• Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Рәбиул Әввәл ајынын 8-и Имам Һәсән Әскәринин (ә) Шәһадәт ҝүнүдүр – Имам Һәсән Әскәринин (ә) Кәламлары

  Имам Һәсән Әскәри (әлејһи сәлам) бујуруб: “Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим кәлмәси Исми Әзәмә (админ: Аллаһ ҹәллә ҹәлалуһунун әзәмәтли ады. О ады чәкмәк илә инсан гејриади ишләрин бир сөзлә мөҹизәјә охшар ишләрин ҝөрмәсинә гадир олур) ҝөзүн гарасынын ағына јахын олмасындан да јахындыр.”

  Давамы ...
 • Сәрһәдсиз Инсанлар

  Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази Азәрбајҹан режиминә сәсләнди

  Мәрҹәи Тәглид Азәрбајҹан һөкумәтиндән бу өлкә халгынын дини һүгугларына риајәт етмәсини истәјиб.

  Биз шәри вәзифәмизә әсасланараг Азәрбајҹан Ислам өлкәсинин рәсмиләринә хатырлатмаг истәјирик ки, өз өлкә сакинләринин дини һејсијјаты вә емосијаларына даһа һөрмәтлә јанаша вә онларын дини һүгугларына риајәт едә. Чүн ки, дини мәсәләләрлә бағлы (Мәсҹидләрин сөкүлмәси, Һиҹаба гадаға, Мәһәррәмликдә әзадарлығы гадаға етмәк, Руһаниләри Шәрләјәрәк һәбсә салмаг вә с...) мәһдудијјәтләрин тәтбиг едилмәси халг етиразларынын бәзән дә тоггушмалар вә ҝәрҝинлијин артмасына сәбәб ола биләр.

  Давамы ...
 • Еј Пејғәмбәр! Биз Сәни вә өвладларыны ҝөрмәмиш сизә иман ҝәтирдик

  28 Сәфәр Һәзрәт Мәһәммәд (с) вә Имам Һәсәнин (ә) шәһадәти

  Мүавијә минбәрә чыхыб хүтбәјә башлады. Анҹаг о, нәинки сүлһүн маддәләринә әмәл едәҹәји һаггында сөһбәт етмәди, һәтта тәнә вә тәһгирлә деди: "Мән сизинлә намаз гылыб һәҹҹ јеринә јетирмәк, зәкат өдәмәк үчүн вурушмадым. Мән билирәм ки, онсуз да сиз бунлары јеринә јетирирсиниз. Мән сизинлә она ҝөрә вурушдум ки, сизи өзүмә табе едиб һөкумәти әлә кечирәм." Даһа сонра деди: "Буну билин ки, Һәсән ибн Әли илә бағладығым сүлһ мүгавиләсинин бүтүн маддәләрини ајағым алтына гојуб тапдалајырам вә онларын һеч биринин дәјәри јохдур."

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Мүгавимәт бу ҝүн дә ваҹиб вә зәруридир

  Бу ҝүн елә бир ҝүндүр ки, мүсәлман халглар империализмин заһири игтидары гаршысында горхуја вә тәрәддүдә дүшмәмәлидирләр.

  Имам Хаменеи: Шәрг блоку дағыландан сонра онун парча-парча олмуш бир чох һиссәләри зәифлик сәбәбиндән өзләринин дүнәнки дүшмәнләринә тәслим олдулар, онлара үз тутдулар, бир чох өлкәләрдәки ирадәсиз дөвләтләр Америка дөвләтинин бојундуруғу алтына дүшдүләр...

  Давамы ...
 • Бизи Сәсләр Һүсејнин Кәрбәласы...

  Ешг Карваны Әрбәин Давамчылары - Фото

  Ешг Карванынын ән ҹәзб едиҹи сәһнәләриндән бири дә, азјашлы вә көрпә ушагларын пијада Кәрбәлаја ҝетмәләридир.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ирагын ҹәнуб бөлҝәсинин (Бәсрә) сакинләри Әрбәин мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн артыг бир нечә ҝүндүр ки, Бәсрәдән Кәрбәлаја пијада јола дүшүбләр. Бу Ешг Карванынын ән ҹәзб едиҹи сәһнәләриндән бири дә, азјашлы вә көрпә ушагларын пијада Кәрбәлаја ҝетмәләридир. Гејд едәк ки, Бәсрә илә Кәрбаланын арасындакы мәсафә нә аз вә нә чох дүз 500 км-дир.

