• Ислам Ингилабынын баниси, Айәтуллаһ Руһуллаһ Хомейнинин вәфатынын 30-ҹу илдөнүмүдүр

  О, 1958-ҹи илдә әйаләт вә вилайәт ҹәмиййәтләринин гурулмасы вә шаһын гәбул етдийи алты маддәлик ганунун гүввәйә минмәси илә шаһ режими әлейһинә ҹидди шәкилдә мүбаризәйә башлайыр.

  Давамы ...
 • Ағ Јалан!!!

  Анти-семитизм - Исраилин сүлһү әнҝәлләмәк үчүн ән бөјүк силаһы (ТӘҺЛИЛ)

  Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән әввәл вә мүһарибә дөврүндә јәһудиләрә гаршы насист нифрәтини көрүкләндирән әсас фактор анти-семитизм олуб. Исраил анти-семитизми бәһанә силаһына чевирәрәк Һолокосту инкар едәнләрә, нео-насистләрә, анти-семитизм мүдафиәчиләринә гаршы мәһарәтлә истифадә етди. Һәтта јәһуди лоббиси вә Исраил дөвләти Фәләстиндәки мүсәлман вә христианларын өз мүстәсна һүгуглары уғрунда апардыглары һагг мүбаризәсини гараламаг үчүн дә истифадә едир.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Инсанын ҝизли истедадларынын үзә чыхмасы үчүн 3 әмәл

  “Онлара «Аллаһын назил етдијинә вә Пејғәмбәрә тәрәф ҝәлин» дејиләндә, «аталарымызын ҝетдији јол (онларын әгидә вә әмәлләри) бизә бәсдир!» дејәрләр. Ҝөрәсән аталары һәтта бир шеј билмәмиш вә (дүз јола) һидајәт олунмамыш олсалар белә(бунлар јенә дә кор-коранә сурәтдә онлары тәглид едәҹәкләр)?”. (“Маидә” 104).

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Рамазан ајынын оруҹу барәдә (Көшә јазысы- арашдырма)

  Рамазан ајыны илин диҝәр ајларындан фәргләндирән өзүнәмәхсус спесификлији вардыр. Белә ки, бүтүн сәмави китаблар, о ҹүмләдән Мүгәддәс Гурани-Кәрим мәһз бу ајда назил олмушдур. Мин ајдан даһа хејирли олан Гәдр ҝеҹәси мәһз бу ајын ҝеҹәләриндән биридир. Исламын тәмәл ибадәтләриндән бири олан оруҹун мәһз Рамазан ајында тутулмасы ваҹиб бујурулмушдур.

  Давамы ...
 • Шә`бан Ајы

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин әмәл вә фәзиләтләри

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин фәзиләти бөјүкдүр. Әлдән вермәмиш, онун һәр аныныдан фајдаланмаға чалышаг. Әҝәр бу сон ҝүнләри оруҹ тутуб, Рамазан ајына бирләшдирсәк, ики ај далбадал тутулан оруҹ савабына малик оларыг.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

  Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Чарәсиз Атанын ҝөз јашлары...

  Һаҹы Зүлфүгар габаға ҝәләрәк сәбрли олун мәним Гардашларым Ана Баҹыларым. Аллаһ бизимләди.

  Бу ан Сејјид Елман уҹа сәслә Һејһат миннәз зиллә Һејһат миннәз зиллә дејирди. Сејјид бу сөзү бәлкә 10 дәфә тәкрар етди. Аллаһу Әкбәр Сејјидин ҝөзүндә елә бил алов ҝөрсәнирди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Пејғәмбәри өвлады Һүсејнин гәтлә јетириләҹәји һагда һәлә илләр өнҹә хәбарар иди - Сүнни гајнаглары

  Аллаһын Рәсули (сәлләллаһу әлејһи ва алиһи вә сәлләм) Үмм Сәләмәјә (әлејһа сәлам) бујурду: Мәним јаныма бир мәләк ҝәлди ки, бундан өнҹә јаныма ҝәлмәмишдир. Мәнә белә деди “өвладын Һүсејн гәтлә јетириләҹәкдир. Әҝәр истәјирсәнсә онун шәһид олаҹағы јери сәнә ҝөстәрим?...””

  Давамы ...
 • Һүсејн, Азадлыг Рәмзинин Символу

  Әрбәинин тарихи көкләри вә чағдаш месажлары

  Кәрбәлада јашананлар һесабына Ислам дини арадан ҝетмәди, әксинә, дирчәлди.

  Әрбәин ҝүнү (бу, әрәбҹә 40 демәкдир) Пејғәмбәримизин (с) садиг сәһабәси олан Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсари Имам Һүсејнин (ә) мүгәддәс гәбини зијарәтә ҝәлди.

  Давамы ...
 • Уҹа Халиг Гаршысында бәндәчилији символизә едән ҝүн

  Сентјабырын 1-и Гурбан Бајрамыдыр – Әрәфә ҝүнү вә Гурбан бајрамынын әмәлләри

  Бајрам гәмәри тәгвимлә зил-һиҹҹә ајынын 10-дур. ИИР вә Азәрбајҹан үфүгләри ејни олдуғу үчүн һәмин ҝүн милади тәгвимлә сентјабрын 1-нә тәсадүф едәҹәк. Әрәфә ҝүнү исә, Гурбан Бајрамындан бир ҝүн өнҹә зил-һиҹҹә ајынын 9-зү милади тарихлә августун 31-дир.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Долу Көшә Јазысы

  Тәһлүкәдә олан ТАЛЫШ милли кимлији

  Мән гуру вә радикал милләтчилјин дә гәти шәкилдә әлејһинәјәм. Истәр буну түрк етсин, истәрсә талыш вә ја башга бир милләт

  Һамы инсан олараг Аллаһ гаршысында ејни һүгуга маликдир. Өзүнү башга милләтдән үстүн ҝөрмәк шејтан әмәлидир. Амма бир милләтин әзилмәсинә дә ҝөз јуммаг, о милләтә хәјанәтдир.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәсәнәт

  Нәҹәфи Әшәрф шәһәриндә Әмирәл Мөмининин (ә) мүгәддәс һәрәминин ҝөзәл ҝөрүнтүләри – Фото

  Ирафани инҹәсәнәтин әсасы Иранда гојулмушдур.

  Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә Имам Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) јерләшдији мүгәдәс мәзары үзәриндә хүсусилә дә, Сәфәвиләр дөнәминдә тикилән һәрәмин диварларында ишләнән кирамикләр Ирафини инҹәсәнәтә ујғун формада ишләнмишдир. Белә ки, ҝүлләрин сармашыг ҝүлләриндән истифадә едилмәси, јазылары узадыб јухары бој атырмасы вә с. бүтүн бунларын һаммысы тәк Гүдрәт, Елм вә Һәјат саһиби олан варлыға доғру ҹан атыб чатмасына ишарәдир.

  Давамы ...
 • Һалелуjа Һалелуjа...

  Илһам Әлиjев вә 666 “малакеш”и…

  Мәлаһәт Ағаҹан Рүбабә

  Јери ҝәлмишкән, үч бинанын мәнзилләри бир jердә 666 едир: “666”-нын һаггында интернетдә jетәринҹә илҝинч мәлуматлар вар, һәтта кино да чәкилиб. Вахт ҝәләҹәк, бир горхулу кино да “ Президент вә 666 көмәкчиси” ады илә Азәрбаjҹанда чәкиләҹәк…

  Давамы ...
 • Ислам вә Мүгавимәт

  Имам Садиг (ә), мүбаризә вә мүгавимәт символу кими тәгдим олунмалыдыр

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): "Сиз мәним дедикләрими дүзҝүн иҹра етмәдиниз, сирләри һәр јердә ачыб данышдыныз. Валлаһ әҝәр әмрә табе олуб вә сирр сахлајан олсајдыныз инди мәләкләрин ганадлары үстүндә јашајырдыныз."

  Давамы ...
 • Доктор Мөвсүм Сәмәдова Һәср Едилмиш јазы

  Даим түкәнмәз севҝијә вә сајғыја лајиг

  Илаһи, СӘНӘ она ҝөрә ибадәт етмирәм ки, нәдәнсә еһтијатланырам (горхагларын итаәтидир), онунчүн сәҹдә гылмырам ки, әвәзиндә мүкафатландырасан (таҹирләрин ситајишидир), о сәбәбдән ибадәтдәјәм ки, СӘҺ буна ЛАЈИГСӘН… Һәзрәт Әли (ә)

  Давамы ...
 • Мин Ајдан Фәзиләтли Ҝеҹә

  Гәдр ҝеҹәләринин әһәмијјәт вә фәзиләти

  “Гәдр” сөзү лүғәтдә һәр бир шејин мигдарынын өлчүлмәси вә тәјин олунмасы мәнасыны дашыјыр. Јәни инсанларын талеји, мүгәддәраты бу ҝеҹә тәјин олундуғундан “Гәдр” адланмышдыр. “Гәдр” сурәсинин 4-ҹү, еләҹә дә, “Духан” сурәсинин 3 вә 4-ҹү ајәләриндән белә баша дүшүлүр ки, “Гәдр” ҝеҹәси инсанларын талеји һәлл олунур. Јәни Аллаһ-Таала Өз елми илә кимин хошбәхт вә кимин бәдбәхт олмасыны ҝәлән илин “Гәдр” ҝеҹәсинә гәдәр тәјин едир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ҝедин Аллаһы һәбс един!

  Бу өлкәдә һәбсә атылаҹаг вә барәсиндә данышылаҹаг вә барәсиндә һөкүм чыхарылаҹаг јалныз бир вүҹуд вар. О да Аллаһын өзүдүр.

  Мәҝәр сизин вә Дини Гурумларла ахунд вә имамлар үчүн һазырладығыныз китабын биринҹи мөвзусу “Аллаһа иман”, икинҹи мөвзусу “әдаләт”, үчүнҹү мөвзусу исә “Гурани-Кәримин маһијјәти” дејилми? Мәҝәр Гурани-Кәрим бизә Аллаһын ипиндән мөһкәм јапышараг, ајрылмамағы әмр етмирми?

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

  Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

  Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Диријкән ШӘҺАДӘТӘ ЈҮКСӘЛӘН ҸӘНҜАВӘР – МӨҺСҮН СӘМӘДОВ

  Бир халг етираз етмәк габилијјәтини итирдикдә ҹаһил күтләјә чеврилир…

  Ҹанымдан сојуг ҝизилти кечир. О, ағаппаг ИШЫГ ТОПАСЫНА сары узанан әлләрим НУРА бојаныр. Бу НУР әслиндә улу бабаларымын ЈА ҺҮСЕЈН ҺАЈГЫРТЫСЫ илә мәнә өтүрдүјү ҮСЈАН НУРУДУР. Она ҝөрә бу гәдәр доғма, бу гәдәр әзиздир о НУР ТОПАСЫ мәнә.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ачын гапылары, инсан гатили Нетанјаһу ҝәлир!

  Декабрын 13 -дә Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһу Азәрбајҹана сәфәри ҝөзләнилир.

  Мәҝәр Азәрбајҹан һөкумәтини Исраил режими илә бирләшдирән силаһ идхалы вә ихраҹыдырмы? Јох. Амма нәдәнсә 2 апрел дөјүшләриндә бәзи медиа грумлары вә дөвләт каналлары бу ҹүмләни аз гала ҝөзүмүзә сохурдулар: "Ермәниләри Исраил силаһлары илә вурдуг”. Аһа, јериҝәлмишкән, Азәрбајҹан сон 10 ил әрзиндә силаһ алышына 22,7 милјард вәсаит хәрҹләјиб.

  Давамы ...
 • Ашура Хилгәтин Сирри

  Имам Һүсејн (ә) вә Әрбәин

  Сејид ибн Тавус: “Әһли-бејт әсирләри Шамдан јола дүшүб Ирага чатдыгда, карванын рәһбәриндән онлары Кәрбәлаја апармасыны истәдиләр. Карванын рәһбәри онларын истәјини јеринә јетирди. Әсирләр Кәрбәлаја чатдыгда...”

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ҹәмил Һәсәнли Нардаран фаҹиәси үзрә әлијев мәһкәмәсини вә ДИН-и ифша етди

  “Нардаран иши” Һаҹы Мәммәдов вә МТН ҹинајәтләриндән сонра ДИН дахилиндә јени бир мүтәшәккил ҹәза дәстәсинин дөвләт адындан фәалијјәт ҝөстәрмәсини бүтүн чылпаглығы илә ортаја гојуб. Икиси полис олмагла, алты нәфәр Азәрбајҹан вәтәндашы ДИН тәрәфиндән һәјата кечирилмиш бу авантүранын гурбаны олуб. Амма һәлә ки, “Бандотдел зәрәрдидәләри” мәһкәмә просесиндә чох өткәм вә архајын ҝөрүнүрләр. Лакин өлкәдә һазырки сосиал-игтисади вә сијаси шәртләр белә өткәм архајынчылыг үчүн әсас вермир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Гүдс ҝүнүмүз, Гарабағымыз

  “1948-ҹи илдә атәшкәс типли “сүлһ”үн елан олунмасы ҝүја Фәләстин-Исраил мүнагишәсинин битмәсини ҝөстәрсә дә, әслиндә, бу БМТ-ин нөвбәти ишғалчы сијасәтинин ҝөстәрҹиси иди. БМТ бунунла нөвбәти дәфә Фәләстини өз тарихи торпагларындан ајырды. Тәбии ки, өз һимајәдары Исраилин хејринә. Бунунла да гәрбин ачылмыш ич үзү бир даһа әтрафа сәпәләнди. ХХ әсрин әввәлләриндән бу ҝүнә гәдәр, һәтта атәшкәс елан олунса да, һәр ҝүн ҝүнаһсыз инсанларын, көрпәләрин, азјашлыларын, ағбирчәкләрин, ағсаггалларын гәтлә јетирилмәси Исраиллә әлбир олан Гәрбин Ислама олан мүнасибәтинин бариз нүмунәсидир.”

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Абҝүл Сүлејмановун һәбсиндән бир нечә ҝүн өнҹә јаздығы јазы...

  Әҝәр бир нәфәр Илаһи вәдәјә биләрәкдән әһәмијјәт вермәјиб, Шејтанын јаланчы вәдәсинә әмәл етсә, Аллаһ она мөһләт вәрәр ки, гајытсын. Амма әҝәр Аллаһын бу рәһмәтинин гәдрини билмәјәрәк бу мөһләтдән дә истифадә етмәсә, даһа бундан сонра Аллаһ Шејтаны она мүсәлләт едәр. Гуранбујурурки, “МәҝәрҝөрмүрсәнмиБизшејтанларыкафирләрәмүсәлләтетдикки, онлараағырәзијјәтетсинләр? أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (Мәрјәм-83)

  Давамы ...
conference-abu-talib
We are all zakzaki