• Тубзон Азәрбајҹанын Гуантанамосу

  Зинданларда Исламчы мәһбуслара гаршы тәзјигләр давам едилир

  5 сајлы ҸЧМ-дәки Һиҹаб Мәһбусларынын мај ајынын 12 дән етибарән тәзјигләрә мәруз галдығы дејилир.

  Билдирәк ки, Азәрбајҹан һакимијјәти 2011-ҹи илдән башлајараг Азәрбајҹан Шиәләринә гаршы гәрәзли мөвге сечәрәк, јүзләрлә Исламчыны мүхтәлиф ијрәнҹ иттиһамларла һәбс едәрәк зинданлара салмышдыр. Тәсүфлә гејд етмәлијик ки, бу гысганҹлыг һәлә дә, инанҹлылара гаршы давам етмәкдәдир...

  Давамы ...
 • Һиҹаб Гадынын Мүасирлијидир

  Һиҹаблы гадынлар үчүн ҝерилик әламәти сајанларын нәзәринә! Әфганыстанын Һиҹаблы гадын пилоту – Фото

  Бејнәлхалг медиалар Әфганыстанын 23 јашлы пилотуну Талибанын сүгутундан сонра бу өлкәнин илк гадын пилоту елан едибләр.

  Ханым Рәһмани интенсив тәлим курсларыны кечдикдән сонра, илк бир нәфәрлик учушуну СИСНА 182 тәјјарәси илә һәјата кечирир. Һәтта пилот заманы белә Һиҹабына риајәт едән Нилуфәр Рәһмани гырыҹы тәјјарәләри идарә етмәклә јанашы һәрби аваданлыглары дашыјан јүк тәјјарәләрини дә идарә етмәк габилијјәтинә маликдир.

  Давамы ...
 • Һз. Фатимәнин (с) Бајрамы Авропада Белә Гејд Олунду

  Исвечдә Ханым Фатимәи Зәһранын милад бајрамы мөһтәшәм гејд едилди – Видео

  Ҝөтеборҝ шәһәринин Ҝустав Адолф мејданында кечирилән бајрам мәрасиминдә ушаг вә бөјүкләр үчүн мүсабигәләр кечирилиб.

  Ҝөтеборҝ шәһәринин Ҝустав Адолф мејданында кечирилән бајрам мәрасиминдә ушаг вә бөјүкләр үчүн мүсабигәләр кечирилиб. Галибләр мүкафатландырылыб. Ушагларын севинҹ вә шәнликинә сәбәб олан програмлар һазырланыб. Вә ән әсасы гејри Мүсәлман гадынлар Исламда Өртүк мәсәләси илә таныш олараг тәҹрүбә үчүн мүвәггәти сүрәтдә онларын башларына Һиҹаб бағланыб.

  Давамы ...
 • Ханым Зәһранын (с.ә) мөвлуду мүнасибәтилә гызыл ҝүл паjланыб

  Ханым Зәһранын (с.ә) мөвлуду мүнасибәтилә гызыл ҝүл паjланыб

  бу ҝүн сәһәр саатларында етибарән Ләнкаранын бир чох jериндә Ханым Зәһранын (с.ә) мөвлуду мүнасибәти илә гызыл ҝүл чәләнҝләри вә прошуралар паjланыб

  Давамы ...
 • Бакыда Һәзрәт Фатимеjи-Зәһра(с.ә)-нын сәадәтли виладәтинин илдөнүмү ҝүнү тәдбири кечирилиб

  Бакыда Һәзрәт Фатимеjи-Зәһра(с.ә)-нын сәадәтли виладәтинин илдөнүмү ҝүнү тәдбири кечирилиб

  Бакыда мөминләрин иримигjаслы иштиракы илә Әзиз Ислам Пеjғәмбәри(с.ә.с)-ин гызы Һәзрәт Фатимеjи-Зәһра(с.ә)-нын сәадәтли виладәти вә Аналар Ҝүнү мүнасибәти илә мөһтәшм шәнлик тәдбири кечирилиб.

