Гурани-Кәримин тилавәти саһәсиндә танынмыш азјашлыларындандыр

  кичик тилавәтчи фәргли вә гејри-ади сәси илә Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Ислам Ингилабынын Рәһбәри Ајәтуллаһ Хаменеини дә валеһ едә билиб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Али Тәглид Мәрҹәси, Тәфсир Устады, Философ, Ајәтуллаһ Ҹавади Амолинин иштиракы илә “Тәфсир Устадларынын 10-ҹу Конфрансы” + Фото

  Тәфсир Устадларынын 10-ҹу Конфрансы” Иран Ислам Республикасынын Елм Шәһәри сајылан Мәсумәји Гумда кечирилиб

  Гејд олунан Конфранс Бөјүк Тәлид Мәрҹәси, Гурани Кәримин тәфсири үзрә али савадлы устады, һәким вә әхлаг мүәллими Ајәтуллаһ Ҹавади Амоли ҹәналары да иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Вәһjин Тәблиғи

  Кәрбалада “Гурани Кәримин 5-ҹи hәфтәси” + Фото

  Ираг Шиә Вәгф Идарәсинә бағлы “Гуран Елмләринин Милли Мәркәзи”нин мүдири Адил Кәнани билдириб: “Һазыркы Гуран һәфтәсиндә Гуран Кәримин елитасы үчүн мүхтәлиф зәнҝин прогламлар, о ҹүмләдән Гурани Кәримин бүтүн ҹүзвләринин һифзи, Гурани Кәримин20 ҹүзвү вә 10 ҹүзвү, Гурани Кәримин һифз вә гираәт үзрә мүсабигәләр кечириләҹәк”.

  Давамы ...
قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib