• Илаһи Инҹиләр

  Үмүмдүнја халгларыны Имам Һәсәнин (әлејһи сәлам) мөвлуду мүнасибәти илә тәбрик едирик!

  Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) бујуруб: "Әҝәр ағыл бир адамда ҹисимләндирилмиш олсајды, һәгигәтән Һәсән оларды".

  Пејғәмбәр Һәсән вә Һүсејни ајаглары үзәриндә отуртдуғу заман белә бујуруб: Бу икиси мәним вә гызымын оғулларыдыр, Аллаһым! Мән бунлары севирәм, Сән дә бунлары сев вә онлары севәни дә сев.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Мүбарәк Рамазан Ајы

  Имам Рзанын (ә) һәрәминдә дүнјанын ән бөјүк Ифтар Сүфрәси – Фото

  Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәми тәрәфиндән һазырланмыш програм артыг дүнја рекордуну бир нечә илләрдир ки, сындырыб. Белә ки, мүбарәк һәрәм тәрәфиндән Мүбарәк Рамазан Ајы боју һәр ахшам 360 мин нәфәр үчүн Ифтар Сүфраәси ачылыр.

  Давамы ...
 • Сурија

  Лазкијә шәһәриндә Имам Мәһдинин (ә.ф) Милад Бајрамы – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Суријанын Лазкијә шәһәриндә јашајан Шиәләри Пејғәмбәри Әзәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) адына Мәсҹиддә Имам Мәһдинин (Аллаһ онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) Милад Бајрамыны мөһтәшәм гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Ираг

  Әбүлфәзлил Әббасын (ә) һәрәми 15 Шәбанда – Фото

  Зәвварлар әлләрини ҝөјә галдырараг Ираг Ордусу вә Көнүллү Халг Дәстәләринин гәләбә чаламалары үчүн дуалар едибләр.

  Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) вә Әбүлфәзлил Әббасын һәрәмләри тәрәфиндән Имам Заманын (Аллаһ онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) мөвлудунун илдөнүмү ҝүнүндән 4 ҝүн өнҹә зәвварларын рифаһы вә тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәси үчүн мүхтәлиф һазырлыг ишләри ҝөрмүшдүрләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Ајәтуллаһ Хаменеи Имам Хомејни һәзрәтләринин вәфатынын илдөнүмү ҝүнүндә - Фото

  Теһранда Бөјүк Ислам Ингилабынын баниси һәзрәт Имам Хомејнинин вәфатынын 26-ҹы илдөнүмү гејд едилиб.

  Мәрасимдә Имам Хомејни һәзрәтләри илә бејәтләрини тәзәләјәнләр үчүн Үмумдүнја Мүсәлманларыын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары чыхыш едиб.

  Давамы ...
 • Русија

  Москвада Имам Заманын (ә.ф) мөвлуд ҝеҹаси кечирилиб - Фото

  Русија Пајтахтында Имам Заман ағанын мөвлуд ҝеҹәси мүнасибәтилә Һүсејнијјәдә бајрам мәҹлиси гејд едилиб.

  Јерли вахтла 19:00-да илк өнҹә тәввәсүл дуасы охунуб. Даһа сонра чыхыш үчүн сөз Ајәтуллаһ Фүруғи ҹәнабларына верилиб.

  Давамы ...
 • 15 Шабан Имам Заманын (ә. ф) мөвлуд ҝүнүдүр

  АБНА Имам Мәһдинин мөвлудунун илдөнүмү мүнасибәти илә һамыны тәбрик едир!

  Имам Заман һәзрәтләри, атасы (Һәсән ибн Әли әл-Әскәри әлејһи сәлам) залым Әббаси хәлифәси тәрәфиндән Шәһадәтә јетирилдикдән сонра имамәт мәгамына саһиб олмуш вә сонра да гејбә чәкилмишдир. Истисналары чыхмаг шәртилә ону шәхси (өзәл) наибләриндән башга һеч ким ҝөрмәмишдир.

  Давамы ...
 • Әһли Бејтә (с) Мәһәббәт Сәрҝиләјәнләр

  Нимеи Шәбанда Теһран вә Гәзвинин күчә вә хијабанлары бәзәдилди – Фото

  Иран Ислам Республикасында халг тәрәфиндән күчә вә хијабанлар мүхтәллиф әл-әлван чыраг вә кағызларла бәзәдилиб.