  Давамы ...
 • Ислам аләминдә бу ҝүн jәни ханым Зәһранын (с.ә) доғум ҝүнү мусәлман гадынларын баjрамы кими геjд олунур.

  Ислам аләминдә бу ҝүн jәни ханым Зәһранын (с.ә) доғум ҝүнү мусәлман гадынларын баjрамы кими геjд олунур.

  Бу ҝүн әламәтдар ҝүнләрдән ән өнәмлиси Пеjғәмбәрн (с.ә.с) ҝөзүнүн ишығы , дүнjа вә ахирәт ханымларынын ән үстүнү, Ханым Фатимеjи Зәһранын (с.ә) мүбарәк мөвлуд ҝүнүдүр

  Давамы ...
 • Австралија Хәбәрләри

  Һиҹаблы Мүсәлман гадын Австралијада илин биринҹи гадыны сечилди

  Муна Шинди ејни заманда Австралија Дәниз Гүввәләринин Али Каманданлығынын Ислам вә Мүсәлманлар үзрә мүшавиридир.

  Нју Савес Влез әјаләтинин гадын мәсәләләри үзрә катиби Перу Гуард билдириб ки, хејли сајда нүмајәндәләр арасында апарылан ахтарышлардан сонра илин гадыны титулу мәһз ҝәми капитаны, Һиҹаблы Мүсәлман гадыны Муна Шиндијә лајиг ҝөрүлүб.

  Давамы ...
 • Канаданын анти-Ислам сијасәтләринә гаршы чыхараг

  Канадалы Һиҹаблы гадынын мүдафиә кампанијасы ишә башлады

  Һаким Илјана Маринго секулар кобудлуғуну ортаја гојараг Мүсәлман гадындан Һиҹабыны ачмасыны тәләб етди.

  Гејд едәк ки, Ранија Әлул оғлунун полис тәрәфиндән сахланмыш машыныны мәһкәмә васитәси илә ҝери алмаг истәјәркән Һаким тәрәфиндән тәһгир вә зоракылыгла үзләшмишдир. Буна ҝөрә дә, Канадалы Мүсәлманлар Мүсәлман Гадынларынын мүдафиә кампанијасына башлајараг Ранија вә оғлу үчүн јени бир машын алараг кампанијанын ҹәм етдији пулларын галан һиссәси илә вәкил тутараг, диҝәр Мүсәлманларын һүгугларыны бәрпа едирләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи һәзрәтләринин чыхышлары: Һиҹабы ләғв етмәк иффәти мәһв етмәјә, Ислам ҹәмијјәтиндә һәјаны дағытмаға мүгәддимә иди

  Һиҹабы ләғв етмәклә гадын елмдә, сијасәтдә, јахуд иҹтимаи фәалијјәтләрдә инкишаф етмәди.

  1978-ҹи илин јанвар ајынын једдисиндә Мәшһәддә мүсәлман гадынларын һиҹабы мүдафиә үчүн кечирдикләри бөјүк митинг баш тутду. Биз о заман сүрҝүндә идик. Мәлумат алдыг ки, мөмин, мүсәлман вә шүҹаәтли гадынлар белә бир һәрәкәт етмишләр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹанын һиҹаблы дүнја чемпиону

  Дүнја чемпиону: “Аиләм гаршы чыхды – Онлары дедикләринә пешман етдим” – Фото

  Фәтәлијева Рөјалә Витали гызы, 1991-ҹи ил ијун ајынын 6-да Фүзули рајонунун Гаҹар кәндиндә анадан олуб.

  Јенә дејирәм, мән өзүмү сүбут етмәк истәдим. Истәдим ки, һеч вахт демәсинләр “бу әлилдир, һеч нәји баҹара билмәз”. Илк нөвбәдә инсан өзүнә инанмалыды. Бу заман диҝәрләри дә сәнә инанаҹаг. Ону да билдирим ки, мәнә ән бөјүк дәстәк достум Рамин вә әкиз баҹым Хәјаләдән ҝәлиб.

