• Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Уганда: Африкада јашајан “Хуҹаларын” Мәсҹидиндә Әли Әсғәр ҝүнү – Фото

  Һиндистандан Угандаја көч етмиш Хуҹа Мүсәлманлары пајтахт Кампалада һәзрәт Әли Әсғәр (әлејһи сәлам) ҝүнүн гејд едибләр.

  Гејд едәк ки, 1400 ил бундан өнҹә Језид ибн Мүавијјәнин ҝөстәриши илә Күфәнин валиси Ибни Зијад Имам Һүсејнин Күфәјә ҝәлишинин гаршысыны Кәрбәла адлы бијабанлыгда 30 минлик орду илә кәсәрәк, Ашура ҝүнүндә (Мәһәррәм ајынын онунҹу ҝүнүндә, Ашура әрәбҹәдә онунҹу ҝүн демәкдир) Имам Һүсејнлә олан бүтүн киши хајлагларыны (онларын сајы ҹәми 72 нәфәр иди) Шәһид етдиләр. Језид гошуну бу бәрабәрсиз дөјүшдә һәтта Имам Һүсејнин (ә) 6-ы ајлыг Әли Әсғәр (ә) адлы көрпәсинә белә рәһм етмәди. Вә Һәрмәлә адлы дүнјанын ән шәрәфсизи үч шөбәли охла һәзрәт Әли Әсғәри (ә) Имам Һүсејнин (ә) гуҹағындаҹа охлајараг Шәһид етди. Әла ләнәтуллаһи әла говмиз залимин!

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Марнеули шәһәриндә Тасуа ҝүнү мүнасибәти илә мөһтәшәм јүрүш кечирилди – Фото

  Дин хадимләри вә инанҹлы мүсәлманларын ҝениш иштиракы илә баш тутан јүрүшдә мәрсијәләр охунду вә Ислами шүарлар сәсләндирилди.

  Әһли-Бејт (ә) Ҹәмијјәтиндән башлајыб Имам Әли (ә) мәсҹидиндә баша чатан јүрүшүн сонунда Имам Риза (ә) мәдрәсәсинин мүдири Һаҹи Әзиз Нәбизадә чыхыш едәрәк вәһдәт вә бирликдән, һәмчинин Тасуа јүрүшүнүн Имам Һүсејн (ә)-а көмәк олдуғундан данышыб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вы Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Индонезијада вәһһабиләрин Имам Һүсејн (ә) әзадарлығына гаршы кечиртдикләри пикет нәтиҹәсиз галды - Фото

  Макассара шәһәриндә вәһһаби азғынларынын Имам Һүсејн (ә) әзадарлығына гаршы кечиртдикләри ганусуз пикети уғурсуз алынды.

  Макассара полиси һадисә јеринә ҹәлб олунараг, сәләфи үнсүрләриндән дағылышмагларыны тәләб едиб. Вәһһабиләр пикети јарымчыг гојараг һадисә јерини тәрк едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн Әзадарлығы

  Ибни Зијад ләгәбини алмыш Елмар Вәлијев Тасуа вә Ашура репрессијасына старт Верди, Шаһ Аббас МӘсҹидиндә ган төкүлдү- Фото

  Һәләлик һәбс олунанлар барәдә бир хәбәр јохдур.

  Сосиал шәбәкәләрдә пајлашылан мәлуматлара ҝөрә, Шаһ Аббас Мәсҹиди әтрафында јердә ган ләкәләри ҝөрүнүр. Мәсҹидләрин әтрафында полис машынлары, су шырнаглы автомобилләри ҝәтиздирилиб. Ејни заманда Е. Вәлијев мәктәб директорларына хәбәрдарлыг едиб ки, сабаһ истираһәт ҝүнү олмасына бахмајараг бүтүн шаҝирд вә тәләбәләри дерслере чағырсынлар…

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Малазија полиси Имам Һүсејн (ә) әзадарларына һүҹум етди, бир чохлары һәбс олунду - Фото

  Һүҹум нәтиҹәсиндә мәҹлисин тәшкилатчысы башда олмагла даһа 15 нәфәр һәбс олунуб.

  Гејд едәк ки, 2010-ҹу илдә дә Һиҹри Гәмәри тарихи илә 1432-ҹи илдә Малазијанын Сәланҝур әјаләтинин полиси Шиәләр тәрәфиндән тәшкил едилән матәм програмларына һүҹум етмишдир. Полис Һөҹҹәтүл Ислам Һаҹы Мәһәммәд Камил Зуһејри вә Иран Ислам Республикасы тәрәфиндән ҝөндәрилмиш тәблиғатчы һөҹҹәтүл-ислам вәл Мүслимин Моһсин Радмәрди һәбс едәрәк бир мүддәт азадлыгдан мәһрум етмишдир.

