$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Әхлаг Дәрси

Имам Әли (ә): «Јәгинлик гәм-гүссәни неҹә дә ҝөзәл јох едир». Јәгинин нишанәләри

Имам Садиг (ә) бујурур: «Гәлб һеч вахт һаггын батил вә батилин һагг олмасына јәгинлик тапмаз».

  • Хәбәрин коду : 802264
  • Мәнбә : Дејерлер “Авини” Маариф порталына истинадла
Хүласә

Имам Садиг (ә) бујурур: «Мөмин диндә гүввәтли, јумшаглыгда узагҝөрәндир. Иманы јәгинликләдир. (Дини) баша дүшмәјә һәрис, доғру јолу ҝетмәкдә шөвглүдүр... Иш вә чәтинликләринин олмасына бахмајараг, намазыны тәрк етмир».

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији- Имам Әли (ә) бујурур: “Үч шеј јәгинин нишанәләриндәндир: Арзуларын гыса олмасы, әмәлдә ихлас, дүнјаја рәғбәтсизлик”.

Имам Садиг (ә) бујурур: «Аллаһ иманы једди һиссәјә бөлүб: Јахшылыг, дүзлүк вә доғручулуг, јәгинлик, разылыг, вәфадарлыг, елм вә сәбир».

Имам Әли (ә) бујурур: «Иманын ән үстүнү (Аллаһ барәсиндә) јәгинлијин ҝөзәл шәкилдә олмасыдыр».

Имам Садиг (ә) бујурур: «Мөмин диндә гүввәтли, јумшаглыгда узагҝөрәндир. Иманы јәгинликләдир. (Дини) баша дүшмәјә һәрис, доғру јолу ҝетмәкдә шөвглүдүр... Иш вә чәтинликләринин олмасына бахмајараг, намазыны тәрк етмир».

Аллаһын Пејғәмбәри (с) бујурур: «Иман 10 шејдәдир: танымаг, (Аллаһа) итаәт, елм, әмәл, пәһризкарлыг, чалышганлыг, сәбир, јәгинлик, разылыг, (Аллаһ гаршысында) тәслим олмаг. Бу он сүтундан һәр һансы бири чатмаса, иманын нәзми позулар».

Имам Садиг (ә) бујурур: «Гәлб һеч вахт һаггын батил вә батилин һагг олмасына јәгинлик тапмаз».

Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: «Заһидлијин ән али дәрәҹәси, «вәрә»нин (ҝүнаһлардан чәкинмәјин) ән ашағы дәрәҹәсидир, «вәрә»нин ән јүксәк дәрәҹәси јәгинин ән ашағы дәрәҹәсидир. Јәгинлијин ән јүксәк дәрәҹәси (Аллаһдан) разылығын ән ашағы дәрәҹәсидир».

Имам Әли (ә) бујурур: «Чох горхаг олмаг руһун аҹизлији вә јәгинин сүстлүјүндәндир».

Имам Әли (ә) бујурур: «Јәгинлик гәм-гүссәни неҹә дә ҝөзәл јох едир».

 

Диггәт: Хәбәрдәнистифадәетдикдәмәнбәјәистинадлазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!