  Давамы ...
 • Авропанын Анти-Ислам Сијасәтләри

  Алман мәһкәмәси һиҹаб гадағасыны тәсдигләди

  Бонн Әјаләт мәһкәмәси мәктәб рәһбәрлијинин Һиҹаб гадағасыны һаглы билиб.

  13 јашлы гызларын өзәл бир мәктәбин рәһбәрлији тәрәфиндән дәрсләрә бурахыламамасына ҝөрә онларын аиләләринин мәһкәмәјә мүраҹиәти нәтиҹә вермәјиб.

  Давамы ...
 • Етираф- Ачды Сандығы Төкдү Памбығы

  Рамиз Меһдијев Аз. Респ. апарылан анти-Ислам сијасәтләрин баниси олдуғуна етираф етди - Һиҹабы мән гадаған етдим!

  Р. Меһдијев Дөвләт Идарәчилик Академијасынын 15 иллик јубилеји мүнасибәтилә кечирилән иҹласда ОД ПҮСКҮРДҮ.

  Рамиз Меһдијев: Мән биләрәкдән мәсәләни белә кәскин гојурам ки, гадынлары вә үмумән ҹәмијјәтимизи тәзәдән ҹәһаләтә, мөвһумата, агрессив диндарлыға сүрүкләмә просесләринин нә дәрәҹәдә тәһлүкәли олдуғуна диггәтинизи ҹәлб едим. 1990-ҹы илләрдә Азәрбајҹана ҝәлән хариҹи туристләр тәәҹҹүблә гејд едирдиләр ки, бура мүсәлман өлкәсидир, лакин биз, демәк олар, бир нәфәр дә һиҹаблы гадына раст ҝәлмәдик.”

  Давамы ...
 • Һиҹаб Гадағасынын Нөвбәти Далғасына Старт Верилр?

  Президент Илһам Әлијевин Хызы рајон Иҹра Һакими орта мәктәбләрдә Һиҹаб гадағасыны јенидән ҝүндәмә ҝәтирди

  Рајон Иҹра башчысы Хәзәр Асланов: "Әҝәр кимсә ушағыны диндар еләмәк истәјирсә, апарыб ону Иранда, Түркијәдә охутдурсун”

  Хызы Иҹра Һакимијјәтинин Сәнәдләрлә Вәтәндашлара Мүраҹиәтләрлә Иш шөбәсинин мүдири Намиг Гулијев: “Иҹра башчысы Хәзәр Асланов орта мәктәб директорларына Һиҹабын гадаған едилмәси илә бағлы шәхсән ҝөстәриш вериб”.

  Давамы ...
 • Африка Гитәси

  Ниҝеријалы Мүсәлман Ханымлар өлкәдәки Һиҹаб гадағасына етираз етдиләр – Фото

  Ниҝерија Мүсәлман Тәләбәләр Иҹмасы Лагус әјаләтиндә Тәһсил Назирлијинин гојдуғу Һиҹаб Гадағасына гаршы аксија кечирдибләр.

  Ниҝерија Мүсәлман Тәләбәләр Иҹмасы НМТИ исә өз нөвбәсиндә христиан әгидәли һакимин чыхартдығы ганунун өлкә каонститусијасына вә һабелә Бејнәлхалг ганунлара зид олдуғуну билдириб.

  Давамы ...
 • Авропанын Һиҹабафобија Сијасәтләри Сәнҝимир

  Франсада Инсан Һагглары кобуд сүрәтдә позулду - Нигаблы гадын операдан говулду

  Гадына ја үзнү ачмаг, ја да операны тәрк етмәк мәҹбуријјәтиндә галыб.

  "Травиата 3" операсынын нүмајиши заманы Фарс көрфәзи өлкәләриндән бириндән ҝәлән нигаб тахан турист гадын салонда өн сыралардан бириндә отуруб. Лакин театр ишчиләри гадынын һүгугларыны кобуд шәкилдә позулараг, ону Бастилија операсындан говублар.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Һиҹаб гадағасынын архасында ким дурур? (Тәһлил)

  2010-ҹу илдән башлајан һиҹаб гадағасы Азәрбајҹан Мүсәлманларына вурулан ән бөјүк зәрбәләрдән биридир.

  Белә баша дүшүлүр ки, Азәрбајҹанда президент, назир сәвијјәсиндә һиҹаб гадағасы јохдур. Бәс бу өзбашыналыг кимләр тәрәфиндән төрәдилир? Кимләр Азәрбајҹанда һиҹаблыларын тәһсилдән узаг сахланылмасыны истәјир? Кимләр диндарларын һиссләри илә ојнајараг араны буландырмаға чалышыр? Әҝәр гадаға јохдурса, бу өзбашыналыг директор-ректор сәвијјәсиндәми мәһдудлашыр? Јәни гадаға белә ҹылыз мәсәләдирми ки, рүшвәтлә, ҹинајәтлә, савадсызлыгла ишдән чыхарылан бәзи директор-ректорларын өһдәсинә гојулур?

  Давамы ...
 • Көшә јазысы

  Һиҹаб гадағасы вә исраилин һесабламалары

  Исраил режими вә онлара бағлы гүввәләр Иран-Азәрбајҹан әлагәләрини һәр бир јолла писләшдирмәјә мејиллидирләр.

  Исраилтәрәфијенипланларардынҹадыр. Ән ҝөзәл план исә диндарлар үзәриндән Иран әлагәләрини корламагдыр. Исраилин гара гүввәләри ҝөзәл билирләр ки, Ирандакы мәрҹеји тәглидләр Ислами атрибутлара гаршы олан аддымлара даим етираз етмиш вә едәҹәкләр...

  Давамы ...
 • Идман

  ФИБА Бејнәлхалг Бакситбол Јарышларында Һиҹабла иштирак етмәкә гојулан гадағаны ләғв етди

  Мәзһәб ајрысечкилијинә сон гојмаг мәгсәди илә артыг Гадын бакситболчылары јарышларда Һиҹабла иштирак едә биләрләр.

  ФИБА даһа сонра билдириб: “Гејд олунан һөкм, ики ил үчүн нәзәрдә тутулуб. 2016 илдә кечирилән олимпија ојунларндан сонра исә Федерасија бу иш илә әлагәдар өз сон нәзәрини верәҹәкдир.”

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  Әфганыстан Гадын футболчуларынын Һиҹаблы формалары + Фото

  Әфган гадынлары Һиҹабы идманын бүтүн саһәләриндә олдуғу кими футболда да олмасынын тәрәфдары вә идманчыја хәләл ҝәтирмәдијини би

  Бу мүвәффәгијјәтин исә әсас сәбәби, Азәрбајҹан Республикасы, Фарс Көрфәзи әтрафындакы Әрәб өлкәләри вә саир Мүсәлман дөвләтләриндәки гадын футболчуларынын әксинә олараг Әфган гадынларынын футбол мејданчасында Һиҹаблы формада ојнамагларына имкан јарадылмасыдыр вә башлыҹа өзләринин шәхси истәјидир.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мәсумәји Гумда әл-Мустәфа (с) Академијасында тәһсил алан хариҹи тәләбәләрин ушаглары үчүн Тәклиф Бајрамы гејд едилиб + Фото

  Бајрамда Азәрбајҹан Республикасы, Африка Гитәси, Асија өлкәләри вә. с. өлкәләрдән Иран Ислам Республикасында Али Дини Тәһсил алан тәләбәләрин ушаглары иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Гәрбин Һиҹабафобија сијасәтләри Сәнҝиммир

  Алманијада тәһсил алмаг истәјән Мүсәлман шаҝирдә дәрсә һиҹабла ҝәлмәси јасагланыб

  2013-2014-ҹү ил тәдрис илиндә пешә тәһсили алмаг истәјән Мүсәлман гыз мәктәбә Һиҹабда ҝетмәк истәсә дә, онун бу истәји мәктәб рәһбәрлији тәрәфиндән тәмин олунмајыб. Ишин чарәсини һүгуги јолнан чөзүлмәсиндә ҝөрән Мүсәлман шаҝирд мәһкәмәјә мүраҹиәт едиб.

  Давамы ...
 • Өвлады илә ҝөрүшдүjү ан

  Вәһабиjөнлү Али Хәлифә режими, Бәһреjнин Шиә Руһанисини һәбс етди

  Хәлифә сүлаләсинин “әл-Һөвзул Ҹаф” һәбсханасына өвлады илә ҝөрүшә ҝәлән Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин, Шеjх Муһәммәд әл-Нәсир, зиндан мәмурларынын тәһгирләринә ҹаваб вердикдән сонра һәбс едилиб.

  Давамы ...
 • Анти-Ислам Ганунун Дәjишиләҹәjи Ҝөзләнилир

  Франсада Һиҹабы гадаған едән ганун jени бир проблем илә үзләшди

  Франса вәтәндашы олан ханым Касандра Белинин вәкили Флип Батли, бу ҝүн кечирилән мәһкәмәдә чыхыш едәрәк, Франсада Һиҹабы гадаған едән гануну әсассыз вә геjригануни саjыб. Белә ки, Һиҹаб гадағасы jалныз Мүсәлманлара шамил олундуғу үчүн, Батли геjд олунан ганунун аjры-сечкилик вә дискриминасиjа jаратдығыны билдириб.

  Давамы ...
 • Азәрбаjҹан Республикасына Бариз Нүмунә

  Канада, Мүсәлман гадын полис забитләринә Һиҹабла вәзифә башында олмаға иҹазә верди

  Едмонтон Шәһәр Полис Хидмәт Мәркәзи: “Апарылан арашдырмалардан сонра мәлум олду ки, Һиҹаб ҝеjими полис гадынлары үчүн һеч бир әнҝәллик jаратмыр вә онларын иш габилиjjәтләринә зәрәр ҝәтирмир”.

  Давамы ...
 • Ислам Дүнjасы

  Индонезиjада гадын полисләр дүбарә Һиҹабла пост башында һазыр олдулар

  Ҝенерал Сутарман, Индонезиjа Милли Полис Идарәсинин әмәкдашлары илә кечирдиjи конфрансда билдириб: “Өрпәкдән истифадә етмәк инсанларын һаггыдыр, буна ҝөрә дә, Индонезиjа ханым полисләринә Һиҹабдан истифадә етмәк һүгугу верилир. Лакин геjд етмәлиjик ки, Һиҹабы тәһиjjә етмәк, полис идарәсинин өһдәсиндән хариҹдир вә гадын полис әмәкдашлары шәхси имканларындан истифадә едәрәк, өз өрпәкләрини алмалы олаҹаглар”.

  Давамы ...
 • Һиҹаб Гадынын Тәрәггисидир

  Ушу үзрә һиҹаблы дүнjа чемпиону Гызыл Медалы Имам Хаменеиjә еһтаф едиб + Фото

  Һиҹаблы идманчы даһа сонра тәкид едәрәк билдириб: “Педисталын зирвәсиндән ашағы дүшдүкдә, Гызыл Медалы Имам Хаменеи ҹәнабларына тәгдим едәҹәjими гәрара алдым”.

  Давамы ...
 • Франсанын анти-Һиҹаб сиjасәтләри мәһкум едилди

  Франсанын мәшһур актрисасы Һиҹаблы гадынлара БӘНЗӘРСИЗ дәстәк верди + Фото

  Беләки, актриса паjтахт Парисин “Блувил”, “Бубурҝ” вә “де морт Пигуе Ҝрвнл” мәнтәгәләри олмагла бир нечә мәнтәгәсиндә һиҹаблы ҝеjимдә дар шүшә гәфәс дахилиндә отурараг бу минванла анти-Ислам сиjасәтләрә өз етиразыны билдириб.

  Давамы ...
قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib