• Иран Ислам Республикасы

  Гәдир-Хум бајрамы мүнасибәтилә Иранын мүхтәлиф тәбәгә нүмајәндәләри Имам Хаменеилә ҝөрүшдү - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ејдуллаһил Әкбәр Гәдир Хум бајрамы ҝүнү јүзләрлә Иранын мүхтәлиф тәбәгә нүмајәндәләри Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары илә ҝөрүшүбләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Немәтин Үммәтә Тамамландығы Ҝүн

  Имам Әлинин (ә) Аллаһын Хәлифәси тәјин едилән Гәдир-Хум Бајрамы Мүбарәк! – Тарихә Гыса Нәзәр

  Пејғәмбәр Әлини өз ҹанишини тәјин етдикдән сонра бујурду: “Еј инсанлар! Инди вәһј мәләји назил олараг бу ајәни ҝәтирди: اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَ رَضیتُ لَکُمُ الإِسْلامَ دیناً “Бу ҝүн дининизи сизин үчүн камил етдим, немәтими сизә тамамладым вә Исламы бир дин олараг сизин үчүн сечиб бәјәндим.” Бундан сонра, пејғәмбәрин тәкбир (Аллаһу әкбәр) сәси уҹалды вә о бујурду: “Аллаһа шүкүр едирәм ки, өз динини камил етди, өз немәтини камала чатдырды, мәндән сонра Әлинин вилајәт вә ҹанишинлијинә разы олду.”

  Давамы ...
 • Мүгәддәс Нәҹәфи Әшрәф

  Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талибин (ә) мүбарәк зәриһинин тозу Ајәтуллаһ Ҹәннәти тәрәфиндән алынды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөмүнләри Әмири һәзрәт Әли ибн Әбу Талибин Аллаһ ҹәллә ҹәлалуһ тәрәфиндән Пејғәмбәрдән сонра өзүнә Хәифә тәјин едилмәсинин илдөнүмү мүнасибәти илә, Иран Ислам Республикасынын Експердисија Мәҹлисинин сәдри Ајәтуллаһ Ҹәннәти һәзрәт Әлинин (әлејһи сәлам) мүбарәк мәзары үзәриндә гојулан зәриһин тозуну алыб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләр

  Имам Һүсејнин (ә) мүбарәк һәрәминин јени ҝөрүнтүләри

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бу ахшам Әрәфә ахшамыдыр. Бу ҝеҹәни Кәрбәлада Имам Һүсејнин гәтлиҝаһында галмағын өзү бөјүк бир ибадәтдир. Вә Әрәфә ҝеҹәсини ибадәт едән шәхс 170 или ибадәт едән шәхсин савабын газаныр. Бу ҝеҹә вә сабаһысы ҝүн Има Һүсејни (әлејһи сәлам) хүсусилә Кәрбәлада зијарәт етмәк олдугҹа тәкид олунуб... Биз АБНА олараг Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) һәрәминин јени ҝөрүнтүләрини сајтымызын зијарәтчиләри илә пајлашырыг.

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  Иранын гадын идманчылары чемпионат платформасында Имам Һүсејнин (ә) Бајрағыны уҹалтдылар - Фото

  Иранлы ҝүләшчи ханымлар чемпионат платформасы үзәринә чыхаркән исә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Бајрағыны бүтүн дүнја медиалары гаршысында бөјүк фәрәһлә уҹалдыблар.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Күфә Мәсҹидиндә Имам Муһәммәд Багирин (ә) әзадарлыг мәрасими гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Муһәммәд Багирин (әлејһи сәлам) һүзнлә долу әзадарлыг мәрасими Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Мәктәбинин давамчылары тәрәфиндән Күфә Мәсҹидиндә гејд едилди.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Муһәммәд Багирин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә баш сағлығы веририк!

  Имам Муһәммәд Багир(ә) өз имамлығы дөврүндә гәсбкар һөкумәт апаратыны дүзҝүн рәһбәрлик хәттинә јөнәлтмәк, халг арасында мөһтәрәм атасынын әнәнәләрини һәјата кечирмәк, халга вә сәһабәләрә рәһбәрлик етмәк, шаҝирдләр јетишдирмәк, ислами мәдәнијјәти јајылмаг вә тәблиғ етмәкдә бир ан белә гәфләтә гапылмады.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур СИл-Силәси

  Севҝилиләр Ҝүнү олан Имам Әли илә Ханым Фатимәнин (ә) Издиваҹынын илдөнүмү мүбарәк!

