• Илаһи Зијафәт Ајы

  Имам Рзанын (ә) һәрәминдә ҝүндәлик ачылан ифтар сүфрәси - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәми һәр ил олдуғу кими мүбарәк Рамазан ајында минләрлә зәввара ифтар сүфрәси ачараг Илаһи немәтләрә гонаг едир.

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Мүсәлманлар Күфә Мәсҹидиндә Гурани Кәрими тилавәт едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гурани Кәримин баһары сајылан мүбарәк Рамазан ајы дахил олан ҝүндән бәри Мүсәлманлар Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә јерләшән Күфә Мәсҹидиндә бир араја ҝәләрәк, һәр ҝүн бир ҹүз (10 вәрәг) Гурани Кәрим тилавәт едирләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајында

  Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәминдә сәһәр радәләриндә кечирилән Гуранла Үнс програмы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гуранын Баһар ајы сајылан мүбарәк Рамазан ајында һәзрәти Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) һәрәми тәрәфиндән сүбһ намазындан сонра Гуранла Үнс програмы кечирилир. Јүзләрлә Ҹәмијјәт Намазыны гылан мөмүнләр програмда иштирак едәрәк бөјүк һәвәслә Гурани Кәрими тәртил илә тилавәт едирләр.

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Франсанын сәфири Имам Әлинин (ә) мәзарыны зијарәт етди - Фото

  Марк Барити һәзрәти Имам Әлинин һәрәми һагда данышараг билдириб: “Имам Әлинин һәрәми Ирагын тарих вә мәдәнијјәт сивлизасијасынын гајыдыш нөгтәсидир. Бу шәрафәтли һәрәм Ирагын бејнәлхалг сәвијјәли әхалги, дини мирасы сајылыр.”

  Давамы ...
 • О, Мүтләг Ҝәләҹк!

  Дүнја Хиласкарынын (ә) мөвлудунун илдөнүмү ҝеҹәси Ҹәмкәран Мәсҹиди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мајын 21-дән 22-нә кечән ҝеҹә дүнја мүстәзәфләринин хиласкары, залымларын гәними, Әдаләт Ҹарчысы Имам Заман һәзрәтләринин (Аллаһ онун јер үзүнүн һакимијјәтинә ҝәлишини тезләшдирсин) мөвлуд ҝеҹәсинин илдөнүмү ҝеҹәси иди. Рәсми мәлумата ҝөрә, дүнән ҝеҹә Ҹәмкәран Мәсҹидинә 2 милјона јахын ашиг инсан топлашмышдыр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Ҝүрҹүстан Шиәләри Имам Заманын мөвлуд бајрамыны ҝөзәл гејд етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ҝүрҹүстан Шиәләринә аид Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ҹәмијјәти вә Зејнәб Гадынлар Иҹмасы тәрәфиндән Имам Заман һәзрәтләринин виладәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә тәшкил олунан мәрасимә Иран Ислам Республикасынын руһаниләри дә, дәвәт едилиб.

  Давамы ...
 • Бәшәријјәтин Хиласкары Мүтләг Ҝәләҹәк!

  Мајын 21-дән 22-нә кечән ҝеҹә Имам Заманын (ә) мөвлуду вә бу ҝеҹәнин әмәлләри

  Имам Меһди һәзрәтләринин (Аллаһ Онун Зүһуруну тезләшдирсин) һәјатыны үч дөврә бөлмәк мүмкүндүр.

  Имам Багирдән (әлејһи сәлам) бу ҝеҹәнин фәзиләти һаггында сорушулдугда о Һәзрәт (әлејһи сәлам) белә бујуруб: "Бу ҝеҹә гәдр ҝеҹәләриндән сонра ән фәзиләтли ҝеҹәдир. Аллаһ-Таала бу ҝеҹәдә бәндәләринә фәзл (вә бәрәкәт) әта едир вә онларын ҝүнаһларыны өз кәрамәти илә бағышлајыр. Белә исә Аллаһа јахынлашма үчүн чалышын. Аллаһ-Таала өз мүгәддәс Затына анд ичиб ки, бу ҝеҹә һеч бир әли нә гәдәр ки, ҝүнаһ тәләб етмәјиб, өз дәрҝаһындан бош гајтармајаҹагдыр".

