Сағламлыг

Бу “шампун”лардан истифадә етмәјин, сизи өлдүрә биләр? - Неҹә хилас олаг?

Габын архасында тәркиб јериндә БИО јазылыбса, демәли бунлар үзәринә кимјәви гатгы дүстуру јазылмыш шампунлардан јахшыдыр.

  • Хәбәрин коду : 732888
  • Мәнбә : Azərbaycan KİV-i
Хүласә

1970-ҹи илә кими шампунларын тәркибинә кимјәви маддә гатылмырды. 70-ҹи илдән башлајараг, шампунлара аз мигдарда кимјәви гатгы гатылмаға башлады. Инди исә бу гатгылар о һәддә чатыб ки, сач төкүлмәси, дәри-сач диби проблемләри вә гараҹијәр хәстәликләринә сәбәб олур.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Тәбии шампун, јохса кимјәви гатгылы шампун? Әлбәттә, һәр кәс хејирли оланы сечмәк истәјәр. Лакин сатышдакы шампунларын тәркиби нәдән ибарәтди? Кимјәви гатгы нәдир? Бунлары билирикми?


Зәрәрләри…

1970-ҹи илә кими шампунларын тәркибинә кимјәви маддә гатылмырды. 70-ҹи илдән башлајараг, шампунлара аз мигдарда кимјәви гатгы гатылмаға башлады. Инди исә бу гатгылар о һәддә чатыб ки, сач төкүлмәси, дәри-сач диби проблемләри вә гараҹијәр хәстәликләринә сәбәб олур.

Суал верә биләрсиниз, шампунла гараҹијәрин нә әлагәси вар?

Сач јујуларкән шампун бәдәнә төкүлүр, дәринин тәнәффүсү нәтиҹәсиндә заманла организмимизә дахил олур. Нәтиҹәдә кимјәви гатгы гараҹијәрин фәалијјәтиндә ҹидди проблем јарада билир. Һәтта бәзи адамлар сач шампуну илә бәдәнләрини дә јујурлар. Кимјәви тәркибли шампун һәмчинин үз, бојун, бәдән дәрисини дә сырадан чыхарыр. Бу мәһсуллар астма вә алерҝијалы адамлар үчүн чох зијанлыдыр.

Бәс неҹә истифадә етмәли?

Кимјәви шампунларла сачлары јудугда әввәлҹә душун алтында бүтүн бәдәни су илә ислатмаг лазымдыр ки, шампун гуру дәријә дәјмәсин.

Кимјәви гатгылы мәһсул алмаг истәмирсинизсә, мүтләг шампун габынын архасында јазылан тәркибә диггәт един. Әҝәр СЛС, јахуд СЛСЕ, јәни Содиум Лауретһ Сулфате Ехтра јазысы варса, демәк, кимәви гатгылыдыр. Һәтта габын үзәриндә битки шәкили олса белә! Һәмчинин кимјәви шампунларын тәркибинә сүни бактерија өлдүрүҹү олан парабен, сачлара сүни шәкилдә парлаглыг вә һәҹм вермәк үчүн силикон, гуру сачлар үчүн нәмләндириҹи сулфат гатгысы гатылыр.


Шампунун тәбии тәркибли олмасыны неҹә биләк?


Габын ахасында тәркиб јериндә БИО јазылыбса, демәли бунлар үзәринә кимјәви гатгы дүстуру јазылмыш шампунлардан јахшыдыр. Јох, үрәјиниз бунлара да исинмирсә, өзүнүз тәбии шампун һазырлаја биләрсиниз.

Тәбии шампун неҹә һазырланыр?

2 хөрәк гашығы (х.г.) ҝиҹитикан, 2 х.г. чобанјастығы вә ја һансы отлары истәјирсинизсә (розмарин, итбурну, алоје вә с.), јахуд тәбии јағлардан (лаванда, күнҹүт, нанә, ликон, чијәләк, јасәмән, портағал, әрик, Е витамини јағы в.с) гата биләриниз. Әҝәр бу јағлардан бири гатылаҹагса, 2 х.г гатылыр. Јох, чох јағ гатмаг истәнилсә (41 чешидә кими јағ гатыла биләр), һәр јағдан 1 дамҹы гатылмалыдыр. Отлардырса, дәмләнәҹәк, јағлардырса, шампун биширилиб сојујандан сонра гатылаҹаг.
Даһа сонра 72%-ли палтар сабуну рәндәнин хырда ҝөзүндән кечирилир. Бүтүн һазырладыгларыныз 2 литр исти сујун ичинә төкүлүр, әријинә гәдәр гарышдырылыр. Дәмләнмиш отлар варса, онлар да әлавә едилир. Сонра вам одун үзәриндә гајнадылыр. Сојујандан сонра бура 4 әдәд Е витамини јағы сыхылыр, 0.5 чај гашығы глисерин төкүлүр вә истәдијиниз јағлар гатылыр. Гарышдырылыр вә шампун һазырдыр. Нә гәдәр истыәсәниз, сахламаг олар.
Јахуд 0.5 әдәд 72%-ли палтар сабунуну сүрткәҹдән кечирин, 1 литр су әлавә едиб биширин. Оҹагдан ҝөтурәндән сонра бир гәдәр сојудун, сонра 1 јумурта, 5-6 дамҹы битки јағы, 2 х.г. портағал, ја да лимон сујуну вә аз өнҹә дәмләнмиш, тәнзифлә сүзүлмүш битки сујуну бура әлавә един. Јахшыҹа гарышдырын, алынан мәһлул гаты олаҹаг. Бу шампуну ики ҝүн сојудуҹуда сахламаг олар.

Таһирә

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!