• Ајәтуллаһ Хаменеи: Рәҹәб ајыны гәнимәт биләк!

  Рәҹәб ајы јахшы бир фүрсәтдир. Дуа, тәвәссүл, диггәт вә истиғфар ајыдыр. Буа ајда даим истиғфар етмәк (Аллаһдан бағышланма диләмәк) лазымдыр. Һеч ким “Мән истиғфардан еһтијаҹсызам“ – дејә ҝүман етмәмәлидир.

  Давамы ...
 • Аллаһын Јаратдығы Фсүнкар Тәбиәт

  Талыш Дағларынын валеһедиҹи мәнзәрәләри, ИИР Әсалим-Хәлхал маҝистирал јолу – Фото

  Әсалим мәнтәгәсиндә бир тәрәфдән Талыш Дағлары диҝәр тәрәфдән исә Талыш Мешәләри илә дүзәнликләри тәшкил едән бу икитәркибли тәбиәт пајыз анларыны јашајыр...

  Давамы ...
 • Молла Сәдра (Вилајәти-фәгиһ)

  Молла Сәдра дүшүнҹәсиндә "вилајәт-и фәгиһин" јери вә Ислам фәлсәфәсинин инсани елмләрин инкишафында олан ролу

  Молла Сәдра олараг танынан Сәдрәддин Мәһәммәд ибн Ибраһим Ширази, (980-1051 Һиҹри Гәмәри) Һикмәт-и мүтәалијјә мәктәбинин баниси мәшһур бир философ вә мәшһур бир ариф олараг фәлсәфи вә ирфани дүшүнҹәдә бөјүк бир јенилијә имза атмышдыр. Бу мәктәб өзүндән әввәлки 800 иллик Ислам фәлсәфәсини бир кәнара гојараг јени бир дөвр башлатды.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Фитр Бајрамы

  Имам Рзан (ә) һәзрәтләринин мүгәддәс һәрәминдә гылынан Фитр Намазы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүгәддәс Мәшһәд шәһәри 6 Ијун, 2016-ҹы ил, Һиҹри Гәмәри тарихи илә Шәввал ајынын 1-и, мүгәдәс Фитир Бајрамы.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Фитр Бајрамы

  Мүгәддәс Гум шәһәриндә һәзрәт Фатимәи Мәсумәнин (с) һәрәминдә гылынан Фитр Бајрамы - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн 6 Ијун, 2016-ҹы ил Һиҹри Гәмәри тарихи илә Шәввал ајынын 1-и мүгәдәс Фитир Бајрамы ҝүнүдүр. Бу мүнасибәтлә Аллаһ Тала бәндәләринин бир ај Оруҹ тутдугдан сонра Она шүкүр етмәләри вә дүнја вә ахирәт хејр вә бәрәкәтләринин даим үзәриләринә ахыдылмасыны тәләб етмәк мәгсәди илә Бајрам Намазынын гылынмасыны ваҹиб едиб. Бүтүн Мүсәлманлар кими Мүгәддәс Гум шәһәринин 100 минләрлә мөмин бәндәси дә Фитр Намазын һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) һәрәминдә Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Сәиди ҹәнабларына игтида едәрәк гылыблар.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Фитр Бајрамы

  Теһранда Фитр Бајрамы Имам Хаменеи һәзрәтләринин рәһбәрлији илә гылынды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн 6 Ијун, 2016-ҹы ил Һиҹри Гәмәри тарихи илә Шәввал ајынын 1-и мүгәдәс Фитир Бајрамы ҝүнү, Теһранда бајрам намазы Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Хаменеи һәзрәтләринин имамлығы илә Имам Хомејни (р) адына Мүсәллада гылыныб. Гејд едәк ки, Фитр намазында 100 минләрлә мөмүн иштирак едиб.

