• Украјна мүһарибәсини ишыгландыран АБШ вә Гәрб медиасынын гејри-инсани вә фашизим нүмунәләри

  Американын NBC шәбәкәсинин Лондондакы мүхбири украјналы мүһаҹирләрин вәзијјәтиндән данышаркән гәрб фашизимини ортаја гојараг, гејри-инсани сөзләрлә дејиб: “Бунлар Суријадан ҝәлән гачгынлар дејил, Украјнадан ҝәлибләр!. Христианлар, ағдәрилиләр вә мәдәни бахымдан бизә чох јахын оланлардырлар.”

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Һаҹы Гасим... (2-ҹи бөлүм)

  ...Һаҹы бирдән үзүнү Сејид Ҹавада тутуб деди: "Ешитмишәм ки, мәним барәм дә јуху ҝөрмүсән. Даныш ҝөрүм, нә ҝөрмүсән". Сејид деди: “Јухуда ҝөрдүм ки, Пејғәмбәр вә өвлијаларын отурдуғу би рјердәјәм, ајаг үстә дајанмышам. Әввәлҹә һисс етдим ки, кимсә Гуран охујур, сонра сәсини ешитдим. Һәзрәт Әлинин (ә) сәси иди. Ајәнин мәзмуну белә идики, биз инди зәифик, вәзијјәтимиз јахшы дејил вә дүшмәнә һүҹум едә билмирик. Мән һәлә дә ајаг үстә дајаныб һамыны мүһарибәјә чағырырдым. О сәсиешидәндә исә сакит галдым. Бундан сонра ҝедиб дивардакы хәнҹәри ҝөтүрдүм, анҹаг ҝөрдүмки, гыса хәнҹәрдир. Имам Әлинин (ә) Гуран ајәләри арасында белә сөјләдијини дә ешитдим: "Гасим Сүлејмани Пејғәмбәрин ҝүлүдүр; нә дејирсә, гулаг асын!"...

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Һаҹы Гасим... (1-ҹи бөлүм)

  Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи: “Шәһид Сүлејмани, сөзүн әсл мәнасында, реҝионда терроризмә гаршы мүбаризәнин ән ҝүҹлү командиридир. О, мәһз белә дә таныныр. Башга һансы командир онун ҝөрдүјү ишләри ҝөрә биләрди?! Дүшмәнин 360 дәрәҹәлик мүһасирәсиндә олан бир бөлҝәјә һеликоптерлә дахил олур, там мүһасирәјә дүшүр. Командирсиз галмыш иҝид ҝәнҹләр ону ҝөрүб ҹана ҝәлирләр, руһланырлар, мүһасирәни јарыб дүшмәни говурлар.”

  Давамы ...
 • Илһам Азәрбајҹан халгыны алчалтмагла һәзз алыр, сүлһмәрамлылар вә Араик Гарабағда мөһкәмләнир. Шәһидләрин ганы һәдәр ҝедир

  Амма кечән мүддәт әрзиндә биз ермәни сепаратчыларын чыхарылмасыны јох, әзәләләрини шиширтмәјә мејил етдијинин шаһиди олмушуг.

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (4-ҹү бөлүм)

  Әли һәмишә мәнә дејирди: "Мәним шәһид олдуғуму ешидәндә неҹә реаксија вермәјин чох өнәмлидир. Ҝәрәк Аллаһа сүбут едәсән ки, Ону мәндән чох севирсән". Һәмин ҝүн бир нечә дәфә башымы дивара сөјкәјиб бир-биринин ардынҹа, "Әлһәмдүлиллаһ" дедим. Анам горхду ки, бирдән һалым пис олар. Мәнә деди ки, гызым, ағла, гышгыр. Лакин мән ағлаја билмирдим, јалныз "Әлһәмдулиллаһ" дејирдим. Достларымдан сорушдум ки, ҹәсәди галыр, јохса јох? Башларынын ишарәси илә билдирдиләр ки, галыр. Дедим: "Худаја, Сәнә шүкүр! Демәли, ону бир дә ҝөрә биләҹәм".

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллаjинин хатирә вә әлjазмалары (3-ҹү бөлүм)

  “...“Американын сәси” радиосу вә “Вашингтон Пост” гәзети 24 март 1984-ҹү илдә АБШ президенти ҹәнаб Реjгана верилән хәбәрдарлығы дәрҹ етди. Орада деjилирди: "Ҹәнаб Реjган! Бу ҝүн бүтүн иҹтимаи рәj Кремлә вә Советләрә меjилләниб. Өз арханыза бахын, Ираны вә Аjәтуллаһ Хомеjнини ҝөрүн. Онлар сиjаси бөлҝүдә үчүнҹү ҝүҹ кими Икинҹи дүнjа мүһарибәсиндән сонракы ҹоғрафи-сиjаси балансы позурлар. Бу, АБШ хәбәр аҝентликләринин өз етирафлары вә әслиндә, Америка халгынын өз дөвләт башчыларына бир хәбәрдарлығыдыр ки, jенә Хеjбәр әмәлиjjатынын әһәмиjjәтини ҝөстәрир...”

