• Кәрамәт Онҝүнлүјү

  Исфаһанда Имам Рза (ә) һәрәминин хадимләри Шәһидләр илә әһдләрини јениләдиләр – Фото

  Исфаһанын Ҝүлүстане Шүһәда адлы мәзарлыгда кечирилән Әһд Тәзәләмә мәрасиминдә Имам Рза (әлејһи сәлам) һәрәминин гадын вә киши хадимләри иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Онҝүнлүјү

  Исфаһанда Ханым Мәсумәнин (с) виладәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә “Гызлар Ҝүнү” Бајрамы кечирилди – Фото

  Чохлу гыз вә аналарын иштирак етдији мәрасимдә Гуран Кәримин ајәләри тилавәт олундугдан сонра Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) мәддаһлары, шаир вә мусигичиләр һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәнинә нәғмәләр охујуб, тәрифләр сөјләмишләр.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Онҝүнлүјү

  Ханым Мәсумәнин (с) виладәтинин илдөнүмү ҝеҹәсиндә О, һәзрәтин һәрәминдә мөһтәшәм Бајрам Мәрасими кечирилиб– Фото

  Мәрасиминдә Гуран Кәримин ајәләри тилавәт олундугдан сонра Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) мәддаһлары Сејјид Меһди Мирдамад вә Сејид Рза Нәриман Ханым Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәнинә нәғмәләр охујублар.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Онҝүнлүјү

  Ханым Мәсумәнин һәрәминин бајрағы Кәрамәт Онҝүнлүјү илә әлагәдар јениләнди – Фото

  Бајраг мәрасиминдә Гуран Кәримин ајәләри тилавәт олундугдан сонра тәбилләр чалынмагла јанашы Һәрәмин Бајрағы дәјишдирилиб. Мәрасимдә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) мәддаһы Сејјид Мөһсүн Бәни Фатими Ханым Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) шәнинә нәғмәләр охујуб.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Онҝүнлүјү

  Кәрамәт Онҝүнлүјү илә әлагәдар Ханым Мәсумәнин һәрәми ҝүлләр илә бәзәнилди – Фото

  Һәзрәти Фатимәи Мәсумә (сәламуллаһи әлејһа) Һиҹри Гәмәри тарихи илә Зил Гәдә ајынын 1-и, 173-ҹү илдә, Мәдинә шәһәриндә әзиз Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) нәвәси, Аллаһ Тәаланын јер үзүндә тәјин етдији 7-ҹи Хәлифәси, Имам Мусаи Казымын (әлејһи сәлам) евиндә дүнјаја ҝөз ачыб.

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Һәзрәти Әбүлфәзлил Аббасын (ә) һәрәминдә һәзрәт Имам Ҹәфәр Садигин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Имам Ҹәфәр Садигин (әлејһи сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә дүнјанын бир чох өлкәләриндә олдуғу кими Ирагда да әзәмәтлә гејд едилиб. Белә ки, өтән ҝүнләрдә бу мүнасибәтлә һәзрәти Әбүлфәзлил Аббасын һәрәминдә мөһтәрәм вазләрин чыхышы вә Әһли Бејт мәддаһларынын рөвзә охумаглары илә әзадарлыг мәрасими кечирилиб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын 4 Ијун, Имам Хомејни һәзрәтләринин вәфатынын илдөнүмү ҝүнү чыхышы

  Имам Хаменеи: “Ислам Һакимијјәтинин әлејһдарларынын диҝәр бир групу исә динә инананлардыр, анҹаг дејирләр ки, Ислам сијасәтә ҝиришмәмәлидир. Бу инсанлар әслиндә "диндар секулијарлардыр" вә динин ҹәмијјәтдә иҹтимаи вә сијаси саһәләрдәки мүдахиләсинә вә һөкмранлығына инанмырлар."

