• Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин тикинтисинин илдөнүмү илә бағлы “17 Рамазан” аным мәрасими - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, мүбарәк Рамазан ајынын 17-ҹи мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин тикинтисинин илдөнүмүдүр. Бу мүнасибәт илә әлагәдар “17 Рамазан” анма мәрасими кечирилиб.

  Давамы ...
 • Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын наширләринин иштиракы илә;

  Әһли-Бејт (ә) ҝөрүшүндә Мәһдәвијјәт адлы аудиокитаб Индонезија дилиндә нәшр олунуб

  Мүәллиф арашдырмасында әввәлҹә Әһли-бејт (ә) бахымындан Мәһдәвијјәт мәсәләсинә диггәт јетирир вә һәмин бахышы исбатламаға чалышыр, сонра Әһли-бејтин (ә) дүшүнҹәси үзәриндә онун нәтиҹәләрини арашдырыр вә даһа сонра мәһдәвијјәт мәфһумунун идеоложи дәјәриндән бәһс едир.

  Давамы ...
 • Нимеји Шәбан мүнасибәти илә ән һүндүр јашыл бајрағы далғаландырылды – Фото Репортаж

  Дәниз сәвијјәсиндән 250 метр һүндүрлүкдә јерләшән, чәкиси 300 кг, өлчүсү 22_24 олан бу јашыл бајраг һәр илин Шәбан ајынын 15-ҹи ҝүнүндә Иран халгынын хејир-дуасы илә дәјишдирилир вә далғаландырылыр.

  Давамы ...
 • Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин һәрәминдә Нимеји Шәбан ҝеҹәсинин Әһја сахланма мәрасими – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (әлејһа-салам) мүгәддәс һәрәминдә Нимеји Шәбан ҝеҹәсинин Әһја сахланма мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә Һөҹҹәтүлислам вә мүслимин Сејид Һүсејн Мөмини чыхыш едиб, Сејид Әһмәд Әләви шеир, Меһди Сәлһшур вә Әһмәд Ваези исә дуалар охујуб мәдһијјләр сөјләјибләр.

  Давамы ...
 • Ханым Мәсумәнин (ә) һәрәминдә Нимеји Шәбан мүнасибәти илә “Салам Командан” маршынын ифасы – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (әлејһи сәлам) пак һәрәминин Имам Рза (әлејһи сәлам) адына һәјәтиндә Нимеји Шәбан ҝүнү 100-дән чох јенијетмәнин иштиракы илә “Салам Командан” маршы ифа олунуб.

  Давамы ...
 • Гум Ислам Дөјүшчүләри Шурасы Имам Меһдинин (ә) Милад Бајрамыны гејд едиб – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Гум Әјаләти Дөјүшчүләр Шурасынын иштиракы илә Нимеји Шәбан бајрамы кечирилиб. Имам Заман һәзрәтләринин Милад Бајрамы мәрасиминдә чыхыш үчүн сөз Һөҹҹәтүлислам вә мүслимин Мир Шафиијә верилиб. Һүсејн Әтаи ҹәнаблары исә Имам Заман һәзрәтләри барәсиндә мәдһијјәләр сөјләјибләр.

  Давамы ...
 • Нимеји Шәбан ҝүнү Ҹәмкәран Мәсҹидиндә сүбһ намазы – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Нимеји Шәбанда мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә сүбһ намазы, Гум шәһәринин Имам Ҹүмәси Ајәтуллаһ Сејид Мәһәммәд Сәидинин имамлығы илә гылыныб.

  Давамы ...
 • Һәзрәт Аббасын (ә) һәрәми Нимеји Шәбан әрәфәсиндә - Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Имам Меһди (Аллаһ Онун шәрәфли заһир олмасыны тезләшдирсин) һәзрәтләринин мөвлуд бајрамы әрәфәсиндә Кәрбәлада Һәзрәт Әбүлфәзлил Аббасын (ә) һәрәминин мүхтәлиф һиссәләри бәзәдилмишдир.

  Давамы ...
 • Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә бәшәријјәт Хиласкарынын мөвлудунун илдөнүмү ҝүнүндә Нүдбә Дуасы– Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Гумда мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә, Ҹүмә ҝүнүнә тәсадүф едән Шабан ајынын 15-ҹи ҝүнү, сәһәр радәләриндә Нүдбә дуасы охунуб. Мәсҹидин Кәрбәла ибадәт залында кечирилән мәрасимдә Һөҹҹәтүлислам вә мүслимин Сејид Һүсејн Һүсејни Гуми чыхыш едиб вә Һаҹы Меһди Сәмавати исә Нүдбә Дуасыны охујублар.