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (2-ҹи бөлүм)

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин гызы Мәрјәмә јаздығы мәктубдан бир парча: “...Гызым! Бу ҝүн Аллаһын дининә вә Ислам ингилабына гаршы чыханларын, бу шәһидпәрвәр торпагда Ислам ордусу илә вурушанларын да бир мәгсәди вар. Онларын јолу илғымдан ибарәтдир, Ислам ордусу исә әсл булаг вә һәгиги инсани дәјәр ардынҹадыр. Онлар өз ганларына бәләшиб Аллаһ нурундан ибарәт олан булагдан су ичирләр...”

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (1-ҹи бөлүм)

  Әли 1980-ҹи илдә Кешикчиләр корпусу тәрәфиндән Әфганыстана езам олунду. Она верилән тапшырыг кечмиш Совет ишғалчыларына гаршы мүһарибәдә әфганыстанлы мүсәлманлара көмәк етмәк иди. Бу езамијјәтдә мән дә онунла бирликдә идим. Бизә үч мүхтәлиф саһәдә тапшырыглар верилди: 1. Командирлик тәлими мәркәзи ачмаг; 2. Имам Хомејнинин Әфганыстандакы нүмајәндәсини мүһафизә етмәк; 3. Ислам Республикасынын нағд јардымларыны әфганыстанлы мүҹаһидләрә чатдырмаг.

  Давамы ...
 • Ҝејдәрин Һијләҝәрликләри Силсиләсиндән

  1993-ҹү илдә Азәрбајҹан Республикасына сәфәр етмиш Мәрһум президент Һашими Рәфсәнҹанинин Бакы хатирәләри (Һиссә 4)

  ...Бәзән белә фикир сәсләндирирди ки, Иран вә Азәрбајҹан бирликдә Русијаны онун һәгиги сәрһәдләринәдәк ҝери отурда биләрләр; чүнки Дағыстан, Татарыстан, Чеченистан, Ингушетија вә Осетија тамамијлә русларын һакимијјәтиндән наразыдыр. Әлбәттә мүһарибәдә чарәсиз дурума дүшдүкләри, Русијанын ермәниләрә дәстәк вермәси үҹбатындан бу кими мөвгеләр тутдугларыны нәзәрә алараг етимад едә билмәрик...

  Давамы ...
 • Ҝејдәрин Һијләҝәрликләри Силсиләсиндән

  1993-ҹү илдә Азәрбајҹан Республикасына сәфәр етмиш Мәрһум президент Һашими Рәфсәнҹанинин Бакы хатирәләри (Һиссә 3)

  ...Дедим ки, бу бөјүк бир гәрардыр вә бир чох реҝионал вә бејнәлхалг тәсирләри олаҹаг, онун нәтиҹәләрини бүтүн ҹәһәтләрдән арашдырмалы вә бу Теһранда олмалыдыр, сонра ҹаваб верәрик. Амма тәҹили олараг һәләлик атәшкәс режиминин бәргәрар олунмасына сәј ҝөстәрмәлијик, сиз Зәнҝилан итирилмәсин дејә мүгавимәт ҝөстәрмәлисиниз...

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Халгынын Сәрвәтләрини Күлә Совуран Гәбилә!

  Пандора Сәнәдләри ачылды: Азәрбајҹан Халгынын сәрвәтини күлә совуран гәбилә башчысы И. Әлијев, аиләси вә пашајевләр!

  Пандора Сәнәдләри ҝөстәрир ки, Азәрбајҹана һаким кәсилмиш гәбилә башчысы Илһам Әлијевин гызлары Арзу вә Лејла Әлијева вә “оғлу” Һејдәр Әлијев һејрәтамиз дәрәҹәдә лүкс әмлака сәрмајә гојублар. ЫҸЫЖ изаһ едир ки, Әлијевин ушаглары 2006-2018 -ҹи илләрдә Британијанын Вирҝин Адаларында 44 ширкәтин сәһмдары олублар.

