• Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи һәзрәтләринин Инсан Һагларына Бахышы үнванлы китабы Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмә едилиб

  Бу китаб инсан һүгуглары вә гадын мәсәләләри үзрә тәдгигатчы вә фәал Әкрәм Фәзлиханинин арашдырмаларына әсасланыр. Һазыркы китаб Али Рәһбәри севәнләр, тәдгигатчылар, профессорлар, Ислам вә Гәрб бәјанатларында инсан һүгуглары илә бағлы фикирләр илә марагланан тәләбәләр үчүн јахшы бир истинаддыр.

  Давамы ...
 • Гәрб Вәһшилијинин Тәзаһүрү

  Авропа мүсәлманларынын Сребренитса Сојгырымы – Гыса мәлумат

  Һәрби тоггушмаларын илк ҝүнләриндә, 1992-ҹи илин апрелиндә Боснија сербләри Сребренитсаны әлә кечирдиләр. Лакин Иран Ислам Республикасынын Ислам Ингилабы Кешикчиәри Корпусу Сепаһ вә Ливин Һизбуллаһ Тәшкилатынын һәрби мүшавирләри вә бир груп мүтәхәссисләри өзләрини Боснија Мүсәлманларынын һарајына јетирәрәк, мај ајында Боснија мүсәлманлары илә бирликдә шәһәри ҝери гајтардылар.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдр

  Азәрбајҹан ҹаванларынын Гарабағ мүһарибәсиндә гәләбә газанмасынын сирри – Мәгалә

  Дөјүш бөлҝәләриндән чәкилән видеоҝөрүнтүләрдән ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү ки, Азәрбајҹан әсҝәрләри мәнәви вә дөјүш әһвал-руһијјәләрини јүксәлтмәк үчүн “Ашура” зијарәти, дуалар, рәҹәзли шерләр, мәрсијәләр охујурдулар. Бахмајараг ки, бир чох Ислама вә шиә әгидәсинә дүшмән оланлар истәјирдиләр ки, бу ҝөрүнтүләр јајылмасын вә ја алтернатив ҝөрүнтүләр јајылсын, амма Аллаһын да өз планы вар...

  Давамы ...
 • Өлмәз Гәһрәман Шәһид Сүлејмани!

  Ҝенерал Сүлејманинин шәһадәтинин Азәрбајҹанда тәсирләри

  Һәтта медиа саһәсиндә тәһлүкәсизлик үнсүрләри арасында Азәрбајҹанын сабиг тәһлүкәсизлик мәмурларындан олмуш Илһам Исмајыл чох һәјасызҹасына тәклиф етди ки, аидијјаты органлар сосиал шәбәкәләрдә ҝенерал Сүлејманијә севҝи вә һөрмәт мөвзулу сөзләр јазан истифадәчиләри вәтән хаини кими танысын вә бу мәсәләни өз ҝүндәлијинә салсын.

  Давамы ...
 • Американын 5-ҹи Калону "Иш" Башында

  Ҹәмил Һәсәнли, шәһид Гасым Сүлејмани әлејһинә ортаја фактлар гојсун...

  "Үмумијјәтлә Ҹәмил Һәсәнли билмәлидир ки, Иранда Ислам Ингилабы оланда Гасим Сүлејманинин 22 јашы вар иди. 22 јашлы бир инсанын башы өз өлкәсиндә ингилаба, Иран-Ираг мүһарибәсинә гарышыб. Нә вахт о Азәрбајҹаны һәдәләјиб. Бүтүн дүнја гәбул едир ки, о, нифрәтә вә ләнәтә лајиг ИШИД-лә мүһарибә едиб вә она ҝөрә дә ИШИД һамиси олан АБШ тәрәфиндән террор едилиб."