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хомејнинин һәјатына гыса бахыш – Видео

  1965-ҹи илин 4 нојабрында Түркијәјә сүрҝүн едилди. Имам Хомејни бир мүддәт орада галдыгдан сонра Иранын бу өлкәјә тәзјигиндән сонра Ирага кечди вә Нәҹәф шәһәринә јерләшди. Бурада 13 ил сүрҝүн һәјаты кечирир. Иранын Ирага тәзјигиндән сонра Хомејни бу өлкәдән 1357-ҹи ил, 14 Меһр ајында (1978-ҹи ил, 6 Октјабр) Франсаја көчмүш вә Парисдән 35 км гырағда јерләшән Нофл-ле-Шато шәһәрҹијиндә ҹәми 116 ҝүн (4 аја јахын) јашамышдыр.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәрләри

  Имам Һүсејнин (ә) пак һәрәминин ҝөрүнтүләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ирагын Кәрбәла шәһәриндә јерләшән һәзрәти Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) пак һәрәми ҝүндәлик Ирагын мүхтәлиф јерләриндән ҝәлән минләрлә зәввары гәбул едир.

  Давамы ...
 • Гуран вә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәрләри

  Ирагын Сәлаһиддин әјаләтиндә јерләшән 10 вә 11-ҹи Имамларын пак һәрәми – Фото

  Гејд едәк ки, 10-ҹу Имам һәзрәт Әлијјән Нәги (әлејһи сәлам) вә 11-ҹи Имам һәзрәт Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) пак һәрәмләри ҝүндәлик Ирагын мүхтәлиф бөлҝәләриндән ҝәлән минләрлә зәввары гаршылајыр.

  Давамы ...
 • Мүгәддәс Гум Шәһәри

  Һз.Һәмзә вә Әбдүләзим Һәсәнинин шәһадәтинин илдөнүмү Ханым Фатимәи Мәсумәнин (ә) һәрәминдә гејд олунуб- Фото

  Һәзрәт Әбдүл Әзим Һәсәни (әлејһимә сәлам) Ҹүмә Ҝүнү, 15 Шәввал 252 Һиҹри Гәмәри илиндә (2 Нојабр 866-ы ил) 10-ҹу Имам һәзрәти Әлијјән Нәгинин (әлејһи сәлам) заманында, гәсибкар Аббаси сүлаләси тәрәфиндән галдығы тәгибләр нәтиҹәсиндә хәстәләнәрәк пәнаһ ҝәтирдији Теһранын Реј шәһәриндә дүнјасыны дәјишмишдир. Һәзрәт Һәмзә ибни Әбдүл Мүттәлиб (әлејһимә сәлам) исә Шәнбә 7 Шәввал 3 Һиҹри Гәмәри илиндә (23 Март 625-ҹи ил) мәлун Әбу Сүфјанын мүшрүк ордусу тәрәфиндән Ислама вә Пејғәмбәрә гаршы башладылан Үһүд дөјүшүндә ихласла бөјүк рәшадәтлик вә гәһрәманлыг ҝөстәрәрәк мәлун Мүавијјәнин анасы мәлунә Һиндәнин ҝөстәриши илә Шәһадәтә јетирилмишдир...