  Давамы ...
 • Бизи Сәсләјир Әрбәин Зијарәти

  Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (ә) һәрәми Әрбәин мәрасиминә тәдарүк ҝөрүр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрбәин зијарәти јахынлашдыгҹа мәрасимин даһа да әзәмәтли кечирилмәси вә Ираг торпагларында зијарәтчиләрә јүксәк сәвијјәдә хидмәт ҝөстәрилмәси үчүн Һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (әлејһа сәлам) һәрәми әрәфиндән лазымы ишләр ҝөрүлүр. Һазырда Әрбәин јүрүшү үчүн һәрәм тәрәфиндән лазымлы әшјалар гутулашдырылараг Ирага ҝөндәрилир.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Әрбәин әрәфәсиндә Имам Һүсејн (ә) Сүфрәси – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, дүнја Шиәләриндән фәргли олараг Ираг Шиәләринин Әли вә Өвлади Әлијә олан севҝи вә мәһәббәтләри фәрглидир... Бу иддиалы севҝинин бир мигдарыны инсан садәҹә Әрбәин јүрүшүндә мүшаһидә едир. Ашағыда ҝөрдүјүнүз фотолар пајтахт Бағдадда Имам Һүсејнә (ә) һазырланан еһсан сүфрәсидир. Нә аз вә нә дә ки, чох дүз 150 газанды. Аллаһ Гәбул етсин Амин!!!

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Узун мүддәт өвлады оламјан ана нәзринә вәфа едиб оғлунун адыны Әли гојду – Видео

  Чарәси һәр јердән үзүлмүш гадын Аллаһ Тәалаја пәнаһ ҝәтирир вә Әһли Бејти (әлејһим сәлам) васитә гәрар верәрәк: “Оғлум оларса адыны Әли гојуб Ашура ҝүнү Һүсејн (ә) ашигләринин јолу үзәриндә гојарам.” Дејәрәк нәзр едир.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Имам Хаменеи: Ашура нә үчүн Ислам тарихиндә бу гәдәр бөјүк тәсирләр гојмушдур?

  Ашура мөвзусу түкәнмәјән вә әбәди бир мөвзудур.

  Инсан фикирләшәндә бизим бир нечә имамымызын дилиндән шәһидләр ағасына мүраҹиәтлә “сәнин (фаҹиәли) ҝүнүн кими һеч бир ҝүн јохдур” – сөзүнүн нә үчүн дејилдијини анлајыр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Имам Һүсејн (ә) әзадарлығы Ҝүнәшлидә Фатимә Зәһра Мәсҹидиндә мөһтәшәм гејд едилиб – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ил Маһи Мәһәррәм ајы саир илләрдән фәргли олараг Азәрбајҹан Республикасында хүсуси мөһтәшәмлик илә гејд едилди. Бакы, Сумгајыт, Ләнкәран вә с. шәһәр вә рајонлар бунуб бариз нүмунәсидир.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Ашура ҝүнү Иғдырда мөһтәшәм гејд едилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәр ил олдуғу кими бу ил дә, Имам Һүсејн әзадарлығы Түркијәнин Азәрбајҹан әјаләти Ығдырда јүксәк сәвијјәдә гејд едилиб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Ганада Имам Һүсејн (ә) матәми мөһтәшәм гејд едилиб – Фото