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Илк Парлаг Улдузу

  Чинин сәфири Шабанын 1-дә Имам Әлинин һәрәмини зијарәт етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Чин халг республикасынын Бағдад үзрә јени сәфири Нәҹәфи Әшрәф шәһәринә ҝәләрәк Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәмини вә пак түрбәсини изјарәт етмәјә мүшәррәф олуб. Чен Вичинҝ һәрәми зијарәт етдикдән сонра һәрәмин мәсул шәхсләри илә ҝөрүш кечириб. О, дејиб: “Имам Әлинин (админ: әлејһи сәлам) һәрәмини зијарәт етмәк мәним үчүн бөјүк фәхрдир вә биз Чин халгы Ираг халгына хүсуси һөрәмәтлә јанашырыг.”

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Үчүнҹү Парлаг Улдузу

  Имам Һүсејнин (ә) мөвлудунун илдөнүмү ҝүнү мүнасибәтилә һаммынызы тәбрик едирик!

  Һәзрәти Фатимәи Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) бујуруб: «Һүсејни (әлејһи сәлам) дүнјаја ҝәтирдикдән сонра Аллаһын Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) јаныма ҝәлди. Ушағы сары парчаја бүкүлмүш һалда о Һәзрәтә вердим. Пејғәмбәр сары парчаны ачыб кәнара атды вә ағ парча ҝөтүрүб Һүсејни она бүкдү. Сонрабујурду:«ТутејФатимә! О, имамвәимамоғлудур! О, нәслиндән дүнјаја ҝәләҹәк доггуз имамын атасыдыр ки, онларын доггузунҹусу “Гаимдир”- Имам Заман һәзрәтләри.» (Кифајәтул-әсәр, сәһ.194)

  Давамы ...
 • Гәрб

  Һаггада Имам Мусаи Казыма (ә) әза сахланылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һолландијанын пајтахты Һаггада Имам Мусаи Казыма (әлејһи сәлам) әза сахланылды. Мәрасим Һагга шәһәринин “әл Көвсәр Ислами Мәркәз”индә кечирилиб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мүгәддәс Гум: Һз. Фатимәи Мәсумәнин (с) һәрәминин хадимләри Имам Мусаи Казыма (ә) әза сахлады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (әлејһа сәлам) һәрәминин хадимләри ханымын атасы һәзрәти Имам Мусаи Казыма (әлејһи сәлам) әза сахлајыблар.

  Давамы ...
 • Америка

  АБШ, Денвер Шиәләри Имам Мусаи Казыма әза сахлады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 7-ҹи Имам Мусаи Казымын Шәһадәтинин илдөнүмү илә бағлы бүтүн дүнја Шиәләри әзаја гәрг олду. Белә ки,Америка Бирләшмиш Штатларынын Колорадо әјаләтинин Денвер шәһәриндә јашајан Шиәләр “әл Зәһра (с) Ислами Мәркәз”ин офисиндә әзадарлыг мәрасими кечирибләр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан

  Имам Мусаи Казымын Шәһадәт ҝеҹәси Ләнкәранда анылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, дүнјанын бир чох јерләриндә олдуғу кими Ислам вә Имам Заман (Аллаһ шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) өлкәси кими танынан Азәрбајҹанда да Имам Мусаи Казымын Шәһадәт ҝеҹәси гејд едилиб. Белә ки, Ләнкәран шәһәр Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) адына Мәсҹиддә өтән ҝеҹә (2 мај) 7-ҹи Имам Мусаи Казымын (әлејһһи сәламШәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәти илә, Шам намазындан 30 дәгигә сонра әзадарлыг мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә чыхыш үчүн сөз Кәрбәлаи Рөвшәнә верилиб вә даһа сонра Әһли-Бејт мәддаһы Кәрбәлаји Үлви рөвзәләр дејиб.

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын 7-ҹи Парлаг Улдузу

  Имам Казымын (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүндә Казымејндә әза бајраглары - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 25 рәҹәб, Шиәләрин 7-ҹи Имамы, Мусаи Казым (әлејһи сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү илә әлагәдар Казымејн шәһәриндә, о һәзрәтин мәгбәрәсини үзүк гашы кими дөврәјә алыблар. Әһл Бејт (әлејһимус сәлам) ашигләри Имам Казымын (әлејһи сәлам) Шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн мүмкүн олан һәр васитәдән истифадә едәрәк, Бағдада ахын едибләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Шәхсләрин Мәһзәриндә

  Исвечрәнин ХИН-ин мүавини Нәҹәфи Әшрәфдә Имам Әлинин (ә) пак һәрәмини зијарәт етди – Фото

  Һәрәмин медиа групуна ачыглама верән ҹәнаб Ив Рости бу сәфәрини гејри ади бир сәфәр адландырыб вә һәзрәти Әли ибни Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) һәрәминә мүшәррәф олдуғу үчүн бөјүк бир севинҹ һисси кечиртдијини дилә ҝәтирәрәк дејиб: “Биз бу мүгәддәс мәканда ҝөрүш кечиртдијимиз вахтда мүхтәлиф синифли зәвварлар арасында сүлһүн вә бирҝәјашајышын шаһиди олдуг. Бу да бизим ббу мүәддәс һәрәмдә ахтардығымыз суже иди.”