  Давамы ...
 • Америка вә Сионизимин "Шејстјорка"лары "Иш" Башында

  ХХI әсрдә һәлә дә шәһадәти мөвһүмат сајан хәстә зеһнијјәт вар! Кечмиш МТН-шик Илһам Исмајыл сәни дејирләр

  "Сиз нә етмисиниз дөвләт үчүн, Гарабағ үчүн? Өзү дә шәһид ҝенерал һәрби мејданда өн ҹәбһәдә ҹамаат намазлары гылан, әрбәин сахлајан, Әјјами Фатимијјә сахлајан инсан олуб. Гуран охујан, зијарәтнамә охујан, оруҹ тутан, мәзлумун фәрјадына чатан бир Аллаһ бәндәси әҝәр Ислам үчүн шәһид олмајыбса онда Илһам Исмајыл Ислам дејәркән нәји нәзәрдә тутур?"

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Дөвријјә намазы ешитмишдим, дөвријјә зијарәтиј ох! Һаҹы Гасим дөвријјә зијарәти едир санки...

  Саламларымызы Һәзрәт Зәһраја (әлејһа сәлам) јетир! Аллаһдан истә ки, биз дә сәнинтәк Аллаһа табе олаг. Лагејд олмајаг,

  "Сәрдарҹан бизи дә шәфаәт елә. Азәрбајҹанын гејрәтли оғуллары, нечә ҝүндүр ки, истеһзалара, басгылара мәһәл гојмадан сәндән дејир, сәндән јазыр, сәни тәблиғ едир, сәнә ҝөрә сосиал шәбәкәләрдә һагг дүшмәнләри гаршысында синәләрини сипәр едирләр."

  Давамы ...
 • Ислам Ингилабынын баниси, Айәтуллаһ Руһуллаһ Хомейнинин вәфатынын 30-ҹу илдөнүмүдүр

  О, 1958-ҹи илдә әйаләт вә вилайәт ҹәмиййәтләринин гурулмасы вә шаһын гәбул етдийи алты маддәлик ганунун гүввәйә минмәси илә шаһ режими әлейһинә ҹидди шәкилдә мүбаризәйә башлайыр.

  Давамы ...
 • Ағ Јалан!!!

  Анти-семитизм - Исраилин сүлһү әнҝәлләмәк үчүн ән бөјүк силаһы (ТӘҺЛИЛ)

  Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән әввәл вә мүһарибә дөврүндә јәһудиләрә гаршы насист нифрәтини көрүкләндирән әсас фактор анти-семитизм олуб. Исраил анти-семитизми бәһанә силаһына чевирәрәк Һолокосту инкар едәнләрә, нео-насистләрә, анти-семитизм мүдафиәчиләринә гаршы мәһарәтлә истифадә етди. Һәтта јәһуди лоббиси вә Исраил дөвләти Фәләстиндәки мүсәлман вә христианларын өз мүстәсна һүгуглары уғрунда апардыглары һагг мүбаризәсини гараламаг үчүн дә истифадә едир.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Инсанын ҝизли истедадларынын үзә чыхмасы үчүн 3 әмәл

  “Онлара «Аллаһын назил етдијинә вә Пејғәмбәрә тәрәф ҝәлин» дејиләндә, «аталарымызын ҝетдији јол (онларын әгидә вә әмәлләри) бизә бәсдир!» дејәрләр. Ҝөрәсән аталары һәтта бир шеј билмәмиш вә (дүз јола) һидајәт олунмамыш олсалар белә(бунлар јенә дә кор-коранә сурәтдә онлары тәглид едәҹәкләр)?”. (“Маидә” 104).

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Рамазан ајынын оруҹу барәдә (Көшә јазысы- арашдырма)

  Рамазан ајыны илин диҝәр ајларындан фәргләндирән өзүнәмәхсус спесификлији вардыр. Белә ки, бүтүн сәмави китаблар, о ҹүмләдән Мүгәддәс Гурани-Кәрим мәһз бу ајда назил олмушдур. Мин ајдан даһа хејирли олан Гәдр ҝеҹәси мәһз бу ајын ҝеҹәләриндән биридир. Исламын тәмәл ибадәтләриндән бири олан оруҹун мәһз Рамазан ајында тутулмасы ваҹиб бујурулмушдур.