  Африкада Гвинеја көрфәзи саһилинин өлкәләриндән сајылан Гана Республикасы Волта чајы һөвзәсиндә јерләшир. Саһәси 238,5 мин кв. км, әһалиси 25,2 млн. нәфәрдир (2013). Пајтахты Аккра шәһәридир. Гана илк өнҹә Португалијалыларын истемарына дүчар омуш вә узун мүддәт португалијалылар бу өлкәнин ушагларыны да белә гул базарларына чыхарараг сатырмыш даһа сонра исә, Инҝилтәрәнин мүстәмләкәсинә кечәрәк инҝилис вәһшилији илә үзләшмәли олублар. 1957 –ҹи илдә исә инҝилис истемарындан азад олараг өлкәнин адыны Гана илә дәјишдибләр. Һазырда Дөвләт дили инҝилис дилидир.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Канада Мүсәлманлары Имам Һүсејнә (ә) матәм сахлады – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бүтүн дүнја халлары олдуғу кими Канада Мүсәлманлары да, Саларе Шәһидан Әбаәбдиллаһил Һүсејнә (әлејһи сәлам) матәм сахлајыблар. Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз фотолар Виндзор шәһәриндә јерләшән Имам Һүсејн (ә) адына Мүәссисәдә гејд едилмиш Тасуа вә Ашура мәрасимләринә аиддир.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Имам Һүсејн (ә) үчүн ағламаг тәгва илә бирҝә олса, инсаны беһиштә апарар

  Имам Һүсејнә (ә) ағламағын фәзиләти һагда һәдисләр чохдур. Анҹаг һеч бириндә дејилмир ки, инсан шәртсиз беһиштә ҝедәҹәкдир.

  Имам Һүсејнә (ә) ешг бәсләмәк вә онун мүсибәтинә ағламаг – төвбәнин илк аддымыдыр. Бу төвбә әҝәр камала чатарса, нәинки ҝүнаһлары ҝизләдәр, әслиндә ҝүнаһлары јахшылыглара чеврилән бир амилә чевриләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Москвада Имам Һүсејн (ә) јад едилиб

  Илаһијјатчы Маһир Һәзијев Имам Һүсејн (ә) фаҹиәсини "Ислам тарихинин ән бөјүк ҹинајәти" адландырыб.

  Мөминләрә Кәрбәла мүсибәти барәдә мәлумат верән натигләр о ҝүнүн әзаблары вә ағры-аҹыларына һәр кәсин ҝөзјашы төкдүјүнү билдирибләр.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Һидајәт чырағы вә ниҹат ҝәмиси олан Имам (ә)

  Бахмајараг ки, бүтүн Әһли-бејт (ә) ниҹат ҝәмисидир, анҹаг Әба Абдуллаһын (ә) ниҹат ҝәмиси инсаны даһа тез саһилә чатдырыр.

  Бу, Сејјиди-шүһәда (ә) ҝәмисидир ки, она минәнләри әлибош гојмаз вә она тәвәссүл едәнләри истәдикләри лимана чатдырар. Бу ҝәми – ниҹат ҝәмисидир.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылышын Сирри

  Имам Һүсејнә (ә) ҝөрә интигам алмаг, күфрү, нифагы вә ширки арадан галдырмаг мәнасындадыр

  Уҹа Аллаһ бујурду: “Бу Гаимин (ә.ф) васитәсилә Имам Һүсејнин (ә) гатилләриндән интигам алаҹағам”

  Имам Заман ағанын (ә.ф) ләгәбләриндән бири Мүнтәгимдир. Әҝәр Ислам дүшмәнини ҹәзаландыра билмәсәјди, она һеч бир заман бу ләгәби вермәздиләр.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Сан Пауло-да азјашлы ушагларын Имам Һүсејнә сахладыглары әзадарлыг - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Маһи Мәһәррәмлә әлагәдар бир чох өлкәләрдә олдуғу кими Бразилијада да Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) мәктәбинин давамчылары Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) әза сахлајырлар. Ашағыда мүшаһидә едәҹәјиниз фотолар Бразилијанын Сан Пауло шәһәриндә лентә алыныб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Вәһһаби террорчуларынын мүһасирәсиндә олан Фуә вә Кәфријја Шиәләри Имам Һүсејнә(ә) белә әзадарлыг едирләр– Фото

  40 мин әһалиси олан Фуә вә Кәфријја шәһәрләри узун мүддәтдир ки, сионист јөнлү вәһһаби террорчуларынын мүһасирәсиндәдир.

  Суријанын шималында јерләшән вә террорчу гүввәләрин мүһасирәсиндә олан Фуә вә Кәфријја Шиәләри Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) мөһтәшәм әзадарлыг едибләр.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылышын Сирри

  Анаданҝәлмә кор гыз Ашура ҝүнү шифа тапды - Фото

  9 јашлы гызҹығазын ҝөзләри Әмирәл Мөмүнүн һәзрәти Әлинин (ә) һәрәминдә ачылды.

  Гызҹығаз дејир: “Зијарәтдә идик. Зијарәтин орталарында нәинсә гулағымдан мөһкәм јапышдығыны һисс етдим. Даһа сонра Муһәммәд вә али Муһәммәдә ҝөндәрдијим салаватын бәрәкәти сајәсиндә фәзада олан гырмызы рәнҝли ишығы мүшаһидә етмәкә башладым вә ҝөзләрим ачылды.”

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Сумгајытда издиһамлы Ашура мәрасими – Фото

  Мәрасим Сумгајыт Ҹүмә Мәсҹидиндә кечирилиб.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мәһәррәм ајынын 10-ҹу, Ашура ҝүнүндә өлкәнин ән бөјүк үчүнҹү шәһәри сајылан Сумгајытда да издиһамлы Ашура мәрасими кечирилиб. Сумгајыт Ҹүмә Мәсҹидиндә кечирилән Ашура мәрасиминдән фотолары тәгдим едир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Ҝәнҹәдән ән сон мәлумат: Полис Тасуа јүрүшүнә һүҹум чәкди ган төкүлдү

  Һүсејнчиләрә гаршы һүҹума кечән полис ишчиләриндән 8-и јараланыб, икиснин вәзијјәти ағыр олараг галыр.

  Ҝеҹә Ашура јүрүшүндә Ҝәнҹәдә 6-7 мин адамын олдуғу гејдә алыныб. Полис Ҝәнҹәлиләрә гаршы һүҹума кечиб. Чохлу сајда һәбс олунан олуб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Нардаранда он минләрлә Һүсејнчиләрин иштиракы илә Ашура ҝүнү Шәбиһ мәрасими кечирилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн Ашура ҝүнү, милади тарихи илә 24.10.2015-дә Нардаран Рәһимә ханым (с.ә) зијарәтҝаһынын Һүсејнијјәсиндә ачыг сәма алтында Шәбиһ мәрасими кечирилиб. Мәрасимдә он минләрлә инсан күтләси иштитак едиб.

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн (ә) Әзадарлығы

  Чинин Ујғур Шиәләри Имам Һүсејнә (ә) белә әзадарлыг едир – Фото

  Синҝ Кјианҝ Шиәләри мүхтәлиф роза мәҹлисләриндә Имам Һүсен (ә) вә онун вәфалы достларына әзадарлыг едирләр.

  Син Кјанҝ вә ја Шин Ҹјанҝ (Чинҹәдә: 新疆, Ујғурҹада исә, شینجاڭ) Чин Халг Республикасынын гәрбиндә јерләшән Мухтар Республикадыр. Бу дијар бир нечә он ил бундан өнҹә Чин Түркүстаны вә ја Шәрги Түркүстан адланырды.

  Давамы ...
 • ИИР-ын Инҹәсәнәт Әсәрләри

  Ашура вә Јарадылыш Сирри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кәрбәла епик дөјүшү Иран Ислам Республикасынын инҹәсәнәт әсәрләриндә.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Һәзрәт Әбүлфәзл-Аббасын (ә) шәһадәти!

  Ата-ана тәрбијәси вә аилә мүһити инсан шәхсијјәтинин формалашмасында мүһүм рол ојнајыр.

  Һәзрәт Әбүлфәзл (ә) “Ашура” ҝүнү дәфәләрлә имам Һүсејнин (ә) һүзуруна ҝәлиб мејдана ҝетмәк үчүн иҹазә истәди. Лакин о һәзрәт иҝид вә горхмаз бир шәхс олмасы илә јанашы, һагг ордусунун шәрәфли бајрағы онун әлиндә далғаландығындан, һәр дәфә өз нијјәтини билдирдикдә, имам Һүсејн (ә) иҹазә вермир, ону фикриндән дашындырараг бујурурду: “Сән мәним бајрагдарымсан!...”

  Давамы ...
Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!