  Давамы ...
 • Әзиз Исалам Пејғәмбәринин (с) Сәһабәси

  Керманшаһ вилајәтинин еҹазкар тәбиәти гојнунда јерләшән Увејс Гәрәнијә нисбәт верилән һәрәм – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, бәнзәрсиз вә фүсункар мәнзәрәли, әјри үјрү јоллардан кечәрәк, Керманшаһ шәһәриндән шәргә 16 км мәсафәни гәт етдикдән сонра, дағын ҝөбәјиндә Исламын бөјүк шәхсијјәтләриндән биринин мәзарына вә пак һәрәминә чатырыг. Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) ҝөрмәдән она там варлығы илә иман ҝәтирән сәһабә, Әмирәлмөминин һәзрәти Әли (әлејһи сәлам) илә бир јердә күфрә гаршы вурушараг шәһид олан шәхс, Ирфанын ән бөјүк мистик илһам верән шәхсијјәтләрдән бири олан "Увејс Гәрәни". "Вејс Назар Түрбәси" олараг да танынан бу мәгбәрә Сәлҹуглулар дөврүнә тәсадүф едир вә 15 мај 1975-ҹи илдә 1054 нөмрәси илә Иранын милли абидәләри сијаһысында гејдә алынмышдыр. Бу түрбә, Керманшаһ вилајәтинин чох сајда турист гәбул едән вә туристләрин марағына сәбәб олан ҝөзәл зијарәтҝаһларындан биридир. Бу зијарәтҝаһа ҝетмәк үчүн Керманшаһын гәрбиндән Сәнәндәҹ маҝистирал јолу илә ҝетмәли вә Газанчы үч јол ајрылыҹығына чатдыгдан сонра Равансар шәһәринин маршруту илә ҝетмәлисән. 10 км јол гәт етдикдән сонра Увејс Гәрәнинин дағлыг, әјри үјрү вә јүксәкликләрдә јерләшән јолунун башланғыҹына чатаҹагсыныз. Бу дағлыг јолдан түрбәјә чатмаг үчүн 6 км мәсафәни гәт етмәлисиниз. Түрбә "Бише Куһ" адлы бир дағын зирвәсиндәдир. Зирвәјә, түрбәнин јеринә чатдығымызда јүксәкликдән валеһ едиҹи бир мәнзәрә ҝөрсәнир. Шәргдә Керманшаһын әфсанәви Парав вә гәрбдә Хорин дағлары узагдан ҝөрүнүр. Һәм дә ҝөзәл Һәшилан батаглығы вә Бәлуч зирвәси ҹәнуб истигамәтиндә јерләшән ҝөзәл мәнзәрәләрдән биридир. Бу зијарәтҝаһын ҹазибәдар јерләриндән бири дә баһар вә јаз ајларында рәнҝарәнҝлији илә сечилән ҝөзәл мәнзәрәли дүзәнликләрдир. Бу һүндүрлүк о гәдәр ҝөзәлдир ки, бу ҝүн һәм дә парашүтчүләр вә һава идманы һәвәскарлары үчүн учуш јери кими истифадә олунур. Зијарәтҝаһын башга бир ҹазибәли јерләриндән бири дә онун јанында јерләшән дини, әнәнәви вә гәдими бир базарын олмасыдыр. Сон илләрдә түрбәнин јанында сәјјаһларын истифадә етмәси үчүн бир мәсҹид тикилмишдир. Әлбәтдә ки, бу зијарәтҝаһын Увејс Гәрәнијә аид едилмәсинин доғрулуғу барәдә шүбһә вар. Увејс Гәрәнинин өлдүјү вә дәфн едилдији мәкан барәсиндә рәвајәтләрдә мүхтәлиф вә зиддијјәтли хәбәрләр ҝәлмишдир. Шамдан Күрдүстана, Систан вә Гәзвиндән тутмуш та Азәрбајҹана гәдәр јерләри бу шәхсијјәтин өлүдүјү вә дәфн олдуғу јерләр ҝөстәрилмишдир. "Тарих Тәбәри" кими мәнбәләр тәрәфиндән дә тәсдигләнән бир рәвајәтә ҝөрә, Увејс Гәрәни ҹәнаблары Суффејн дөјүшүндә Имам Әлинин (әлејһи сәлам) гошунунда иди вә "Мүавијјәнин" (ләнәтуллаһи әлејһ) ордусу тәрәфиндән шәһид едилмишдир. Буна ҝөрә дә онун ән мәшһур мәзары, индики Суријанын Рәгга шәһәриндә, Аммар Јасир (Сафин мүһарибәсинин диҝәр бөјүк шәһиди) һәзрәтләринин пак һәрәми јанында јерләшир. Рәгга шәһәриндәки вә Керманшаһдакы бу түрбәдән әлавә, "Гәзвин" шәһәринин шимал јүксәкликләриндә јерләшән "Султан Вејс" кими танынан башга бир түрбә дә она, Увејс Гәрәни ҹәнабларына аид едилир. Тарихдә бу мүхтәлиф түрбәләрин јаранма сәбәбини белә изаһ едирләр: Үвејс Гәрәни Сүффејн мүһарибәсиндә Мүавијјәнин (ләнәтуллаһи әлејһ) ордусу тәрәфиндән шәһид едилдикдән сонра, ону севән вә онунла марагланан һәр кәс ҹәнаб Увејс Гәрәнинин ҹәназәсини өз бөлҝәсинә апарылмасыны вә орада басдырылмасыны истәјирди. Нәһајәт, 7 груп 7 ҹәсәди бу ҝүманла ки, ҹәнаб Увејс Гәрәнинин пак ҹәназәсидир өз әразиләринә апарыр. Бунлардан бири дә Керманшаһда јерләшир. Увејс Гәрәни бөјүк бир Илаһи вә мәнәви шәхсијјәтә саһибдир. Онун Пејғәмбәрә (сәллләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Вәлисин олан һәзрәт Имам Әлијә (әлејһи сәлам) олан севҝиси, һәмчинин анасына етдији хидмәтләр сајәсиндә Аллаһ Тәаланын ән бөјүк мүгәддәсләриндән бири вә Өвлијалаһрадан сајылыр. "Шејх Мүфид" Һәзрәт Әлидән (ә) бир рәвајәт нәгл етмишдир ки, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Увејс Гәрәни һаггында белә бујурмушду: "О, Һизбуллаһчы вә Һизбурәсулиллаһчыдыр (јәни Аллаһын вә Рәсулунун партијасындандыр). Өлүмү дин јолунда шәһид олмагла олаҹаг вә бир чох дәстә онун шәфаәти илә ҹәһәннәм одундан хилас олаҹагдыр."