  Давамы ...
 • Һүсејнә Јерләр Ағлар Ҝөјләр Ағлар

  Тасуа ҝүнү вә Ашура ҝеҹәсинин әмәлләри

  Имам Һүсејн (ә) бујурмушдур: Мән өлүмү сәадәт, залимләрлә бирҝә јашамағы исә ар һесаб едирәм.

  Имам Рза (ә) бујурмушдур : Һәр ким Ашура ҝүнү дүнја ишләринин далынҹа ҝетмәји тәрк етсә Аллаһ онун дүнја вә ахирәт ишләрини һәлл едәр. Һәр ким Ашура ҝүнүнү өзүнә мүсибәт, һүзн вә ағламаг ҝүнү етсә Аллаһ гијамәт ҝүнүнү онун севинҹ вә фәрәһ ҝүнү едәр. Ҹәннәтдә бизимлә ҝөзү ишыгланар. Һәр ким Ашура ҝүнүнү бәрәкәтли ҝүн адландырыб оруҹ тутса Гијамәт ҝүнү Језид ләнәтликлә бирҝә олар.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Мәсумәији Гумда Имам Һүсејн (ә) ашигләринин әзадарлыглары - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәр ил олдуғу кими бу ил дә, Нәҹәфи Әшрәф сакинләри Ханым Фатимәи Мәсумә һәзрәтләринин һәрәминә ҝедән хијабанда әзадарлыг едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн Әзадарлығы

  Доктор Руһани Сејјиди Шүһәданын әзадарлыг мәрасиминдә иштирак едир – Фото

  Мәҹлис Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Доктор Руһанинин Пишнамазлығы илә Шам вә Хофтан намазларындан сонра башлајыр.

  Бүтүн дүнја халгларындан фәргли олараг Иран Ислам Республикасында өлкәнин президенти тәрәфиндән өзәл олараг Президент Апаратында Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) вә онун вәфалы достларына һәср едилмиш әзадарлыг мәрасими кечирилир.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Бәһрејнли көрпәләрин әзадарлыг мәрасими – Фото

  Ашағыдакы фотолар Бәһрејнин пајтахты Мәнамәнин гәрб мәнтәгәси олан Сәнабәс бөлҝәсинин аз јашлы ушагларыдыр.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бәһрејнә һаким кәсилмиш ганунсуз вәһһаби режими Мәһәррәмлик ајы башламамышдан өнҹә халгын күчә вә хијабанларда санҹдыглары бајраг вә плакартлары мүсадирә едәрәк, Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) мәҹлисләринә гадаған гојмушдур. Лакин бүтүн буна бахмајараг Бәһрејн Шиәләри Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) әзадарлыг мәрасимләрини кечирдирләр. Белә ки, һәтта Бәһрејн Шиәләринин аз јашлы ушаглары да гејрилегал режимин гадағаларына мәһәл гојмадан әзадарлыг мәрасимләриндә иштирак едирләр. Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз фотолар Бәһрејнин пајтахты Мәнамәнин гәрб мәнтәгәси олан Сәнабәс бөлҝәсинин аз јашлы ушагларыдыр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Малазија Шиәләри Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) әза сахлајыр – Фото

  Малазијалы Шиәләр дә, бир чох Мүсәлманлар кими Мәсҹид вә Һүсејнијјәләдә топлашараг Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) вә онун вәфалы достларына әза сахлајараг Һаггын зүлмә гаршы мүбаризә апармасындан данышырлар.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Ливан Һизбуллаһы вә Имам Һүсејн (ә) әзадарлығы – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ливан Һизбуллаһ Тәшкилаты Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) әзадарлығыны Бејрутун Сур шәһәриндә јерләшән Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) Ассамблејасында гејд едир. Мәрасимдә чохлу сајда елм адамлары, руһаниләр вә диҝәр мәзһәб вә дин ардыҹыллары јахындан иштирак едирләр.

  Давамы ...
 • Дүнја вә Имам Һүсејнин (ә) Әзасы

  Сәуди Әрәистанын Әл Әвамијјә Шиәләри Имам Һүсејнә (ә) белә әза сахлајыр - Фото

  Әрәбистанын Шәргиндә јерләшән Әвамијјә шәһәринин Шиәләри Мәһәррәмлик ајынын икинҹи ҝеҹәсини Рәсули Әзәм Мәсҹидиндә кечирдибләр.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрәбистанын вәһһаби режиминин Шиәлик вә Пејғәмбәрин Әһли Бејтинә (әлејһим сәлам) гаршы олан нифрәтләринә бахмајараг бу өлкәнин Шиәләри Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) әза сахлајырлар. Белә ки, әлимизә ҝәлән мәлуматлара ҝөрә, Әрәбистанын Шәргиндә јерләшән Әвамијјә шәһәринин Шиәләри Мәһәррәмлик ајынын икинҹи ҝеҹәсини Рәсули Әзәм Мәсҹидиндә кечирдибләр.