  Һәзрәти Ҹәбраил (әлејһи сәлам) Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујурду: “Аллаһ беһишт ҹарчысына әмр етмишдир ки, ҹар чәксин: “Еј Мәним пәриләрим! Еј беһишт әһли! Топланын ки, бурада тој мәрасимидир. Фатимәни (сәламуллаһи әлејһа) Әлинин (әлејһи сәлам) ҝәлини етмишәм. Әли (әлејһи сәлам) дилбәринә чатыб”...

  Давамы ...
 • Вилајәт Сәмасынын 11-ҹи Парлаг Улдузу

  9-ҹу Имам, Һ.Мәһәммәд Тәгинин (ә) шәһадәтинин илдөнүмү мүнасибәтилә О һәзрәтдән инҹи долу һәдисләри

  Имам Муһәммәд Тәгидән (әлејһи сәлам): “Ҹамаат арасында әдәб јахшы данышмаглыг вә ијрәнҹ сөзләрдән узаг олмаг кими гијмәтләндирилир. Лакин Ислам нөгтеји нзәриндә исә, әдәб әҝәр шәхси Аллаһын ҹәллә ҹәлалуһ разылығына вә беһештә чатдырмазса әдәб сајылмаз (бахмајараг ки, ҝөзәл данышыр вә пис сөзләр ишләтмир). Бәс демәли Әдәб Илаһи шәриәтин мәна вердији кими олмалыдыр. Елә исә, һәгиги әдәбли олмаг үчүн өзүнүзү шәриәт дејән әдәблә әдәбләшдирин! (јәни Аллаһын өндәрдији һөкүмләрә әмәл един вә Пејғәмбәр илә Әһли Бејтин сүннәсилә ҝедин!)” (Иршадул Гулуби Дејләми, сәһ. 160)

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Имам Әлинин (ә) һәрәми тәрәфиндән Ираг гачгынларына 100 мәнзилли мәскән тикилир - Фото

  Бу зәминдә Ираг гачгынлар комитәсинин нүмајәндәси Иса Хорасан Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәминин бир груп мүһәндисләри илә бирликдә тикинти лајиһәсинин иҹра олунаҹағы мәкана ҝедәрәк ишлә јахындан таныш олуб.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Мәшһәд, Имам Рзанын (ә) зијарәт олунмасы тәкид олунан ҝүн - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Һиҹри Гәмәри тәгвими илә Зилгәдә ајынын 23-ү һәзрәт Имам Рзанын (әлејһи сәлам) зијарәт олунмасы һәдисләрә әсасән тәкид олунур. Мүхбиримизин Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәминдән чәкдији фотолары сајтымызын һөрмәтли изләјиҹиләринә тәгдим едирик.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Онҝүнлүјү Мүнасибәтилә

  Нәҹәфи Әшрәф, Имам Әлинин (ә) мүбарәк һәрәми Имам Рзанын (ә) мөвлуд бајрамы әрәфәсиндә - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәзрәт Имам Рзанын (әлејһи сәлам) мүбарәк мөвлуд ҝүнү илә әлагәдар олараг Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәри хүсуси гејдлә бајрам тәдбирләри кечиртди. Белә ки, Әмирәл Мөминин һәзрәт Имам Әлинин (әлејһи сәлам) мүбарәк һәрәми дә, бу мүнасибәтлә ҝүл чәләнҝләри вә әләлван чыраглар илә бәзәдилиб.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Ҝүнләри Әрәфәсиндә

  Имам Рзанын (ә) мөвлуду иләл бағлы Гумдан Мәшһәдә пијада ҝедән зәвварлар - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Зилгәдә ајынын 1-дән 11-нә кими әһатә едән ҝүнләрә Кәрамәт Ҝүнләри дејилир. Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (әлејһа сәлам) Зилгәдә ајынын 1-дә дүнјаја ҝәлмәси вә Имам Рзанын (әлејһи сәлам) Зилгәдә ајынын 11-дә дүнјаја ҝөз ачмасы Иран Ислам Республикасында бу ҝүнләрин Кәрамәт Ҝүнләри кими адландырмасына сәбәб олуб. Бу мүнасибәтлә Зилгәдә ајынын 1-дә Гум шәһәриндән Мәшһәдә пијада ҝедән Ешг Карваны артыг Мәшһәд шәһәринә чатыб вә Имам Рза (әлејһи сәлам) һәзрәтләрини зијарәт едибләр.

