• Гузу Ҹилдинә Ҝирмиш Гурдлар!

  Маса архасында отуран ҹентлеменләр Бағдад һава лиманынын террорчуларыдыр - Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕИ.ИР сајты Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеинин "Данышыглар масасы архасында отуран ҹентлеменләр Бағдад һава лиманынын террорчуларыдыр!" кәламыны јајымлајыблар.

  Давамы ...
 • Ҹинајәткар Террорчу Үчүн Мәһкәмә Ачанда...

  Трамп мүһакимә олунур – Карикатура

  Вашенгтон вахты илә 13 саат давам едән мәһкәмә просесиндә республикачылар партијасы 11 дәфә демократлар партијасынын АБШ-ын кечмиш милли тәһлүкәсизлик мүшавири Ҹон Болтонун Трамп әлејһинә шәһадәт вермәси үчүн мәһкәмәјә чағырылмасы гәрарына гаршы сәс верәрәк мане олублар.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Инфографик \ Јалныз Бир Шиллә

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕ.ИР порталы Ислам Ингилабынын бујурдугларына әсасән "Јалныз Бир Шиллә" адлы портрет јајымлајыб. Бу портретдә Имам Хаменеи ҹәнабларынын минләрлә Гум сакинләри гаршысында етдији чыхышынын бу ҹүмләси јазылыб: "Интигам вә бунун кими сөзләр башга мәсәләдир, ҝеҹә онлара бир шиллә вурулду бу исә башга бир мәсәләдир. Һәрби әмәлијјатларын бу формада апарылмасы кифајәт етмир. Гаршыдурмада мүһүм мәсәлә Американын бөлҝәдәки фасид һүзуруна сон гојулсун." 8.1.2020

  Давамы ...
 • Бура Америкадыр!

  Трамп вә аиләси тиҹарәт махинасиаларынын ифша олунмасындан ниҝәрандыр – Карикатура

  Трамп: Онлар мәним бүтүн тиҹарәт ишләримдән хәбәрдар олмаг истәјирләр. Артыг јетәр!

  Бу карикатурада Трамп вә аиләси вар гүввәси илә сәј ҝөстәрирләр ки, Трампын тиҹарәт тәшкилатынын гапылары мүфәттишләрин үзүнә ачылмасын.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сионист исраил режим рәсмиси Мисирдә кечирилән Газ Конфрансында - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ, Русија, Гәрб өлкәләри вә с өлкәләрдән ахышыб ҝәләрәк Фәләстин торпагларны ишғал етмиш сионист режим Енерҝетика вә Су назири, ҹүһүд Јувал Штајнч Мисирдә кечирилән Јахын Шәрг Газ Конфрансында иштирак едиб (!).

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Һүснү наМүбарәк мәһкәмә залында М. Мурсинин үзүнә дурду - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мисирин 90 јашлы сабиг диктатору Һүснү наМүбарәк Мисирдә Ислам Баһары Ингилабынын президенти Муһәммәд Мурсинин әлејһинә ачылмыш "мәһбуслар" адлы ишин мәһкәмә проссесиндә Мурси әлејһинә шаһид гисминдә үзәдурмаг үчүн һаким тәрәфиндән мәһкәмәјә дәвәт едилиб...

  Давамы ...
 • Ҝүндәм!

  Трамп: Бин Салмана дәскәјимизи давам етдирәҹәјик / Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатларынын президенти вә әсрин "бамбылысы" Доналд Трамп 12 декабр 2018 тарихдә вердији мүсаһибәсиндә билдирмишдир: "Сәудијјә режиминин тәнгид журналисти Ҹамал Гашыгчынын гәтлә јетирилмәсинә рәғмән шаһзадә Муһәммәд бин Салмана вердијимиз дәстәји давам етдирәҹәјик. Чүнки Ријад Вашенгтонун јахшы мүттәфигидир..."

  Давамы ...
 • Белә Белә Ишләр!!!

  АБШ вә Фәләстин өлкәсинин мәһв едилмәси үчүн әсрин тиҹарәти - Карикатура

  АБШ тәрәфиндән верилән ејни заманда Сәудијјә режими, Иорданија вә с. Әрәб өлкәләри тәрәфиндән дәстәкләнән бу лајиһә гондарма исраил режиминин тәһлүкәсизлијинин зәманәтидир.

  Давамы ...
 • Сәуд Режиминин Хәбәрләри

  Ики шаһзадәнин әлагәләри - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сосиал шәбәкә активистләри Сәуд режиминин шаһзадәси Муһәммәд бин Сәлман Сәуди илә Муһәммәд бин Зајид шаһзадә Әбу Зудејјин бир бири илә олан әлагәләрини карикатура шәклиндә шәрһсиз пајлашым едибләр...

  Давамы ...
 • Шејтани үнсүрләр

  Ҝүнүн Карикатурасы: Ван Минут!