  Давамы ...
 • Имам Заманла (ә.ҹ.) гыса танышлыг

  Истиснасыз олараг бүтүн Ислам фиргәләри “ахыр заман”да Пейғәмбәрин (с) сүлаләсиндән Меһди адлы бир шәхсин зүһур едиб дүнйаны һагг-әдаләтлә долдураҹағы барәдә тәсәввүрә маликдир.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Шабан ајынын 11-и һәзрәт Әли Әкбәрин (ә) мөвлуду ҝүнүдүр

  Һәзрәт Әли Әкбәр (әлејһи сәлам) 33-ҹү һиҹри гәмәри или шәбан ајынын 11-дә Мәдинәдә дүнјаја ҝәлиб. Онун һөрмәтли валидејни дүнја шиәләринин үчүнҹү имамы һәзрәт Һүсејн ибн Әли (әлејһимә сәлам), анасы исә Лејла бинти Әби Мурраһ (сәламуллаһи әлејһа) олубдур.

  Давамы ...
 • Гуртулуш Бајрамы

  Мәбәс Бајрамыныз Мүбарәк!

  Милади тарихи илә 610-ҹу илдә Рәҹәб ајынын 26-дан 27-ә кечән ҝеҹәдә Мәккә шәһәринин кәнарында јерләшән Ҹәбәлүл-Нура дағындакы Һәра мағарасында артыг узун илләрдән бәри һәфтәләрлә ибадәтлә мәшғул олан һәзрәт Муһәмәд Әмин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Аллаһ Тәала тәрәфиндән рәсми олараг һәзрәт Ҹәбраил Әмин васитәси илә Она назил олунан вәһји инсанлара чатдырмаға мәмур олур.

  Давамы ...
 • Имам Әлијјән Нәгинин (әлејһи сәлам) Шәһадәт Ҝүнү

  Али Тәглид Мәрҹәләри Имам Һадијә (ә) әза сахладылар – Фото

  Мәлумата ҝөрә, бу ҝүн сәһәр 10:00 радәләриндә Али Тәглид Мәрҹәләринин о ҹүмләдән Ајәтуллаһ Сејјид Зәнҹани, Ајәтуллаһ Мәкарим Шширази, Ајәтуллаһ Нури Һәмәданинин өфисләриндә Имам Һади (әлејһи сәлам) һәзрәтләри үчүн әзадарыг мәрасимләри тәшкил едибләр.

  Давамы ...
 • Мөминин Слаһы Дуадыр! Һз. Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талиб (Ә)

  Ҹәмкәрән Мәсҹидиндә охунан Тәвәссүл Дуасы – Фото

  Ҹәмкәран Мәсҹидиндә һәр һәфтәнин Чаршәнбә ахшамы Мәсум Имамлардан бизә ҝәлиб чатмыш мәнәви ирс олан Тәвәссүл Дуасы ҹәмијјәтлә бирҝә охунур.

  Давамы ...
 • Алим Өләрсә Аләм Өләр! Һз. Пејғәмбәр (С)

  Һөҹҹәтүл Ислам Сејјид Салиһи Хансари Гум шәһәриндә дәфн едилди - Фото

  Дәфн мәрасиминдә Гум Елми Һөвзәнин Устадлары, Руһаниләри, тәләбәләри, танынмыш шәхсијјәтләр вә Гум әһалисинин мүхтәлиф тәбәгәләринин нүмајәндәләри иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Һәзрәти Фатимәи Зәһранын Милад Бајрамы

  Ҝүрҹүстанда Һәзрәт Фатимеји Зәһранын (с.ә) мөвлуду мүнасибәтилә тәдбир кечирилиб – Фото

  Бу ҝүнләрдә Пејғәмбәримизин (с) әзиз гызы, имамәт анасы, ханымлар ханымы Фатимеји Зәһранын (с.ә) мүбарәк мөвлуду мүнасибәти илә мүхтәлиф шәһәр, рајон вә кәндләрдә Ҝүрҹүстан Мүсәлманлары Идарәсинин нәздиндә фәалијјәт ҝөстәрән “Мүсәлман Гадынлар Иҹмасы”нын тәшкилатчылығы илә мәрасимләр кечирилир.