  Теһран вә Гәзвин ҹамааты өз шәхси ејанәләринин һесабына 15 Шәбан ҝүнү үчүн һазырлыг әламәти олараг, күчә вә хијабанлары әлван ишыглар, кичик вә бөјүк бајрагларла бәзијибләр.

  Давамы ...
 • Имамәт Сәмасынын Дөрдүнҹү Улдузу

  Бу ҝүн һәзрәт Имам Зејнулабидинин (ә) милад ҝүнүдүр, Имам Сәҹҹадын (ә) кәламлары

  Имам Әли ибн Һүсејн (әлејһимә сәлам) бир сыра шәхси сәҹијјә вә әхлагына ҝөрә мүхтәлиф ләгәбләрлә адландырылмышдыр.

  Имам Әли ибн Һусејн (әлејһи сәлам) бујуруб: “Гарнывын сәнин бојнунда олдуғу һаггы одур ки, ону һарам әшјаларын -истәр аз истәрсә дә чох- кисәсинә чевирмәјәсән. Һәтта һалал әшјаларда да, гәнаәт едиб –гарнывы һалалла долдурмајыб- лазым мигдарда истифадә едәсән.” (Туһәфул Угул: Сәһ. 186)

  Давамы ...
 • Үчүнҹү Илаһи Вилајәт Нуру

  Шабан ајынын үчү Имам Һүсејнин (ә) тәвәллүдүнүн илдөнүмүдүр, бу ҝүнүн әмәлләри

  АБНА сајтынын редаксија һејәти 3 Шабан ајы мүнасибәти илә башда Имам Заман (ә) олмагла дүнја Мүсәлманларыны тәбрик едир.

  Шејх Әббас Гуми Мәфатиһул Ҹинан китабында гејд едир ки, Шејх Туси Мисбаһ китабында Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) мәһз бу ҝүндә дүнјаја ҝәлдијини ачыглајыб. Һәмчинин Имам Һәсән Әскәри (әлејһи сәлам) сәһабәси Гасим ибн Әла Һәмданијә вердији мәктубда гејд едиб ки, Ҹүмә Ахшамы ҝүнү Шабан ајынын 3-ү Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) тәвәллүд ҝүнүдүр...

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (ә) Ашигләри

  Имам Һадинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмү илә әлагәдар минләрлә Ираглы пијада Самирра шәһәринә әзадарлыға ҝетди – Видео

  Видео чархда ҝөрүндүјү кими Самирра шәһәринин јолу ачыгдыр. Шәһәрдә сакитлик һөкм сүрүр.

  АБШ, Түркијә, Сәуди Әрәбистан вә ишғалчы исраил режими тәрәфиндән бир баша дәстәк алараг Сурија вә Ирага јеридилмиш гондарма “ИШИД” адлы террор груплашмаларынын тәһлүкә төрәдә биләҹәкләринә бахмајараг, минләрлә Ираглы вә Иран Ислам Республикасынын әзадарлары Самирра шәһәринә ҝедәрәк Имам Һади (әлејһи сәлам) илә Имам Һәсән Әскәринин (әлејһи сәлам) һәрәминдә әза сахлајыблар.

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Һз. Әбүлфәзлил Әббасын (ә) һәрәминдә “Имам Һүсејн (ә) Сәрдабы” лајиһәси – Фото

  Кәрбәлада һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын (ә) һәрәмин үчүн өнҹәдән һазырланмыш тикинти лајиһәләри уғурла апарылыр.

  Мүһәндис Зија Мәҹид даһа сонра тикинти ишләринин диггәтлә ирәли апарылдығына вә кејфијјәтли аваданлыглардан истифадә едилдијинә ишарә едәрәк дејиб: “Узунлуғу 66 метр, еннилији исә, 14.2 метр Сәрдабә 1000 квадрат метирдир. Бурада зәвварларын еһтијаҹларыны өдәјәҹәк бүтүн имканлар нәзәрдә алыныб.”