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әроған Исраилин Баш Назири Бенјамын Натанјаһунун әлини сыхыр. Фәләстинли ушаг да дејир "Ван минут". Јани нә олду сәнин Шимон Пересә Давос конфрансында "ван минут" демәјин?

  Давамы ...
 • Ҝүнүн Карикатурасы

  Муһәммәд Әлинин Сон Јумруғу Әрдоғана Дәјди...

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мәшһур америкалы Мүсәлман боксчу мәрһум Муһәммәд Әлинин дәфн мәрасиминдә Р. Т. Әрдоғана јер верилмәдији дүнја медиаларынын хәбәр лентинә чеврилди. Түркијәдә медјанын бүтүн јајындырма сијасәтләринә рәғмән, Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған дүнјада “Диктатөр вә Гатил” кими танынмагда галыр..!

  Давамы ...
 • АБШ сијасәти... – Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Америка Бирләшмиш Штатлары ганунсуз исраил режиминин мәнтәгәдәки мөвҹудијјәтини горујуб һифз етмәкдән өтрү дәридән-габыгдан чыхыр...

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  АБШ сијасәтләрини ифша едән Трамп! Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ президент сечкиләринә намизәд Доналд Трамп тәблиғат компанијасыны башлајан ҝүндән иргчи вә дүшмәнчилик тәбли чалмагдадыр...

  Давамы ...
 • Карикатура

  “Ағабала Мүәллим”ин сәрҝүзәштләри...

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында баш верән Ҝүнәшли газ вә нефт секторунун јанмасы вә девалвасија кими һадисәләрдән сонра “Ағабала Мүәллим” истефа тәләбинә чыхыб :).

  Давамы ...
 • Ҝүнүн Карикатурасы

  Сөзсүз...

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији: Азәрбајҹан!!! Ну, погади!

  Давамы ...
 • Халгла Мәзәләнмә Синдрому

  Ҝүнәшли фаҹиәси вә Илһамын рүшвәт сијасәти - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, артыг бир нечә ҝүндүр ки, Азәрбајҹанын сәрвәтләрини тараҹ едән илһам өзүнүн аҹҝөзлүјү үҹбатындан Ҝүнәшлидә баш верән фаҹиәни үст-бастыр етмәк үчүн әнәнәви чиркли сијасәтинә әл атыр...

  Давамы ...
 • “Султан бин Һејдәр” :)

  Илһам Әлијевин Нардаран бөјүк әмәлијјаты - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹана һаким кәсилмиш али јәһуд режиминин апарыҹы гүввәси кими танынан “султан” Илһам Әлијев Нардаран гәсәбәсиндә апардығы әмәлијјатда Иран Ислам Республикасына аид күлли мигдарда силаһ вә сүрсат абары ашкарламышдыр. Әмәлијјатдан сонра ис неҹә дејәрләр: “В Багдаде все спокојно, спокојно...”

  Давамы ...
 • Карикатура

  Баризанинин күрд јараглылары ИШИД террорчулары илә әвәз олунур

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сон ҝүнләр ИШИД террорчулары Ираг Силаһлы Гүввәләри вә Шиә Көнүллү дәстәләриндән алдыглары ағыр зәрбәләрдән сонра Ирагы тәрк етмәк мәҹбуријјәтиндә галыблар. Буну ҝөрән сионист гүввәләри Ирагын шимал вә шәрг әјаләтләрини әлә кечиртмиш Баризанинин күрд јараглыларындан ибарәт дәстәләри мејдана сүрүкләјәрәк Тузхурмату Шиәләрини гырдырырлар...

  Давамы ...
 • Карикатура

  Нә Төкәрсән Ашына О Чыхар Гашығына

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија вә Ирагы террорчу оду илә аловландыран Франса өзү ИШИД аловунда јаныр.

  Давамы ...
 • Ҝүнүн Карикатурасы

  ИШИД, АБШ вә сионист исраилин кукласыдыр

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ ишғалчы дөвләтин гондарма ИШИД адлы террорчу груплашмасына икили стандарт сијасәтләр јүрүтмәси вә Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш Исраил јәһуди режиминин Нүсрә, ИШИД вә с. јаралы террорчулара рәсмән өз әразиләриндә мүалиҹә етмәкләри бу карикатуранын әрсәјә ҝәлмәсинә сәбәб олду.

  Давамы ...
 • Карикатура

  Американын дәм вурдуғу Инсан Һаггы кимә хидмәт едир?

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Инсан Һаггларындан дәм вуран Америка режиминин бүтүн сәјләри ишғалчы исраил режиминин тәһлүкәсизликини горумаг үчүндүр.

  Давамы ...
 • Фәләстин Хәбәрләри

  Бычагын одлу силаһа гәләбәси - Карикатура

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фәләстинли ҹаванлар сијаси тәһлилчиләрин нәзәринә ҝөрә үчүнҹү Интифадә сајылан мүбаризәдә сојуг силаһла 300 атом силаһы олан ишғалчы сионист режимин одлу силаһларына гаршы мүбаризә едирләр.

  Давамы ...