  Давамы ...
 • Фитир Бајрамына Һазырлыг

  Фитир Бајрамынын намазы вә онун гылынма гајдасы

  Гејд едәк ки, Бајрам намазы зөһр намазына гәдәр гылынмалыдыр, гылынмадыгда гәзасыны јеринә јетирмәк лазым дејил. Фитр намазы азан вә игамә дејилмәдән гылыныр, Лакин, јахшы олар ки, нијјәт етмәздән әввәл үч дәфә "Әс-салаһ" дејилсин. Бајрам намазы јахшы олар ки, ҹәм һалда гылынсын. Ҹамаат намазы гылындыгда намазда иштирак едәнләрин сајы ҹүмә намазында олдуғу кими, 5 нәфәрдән аз олмамалыдыр.

  Давамы ...
 • Мүбарәк Рамазан Ајы

  Әрәбистанын Әвамијјә шәһәриндә Шиәләр сонунҹу Гәдр ҝеҹәсини гејд етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә Әрәбистанын тәзигләринә бахмајараг бу өлкә Шиәләри Әвамијјә шәһәриндә јерләшән Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) адына Мәсҹиддә Әһја ҝеҹәләрини гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Дүнјанын Мүхтәлиф Бөлҝәләриндә Әһли Бејт (ә) Ашигләри

  Мијанмар Шиәләри һәзрәти Әлинин (ә) Шәһадәтинин илдөнүмүн гејд етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвлал Мувәһһидин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (ә) мәзлумҹасына Шәһид олмасынын илдөнүмү ҝүнү, радикал буддистләр өлкәси олан Мјанмарын мүхтәлиф шәһәрләриндә мөһтәшәм гејд едилиб. Перум шәһәриндә јашајан Шиәләр тәрәфиндән мөһтәшәм гејд едилиб. Мјанмар Шиәләри мәрасимдә чыхышлар едәрәк һәзрәти Әлинин (әлејһи сәлам) фәзиләтләриндән данышыб даһа сонра хијабанлара чыхараг јүрүш едибләр. Һабелә Мјанмарын шәргиндә јерләшән Танҹи шәһәринин Шиәләри дә, Әһја мәрасимләрини хүсуси илә 21-ҹи ҝеҹәнин Әһја мәрасимини Һөҹҹәтүл Ислам Шејх Ҹәмал Һүсејнин чыхышларындан истифадә едибләр.

  Давамы ...
 • Мәзһәрәл Әҹаиб Әли әлејһи сәламын Шәһадәт Ҝүнләри

  Нәҹәфи Әшрәф һәзрәти Имам Әлинин (ә) Шәһадәт ҝеҹәсиндә - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мөвләл Муттәгин Әмирәл Мөминин һәзрәти Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) Шәһадәтә јетмәсинин илдөнүмү Рамазан ајынын 21-нә тәсадүф едир. Бу ҝеҹә елә бир ҝеҹәдир ки, бүтүн аләм матәмә гәрг олур... Нәҹәфи Әшрәфдә исә, Мәләкләр ҝөјләрдән јерә енәрәк һәрәмин дөрд бир тәрәфин бүрүјүр вә Шиәләр өзләрини Мувәһһидләрин Мөвласы һәзрәти Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары кәнарына чатдырырлар. Әһја ҝеҹәсини Ағанын мүгәддәс мәзары кәнарында гејд едирләр.

  Давамы ...
 • Илаһи Зијафәт Ајы

  Исфәһанын Тәхти Фулад мәзарлығында Әһја ҝеҹәләри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Исфәһанда пејғәмбәрләрин, Имам өвладларынын, Шиәнин танынмыш адлы-санлы мөһтәшәм алимләри о ҹүмләдән Нохудәки ләгәбилә танынан бөјүк аирф Һаҹ Шејх Һәсән Әли Исфәһани вә онун устады Һаҹ Муһәммәд Садиг Тәзт Фуладинин ујудуглары Тәхти Фулад мәзарлығында Әһја ҝеҹәләри кечирилир.