  Давамы ...
 • Ҝејдәрин Һијләҝәрликләри Силсиләсиндән

  1993-ҹү илдә Азәрбајҹан Республикасына сәфәр етмиш Мәрһум президент Һашими Рәфсәнҹанинин Бакы хатирәләри (Һиссә 2)

  Исрарла едилән бирмәналы тәклиф бундан ибарәтдир ки, биз онларын хејринә мүһарибәјә гатылаг. Ачыг дејирләр ки, биз бүтүн Азәрбајҹаны ихтијарыныза вермәјә вә Азәрбајҹанда Ислам Республикасы јарадылмасына һазырыг вә Иранын јардымы олмадан мүдафиә едә билмирик вә ермәниләрин Бакыја гәдәр ирәлиләмәси мүмкүндүр...

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Хаменеи һәзрәтләринин Инсан Һагларына Бахышы үнванлы китабы Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмә едилиб

  Бу китаб инсан һүгуглары вә гадын мәсәләләри үзрә тәдгигатчы вә фәал Әкрәм Фәзлиханинин арашдырмаларына әсасланыр. Һазыркы китаб Али Рәһбәри севәнләр, тәдгигатчылар, профессорлар, Ислам вә Гәрб бәјанатларында инсан һүгуглары илә бағлы фикирләр илә марагланан тәләбәләр үчүн јахшы бир истинаддыр.

  Давамы ...
 • Гәрб Вәһшилијинин Тәзаһүрү

  Авропа мүсәлманларынын Сребренитса Сојгырымы – Гыса мәлумат

  Һәрби тоггушмаларын илк ҝүнләриндә, 1992-ҹи илин апрелиндә Боснија сербләри Сребренитсаны әлә кечирдиләр. Лакин Иран Ислам Республикасынын Ислам Ингилабы Кешикчиәри Корпусу Сепаһ вә Ливин Һизбуллаһ Тәшкилатынын һәрби мүшавирләри вә бир груп мүтәхәссисләри өзләрини Боснија Мүсәлманларынын һарајына јетирәрәк, мај ајында Боснија мүсәлманлары илә бирликдә шәһәри ҝери гајтардылар.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдр

  Азәрбајҹан ҹаванларынын Гарабағ мүһарибәсиндә гәләбә газанмасынын сирри – Мәгалә

  Дөјүш бөлҝәләриндән чәкилән видеоҝөрүнтүләрдән ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү ки, Азәрбајҹан әсҝәрләри мәнәви вә дөјүш әһвал-руһијјәләрини јүксәлтмәк үчүн “Ашура” зијарәти, дуалар, рәҹәзли шерләр, мәрсијәләр охујурдулар. Бахмајараг ки, бир чох Ислама вә шиә әгидәсинә дүшмән оланлар истәјирдиләр ки, бу ҝөрүнтүләр јајылмасын вә ја алтернатив ҝөрүнтүләр јајылсын, амма Аллаһын да өз планы вар...

  Давамы ...
 • Өлмәз Гәһрәман Шәһид Сүлејмани!

  Ҝенерал Сүлејманинин шәһадәтинин Азәрбајҹанда тәсирләри

  Һәтта медиа саһәсиндә тәһлүкәсизлик үнсүрләри арасында Азәрбајҹанын сабиг тәһлүкәсизлик мәмурларындан олмуш Илһам Исмајыл чох һәјасызҹасына тәклиф етди ки, аидијјаты органлар сосиал шәбәкәләрдә ҝенерал Сүлејманијә севҝи вә һөрмәт мөвзулу сөзләр јазан истифадәчиләри вәтән хаини кими танысын вә бу мәсәләни өз ҝүндәлијинә салсын.

  Давамы ...
 • Американын 5-ҹи Калону "Иш" Башында

  Ҹәмил Һәсәнли, шәһид Гасым Сүлејмани әлејһинә ортаја фактлар гојсун...

  "Үмумијјәтлә Ҹәмил Һәсәнли билмәлидир ки, Иранда Ислам Ингилабы оланда Гасим Сүлејманинин 22 јашы вар иди. 22 јашлы бир инсанын башы өз өлкәсиндә ингилаба, Иран-Ираг мүһарибәсинә гарышыб. Нә вахт о Азәрбајҹаны һәдәләјиб. Бүтүн дүнја гәбул едир ки, о, нифрәтә вә ләнәтә лајиг ИШИД-лә мүһарибә едиб вә она ҝөрә дә ИШИД һамиси олан АБШ тәрәфиндән террор едилиб."

  Давамы ...
 • Америка вә Сионизимин "Шејстјорка"лары "Иш" Башында

  ХХI әсрдә һәлә дә шәһадәти мөвһүмат сајан хәстә зеһнијјәт вар! Кечмиш МТН-шик Илһам Исмајыл сәни дејирләр

  "Сиз нә етмисиниз дөвләт үчүн, Гарабағ үчүн? Өзү дә шәһид ҝенерал һәрби мејданда өн ҹәбһәдә ҹамаат намазлары гылан, әрбәин сахлајан, Әјјами Фатимијјә сахлајан инсан олуб. Гуран охујан, зијарәтнамә охујан, оруҹ тутан, мәзлумун фәрјадына чатан бир Аллаһ бәндәси әҝәр Ислам үчүн шәһид олмајыбса онда Илһам Исмајыл Ислам дејәркән нәји нәзәрдә тутур?"