  Давамы ...
 • Маһи Мүһәррәм Ҝәлди

  Ајәтуллаһ Ширази: “Мәһәррәмдә гырмызы хәттләрә риајәт един!”

  Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази, Гум Шаирләри вә мәддаһлары һејәтинин үзвләри илә ҝөрүшүб.

  Ҝөрүшдә Ајәтуллаһ Ширази билдириб ки, "Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) үчүн јас тутмаг чох проблемләри һәлл едә биләҹәк бир сәрмајәдир".

  Давамы ...
 • Ираг

  Кәрәбәла шәһәриндә Мәһәррәм ајы илә әлагәдар һазырлыг ишләри - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мәһәррәмлик ајынын дахил олмасы илә әлагәдар Кәрбәла шәһәринин күчә вә хијабанлары гара парчалар, бајраглар вә Әләмләр илә бәзәнилир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  М. Мурси едама мәһкум олдуғу һалда Мисир диктаторунун оғлу азадлыға бурахылды – Фото

  Гејд едәк ки, Әла Мүбарәк тиҹарәтчи, Ҹәмал Мүбарәк исә, сијасәтчи иди.

  Әла вә Ҹәмал Мүбарәк диктаторун 50 јашлы оғланларыдыр. Онлар аталары илә бирликдә 10 милјон евро дәјәриндә әмлакын мәнимсәмәсиндә иттиһам олунурдулар.

  Давамы ...
 • Һүсејнә Јерләр Ағлар Ҝөјләр Ағлар

  Мәһәррәм ајы октјабрын 15-дә башлајыр, октјабрын 24-ү Ашурадыр

  Јени Һиҹри 1437-ҹи илин башланғыҹы – Мәһәррәм ајынын 1-и Милади тәгвимлә 2015-ҹү ил октјабр ајынын 15-нә Тасуа ҝүнү 23 Окјабра, Ашура ҝүнү исә 24 Октјабра тәсадүф едир.

  Давамы ...
 • Ираг

  Маһи Мәһәррәмин ҝәлиши илә әлагәдар Кәрбәла әзадарлыг мәрасиминә һазырлашыр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәр ил олдуғу кими бу ил дә, Кәрбәла сакинләри Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) әзадарлыг мәрасиминин јүксәк сәвијјәдә кечирилмәси үчүн шәһәрин күчә вә хијабанларыны бәзијирләр.

  Давамы ...
 • Тарихин Әбәди Мөҹүзәси

  24 зилһиҹҹә - Мүбаһилә ҝүнү

  Һиҹри 10-ҹу ил зилһиҹҹә ајынын 24-дә Ислам пејғәмбәри (с) илә Нәҹран мәсиһиләри арасында Мүбаһилә һадисәси баш верди.

  Биз дә оғланларымызы, сиз дә оғланларынызы, биз дә гадынларымызы, сиз дә гадынларынызы, биз дә өзүмүзү, сиз дә өзүнүзү чағыраг! Сонра (Аллаһа) дуа едиб јаланчылара Аллаһын ләнәт етмәсини диләјәк!

  Давамы ...
 • Бөјүк Ислам Бајрамыныз Мүбарәк!

  Гәдир Хум Бајрамы вә бу ҝүнүн әмәлләри һагда изаһлы мәлумат

  Гәдир-Хум” маариф, елм, мәрифәт вә һикмәт дәрјасыдыр.

  Вилајәт ҝүнәшинин доғдуғу ҝүн јәни Гәдир-Хум бајрамы, гардашлыг ҝүнүдүр вә гардашлыг ҝүнү вилајәт ҝүнүдүр. Вилајәт вә гардашлыг бир-биринә ајрылмаз телләрлә бағлыдырлар вә онлары бир-биринә дүјүнләјән һалга “иман”дыр. Чүнки бир тәрәфдән иманын шәрти вилајәтдир вә иман вилајәтлә камилләшир вә башга бир тәрәфдән исә иман әһли бир-бирилә гардашдырлар.

  Давамы ...
 • Ејдуллаһи Әкбәр

  Гәдир Хум Бајрамыныз Мүбарәк!

  Гәдир Хум һадисәси илә гыса танышлыг.

  Бөјүк Сүнни алим Ибни Әби әл-Һәдид бир тарихчидән нәгл едир ки, Пејғәмбәр (с), Әли(ә)-а бујурмушдур: Әҝәр бундан горхмасајдым ки, Исанын тәрәфдарларынын Иса һаггында данышан сөзләри ҹамаат, сәнин барәндә дә дејәҹәкләр сәнинлә әлагәдар бир сөз дејәрдим ки, һәр јердән кечәндә ҹамаат сәнин ајағынын торпағыны мүбарәк сајсынлар.