  Давамы ...
 • Шә`бан Ајы

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин әмәл вә фәзиләтләри

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин фәзиләти бөјүкдүр. Әлдән вермәмиш, онун һәр аныныдан фајдаланмаға чалышаг. Әҝәр бу сон ҝүнләри оруҹ тутуб, Рамазан ајына бирләшдирсәк, ики ај далбадал тутулан оруҹ савабына малик оларыг.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

  Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Чарәсиз Атанын ҝөз јашлары...

  Һаҹы Зүлфүгар габаға ҝәләрәк сәбрли олун мәним Гардашларым Ана Баҹыларым. Аллаһ бизимләди.

  Бу ан Сејјид Елман уҹа сәслә Һејһат миннәз зиллә Һејһат миннәз зиллә дејирди. Сејјид бу сөзү бәлкә 10 дәфә тәкрар етди. Аллаһу Әкбәр Сејјидин ҝөзүндә елә бил алов ҝөрсәнирди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Пејғәмбәри өвлады Һүсејнин гәтлә јетириләҹәји һагда һәлә илләр өнҹә хәбарар иди - Сүнни гајнаглары

  Аллаһын Рәсули (сәлләллаһу әлејһи ва алиһи вә сәлләм) Үмм Сәләмәјә (әлејһа сәлам) бујурду: Мәним јаныма бир мәләк ҝәлди ки, бундан өнҹә јаныма ҝәлмәмишдир. Мәнә белә деди “өвладын Һүсејн гәтлә јетириләҹәкдир. Әҝәр истәјирсәнсә онун шәһид олаҹағы јери сәнә ҝөстәрим?...””

  Давамы ...
 • Һүсејн, Азадлыг Рәмзинин Символу

  Әрбәинин тарихи көкләри вә чағдаш месажлары

  Кәрбәлада јашананлар һесабына Ислам дини арадан ҝетмәди, әксинә, дирчәлди.

  Әрбәин ҝүнү (бу, әрәбҹә 40 демәкдир) Пејғәмбәримизин (с) садиг сәһабәси олан Ҹабир ибн Абдуллаһ Әнсари Имам Һүсејнин (ә) мүгәддәс гәбини зијарәтә ҝәлди.

  Давамы ...
 • Уҹа Халиг Гаршысында бәндәчилији символизә едән ҝүн

  Сентјабырын 1-и Гурбан Бајрамыдыр – Әрәфә ҝүнү вә Гурбан бајрамынын әмәлләри

  Бајрам гәмәри тәгвимлә зил-һиҹҹә ајынын 10-дур. ИИР вә Азәрбајҹан үфүгләри ејни олдуғу үчүн һәмин ҝүн милади тәгвимлә сентјабрын 1-нә тәсадүф едәҹәк. Әрәфә ҝүнү исә, Гурбан Бајрамындан бир ҝүн өнҹә зил-һиҹҹә ајынын 9-зү милади тарихлә августун 31-дир.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Долу Көшә Јазысы

  Тәһлүкәдә олан ТАЛЫШ милли кимлији

  Мән гуру вә радикал милләтчилјин дә гәти шәкилдә әлејһинәјәм. Истәр буну түрк етсин, истәрсә талыш вә ја башга бир милләт

  Һамы инсан олараг Аллаһ гаршысында ејни һүгуга маликдир. Өзүнү башга милләтдән үстүн ҝөрмәк шејтан әмәлидир. Амма бир милләтин әзилмәсинә дә ҝөз јуммаг, о милләтә хәјанәтдир.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәсәнәт

  Нәҹәфи Әшәрф шәһәриндә Әмирәл Мөмининин (ә) мүгәддәс һәрәминин ҝөзәл ҝөрүнтүләри – Фото

  Ирафани инҹәсәнәтин әсасы Иранда гојулмушдур.