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил Силәси

  Имам Һади вә Имам Әскәри һәзрәтләринин (әлејһимә сәлам) һәрәминин јени ҝөрүнтүләри

  Самирра шәһәри ејни заманда Имам Мәһдинин (Аллаһ Тәала онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) Сәрдабәдән гејбә чәкилдији шәһәрдир.

  “Ләббејк Ја Рәсуләллаһ” (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) рәмзи илә, Сәлаһуд Дин әјаләтинин мәркәзи Тикрит шәһәри азад едилдикдән сонра Самирра шәһәри бу ҝүнләрдә Ираг Силаһлы Гүввәләринин зијарәт мәркәзинә чеврилиб.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејнин (ә) һәрәминин тәмир ишләри давам едир

  Имам Һүсејнин (ә) Шәһид олдуғу јерин үзәриндәки диварда китабә јапышдырылды – Фото

  Иранлы сәнәткарларын дүзәлтдикләри китабә Има Һүсејнин (әлејһи сәлам) пак һәрәминдә, гәтлиҝаһда асылды.

  Һәрәмин техники мүһәндислики үзрә директору Кәрим әл Әнбари: “Кәтибәнин хүсусијјәтләриндән бири дә, кәтибә үзәриндә 14 Мәсум нијјәтинә 14 әдәд Муһәммәди Ҝүлү (гызыл ҝүл) вә 12 Имам нијјәтинә 12 ҝүл тумурҹуглары ишләнилиб. Кәтибәнин диҝәр тәрәфиндә исә, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) бармағында ҝәздирдији әгиг дашлы үзүјүн шәкили һәкк олунуб вә үзүкүн әгиг дашы үзәриндә дә, Имам Садигдән (әлејһи сәлам) нәгл олунан рәвајәтә ҝөрә, “Иннәллаһә Балиғу Әмриһ” (Шүбһәсиз Аллаһ Исдәдијини Чатдыраҹаг) кәлмәси јазылыб.”

  Давамы ...
 • Әһли Бејтә (ә) севҝи бәсләјәнләр

  Имам Һүсејнин (ә) мәзары үзәриндә ҝүл дәстәләри гојулду - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) зәриһи үзәринә гојулмуш антик ҝүлданлара тәбии гызыл ҝүл дәстәләри гојулду.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Рәбиүс-сани ајынын 8-и Имам Һәсән Әскәринин (ә) тәвәллүд ҝүнүдүр. Мүбарәк Олсун!

  Аллаһы чохлу јад един. Өлүм һагда чохлу фикирләшин. Гуран Кәрими охумаға чох вахт ајырын вә Пејғәмбәрә чохлуҹа салават ҝөндәрин.

  Имам Һәсән Әскәри (әлејһи сәлам): “...Онларын (админ: Имам бурада гејри Шиә ҹамаатыны јәни диҝәр мәзһәб ардыҹылларыны нәзәрдә тутур) ҹамаат намазларында иштирак едиб онларла бирликдә намаз гылын, дәфн мәрасимләриндә иштирак един, хәстәләринин ҝөрүшүнә ҝедин. Онларын бојнуздакы олан һаггларыны өдәјин, она ҝөрә ки, сизләрдән һәр бириниз әҝәр дининдә тәгвалы олса, данышығында доғруданышан олса, әманәтә хәјанәт етмәсә, хош әхлаглы бир инсан олса онда белә дејәрләр: “Бу бир Шиәдир”. Бахын белә ишләрдир ки, мәним севинҹимә сәбәб олур...”.

  Давамы ...
 • Илаһи Маарифин Тәблиғаты

  Имам Сәҹҹадын (ә) “Һүгуг Рисаләси” адлы китабы Һинду вә Орду дилләриндә чап олунду

  Гејд олунан Китаб Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын әмәкдашлығы илә чап олунуб.

  Гејд олунан китабда Имам Сәҹҹадын (әлејһи сәлам) бүтүн бујурдуглары али сәвијјәдә тәрҹүмә олунуб. Һәмчинин китабын ҝиришиндә Имам Зејнул Абидинин (әлејиһи сәлам) шәхсијјәти барәдә лазымы ачыглама вериләрәк Һүгуг Рисаләси һагда данышылыб.