  Давамы ...
 • Он Икинҹи Мәсум, Онунҹу Имам Әлијјән-Нәги (ә)

  Бу ҝүн Имам Әлијјән Нәгинин виладәт ҝүнүн илдөнүмүдүр (Һәјатына гыса бир бахыш)

  Мүтәвәккилин анасы имам Һадинин (ә) зөһд вә иманына һејран олмушду. Бир ҝүн ајағы јараланмыш Мүтәвәккили һәкимләр сағалда билмәдикдә Мүтәвәккилин анасы Фәтһ ибн Хаганы о Һәзрәтин евинә ҝөндәрди ки, имамдан дәрман алыб ҝәтирсин. Һәзрәтин ҝөндәрдији дәрман Мүтәвәккили сағалтды. Бүтүн һәкимләр бу ишә мат галмышдылар. Анасынын тәшәккүр үчүн ҝөндәрдији мин динарын һамысыны Һәзрәт јохсуллар арасында пајлады.

  Давамы ...
 • Бу ҝүн Имам Ҹәфәр Садиг(ә)-ын шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүдүр

  6-ҹы имам, Шиә Мәктәбинин баниси Имам Ҹәфәр Садиг(ә)-ын шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнү бүтүн Әһли-Беjт (ә) севәрләр матәм ичиндәдир.

  Бу ҝүн 25 шәввал 1436-ҹы ил, 11 август 2015-ҹи ил Имам Ҹәфәр Садиг(ә)-ын шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүдүр.

  Давамы ...
 • Мүбарәк Рамазан Ајы

  Имам Әлинин (әлејһи сәлам) һәрәми Гәдр Ҝеҹәләриндә - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Елм шәһәринин Гапысы, Мүвәһһидләрин Ағасы, Аллаһ Тәаланын јер үзүндәки тәјин етдији Мөвласы, Әмирәл Мөмүнин, Әли ибн Әбу Талибин (әлејһи сәлам) Нәҹәфи Әшрәфдә јерләшдији мүбарәк һәрәми Рамазан ајыны 23-ҹү ҝеҹәсиндә сајсыз һесабсыз Мәләкләри гаршыламагла јанашы он минләрләр зәввары да гаршлајыб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Һәзрәт Әлинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмүндә Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани әзадарлара гошулду – Фото

  Мәрасимдә Али Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ Вәһид Хорасани ҹәнаблары вә Иран Ислам Республикасынын Мәһкәмә Системинин Али Һакими Ајәтуллаһ Амили Лариҹани иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Гәрби Азәрбајҹан Имам Әлинин (әлејһи сәлам) шәһадәтинин илдөнүмү ҝүнүндә - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Гәрби Азәрбајҹан вилајәтинин диндар халгы Рамазан ајынын 21-ҹи ҝүнү мүнасибәти илә, бүтүн әјаләтләрдә олдуғу кими Урмијјәдә дә, күчә вә хијабанлара чыхараг Мөвләл Муттәгијан, Әмирәл Мөминан, Әли ибн Әбу Талибә (әлејһимә сәлам) әза сахлајыблар.

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Ираг Һизбуллаһы дөјүш мәнтәгәләринә ҝетмәздән өнҹә Нәҹәфдә Имам Әлилә (әлејһи сәлам) биәтләрини јениләдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бир груп Ираг Һизбуллаһы террорчулар илә дөјүшә ҝетмәздән өнҹә һәзрәт Әмирәл Мөмүнүн, Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) һәрәминә ҝедәрәк, Имамла биәтләрини јениләјибләр.

  Давамы ...
 • Тарих

  Әмирәл-мөмининин (ә) шәһадәт тарихчәси

  Пејғәмбәри-Әкрәм (с) бу шәһадәт һаггында габагҹадан хәбәр вермишди.

  Әмирәл-мөминин (ә) өз гатили һаггында белә дејәрди: “Мәни адсыз-сансыз бири өлдүрәҹәкдир. О, ән алчаг гәбиләдәндир. Мәни нә дөјүш мејданында вә нә дә мәрдлик мејданында дејил, суи-гәсд едәрәк, өлдүрәҹәкдир”.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Мүбарәк Рамазан Ајы

  Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәминдә Гуран тилавәтләри – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүбарәк Рамазан ајынын дахил олмасы мүнасибәти илә, Имам Рзанын (әлејһи сәлам) һәрәми тәрәфиндән һәр ҝүн Сүбһ намазындан сонра, “Азадлыг Сәһни”ндә Гурани Кәрим топлум илә бирликдә тәртиллә охунур.

  Давамы ...