  Давамы ...
 • Кәрамәт Ҝүнләри Мүбарәк!

  Имам Рзанын мөвлуду мүнасибәтилә һамыны тәбрик едирик! Имам Рзанын (ә) инҹи долу кәламлары

  Өзүнүзүн дүнја вә дини ишләриниздә сирринизи ҝизли сахлајын! Һәдисләрдә ҝәлиб ки, сирри ачмаг “күфүрдүр”! Вә һәдисләрдә ҝәлиб ки, сирри ачан шәхс гатил илә шәрикдир! Һәдисләрдә ҝәлиб ки, дүшмәниндән ҝизли сахладығыны достундан да ҝизли сахла! (Биһарул Әнвар, ҹилд 78. сәһ 347)

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасыны Алтынҹы Парлаг Улдузу

  Бу ҝеҹә Имам Садигин (ә) мәзлумҹасына Шәһадәтә јетмәсини илдөнүмүдүр (Һәдисләр)

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): Ҹәһәннәм әһли әбәди ҹәһәннәмдә она ҝөрә галаҹаг ки, дүнјада нијјәтләри әбәди олараг галыб Аллаһа (ҹәллә ҹәлалуһ) гаршы әбәди ҝүнаһ едиб үсјан етмәк иди. Беһешт әһли она ҝөрә, беһештдә әбәди галаҹаг ки, дүнјада оларкән нијјәтләри әҝәр бу дүнјада әбәди галарларса әбәди олараг Аллаһ Тәалаја ибадәт етмәк олуб. Буна ҝөрә дә, нијјәтләринә хатир онларын һәр икиси әбәди өз јерләриндә (беһешт вә ҹәһәннәмдә) галаҹаглар. Даһа сонра Имам Садиг (әлејһи сәлам) бу ајәни тилавәт етди: Де! Һәр бир кәс өз нијјәтинә ујғун әмәл едир.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Самирра, Имам Һади (ә) вә Имам Әскәринин (ә) һәрәми асудә зијарәт олунур - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг өлкәси диктатор Сәддамын деврилмәсиндән сонра өз тарихинин ән ҝөзәл анларыны јашајыр. Јашанан бу ҝөзәл анларын бөјүк сәһми Имам Һади (әлејһи сәлам) вә Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) пак мәзарлары јерләшән, һабелә Имам Заман һәзрәтләринин кичик гејбә чәкилдији мәкан олан Самирра шәһәринә дүшүр. АБШ, сионист режим, Гәрб өлкәләри, Түркијә вә Сәудијјәнин дәстәк вердикләри сәләфи террор груплары өлкәдән хүсусиллә дә, Мосулдан тәмизләндикдән сонра Самирра шәһәринә зәввар ахыны ҝүнүҝүндән артмагдадыр.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Who is Hussain? тәшкилаты кимсәсиз вә еһтијаҹлы инсанлара һәдијјә пајлады - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Who is Hussain?- "Һүсејн кимдир?" бејнәлхалг тәшкиклат Инҝилтәрәдә Рамазан бајрамы мүнасибәтилә кимсәсиз вә еһтијаҹлы инсанлара јардымларыны давам етдирир.