  Давамы ...
 • Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Али Шурасынын Јүз Дохсанынҹы Иҹласынын Бәјанаты

  Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә Әһли-Бејт (ә) давамчыларындан бу хиласедиҹи диалога әсасланараг мәдәни мөвзуларда - хүсусилә гадынлар, ҝәнҹләр вә јенијетмәләры диггәт ајырараг лазыми тәдбирләр ҝөрсүнләр; Чүнки мәдәнијјәт бәшәр ҹәмијјәтинин мүхтәлиф саһәләрини - сијасәт, игтисадијјат, елм вә техниканы суваран булаг кимидир вә бу булаг гурујарса, диҝәр саһәләр дә бөјүк проблемләрлә үзләшәҹәк.

  Давамы ...
 • Африкалы тәләбәләрин Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә “Нимеји Шәбан” тәдбири – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 12-ҹи Имам, Саһибу Заман һәзрәтләринин Милад Бајрамы әрәфәсиндә Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин идарәси Шәбан ајынын 7-дән етибарән Шәбан ајынын 15-нә (јәни Нимеји Шәбана) кими Гум Елми Һөвзәсиндә тәһсил алан хариҹи тәләбәләр илә әмәкдашлыг едәрәк Нимеји Шәбан тәдбири кечирмәк үчүн Ҹәмкәран Мәсҹидинин Кәрбәла ибадәт залыны һәр ҝүн бир өлкә тәләбәләринә ихтисас вериб. Бу мүнасибәтлә Африка өлкәләриндән олан 1500-дән чох тәләбә вә онларын аилә үзвләринин иштиракы илә Ҹәмкәран Мәсҹидинин Кәрбәла ибадәт залында бајрам тәдбири кечирибләр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан тәләбәләринин мүгәддәс Гум шәһәринин Ҹәмкәран Мәсҹидиндә “Нимеји Шәбан” тәдбири – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, 12-ҹи Имам, Саһибу Заман һәзрәтләринин Милад Бајрамы әрәфәсиндә Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин идарәси Шәбан ајынын 7-дән етибарән Шәбан ајынын 15-нә (јәни Нимеји Шәбана) кими Гум Елми Һөвзәсиндә тәһсил алан хариҹи тәләбәләр илә әмәкдашлыг едәрәк Нимеји Шәбан тәдбири кечирмәк үчүн Ҹәмкәран Мәсҹидинин Кәрбәла ибадәт залыны һәр ҝүн бир өлкә тәләбәләринә ихтисас вериб. Бу мүнасибәтлә Азәрбајҹан Республикасынын тәләбәләри 10 Март (7 Шәбан) тарихиндә Ҹәмкәран Мәсҹидинин Кәрбәла ибадәт залында бајрам тәдбири кечирибләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Ҹәмкәран Мәсҹидинин зәвварлары – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Иран Ислам Республикасынын мүхтәлиф јерләриндән олан Имам Заман (Аллаһ Онун шәрәфли зүһуруну тезләшдирсин) һәзрәтләринин ардыҹыллары һәфтәнин мүхтәлиф ҝүнләриндә, хүсусән дә чәршәнбә ҝеҹәләриндә Гум шәһәриндәки Ҹәмкәран Мәсҹидинин зијарәтинә ҝәлирләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нәрҝиз Ушаг вә Јенијетмәләр Мәркәзинин програ мы – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ҹәмкәран мәсҹидинин “Нәрҝис Чичәк” Ушаг вә Јенијетмәләр Мәркәзинин гуллугчулары мүхтәлиф мәдәни-бәдии програмлар тәгдим едәрәк нәрҝизи ҝүл балаларәна Мәһдәви пак маарифини өјрәдирләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә дуасы мәрасими – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Мәсумәји Гум шәһәринин мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин “Кәрбәла” сәһнәсиндә Нүдбә дуасы охунуб. Дуадан өнҹә Һөҹҹәтүл-Ислам вә Мүслимин “Һүсејнабади” нитги сөјләјиб. Нүдбә дуасыны вә рөвзәни исә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәддаһы “Сејјид Әли Һүсејни Нежад” охујублар.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә дуасы – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Бәсиҹ һәфтәси вә Азәр ајынын 5-и (27 Нојабр), мүстәзәфләрин Бәсиҹ тәшкилатынын јаранмасынын илдөнүмү мүнасибәтилә мүхтәлиф Бәсиҹ бөлмәләри, хүсусилә дә мәддаһ вә һејәт Бәсиҹиләринин иштиракы илә Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә дуасы кечирилирб.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  Мәһдәвијјәт суаллары силсиләсинин икинҹи иҹласы – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Мәһдәвијјәт суаллары силсиләсинин икинҹи иҹласы Һөҹҹәтүл-Ислам вә Мүслимин Һушјар ҹәнабларынын һүзуру илә Ҹәмкәран Мәсҹидинин Тәдгигат вә Нәшр Институтунда кечирилиб.

