• Гәрб Хәбәрләри

  Алманија президентинин кобудлуғу, Һиҹаблы тәләбә президенти неҹә пәрт етди

  Президент Жоаҹим Ҝауҹкун Көлн јахынлығында јерләшән Теодор Һеусс мәктәбинин Мүсәлман вә Һиҹаблы бир гыз тәләбәси илә ҝөрүшәркән етик нормалардан узаг бир һәрәкәт едиб. Ҝауҹкун она тәрәф әлини узадараг ҝөрүшмәк истәјиб.

  Давамы ...
 • Гәрб “демократијасынын” Климунасија Нөтгәси

  Меркел од пүскүрдү: Нигаб гадаған едилмәлидир!!!

  Икинҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра бу ҝүнә кими Алман Халгынын боғазындан кәсәрәк ҹүһүдләрә “патент” верән Алманија һөкумәт башчысы бәјан едиб: “Үзү тамамән өртән ҝејим мүмкүн олан һәр јердә гадаған едилмәлидир”.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Рәсми Бакынын әксинә олараг Алманија Конститусија Мәһкәмәси Һиҹаблы шәкилдә ишләмәјә иҹазә верди

  Мәһкәмәнин вердији гәрарда, Мүсәлман гадынларын истифадә етдији Һиҹабын ушаг бағчасында бир тәлимчи тәрәфиндән тахылмасынын "конкрет тәһлүкә" јаратмадығы гејд олунуб. Гәрарда, һәмчинин бу ҹүр Һиҹаб тахылмасында миссионерлик етмә тәсиринин дә олмадығы вурғуланыб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Франсуа Олланд: Һиҹаб гадағасыны ҝәрәксиз вә гејри-конститусион һесаб едирәм

  Гејд едәк ки, Франсанын тахылмасына гадаға чиммәк үчүн буркини, бүтүн бәдәни өртән мүсәлман ҝејим, шәһәрләрдә, Нитса, Ментон, Сен-Лоран-дју-Вар, Сиско, Ле-Туке, Лекат, Уа-лаж, Вилвев-Лубе, Болје-сјур-Мер вә Манделје-ла-Һапул шәһәрләриндә мүсәлман гадынларын буркини ҝејмәләринә гадаға гојулуб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Идман

  Иранын гадын идманчылары чемпионат платформасында Имам Һүсејнин (ә) Бајрағыны уҹалтдылар - Фото

  Иранлы ҝүләшчи ханымлар чемпионат платформасы үзәринә чыхаркән исә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Бајрағыны бүтүн дүнја медиалары гаршысында бөјүк фәрәһлә уҹалдыблар.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Австралија Банкы ханым ишчиләр үчүн хүсуси Һиҹаблы Униформ һазырлады – Фото

  Банкын сөзчүсү бу һагда ачыглама верәрәк дејиб: “Мүсәлман гадынлары ишә даһа чох ҹәзб етмәк мәгсәди илә һәмчинин Банкымызын шөбәләриндә мөвҹуд олан мүхтәлиф динләрин ардыҹылларына һөрмәт гојмаг үчүн Ислам ганунларына там ујғун олараг, ејни заманда Банкын әсас униформу илә фәргләнмәјән Һиҹаблы униформ һазырладыг.”

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Шотландија бәзи “Мүсәлман” өлкәләриндән фәргли олараг Һиҹабы полис ҝејиминин бир һиссәси кими гәбул етди

  Шотландија дөвләтинин бу тарихи гәрары Шотландија Мүсәлман Полис Дәрнәји - (СПМА) тәрәфиндән мүсбәт гаршыланыб.