  Давамы ...
 • Ираг

  Кәрбәлада һәзрәти Имам Заманын (ә.ф) Мәгамы – Фото

  Рәбиул Әввәл ајынын доггузу Имам Заман (ә.ф) һәзрәтләринин Имамлыг мәгамына тәјин едилән ҝүнүдүр.

  Биз АБНА олараг бу хош ҝүнләри башда Имам Заман (әҹҹәләллаһу тәала фәрәҹәһуш шәриф) һәзрәтләринә, онун һагг наиби Имам Хаменеи ҹәнабларына, али тәглид мәрҹәләринә вә бүтүн дүнја халгларына хүсуси илә дә, Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбинин давамчыларына тәбрик әрз едирик.

  Давамы ...
 • ОН ҮЧҮНҸҮ МӘСУМ

  Имам Һәсән Әскәринин (әлејһис сәлам) Шәһадәти мүнасибәтилә тәслијјәт дејирик

  Онбиринҹи Илаһи Һидајәт Чырағы Имам Һәсән Әсҝәријә (ә) әза сахламаг һәр бир Мүсәлманын борҹудур.

  Әбу Һашим Давуд ибн Гасим Ҹәфәри дејир: "Биз бир нечә нәфәр зинданда оларкән Имам Һәсән Әскәри (әлејһиссәлам) вә гардашы Ҹәфәри дә зиндана ҝәтирирләр. Имам Һәсән Әскәри әлејһиссәлама һөрмәт әламәти олараг она хидмәт етмәк мәгсәдилә, о Һәзрәтә јахынлашдыг. Орада бизимлә бирҝә әҹәм (гејри-әрәб) бир шәхс дә вар иди вә о, Әләвиләрдән олдуғуну иддиа едирди. Имам диггәтини она ҹәлб едиб бујурду: "Әҝәр аранызда сиздән олмајан бир шәхс олмасајды, сизин нә вахт азад олҹағынызы дејәрдим.” Сонра исә һәмин әҹәм шәхсә бујурду ки, гыраға чыхсын. О да гыраға чыхды. Сонра о Һәзрәт бујурду: "О, сизин данышдыгларыныз барәдә хәлифә үчүн мәлумат топлајыб ону кағыза јазараг палтарларынын арасында ҝизләтмишдир.” Орада оланлардан бири онун палтарларыны ахтарыб јаздығы мәлуматы тапды. Бизим һаггымызда чох әһәмијјәтли, ејни заманда тәһлүкәли мәлуматлар јазмышды.”

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (ә) Әзадарлығы Дүјада- ИИР

  ИИР-да охујан Азәры тәләбәләр Бөјүк Ислам Пејғәмбәри (с), Имам Һәсән (ә) вә Имам Рзаја (ә) әза сахладылар – Фото

  Мәҹлисин сонунда мәрсијә дејилиб синә вурулдугдан сонра бүтүн Мүсәлман аләми үчүн хош дуалар едилди.

  Имам Һәсән Муҹтәба (әлејһи сәлам) вә Имам Рза (әлејһи сәлам) барәсиндә данышан Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Абдуллаһи ҹәнаблары билдирибләр ки, һәгиги Исламчы ҝеҹә вә ҝүндүз Имамлара јас сахлајыб мәрсијә охујан дејилдир... Илин бутун чағыны ағламаг да дүзҝүн дејил, неҹә ки, илин бүтүн чағыны ҝүлүб шәнләнмәк дә дүзҝүн дејилдир. Әсил Исламчы вилајәтә бағлы олан, өз рәһбәрини таныјыб онун ардынҹа ҝедәндир...

  Давамы ...
 • Имам Рзанын Әзадарлығы Дүнјада – ИИР

  Имам Рзанын (ә) Шәһадәт ҝеҹәсиндә минләрлә әзадарларын јүрүшү – Фото

  Һәр ил олдуғу кими бу ил дә Иран Ислам Республикасы Сәфәр ајынын сон ҝеҹәси, Рәбиул Әввәл ајынын әввәл ҝүнү матәмә гәрг олуб.