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Дөвријјә намазы ешитмишдим, дөвријјә зијарәтиј ох! Һаҹы Гасим дөвријјә зијарәти едир санки...

  Саламларымызы Һәзрәт Зәһраја (әлејһа сәлам) јетир! Аллаһдан истә ки, биз дә сәнинтәк Аллаһа табе олаг. Лагејд олмајаг,

  "Сәрдарҹан бизи дә шәфаәт елә. Азәрбајҹанын гејрәтли оғуллары, нечә ҝүндүр ки, истеһзалара, басгылара мәһәл гојмадан сәндән дејир, сәндән јазыр, сәни тәблиғ едир, сәнә ҝөрә сосиал шәбәкәләрдә һагг дүшмәнләри гаршысында синәләрини сипәр едирләр."

  Давамы ...
 • Ислам Ингилабынын баниси, Айәтуллаһ Руһуллаһ Хомейнинин вәфатынын 30-ҹу илдөнүмүдүр

  О, 1958-ҹи илдә әйаләт вә вилайәт ҹәмиййәтләринин гурулмасы вә шаһын гәбул етдийи алты маддәлик ганунун гүввәйә минмәси илә шаһ режими әлейһинә ҹидди шәкилдә мүбаризәйә башлайыр.

  Давамы ...
 • Ағ Јалан!!!

  Анти-семитизм - Исраилин сүлһү әнҝәлләмәк үчүн ән бөјүк силаһы (ТӘҺЛИЛ)

  Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән әввәл вә мүһарибә дөврүндә јәһудиләрә гаршы насист нифрәтини көрүкләндирән әсас фактор анти-семитизм олуб. Исраил анти-семитизми бәһанә силаһына чевирәрәк Һолокосту инкар едәнләрә, нео-насистләрә, анти-семитизм мүдафиәчиләринә гаршы мәһарәтлә истифадә етди. Һәтта јәһуди лоббиси вә Исраил дөвләти Фәләстиндәки мүсәлман вә христианларын өз мүстәсна һүгуглары уғрунда апардыглары һагг мүбаризәсини гараламаг үчүн дә истифадә едир.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Инсанын ҝизли истедадларынын үзә чыхмасы үчүн 3 әмәл

  “Онлара «Аллаһын назил етдијинә вә Пејғәмбәрә тәрәф ҝәлин» дејиләндә, «аталарымызын ҝетдији јол (онларын әгидә вә әмәлләри) бизә бәсдир!» дејәрләр. Ҝөрәсән аталары һәтта бир шеј билмәмиш вә (дүз јола) һидајәт олунмамыш олсалар белә(бунлар јенә дә кор-коранә сурәтдә онлары тәглид едәҹәкләр)?”. (“Маидә” 104).

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Рамазан ајынын оруҹу барәдә (Көшә јазысы- арашдырма)

  Рамазан ајыны илин диҝәр ајларындан фәргләндирән өзүнәмәхсус спесификлији вардыр. Белә ки, бүтүн сәмави китаблар, о ҹүмләдән Мүгәддәс Гурани-Кәрим мәһз бу ајда назил олмушдур. Мин ајдан даһа хејирли олан Гәдр ҝеҹәси мәһз бу ајын ҝеҹәләриндән биридир. Исламын тәмәл ибадәтләриндән бири олан оруҹун мәһз Рамазан ајында тутулмасы ваҹиб бујурулмушдур.

  Давамы ...
 • Шә`бан Ајы

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин әмәл вә фәзиләтләри

  Шәбан ајынын сон ҝүнләринин фәзиләти бөјүкдүр. Әлдән вермәмиш, онун һәр аныныдан фајдаланмаға чалышаг. Әҝәр бу сон ҝүнләри оруҹ тутуб, Рамазан ајына бирләшдирсәк, ики ај далбадал тутулан оруҹ савабына малик оларыг.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

  Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Чарәсиз Атанын ҝөз јашлары...

  Һаҹы Зүлфүгар габаға ҝәләрәк сәбрли олун мәним Гардашларым Ана Баҹыларым. Аллаһ бизимләди.

  Бу ан Сејјид Елман уҹа сәслә Һејһат миннәз зиллә Һејһат миннәз зиллә дејирди. Сејјид бу сөзү бәлкә 10 дәфә тәкрар етди. Аллаһу Әкбәр Сејјидин ҝөзүндә елә бил алов ҝөрсәнирди.

  Давамы ...