  Јени гәбул олунмуш гануна ҝөрә, артыг Һиҹаблы гадын полисләри үчүн Ислам ганунуна әсасән јени Һиҹаблы Униформ һазырланаҹаг.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Һиҹаб ҹәмијјәтин психоложи балансыны горумаг үчүн ән мүһүм амилләрдән биридир

  Әмирәл-мөминин (әлејһи сәлам) гадынларын ахәрил-замандакы ҝејимләринә ишарә едәрәк бујурур: “Ахәрил-заманда ки, ән пис замандыр, гадынлар палтарсыз ашкар олаҹаглар. Онлар динин сәрһәдиндән хариҹ олуб, фитнәләрә дахил олаҹаглар. Шәһвәтә тәрәф мејил едир вә тәләсирләр. Һарамлары һалал едир, нәтиҹәдә ҹәһәннәмдә әбәди әзаба дүчар оларлар”.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Олимпија тарихиндә илк дәфә гејри-Ислам өлкәләринин Һиҹаблы идманчы ханымлары ојунлара гатылды - Фото

  Һәмчинин Мисир вә Алманија милли командалары арасында Гадын чимәрлик волејбол матчы да, өз нөвбәсиндә бөјүк әкс сәда доғуруб. Һәтта бәзи телеканаллар бу ојунун мәһз ики ајры-ајры мәдәнијјәтләрин үз-үзә гаршылашмасы кими дәјәрләндирибләр.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Исфәһанлылар Һиҹаб вә Иффәт ҝүнү мәркәзи мејдана топлашдылар - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасында гејд едилән Һиҹаб вә Иффәт ҝүнү мүнасибәтилә Исфәһанлылар “Мән Аиләми Чох Севирәм!” шүары илә, мәшһур 33 көрпу тарихи абидә гаршысындан һәрәкәт едәрәк Азадлыг Мејданына кми јүрүш едибләр.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Урумијалылар Һиҹаб вә Иффәт ҝүнү нүмајиш етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасында Һиҹаб вә Иффәт ҝүнү мүнасибәтилә 11 ијул 2015 тарихдә Иранын гәрби Азәрбајҹан Урумија бөлҝәсиндә сағлам аилә һәјат тәрзинин горујуҹулары аксија кечирибләр. Аксија иштиракчылары әлләриндә үзәриндә “Һиҹаблы гадын сәдәф дахилиндә олан мүрварид кимидир!”, “Һиҹаб дүшмәнин ҝөзүнү кор едән охдур!”, “Мән Ханым Зејнәбин (ә) һәрәинин мүдафиәчиси ола билмәсәм дә, һәзрәти Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) Чадрасынын ки, горујуҹусу ола биләрәм!”, “Әҝәр ҝөзәллик Илаһи бир немәтдирсә, Иффәт вә һәјалы олмаг бу немәт үчүн Аллаһа шүкүр етмәкдир!” кими јазылмыш шүарлар тутмушлар.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Тәбриздә “Һиҹаб вә Иффәти Горујанлар” бир араја ҝәлди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 11 ијул 2016 тарихдә, Һиҹаб вә Иффәт ҝүнү мүнасибәтилә Тәбриздә “Аилә Һәјатынын Горујуҹулары” ҝениш бир топлум едибләр. Аксијада иштирак едән иҹтимаијјәтин мүхтәлиф тәбәгәләриндән олан инсанлар Тәбризин шимали әртеш хијабанында топлашараг Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Ассамблејасынын Али Шурасынын Сәдри вә ејни заманда Тәбризин Имам Ҹүмәси Ајәтуллаһ Муҹтеһиди Шәбистәринин чәхәшыны динләјиблыәр.

  Давамы ...
 • Русија вә Ислам

  Владимир Путин: Тәһсил мүәссисәләриндә Һиҹаб ҝејинмәкдән "јахшы һеч нә јохдур"

  Русијанын Тәһсил Назирлији Һиҹаб гадағасынын јолверилмәз олдуғу барәдә гәрар гәбул едиб.