  Давамы ...
 • Һәзрәт Фатимәи Зәһранын Милад Бајрамы Ҝүнүдә

  Әһли-Бејт(ә) мәддаһлары Сиддигеји Күбранын Милад бајрамында Имам Хаменеи һәзрәтләри илә ҝөрүшүбләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ики дүнја евинин Сејидәси, Имамлар анасы, Пејғәмбәрин Тәнпарасы, һәзрәт Фатимеји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) мөвлудунун илдөнүмү ҝүнүндә Иран Ислам Республикасынын бир груп Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) мәддаһ вә закирләри бу ҝүн сәһәр Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри илә ҝөрүшүбләр.

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Әһли Бејт (с) Ассамблејасынын Иштиракы илә

  Һәзрәт Әбу Талибин (ә) Конфарнсынын мөвзүлары һаггында иҹлас кечириләҹәк

  Һәзрәт Әбу Талибин (ә) Конфарнсынын мөвзүлары һаггында кечириләҹәк иҹлас сабаһ 13 Феврал 2019-ҹу ил Ҹүмә Ахшамы ҝүнү, Ҹамиәтуз-Зәһра (с) адына университетинин үчүнҹү мәртәбәсиндә тәһгигат бөлмәсиндә сәһәр саат 09:00-дан 11:00-а кими баш тутаҹагдыр.

  Давамы ...
 • Әјјами Фатимијјә Мүнасибәти илә

  Гум шәһәри ханым Фатимәи Зәһранын (с) матәминәгәрг олуб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сиддигәји Күбра, Үммү Әбиһа, Һәзрәти Фатимәтуз-Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) һүзнлә долу матәм ҝүнләриндә Мүгәддәс Гум шәһәринин әһалиси јағыш вә сојуга бахмајараг әзадарлыг кечирир...

  Давамы ...
 • Әјјами Фатимијјә Мүнасибәти илә

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын һүзуру илә Ханым Зәһранын сонунҹу рөвзә ҝеҹәси – Фото

  Һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) шәһадәт ҝеҹәси илә әлагәдар кечирилән мәрасимдә чыхыш үчүн сөз Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Шејх Алимә верилмишдир.

  Давамы ...
 • Һүзнлә Долу Әјјами Фатимијјә

  Имам Хаменеи ҹәнабларынын һүзуру илә Әјјами Фатимә (с.ә.) мәҹлисләри гејд едилир – Фото

  Мәрасим Ислам низамынын рәсмиләри вә мүхтәлиф халг тәбәгәләринин иштиракы илә 5 феврал тарихиндән етибарән ахшам намазындан сонра Имам Хомејни (рәһмәтуллаһи әлејһ) адына һүсејнијјәдә кечирилир.

  Давамы ...
 • Фатимијјә Ҝүнләри Давам Едир

  Һамбургда Ханым Фатимиәи Зәһранын әзадарлыг мәрасимләри белә кечирилир – Фото

  Белә ки, Алманијанын Һамбург шәһәриндә јашајан мүхтәлиф милләтләрдән ибарәт олан Әһли Бејт давамчылары Һамбург Ислам Мәркәзиндә һәзрәт Зәһраи Әтһәрә сахланан матәм мәрасиминдә јахындан иштирак едибрләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани "Рәсули Әкрәмин Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" бејнәлхалг конфрансын елми шурасыјла ҝөрүшдү-Фото

  Ҝөрүшдә Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Баш Катиби Һөҹҹәтүл Ислам Муһәммәд Һәсән Әхтәри вә Һөҹҹәтүл Ислам Муһәммәд Мәһди Сәбаһи Кашани ҹәнаблары "Рәсули Әкрәмин Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" бејнәлхалг конфрансы һаггда мәлумат верибләр...

  Давамы ...