  Давамы ...
 • Үмүдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ Рамазани: Имам Заман (ә) Һаггын ҝениш рәһмәтинин тәҹәллисидир

  Имам Заманын (ә) зүһуруну вә гураҹағы һакимијјәтинин интизарыны чәкмәк, Гуранын вә Пејғәмбәрин (с) вә Әһли-бејтин (ә) сүннәсинин бүтүн әмрләрини јеринә јетирмәк вә бүтүн нәсилләри она ујғун тәрбијә етмәјә чалышмагдан ибарәтдир.

  Давамы ...
 • Ја Саһибәз-Зәман Әдрикнә Ва Лә Туһликнә

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Имам Заман (ә.ф) һәзрәтләри илә әһд бағлама мәрасими – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин Кәрбәла сәһниндә Гум Елми Һөвзәсинә јени гәбул олан тәләбәләрин иштиракы илә Һәзрәт Вәли (ә) -ын имамәтинин башламасынын илдөнүмү олан Рәбиүл-әввәл ајынын доггузунҹу ҝеҹәсиндә, Имам Заман (Аллаһ Тәала Онун Шәрәфли Ҝәлишини Тезләшдирсин) һәзрәтләри илә әһд бағлама мәрасими кечирилиб.

  Давамы ...
 • Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәрләри – Имам Заман (ә.ф)

  Рәбиүл-әввәл ајынын доггузунда Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидинин аб-һавасы – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, минләрлә Шиә Рәбиул-әввал ајынын доггузунҹу ҝеҹәси Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә топлашараг дөврүн Имамы һәзрәт Саһибул Әмр, Мәһди (Аллаһ Тәала Онун Шәрәфли Ҝәлишини тезләшдирсин) илә, бејәтләрини јениләјибләр.

  Давамы ...
 • Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәрләри – Имам Һәсән Әскәри (ә)

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә дуасы охунуб – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Имам Һәсән Әскәринин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү Һөҹҹәтүл Ислам вә Мүслимин Сејјид Мәһәммәд Меһди Мирбагиринин нитги вә "Меһди Рәсулинин" тәрәннүмү илә Нүдбә дуасынын охунма мәрасими кечирилиб.

  Давамы ...
 • Гәрби Асија Хәбәрләри - ИИР

  Руһани, һәрбичи вә систем гүввәләри Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Имам Заманла әһдләрини јениләјибләр – Фото Репортаж

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Рәбиүл-әввал ајынын 9-да сәһәр саатларында Һәрби вә Һүгуг-мүһафизә гүввәләринин, Алимләрин вә Дин Хадимләринин, шаҝирд вә тәләбәләрин, Бәсиҹиләрин- Көнүллүләр, Ҹәмкәран Мәсҹиди вә Һәрәм гуллугчуларынын Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидин Мәһдәви сәһниндә бир араја јығышараг дөврүн Хәлифәтуллаһы, һәзрәт Имам Заман (Аллаһ Тәала Онун Шәрәфли Ҝәлишини Тезләшдирсин) һәзрәтләри илә әһдләрини јенидән тәзәләјибләр.

  Давамы ...
 • Илаи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Ҹәмкәран Мәсҹидиндә "Имамла Биәт" бајрамы гејд едилиб – Фото

  ИИР һәрбичиләри, полисләри, тәләбәләр, Руһаниләр вә халгын мүхтәлиф синиф нүмајәндәләри Ҹәмкәран Мәсҹидиндә топлашараг 12ҹи Имам һәзрәт Мәһди (Аллаһ Тәала Онун бәрәкәтли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләри илә, бејәт етмәк мәрасимини гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Он Беш Шәбан Зәманә Саһибинин Мөвлуд Бајрамыдыр.

  Мөвлудун Мүбарәк Еј Зәманәнин Саһиби! 1183 јшынызын тамам олмасы мүнасибәти илә тәбрик едирик!

  “Нимеји-Шабан” ҝеҹәси төвсијјә олунан намаз вә дуалар

  “Бу ҝеҹә, Гәдр ҝеҹәсиндән сонра ән фәзиләтли ҝеҹәдир. Һәмин ҝеҹә Аллаһ-Таала бәхшиш гап‎ысы‎ны‎Өз бәндәләринин үзүнә ачар, онлары‎Өз кәрәм вә лүтфү илә бағыш‎‏лајар. Бу ҝеҹә Аллаһа даһа да јахы‎н олмағыныз үчүн чалышын. Бу елә бир ҝеҹәдир ки, Аллаһ-Таала Өз мүгәддәс зат‎ына анд ичми‏дир ки, ҝүнаһдан ба‏шга, һәр бир ш‏еји Ондан диләјәнин әлини бо‏ш гајтармасы‎н. Бу, елә бир ҝеҹәдир ки, Аллаһ-Таала “Гәдр ҝеҹәси”ни Пејғәмбәр (с) үчүн гәрар вердији кими, бу ҝеҹәни дә бизим үчүн гәрар верми‏шдир. Елә исә һәмин ҝеҹәни Аллаһа чохлу һәмд-сәна вә дуа един!”

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мүгәддәс Сәһлә Мәсҹидинин ҝүнбәзинин гызыла бүрүнмәси ишләринә башланды - Фото

  Имам Садигдән (әлејһи сәлам) белә нәгл олунур: “Санки, ҝөрүрәм Һәзрәт Саһибул-Әмр (Аллаһ Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) өз аиләси илә бирликдә о Мәсҹидә ҝәлир вә ораны Өзүнә мәскән едир.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  Һәзрәт Мәһдинин (ә) зүһурунун Гуран вә Һәдисләрдә 10 хүсусијјәти

  “Јохса онлар, (барәсиндә) гәфләтдә икән Гијамәтдән гејрисинин ҝөзләнилмәдән онлара ҝәлмәсини ҝөзләјирләр?!”.(“Зухруф” 66). Имам Муһәммәд Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “О, Һәзрәт Гаимин (ә.ф) саатыдыр ки, анидән ҝәлиб чатаҹагдыр”.

  Давамы ...
 • Илаһи Мәрифәт Сүфрәси

  Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә Нүдбә Дуасы - Фото

  Гејд едәк ки, Нүдбә әрәб сөзүдүр вә бир шәхсин јахшылыгларыны јада салыб ағлајараг охумаг мәнасындадыр. Бу дуа Имам Заман һәзрәтләринин гејбә чәкилмәсинин әсас сәбәбләрини ачыглајыр. Аллаһ Таланын јер үзәриндә тәјин етдији 6-ҹы Хәлифә Имам Садигдән (әлејһи сәлам) нәгл олунан бу дуа Шиәнин әгидәсини ачыглајыр вә бу дуаны Ҹүмә ҝүнләри, Гурбан бајрамы, Фитр бајрамы вә Гәдир Хум бајрамында охумаг тәкид олунур.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  “Мәһдисм Доктринасы”нын он үчүнҹү бејнәлхалг конфрансы сона јетди – Фото

  Ики ҝүнлүк давам едән конфранс Имам Заман һәзрәтләринин миладынын илдөнүмү ҝүнүндә баша чатыб. Конфарнсда 31 өлкәдән дәвәт олунан 74 хариҹи гонаг иштирак едиб. Гонаглар сырасында мүхтәлиф мәзһәбләрдән олан Мүсәлман алимләри илә јанашы һәзрәт Ибраһим Пејғәмбәрин ардыҹыллары олан христиан, јәһуди, зәрдүшлүк вә с. динләрин нүмајәндәләри дә иштирак едиб вә дүнјанын Хиласкары һагда нитгләр сөјләјибләр. Конфрансда иштирак едән хариҹи вә дахили гонаглар бүтүн динләрдә вәд олунмуш һәзрәт Мәһди Саһиб Заман һаггында 90 мәгалә ираә верибләр.

  Давамы ...
 • Мәһдәвијјәт

  “Нимеји Шәбан” ҝеҹәси Ҹәмкәран Мәсҹидиндә белә кечирилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 12-ҹи Имам Мәһди Саһиб әл-Заманын доғум ҝүнүнә тәсадүф едән “Нимеји Шәбан” ҝеҹәси һәр ил олдуғундан бу ил даһа да фәргли олараг Мүгәддәс Ҹәмкәран Мәсҹидиндә даһа мөһтәәшәм гејд едилди.

  Давамы ...