  Давамы ...
 • Мөвләл Муттәгин Һәзрәти Әлинин (ә) Мөвлуд Бајарамы Мүбарәк!

  АИП Гадынлар Шурасынын тәшәббүсү илә “Аталар Ҝүнү” мүнасибәти илә тәдбир кечирилиб – Фото

  Н.Ибраһимова чыхышында, «бәзи сөзләрин тәкрар олунмасы һәтта ваҹибдир» - ифадәси илә танынмыш христиан алими Ҹорҹ Ҹордакын Һз.Әлини таныјандан сонра Онун шәхсијјәти һаггында јаздығы "Әл Имамун Әли Сотул Әдаләтул Инсанијјәт" адлы китабыныда, һәм мәҹлис иштиракчыларынын һәм дә бүтүн бәшәријјәтин нәзәринә мүәллифин ән өнәмли вә дәјәрли кәламыны чатдырмағы өзүнә борҹ билди: «Бу бөјүк алим китабын сонунда чох кәдәрли бир һалда демишдир: «Каш ки, дүнјаја бир даһа оғул ҝәлмәјәјди, амма Аллаһ һәмин Әлини јенидән зәманәмизә гајтарајды».

  Давамы ...
 • Кәбә Мөвлуду Мүнасибәтилә Һамынызы Тәбрик Едирик

  АБНА 13 Рәҹәбин Һәзрәт Әлинин (ә) виладәтинин илдөнүмү ҝүнү вә “Аталар Ҝүнү” мүнасибәтилә тәбрик едир!

  Һәзрәт Рәсулуллаһдан (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) нәгл едирләр: «Ҝөрдүм ки, беһиштин гапысына јазылмышдыр: “Аллаһдан башга мә’буд јохдур, Мүһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Онун елчисидир, Әли (әлејһи сәлам) - онун (Пејғәмбәрин) гардашыдыр”».

  Давамы ...
 • Әсәдуллаһил Ғалиб

  Һәзрәти Имам Әлинин (ә) һәрәми Мөвлуд Бајрамы мчүнасибәти илә бәзәдилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ирагын Мүгәддәс Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә јерләшән һәзрәти Әмирәл Мөминин, Мөвләл Мувәһһидин Әли ибни Әбу Талибин (әлјеһимә сәлам) мөвлудунун илдөнүмү ҝүнү әрәфәсиндә мүхтәлиф бәзәкләр илә зинәтләндирилиб. Гејд едәк ки, 21 апрел 2016-ҹы ил тарихинә тәсадүф едән 13 Рәҹәб һәзрәти Әли Ибни Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) шанлы тәвәллүдүнүн илдөнүмү ҝүнүдүр.

  Давамы ...
 • Әхлаг Дәрсләри \ Мәсумун Һүзурунда

  Имам Ҹавадын (ә) ҝөзәл әхлагындан нүмунәләр

  Имам (ә) кағыз истәјир вә белә бир јазы јазыр: “Бисмилләһир-Раһмәнир-Раһим! О кәс ки, мәним мәктубуму ҝәтирәҹәкдир, сәнин ҝөзәл әгидәндән мәнә данышды. Һәгигәтән сәнин бәһрән анҹаг о шејдир ки, гардашларынын һаггында едирсән. Она ҝөрә дә давамлы олараг гардашларына јахшылыг ет вә бил ки, Аллаһ Тәала сәнә суал верәҹәкдир. Сән ишиндә мәсулсан, бахмајараг ки, хардал зәррәси гәдәр олса белә”.

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын 9-ҹу Парлаг Улдузу

  Һәзрәти Имам Ҹавадын (ә) мөҹүзәли мөвлуду

  Вагифијјә фиргәсинин бөјүкләриндән бири Имам Рзаја (ә) дејир: “Сән Имамсан?”. Имам (ә) бујурур: “Бәли”. Дејир: “Сән Имам дејилсән”. Имам (ә) бир гәдәр башыны ашағы салыр вә сонра бујурур: “Нијә белә дүшүнүрсән ки, мән Имам дејиләм?”. О, деди: “ИмамСадигдән (ә) нәгледилирки, Имамнәсилсиздејилдир. Сән бу јаша ҝәлиб чатмысан, анҹаг оғлан өвладын јохдур”...