  Ирагын Нәҹәфи Әшрәф шәһәриндә Имам Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимә сәлам) јерләшдији мүгәдәс мәзары үзәриндә хүсусилә дә, Сәфәвиләр дөнәминдә тикилән һәрәмин диварларында ишләнән кирамикләр Ирафини инҹәсәнәтә ујғун формада ишләнмишдир. Белә ки, ҝүлләрин сармашыг ҝүлләриндән истифадә едилмәси, јазылары узадыб јухары бој атырмасы вә с. бүтүн бунларын һаммысы тәк Гүдрәт, Елм вә Һәјат саһиби олан варлыға доғру ҹан атыб чатмасына ишарәдир.

  Давамы ...
 • Һалелуjа Һалелуjа...

  Илһам Әлиjев вә 666 “малакеш”и…

  Мәлаһәт Ағаҹан Рүбабә

  Јери ҝәлмишкән, үч бинанын мәнзилләри бир jердә 666 едир: “666”-нын һаггында интернетдә jетәринҹә илҝинч мәлуматлар вар, һәтта кино да чәкилиб. Вахт ҝәләҹәк, бир горхулу кино да “ Президент вә 666 көмәкчиси” ады илә Азәрбаjҹанда чәкиләҹәк…

  Давамы ...
 • Ислам вә Мүгавимәт

  Имам Садиг (ә), мүбаризә вә мүгавимәт символу кими тәгдим олунмалыдыр

  Имам Садиг (әлејһи сәлам): "Сиз мәним дедикләрими дүзҝүн иҹра етмәдиниз, сирләри һәр јердә ачыб данышдыныз. Валлаһ әҝәр әмрә табе олуб вә сирр сахлајан олсајдыныз инди мәләкләрин ганадлары үстүндә јашајырдыныз."

  Давамы ...
 • Доктор Мөвсүм Сәмәдова Һәср Едилмиш јазы

  Даим түкәнмәз севҝијә вә сајғыја лајиг

  Илаһи, СӘНӘ она ҝөрә ибадәт етмирәм ки, нәдәнсә еһтијатланырам (горхагларын итаәтидир), онунчүн сәҹдә гылмырам ки, әвәзиндә мүкафатландырасан (таҹирләрин ситајишидир), о сәбәбдән ибадәтдәјәм ки, СӘҺ буна ЛАЈИГСӘН… Һәзрәт Әли (ә)

  Давамы ...
 • Мин Ајдан Фәзиләтли Ҝеҹә

  Гәдр ҝеҹәләринин әһәмијјәт вә фәзиләти

  “Гәдр” сөзү лүғәтдә һәр бир шејин мигдарынын өлчүлмәси вә тәјин олунмасы мәнасыны дашыјыр. Јәни инсанларын талеји, мүгәддәраты бу ҝеҹә тәјин олундуғундан “Гәдр” адланмышдыр. “Гәдр” сурәсинин 4-ҹү, еләҹә дә, “Духан” сурәсинин 3 вә 4-ҹү ајәләриндән белә баша дүшүлүр ки, “Гәдр” ҝеҹәси инсанларын талеји һәлл олунур. Јәни Аллаһ-Таала Өз елми илә кимин хошбәхт вә кимин бәдбәхт олмасыны ҝәлән илин “Гәдр” ҝеҹәсинә гәдәр тәјин едир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Ҝедин Аллаһы һәбс един!

  Бу өлкәдә һәбсә атылаҹаг вә барәсиндә данышылаҹаг вә барәсиндә һөкүм чыхарылаҹаг јалныз бир вүҹуд вар. О да Аллаһын өзүдүр.

  Мәҝәр сизин вә Дини Гурумларла ахунд вә имамлар үчүн һазырладығыныз китабын биринҹи мөвзусу “Аллаһа иман”, икинҹи мөвзусу “әдаләт”, үчүнҹү мөвзусу исә “Гурани-Кәримин маһијјәти” дејилми? Мәҝәр Гурани-Кәрим бизә Аллаһын ипиндән мөһкәм јапышараг, ајрылмамағы әмр етмирми?

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

  Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

  Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

  Давамы ...