  “Русијада тәһсил һүгугу ҹинсиндән, иргиндән, миллијјәтиндән, дилиндән, мәншәјиндән, әмлак, сосиал вә вәзифә вәзијјәтиндән, јашајыш јериндән, динә мүнасибәтиндән, әгидәсиндән, иҹтимаи бирликләрә мәнсубијјәтиндән вә диҝәр һаллардан асылы олмајараг зәманәт едилир."- Русијанын Тәһсил Назирлијинин мәтбуат хидмәти.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Бакыда"мүасирлик, мәдәнијјәт вә гадын" мөвзуларыла әлагәдар "Нәфсин һиҹабы" конфрансы кечирилди - Фото

  Тәдбирдә психолог Лимунәт Әмраһлы, һүгуг мүдафиәчиси експерт Сәдагәрр Пашајева, журналист јазар Үлвијјә Таһир, Алмаз Әһмәдова вә Мәһбубә Уғурсој, Маарифчи Вүсалә Ҝүлүшова, илаһијјатчы Рәхшәндә Пиријева, Ираг Мәдәнијјәт Мәркәзинин сүлһ сәфири Таһирә ханым, "Фатимә" журналынын редактору Кәклик ханым вә бир чох иҹтимаи фәал ханымлар мөвзу әтрафында чыхыш едибләр.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  Һиҹаблы ханым Канаданын “ән јахшы бејини” адына лајиг ҝөрүлүб - Фото

  Шәнбә 28 мај 206 тарихдә, Канаданын Онтарио штатынын Һамилтон шәһәриндә Макмастера Университетиндә "Канаданын Милли Бејини" адлы мүсабигә кечирилиб. Мүсабигәдә 14 ән јахшы јухары синиф шаҝирдин адлары ачыгланыб. Чәтин кечән јарышманын галиби исә Һиҹабла тәһсил алмыш 17 јашлы Нуран Абумазен сечилиб. Мүнсифләр һејәти ону “ән јахшы бејини” адына лајиг ҝөрүбләр.

  Давамы ...
 • Әдаләт Наминә Аҹлыг Аксијасы

  Аҹлыг Аксијасында Әлламә Раҹе Насир Әббас Ҹәфәринин әхлаг дәрсләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Пакистан Шиәләринә аид “Мүсәлманларын Вәһдәт Мәҹлиси” дөвләт вә террорчу груплар тәрәфиндән Шиәләрә гаршы һәјата кечиртдикләри сојгырымлар вә әмлак мүсадирәләринә етираз әламәти олараг кечиртдикләр “Әдаләт Наминә Аҹлыг Аксијасы”нын 26 ҝүнүндә мүбарәк Рамазан ајындан ҝөзәл бәһрәләнмәк үчүн әхлаг дәрсләри кечирләр. Аксија иштиракчыларына Әхлаг дәрсини “Мүсәлманларын Вәһдәт Мәҹлиси” һәракатынын Баш Катиби Әлламә Раҹе Насир Әббас Ҹәфәри кечир.

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Бразилијада Шиә гыз ушагларынын “Һәдди Тәклиф” бајрамы кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ҝөзәл бир адәт әнәнәјә ујғун олараг, Мәсумларын милад бајрамларында 9 (һәдди тәклиф) јашына чатмыш гыз ушагларыны үчүн, онларын јениҹә Аллаһ Тәалаја рәсми сүрәтдә бәндәлик етмәкләри вә Чадраја бүрүнмәләри мүнасибәти илә шәнлик бајрамы кечирилир. Бразилијада да бир груп гыз ушагларынын Һәдди Тәклиф бајрамы һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамы ҝүнүндә гејд олунуб. Мәрасим Бразилијанын “Муһәммәд Рәсуллуллаһ” Мәсҹидинин Имам Ҹамааты Шејх Висам Исанын вә Сан Пауло шәһәрининНур Гадынлар Ҹәмијјәтинин нүмајәндәси ханым Сејјидә Сәлам Муһсинин иштиракы илә Бразилија Ислами Мәркәзиндә кечирилиб. Гејд едәк бу бајрам јалныз Шиәләрдә һәјата кечирилир. Вә бу бајрамын бинөврәси Иран Ислам Ингилабындан сонра гојулуб.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Ҝөзәллик

  SciencesPo Парис университети "Һиҹаб Ҝүнү" аксијасы кечириб - Фото

  Франсада мәшһур университетләрдән олан SciencesPo Парис университетиндә һиҹаблы ханымлара дәстәк аксијасы кечирилиб.

  Аксија бир ҝүн давам едиб вә аксија әрзиндә һәр кәсә Һиҹаб һаггында мүфәссәл мәлумат верилиб.