  Ашағыда бахаҹағыныз шәкилләр Мәшһәд шәһәриндәки хүсуси фотоҝрафымыз тәрәфиндән Имам Рзанын (әлејһи сәлам) пак һәрәминә ҝедиб чатан хијабанлардакы әзадарларын јүрүшүндән чәкилән шәкилләридир.

  Давамы ...
 • Али Хәлифә режиминин ҹинајәтләри сәнҝимир

  Бәһрејн вәһһаби режимин ҝүҹ структурлары даһа бир Мәсҹиди дағытдылар, бәһрејнли мәһбус аҹлыг аксијасына башлады – Фото

  Бәһрејн Шиәләринин јениҹә тәмир етдикләри Мәсҹид Хәлифә сүлаләсинин ҝүҹ структурлары тәрәфиндән виран едилди. Етиразлар давам ед

  Гејд едәк ки, Хәлифә сүлаләси Бәһрејндә зүлм етдикләри кими һәбсханаларда да, инсанлара гаршы зоракылыг сијасәтләриндән әл чәкмирләр. Инсан Һаггларынын нүмајәндәләри дәфәләрлә режимин зинданларда вердији ишкәнҹәләриндән, Инсан Һагларыны кобуд сүрәтдә поздугларындан бејналхалг гурумлара шикајәт етсәләр дә, лакин тәсүфлә билдирмәлијик ки, Али Хәлифә режими өз чиркин сијасәтиндән әл чәкмир. Тәкҹә, кечән ај әрзиндә Бәһрејн сијаси мәһбуслары һамылыгла режим тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә гадынларын һәбс едилмәси илә бағлы 3 ҝүн әл-Һовзул Ҹаф һәбсханасында аҹлыг аксијасы етмишдирләр.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәәсәнәт

  Мәшһәд шәһәриндә Имам Казым вә Имам Ҹавадын (ә) мәзарларынын үзәринә гојулаҹаг сандыгларын ҝөрүнтүләри – Фото

  Бу сандыглар үзәриндә 39 милјон 600 мин парча хатәмдән (јәни бүрүнҹ, тахта, фил сүмүјү, филиз, ҝүмүш) истифадә олунуб.

  Имам Муһәммәд Ҹавадын (әлејһи сәлам) мәзары үзәринә гојулаҹаг сандыг үзәриндә Инсан сүрәси, Имам Мусаји Казымын (әлејһи сәлам) гәбри шәрифи үзәриндә гојулаҹаг сандыг үзәриндә исә, Нәбә сүрәси вә Ҹүмә сүрәси илә, Әла сүрәләринин мүәјјән ајәләри нәгш вурулуб.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы Дүнјада – Ираг

  Кәрбәлада Әрбәин әрәфәсиндә 28 милјон кг тулланты јығылды – Фото

  Кәрбәла шәһәринин бәләдијјә мүдирләриндән бири Әрбәин зәвварларына ҝөстәрилән хидмәтләрин уғурла баша чатдығыны дејиб.

  Гејд едәк ки, Әрбәин әрәфәсиндә Кәрбәла шәһәринин бәләдијјә ишләринә нәзарәт етмәк Теһранын мери Муһәммәд Багир Галибафын өһдәсинә дүшмүшдүр. Билдирәк ки, Иран Ислам Республикасы тәрәфиндән Теһранын мери Муһәммәд Багир Галибаф илә бирликдә үч мин нәфәр инсан гүввәси Кәрбәла шәһәринә ҝөндәриләрәк шәһәрин мүхтәлиф бөлҝәләриндә бәләдијјәнин иҹраи ишләриндә јардымчы олублар. Бу гүввәләрин әксәр гисмәтини көнүллүләр тәшкил едиб. Онлар үч нөвбәдә 24 саат әрзиндә ишләјәрәк Кәрбәла шәһәринин тәмизлијини горујуб сахлајыблар.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејнин (ә) Әзадарлығы Дүнјада – Ираг

  Азәрбајҹанлы зәвварлар Әрбәин јүрүшүндә Һиҹаб вә Виҹдан Мәһбусларынын шәкилләрини далғаландырыблар – Фото

  Cenubnews.com-ун баш редактор әвәзи Мирәләм Һәшимов тәшәббүс ҝөстәрәрәк Кәрбәлада Һиҹаб вә Виҹдан Мәһбусларынын шәкили олан плакат далғаландырыб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасынын Әрбәин Зијарәтинә Јардымлары

  Теһранын Мери ҹынаб Галибаф Әрбәин әрәфәсиндә Кәрбәланын бәләдијјә ишләринин мәсулијјәтини гәбул рәсмән едиб – Фото

  Әрбәин мәрасиминдә Кәрбәла шәһәринин бәләдијјә ишләрини рәсмән өһдәсинә ҝөтүрән Теһранын Мери Галибаф Кәрбәлаја дахил олуб.

  Муһәммәд Багир Галибаф Иран Ислам Республикасынын Кәрбәладакы Консуллуғуна дахил оларкән баш консул Шүкрүллаһ Таһири вә Иран Ислам Республикасынын Бағдаддакы рәсми Сәфири Һәсән Данаји Фәр ҹәнаблары тәрәфиндән гаршыланыб.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы Дүнјада – Ираг

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Кәрбалада зәвварлара хидмәт ҝөстәрән мәркәзләри – Фото

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһим сәлам) Ассамблејасы 16 мөвзу барәдә бурушурлар тәрҹүмә вә чап едәрәк пајлајыб.

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһим сәлам) Ассамблејасынын Мәдәнијјәт Мәркәзләриндә пајладығы брушурлар “Зијарәтин Гајдалары, Зијарәтә Пијада Ҝедән Зәвварларын Бәләдчиси, Гурани Кәримин Әһәмијјәти, Намаз вә Ону Тәрк Етмәјин Агибәти, Һиҹаб, Имам Хомејни вә Имам Хаменеи Һәзрәтләринин Ислам Үммәтинә Вердикләри Месажлар, Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Һагда Мәрсијәләр, Тәкфирчи Ҹәрајанларынын Хәтәрләри, Исламда Тәмизлик вә с. мөвзулары әһатә едир.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы Дүнјада – Ираг

  Нәҹәфдән Кәрбалаја пијада ҝедән зәвварлар АБНА фотографынын чәкилишиндә - Фото

  Зәвварлар арасында хүсуси олараг Азәрбајҹан зәвварларынын ҝөјә уҹалтдыглары үч рәнҝли бајраг нәзәри даһа да ҹәлб едир.

  Ирагын мүхтәлиф шәһәр вә бөлҝәләриндән ҝәлмиш минләрлә һејәтләр дә, өз нөвбәләриндә Нәҹәф – Кәрбәла маҝистирал јолу үзәриндә ҹадыр вә истираһәт стансијалары гурараг Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) зәвварларына бүтүн сутка әрзиндә хүсуси хидмәтләр ҝөстәрмәкдә давам едирләр.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы Дүнјада – Ираг

  Тәглид Мәрҹәси Әрбәин јүрүшүндә иштирак едир – Фото

  Ајәтуллаһ Узма Сејјид Муһәммәд Сәид Һәким Нәҹәфи Әшрәфдән башлајараг Кәрбәлаја доғру пијада ҝедир.

  Ајәтуллаһ Узма Сејјид Муһәммәд Сәид Һәким Нәҹәфи Әшрәфдән башлајараг Кәрбәлаја доғру пијада ҝедән зәвварлар илә, јолда ҝөрүшләр кечириб. Зәвварлары гаршылајан мәркәзләр илә јахындан таныш олуб вә зәвварлар үчүн дуа едиб.

  Давамы ...
 • Имам Һүсејн Әзадарлығы Дүнјада – Ираг

  Диванијјә шәһәриндән Кәрбәлаја пијада ҝедән Имам Һүсејн (ә) зәввалары – Фото

  Ирагын Дванијјә шәһәриндән башлајараг Кәрбәла шәһәринә 140 км јолу пијада ҝедәнИмам Һүсејн (әлејһи сәлам) зәвварлары.

  Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ашигләри вә азадлыг севәр инсанлар Әрбәин мәрасииндә иштирак етмәк мәгсәди илә, дүнјанын әксәр өлкәләриндән Ираг Республикасына ахышырлар.

  Давамы ...