  Давамы ...
 • Илаһи Шүарлары Әзымытлә Јад Едәнләр

  Имам Әлинин (ә) һәрәминдә инша едилән һәзрәти Зәһра (ә) Сәһни - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә јерләшән һәзрәти Мөвләл Мувәһһидин, Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) һәрәми јахынлығында нәзәрдә тутулмуш һәзрәти Фатимәи Зәһра (әлејһи сәлам) адына Сәһнин инша ишләри давам едир.

  Давамы ...
 • Ираг

  Самирра Имам Һадинин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү - Фото

  Гејд едәк ки, Самирра шәһәри Ирагын Сәлаһәддин әјаләтиндә јерләшир. Бу шәһәрдә Имам Һади (әлејһи сәлам) вә өвлады Имам Һәсән Әскәридән (әлејһи сәлам) әлавә Имам Һадинин (әлејһи сәлам) гызы Һәкимә Хатунун, Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) ханымы вә Имам Заман (Аллаһ Онун шәрәфли зуһуруну тезләшдирсин) һәзрәтләринин доғма Анасы Ханым Нәрҹисин (әлејһимә сәлам) мәзари шәрифләри дә, јерләшир. Ејни заманда Самирра шәһәри Имам Заман һәзрәтләринин (Аллаһ Онун шәрәфли зуһуруну тезләшдирсин) гејбә чәкилдији шәһәрдир. Һәмин мәһәл һәрәмин ҝиришиндәки сәһндәки Сәрдабәдә јерләшир.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мүгәддәс Гум шәһәри Имам Һадинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү матәмә гәрголду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Аллаһ Тәбарәку Тәаланын аләмләрә Хәлифә тәјин етдији 10-ҹу Имамы һәзрәти Әлијјән Нәгинин (әлејһи сәлам) гәсибкар Аббаси режими тәрәфиндән Самирра шәһәриндә Шәһатәдә јетирилмәсинин илдөнүмү ҝүнү мүнасибәти илә Мүгәддәс Гум шәһәри дә, матәмә гәрг олуб. Гум шәһәринин диндан әһалиси һәзрәти Имам Һадинин (әлејһи сәлам) матәмини әзиз тутараг һәзрәти Ханым Фатимәи Мәсумәнин һәрәминдә әзадарлыг мәрасими кечирибләр.

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Онунҹу Парлаг Улдузу

  Һәзрәт Имам Әлијјән-Нәги әл-Һадинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмүлә бағлы тәслијјәт әрз едирик!

  Мүтәвәккил Имам Һадини (әлејһи сәлам) Мәдинәдән Самирраја ҝәтирди вә Имам өмрүнүн ахырына гәдәр орада галды. Имам Әлијјән-Нәги (ә) Самирра шәһәриндә ҹидди нәзарәт алтында олмасына бахмајараг, залымларла әсла сазиш етмирди. Елә бу вә диҝәр сәбәбләрдән дә, Онунҹу Имам һәзрәт Һади (әлејһи сәлам) Шиә ҹәмијјәтиндә нүмајәндәләр шәбәкәсини иҹад едәрәк ҝенишлкәндирмәјә башлајыр вә бу тәриглә Исламын һәгигәтләрини ҹәмијјәт арасында ҝенишләндирир вә Шиә ҹәмијјәтини тәдриҹән мүстәгил формада Китаб (Гурани Кәрим) вә Сүннәјә ујғун олараг аддымлар атмағына имкан јарадыр.

  Давамы ...
 • Һз. Фатимә (с) Јерлә Ҝөјләрин Рабитә Нөгтәси Иди

  Нәҹәфи Әшрәф: Әмирәл Мөмининин (ә) һәрәминдә Ханым Фатимәнин (с) әзадарлыг мәрасими - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, икинҹи Фатимијјә Ҝүнләри әрәфәси һәзрәт Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) һәрәминдә хүсуси гејд едилир.

  Давамы ...
 • Кәрбәла

  Имам Һүсејнин (ә) һәрәминдән чәкилмиш орҝинал шәкилләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сосиал шәбәкәләрдә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) пак һәрәминин сәһн вә сарај һиссәләриндән чәкилмиш орҝинал шәкилләр јајымланыб.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Канадалы Шиәләрин “Флаш Мобу”. Гарын ортасында инсанлара 1000 әдәд исти кофе пајланылды - Фото

  Шахталы һавада хијабанларда дурараг шәһәр сакинләринә исти кофе илә јанашы Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәјаты илә бағлы китабчалар пајлашыблар.

  Давамы ...
Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!