  Давамы ...
 • Вә Рәһмәти Һәр Бир Шеји Бурујуб

  Мүбарәк Гәдр ҝеҹәси Бакыда белә гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Гәдр ҝеҹәси мәрасимләри Бакыда бөјүк издиһамларла мүшаһидә олунуб. Ббелә ки, бу ҝүн Мүбарәк Рамазан ајынын 19- дур. Артыг биринҹи Гәдр ҝеҹәси архада галыб. Өтән ҝеҹә республиканын мүхтәлиф бөлҝәләриндә олмагла, һәмчинин Бакыда да, мәсҹидләр вә һүсејнијјәләрдә Гәдр ҝеҹәси мәрасимләри бөјүк издиһамла кечирилиб. Мәрасимләрдә хүтбәләр охунуб, дуалар едилиб вә Гуранлар тилавәт едиләрәк башлара гојулуб.

  Давамы ...
 • Рәһмәт Гапыларынын Үзүмүзә Ачылан Ҝеҹә

  Әһја вә Гәдр ҝеҹәсинин әмәлләри

  Гәдр ҝеҹәси мәләкләр вә Ҹәнаб Ҹәбраил һәмин ҝүндән ҝәлән илин Гәдр ҝеҹәсинәдәк дүнјада баш верәҹәк ишләр барәсиндә Аллаһ-Тәбарәкә вә Тәаладан әмрләр алыб јерә, Имам Заман һәзрәтләринин (Аллаһ онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) енәр вә әмрләри О һәзрәт чатдырарлар. Гәдр ҝеҹәси бүтүнлүклә хејир-бәрәкәт ҝеҹәси олар, мәләкләр јер үзүндә ҝәзиб, Аллаһын мүхлис бәндәләринә салам верәрләр. Буна ҝөрә дә Гәдр ҝеҹәси сәһәрә гәдәр ојаг галыб, ибадәт етмәк мүстәһәб сајылыр.

  Давамы ...
 • Илаһи Рамазан Ајы

  Имам Әлинин (ә) дөғум еви олан, мүсәлманларын гибләси Кәбә Еви мүгәддәс Рамазан ајында - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мүбарәк Рамазан ајы дахил олмагла дүнјанын мүхтәлиф бөлҝәләриндән олан јүз минә јахын мүсәлман Мәккә шәһәринә сәфәр едәрәк Мәсҹидул Һәрамда, Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) доғум еви олан Кәбәдә етикаф сахлајыр вә ибадәтлә мәшғул олурлар.

  Давамы ...
 • Һәҹҹ Мәрасими

  Мәккә шәһәриндә һөрмәтининин сахланмасы ваҹиб олан Аллаһ Еви Кәбәнин Һаҹылары – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүнләр Мәккә шәһәри Һәҹҹ әмәлләрини јеринә јетирмәк үчүн дүнјанын мүхтәлиф јерләриндән ҝәлмиш милјонларла Мүсәлманы гәбул едир. Һәҹҹукум гәбул вә сәјукум мәшкур! – Аллаһ Һәҹҹинизи гәбул етсин вә ҝөстәрдијиниз сәјләрә ҝөрә дә тәшәккүр едилир!

  Давамы ...
 • Ислам вә Ҝүнүмүз

  Төвһиди бағлантыны даим диггәтдә сахламаг

  Үчүнҹү тәһлүкә исә, Ислами ҹамиәни үмумијјәтлә марҝиналлашдырмагла бағлыдыр. Бу ҝүн мүсәлман топлумуну, инанҹлы кәсими ҹәмијјәтдән араламаг, ајрыҹы бир груп кими ҝөстәрмәк ҹәһдләри едилир. Унутмаг олмаз ки, бу халгын хәмири Әһли-бејтә (ә) мәһәббәт илә јоғрулуб, бу мәмләкәт әсрләр боју мүсәлман мәмләкәти олуб. Мүсәлманлар һәр һансы бир конфессијаја аид дејилләр ки, онлары бу топлумдан ајырмаг мүмкүн олсун. Бу халг әсрләр боју өз дининә саһиб чыхыб вә ҝетдикҹә даһа да чох саһиб чыхыр.

  Давамы ...