  Давамы ...
 • Һиҹаб вә Идман

  Олимпија ојунларында илк дәфә Һиҹабла иштирак едәҹәк АБШ идманчысы – Фото

  Ибтиһаҹ Мәһәммәд, АБШ-да бу идман нөвү үзрә Һиҹаблы илк Мүсәлман гылынҹојнадан гадын кими тарихә дүшүб.

  Ибтиһаҹ Мәһәммәд өтән һәфтәнин шәнбә ҝүнү Афинада кечирилән јарышларда бүрүнҹ медал газанараг тәләб олунан халы топлајараг, Рио 2016 Олимпија ојунларында иштирак етмәјә лисензија газаныб.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Һиҹаб Ҝүнү

  АБНА сајты үмүмдүнја Мүсәлман гадынларыны Бејнәлхалг Һиҹаб Ҝүнү мүнасибәтилә тәбрик едир

  Ханымлар! Аналар вә Баҹылар! Бајрамыныз Мүбарәк!

  Гој Уҹа Аллаһ бүтүн гадынлары дүнјада вә ахирәтдә һәзрәт Фатимәји Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) иффәти илә зинәтләндирсин вә Беһешти Ә`әлада О, Ханымын кәнарында гәрар версин. Амин!

  Давамы ...
 • Авропанын Анти-Ислам Сијасәтләри

  Естонијада Һиҹаб гадаған олунаҹаг

  Естонлар бу гадағанын дини азадлығын позулмасына зидд билмирләр (!)

  Назирликдән верилән мәлумата ҝөрә јени ганунун мәгсәди Естонијаны ҹәмијјәтдә вә ваһид сосиал мәканда тәмин етмәкдир. (!)

  Давамы ...
 • Ҹүһүд Ҹинајәтләринин Давамы

  Сионистләр һиҹаба ҝөрә фәләстинли гызы ҝүлләләди – Фото

  Әл-Хәлилдә јерләшән хәстәханаја чатдырылан ҝәнҹ гыз алдығы ҝүллә јарасындан вәфат едиб.

  Фәләстин мухтаријјәти ҝәнҹ Һудајлын ҝүлләләнмәсинә ҝөрә, БМТ-јә шикајәт едиб вә бу тәҹавүз барәдә мүстәгил арашдырыҹы комиссијанын тәшкилини тәләб едиб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Бакыда “Нәфсин һиҹабы” адлы конфранс кечирилди - Фото

  Конфрансда чыхышлардан сонра суаллара ҹаваблар верилиб

  Конфрансын әсас мөвзусу ҹәмијјәтдә баш верән гадын-ҹәмијјәт мүнасибәтләриндә ахсаглыг, аилә проблемләри, камиллијә апаран нәфсин һиҹабланмасы, һиҹабын горунмасы, тәблиғи вә башга мөвзулар олуб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Ислам

  Һиҹаб мәһбусу 10 илдән сонра ата олду

  Һазырда мәһбуслуг һәјаты јашајан Һиҹаб мәһбусу Т.Ағададашов ата олуб.

  Биз АБНА олараг бу хәбәрә севинән һәр кәси, хүсусилә һиҹаб мәһбусу Тәрлан Ағададашову тәбрик едир, тезликлә азадлыға чыхмасыны Аллаһдан арзу едирик!

  Давамы ...
 • Ираг

  Кәрбәләда “Сиддигәји Күбра” адына Гадынларын Фәалијјәт Мәркәзи – Фото

  Һәз. Әбүлфәзлил Әббасын (ә) һәрәми тәрәфиндән гадынлар үчүн фәалијјәт мәркәзи инша едилиб истисмара верилди.

  Гејд олинан лајиһә һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) һәрәминин ихтисаслашдырылмыш лајиһәләриндән бири сајылыр. Лајиһәдән әсас мәгсәд Ираглы гадынларын Ислам Дини вә Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Маарифинә әсасланараг иҹтимаијјәтин мүхтәлиф саһәләриндә фәалијјәт ҝөстәрмәләридир.

  Давамы ...
قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib