$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Гәриб Аға Имам Рза әлејһи сәлам

Бу ҝүн Имам Рзанын (ә) Шәһадәтини ил дөнүмүдүр – Имам Рзанын (ә) Һикмәтли Кәламлары

  • Хәбәрин коду : 724399
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Имам Рза (әлејһи сәлам) бујуруб: “Һәр бир кәсин досту онун ағлыдыр, дүшмәни исә, онун наданлығы вә ҹәһлидир.”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, милади тарихи илә 12 Декабр, 2015 Тарихә тәсадүф едән Һиҹри Гәмәри Тәгвими илә 203 –ҹү ил, Сәфәр ајынын 30-у гәсибкар Әббасиләр сүлаләсинин хәлифәси Мәмунун (Аллаһ онун әзабын артыг етсин) бир-баша әли илә Аллаһын јер үзүндә тәјин етдији Хәлифәләриндән 8-ҹиси олан Имам Рзанын (әлејһи сәлам) зәһәрләрнәрәк Шәһид едилән ҝүнүдүр.

Биз АБНА олараг бу ағыр вә гәмлә долу кәдәрли ҝүнләри башда Имам Заман (Аллаһ онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) һәзрәтләри олмагла онун һагг наиби Имам Хаменеи һәзрәтләринә, Али Тәглид Мәрҹәләринә, үмүдүнја Мүсәлманларына вә дүнјанын мәзлум халгларына тәслијјәт әрз едирик.

Бу һзүнлү ҝүн мүнасибәти илә, Имам Рзанын (әлејһи сәлам) инҹи долу һикмәтли кәламларындан бир һиссәсини сајтымызын изләјиҹиләринә тәгдим едирик:

Ҝизлиндә Јахшылыг Едәнин Әҹри вә Писликләри Ашкар Едәнин Ҹәзасы

Имам Рза (әлејһи сәлам) бујуруб: “Ҝизлиндә јахшы иш ҝөрән шәхсин әҹри 70 јахшы иш ҝөрән шәхсин савабы гәдәрдир. Писликләри ашкара ҝөрән шәхс рүсвајдыр. Писликләри өрт-бастыр едән вә үзә чыхартмајан шәхс исә Аллаһ тәрәфиндән бағышланыр.”

Тәмизлик

Имам Рза (әлејһи сәлам) бујуруб: “Паклыг вә тәмиз олмаг пејғәмбәрләрин әхлаги хүсусијјәтләриндәндир.”

Инсанын Дост вә Дүшмәни

Имам Рза (әлејһи сәлам) бујуруб: “Һәр бир кәсин досту онун ағлыдыр, дүшмәни исә,  онун наданлығы вә ҹәһлидир.”

Ағыллы Шәхсин Он Хүсусијјәти

Имам Рза (әлејһи сәлам) бујуруб: “… Әҝәр Мүсәлман кәсдә он хисләт оларса онун ағыл камил олар: 1- Һаммынын она јахшы ишләрдә үмүдү ола. 2- Онун пис ишиндән һеч ким зәрәр чәкмәјә. 3- Диҝәриләринин аз хејирли ишини чох билиб јүксәк сәвијјәдә дәјәрләндирә. 4- Өзүнүн чохлу ҝөрдүјү хејр ишләри аз һесаб едә. 5- Ондан һәр гәдәр истәк вә һаҹәт истәсәләр үрәји сыхылмаја вә гәзәбләнмәјә. 6- Өмрүнүн ахырына кими даим елм өјрәнә вә билијин артыра. 7- Аллаһ Тәалаја өзүнү еһтијаҹлы билмәјини һер шејдән үстүн тута. 8- Аллаһ јолунда зәлил олмағы дүшмән илә бирләшиб иззәтли олмагдан үстүн билә. 9- Ҹәмијјәт арасында ҝизли галмағы мәшһур олмагдан үстүн тута. 10- Сонра Имам бујурду: Онунҹусу нәдир? Нәдир онунҹусу?.. Сәһабәләри әрз етдиләр: Онунҹусу нәдир? Имам Ҹавабында бујурду: Диҝәринә бахдығы ан һәмишә ону өзүндән али билиб белә дејә: “О мәндән даһа үстүн вә тәгвалыдыр”.”Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*