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  Тәҹили: Сәләфи террорчулары Ирагда Имам Һадинин (ә) өвладынын һәрәмини партлатды, 100-дән чох Шәһид вә јаралы вар-Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионист исраил режими, АБШ, Гәрб дөвләтләри, Инҝилтәрә, Түркијә, Сәуди Әрәбистан вә Әрәб Лигасы тәрәфиндән дәстәкләнән сәләфи әгидәли “ИШИД” террор груплашмасы Ирагын Сәлаһәддин вилајәтинин Бәләд мәнтәгәсиндә јерләшән Имам Һадинин (әлејһи сәлам) өвлады сејид Муһәммәд ибни Әли Әл-Һадинин (әлејһимә сәлам) һәрәминә ардыҹыл 3 интиһар вә һаван һүҹуму һәјата кечириб. Һадисә заманы 50 зәввар шәһид олуб, 65 нәфәр исә јараланыб. Ирагын Сәдр һәрәкатынын рәһбәри Мугтәда Әс-Сәдр өз табелијиндә олан Сәрајә Әс-Сәлама (Сүлһ бригадалары) гүввәләрини бөлҝәјә ҝөндәрәрәк, орадакы тәһлүкәсизлији тәмин етмәк тапшырығыны вериб.

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  АБШ, исраил вә Инҝилтәрә 12-ҹи Имам ахтарышында, сон 20 илдә Ираг вә Әфганыстанда хүсуси әмәлијјатлар апарылыб

  “МоһабатНовости”нин јаздығына ҝөрә, ҝизли Имам гаршысында горху о гәдәр бөјүкдүр ки, МКИ вә МИ6 сон 20 ил әрзиндә Ирагда Имам Меһди (ә.ҹ) һаггында мәлумат топламаға чалышыб, бу мәгсәдлә “Имамы ахырынҹы дәфә һарада ҝөрмүсүнүз?”, “О, һансы шәһәрә, нә вахт вә нечәнҹи илдә јенидән ҝәләҹәк?” кими суаллар вермәклә, дин хадимләринә вә динҹ сакинләрә ишҝәнҹәләр верибләр.

  Давамы ...
 • Мөвләл Мувәһһидин Һәзрәт Әлинин (ә) Шәһадәт Ҝүнләри

  Ајәтуллаһ Сафи вә Вәһид һәзрәти Әлинин (ә) Шәһадәт ҝүнүндә әзадарлар илә пијада јүрүш етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүвәһһид инсанларын Әмири, Аллаһ Тәбарәкә вә Тәаланын јер зәриндә тәјин етдији Хәлифәси һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһ сәлам) Шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү Бөјүк Тәглид Мәрҹәләри әзадарлар илә бирликдә пијада јүрүш едәрәк һәзрәти Әлијә матәм сахлајыблар. Белә ки, һазырда Мәшһәд шәһәриндә тәблиғдә олан Ајәтуллаһ Сафи Ҝүлпәјгани пијада әзадарлар илә бирликдә Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәминә вә Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани ҹәнаблары исә, Мәсумәји Гумда һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминә кими әзадарлар илә бирҝә јүрү едиб.

  Давамы ...
 • Дүнјанын Мүхтәлиф Бөлҝәләриндә Әһли Бејт (ә) Ашигләри

  Мијанмар Шиәләри һәзрәти Әлинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмүн гејд етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвлал Мувәһһидин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (ә) мәзлумҹасына Шәһид олмасынын илдөнүмү ҝүнү, радикал буддистләр өлкәси олан Мјанмарын мүхтәлиф шәһәрләриндә мөһтәшәм гејд едилиб. Перум шәһәриндә јашајан Шиәләр тәрәфиндән мөһтәшәм гејд едилиб. Мјанмар Шиәләри мәрасимдә чыхышлар едәрәк һәзрәти Әлинин (әлејһи сәлам) фәзиләтләриндән данышыб даһа сонра хијабанлара чыхараг јүрүш едибләр. Һабелә Мјанмарын шәргиндә јерләшән Танҹи шәһәринин Шиәләри дә, Әһја мәрасимләрини хүсуси илә 21-ҹи ҝеҹәнин Әһја мәрасимини Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Ҹәмал Һүсејнин чыхышларындан истифадә едибләр.

  Давамы ...
 • Имам Әлинин (ә) Шәһадәт Ҝүнләри

  Ајәтуллаһ Хаменеи һәзрәти Әлинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүндә әзадарлыг мәрасими кечиртди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвләл Муттәгијан һәзрәти Әмирил Мөминин Әли ибни Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) Шәһадәт ҝүнүнүн илдөнүмүндә Үмүмдүнја Мүсәлманларын Али Лидери Ајәтуллаһ Хаменеи ҹәнаблары Имам Хомејни (рәһмәтуллаһ әлејһ) адына һүсејнијјәдә әзадарлыг мәрасими кечириб.

  Давамы ...
 • Мәзһәрәл Әҹаиб Әли әлејһи сәламын Шәһадәт Ҝүнләри

  Нәҹәфи Әшрәф һәзрәти Имам Әлинин (ә) Шәһадәт ҝеҹәсиндә - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвләл Муттәгин Әмирәл Мөминин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) Шәһадәтә јетмәсинин илдөнүмү Рамазан ајынын 21-нә тәсадүф едир. Бу ҝеҹә елә бир ҝеҹәдир ки, бүтүн аләм матәмә гәрг олур... Нәҹәфи Әшрәфдә исә, Мәләкләр ҝөјләрдән јерә енәрәк һәрәмин дөрд бир тәрәфин бүрүјүр вә Шиәләр өзләрини Мувәһһидләрин Мөвласы һәзрәти Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары кәнарына чатдырырлар. Әһја ҝеҹәсини Ағанын мүгәддәс мәзары кәнарында гејд едирләр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Гәтиф Шиәләри һәзрәти Әлинин әзадарлыг мәрасимини гејд етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әмирәл Мөминин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) шәһадәтә јетмәсинин илдөнүмү мүнасибәти илә, Әрәбистанын Гәтиф шәһәриндә Шиәләр Гала мејданында бөјүк әзадарлыг мәҹлиси тәшкил едибләр.

  Давамы ...
 • Имам Әли (ә) һәзрәтләринин Шәһадәт ҝүнләри

  Һәзрәти Әлинин (ә) Шәһадәт ҝүнләри илә бағлы о һәзрәтин һәрәминдә гара бајраглар асылды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәр ил олдуғу кими бу ил дә, Мөмүнләрин Ағасы, Аллат Тәбарәку вә Тәаланын јер үзәриндә тәјин етдији илк Хәлифәси һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин гәм вәгүссә илә дөлү Шәһадәт ҝүнләри илә бағлы Нәҹәфи Әшрәф гара бајрагларла бәзәнилди.

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Имам Һәсәнин (ә) милад бајрамы мүнасибәтилә Әмирәл-мөминин һәзрәти Әлинин (ә) һәрәми зијарәт олунду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Һәсән Муҹтәбанын (әлејһи сәлам) милад бајрамы мүнасибәти илә биринҹи Имам һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) мүгәддәс һәрәми минләрлә дахили вә хариҹи гонаглар тәрәфиндән зијарәт едибләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Имам Һәсәнин (ә) мөвлуд мәрасими Кабулда гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әфганыстан Шиәләри Имам Һәсән Муҹтәбанын (әлејһи сәлам) виладәтинин илдөнүмү ҝүнү мүнасибәтилә пајтахт Кабулда јерләшән “Тибјан” иҹтимаи вә мәдәни фәалијјәт мәркәзиндә бајрам мәрасими кечирибләр. Мәрасимдә Әфганыстанын танынмыш руһаниләр, Һөҹҹәтүл Ислам вә Мүслимин титулуна чатмыш шәхсләр иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Бу ҝеҹә һәзрәт Имам Һәсән Муҹтәбанын (ә) мөвлудунун илдөнүмүдүр (һәјаты һагда гыса мәлумат)

  Аллаһын Пејғәмбәри(с):«Аллаһым, мән онлары (Имам Һәсән вә имам Һүсејни әлејһимә сәлам) севирәм. Сән дә һәм онлары, һәм дә онлары севәнләри сев.» (Кәнзул-Уммал, һәдис 37640)

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Имам Әлинин (ə) һәрәминдә Мүсәлманлара сәһәр јемәји верилир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мүбарәк Рамазан ајында јарадылыш аләминин јаранма сәбәбләриндән бири, беш кимсәнәләрдән бири, Аллаһ Сүбһанәһу Тәаланын јер үзәриндә билафасилә хәлифә тәин етдији Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талибин (әлејһи сәлам) һәрәми оруҹ тутан зәвварларын сәһәр јемәјини тәмин едир.

  Давамы ...
Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!