• Гарабағ Азәрбајҹанындыр

  Др. Мөһсүн Сәмәдовун Икинҹи Гарабағ мүһарибәси башламамышдан өнҹә Гарабағын азад едилмәси илә бағлы месажы

  Гарабағ мәсәләси Азәрбајҹан халгы үчүн тәк әрази мәсәләси дејил, һәм дә бир милли гејрәт мәсәләсидир

  Биз бир мүсәлман халгы олараг иҹазә верә билмәрик ки, Вәтәнимиз бир овуҹ ишғалчы тәрәфиндән илләрлә гәсб едилиб зүлмә мәруз галсын вә биз дә буну ҹавабсыз гојаг! Мән Азәрбајҹан халгына вә ҹаванларымыза өз тәшәббүсләри илә сәфәрбәрлик тәләб едиб буну елан етдикләри үчүн тәшәккүр едирәм. Лазым оларса, биз дә зиндандан өз өвладларымызын кәнарында, вәтәнимиз уғрунда дөјүшә ҝетмәјә һазыр олдуғумузу билдиририк.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

  Гарабағ уғрунда дөјүшләрдә шәһид олан Руһаниләримиз - Шејх Маариф Сәфәров - Видео

  Гум Елми Һөвзәсинин тәләбәси Һөҹҹәтүл Ислам Маариф Сәфәров Гарабағ уғрунда дөјүшләрдә шәһид олуб.

  Гум Елми Һөвзәсинин Ҹамеәтул-Мустафа (с) Бејнәлхалг Ислам Елмләри Академијасынын Тәбриз филиалынын тәләбәси Руһани Маариф Сәфәров, Саларе Шәһидан Имам Һүсејнә (ә) игтида едәрәк, дөјүш заманы бир чох рајонларын ишғалдан азад едилмәсиндә бирбаша иштирак етмиш вә гәһрәманлыг ҝөстәрмишдир.

  Давамы ...
 • Гарабағ Азәрбајҹанындыр

  Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә ҹанларындан кечән Руһаниләримиз- Шејх Елмәддин Вәлишов – Видео

  Һәм зијалы һәм дә билдикләринә әмәл едән әмәлисалеһ Шиә Руһаниләри мүһарибәнин илк ҝүнәриндән ҹәбһәјә ҝедәрәк, дөјүш мејданында да өндәрләрдән олдулар. Бунларын сырасында Гум Елми Һөвзәсинин јетирмәси, Һөҹҹәтүл Ислам, Шәһид Шејх Елмәддин Вәлишов мүһарибәнин мүгавимәт сималарындандыр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Азәрбајҹанындыр

  Шәһид олуб Һаггын Дәрҝаһына чатараг раһатланан кәшфијјатчы Әсәд Әсәдли – Мүсаһибә

  Бир дөјүшдә силаһ- сурсатлары битиб. Әсәд кечиб ермәниләрин силаһ-сурсатыны ҝөтүрүб онларын силаһыјла вурушуб. Ермәнинин бир танкыны партладыб. Дөјүшләрдә һәртәрәфли шүҹаәт ҝөстәриб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹанлы Руһаниләр сионист режимини мәһкум етдиләр – Бәјанат

  Азәрбајҹанлы руһаниләр Мөһсүн Фәхризадәнин сионист исраил режими тәрәфиндән террор едилмәсини мәһкум едибләр.

  Шәһид Мөһсин Фәхризадә тәкҹә Ислам Дүнјасы сәвијјәсиндә дејил, Үмүдүнја сәвијјәли бир алим иди. Американын Фореиҝн Полиҹј нәшријјатынын вердији ачыгламасына ҝөрә, Мөһсин Фәхризадә дүнјанын ән ҝүҹлү 500 адамы сијаһысында олан вә Иран Ислам Республикасынын беш шәхсијјәтиндән бири иди. Иран Ислам Республикасынын Нју-Јоркда, БМТ-дәки даими сәфири вә нүмајәндәси Мәҹид Тәхт Рәванчинин билдирдијинә әсасән, Шәһид Мөһсүн Фәхризадә Ҹорона вирус ашкарлама дәстинин һазырланмасы вә бу дәстин күтләви шәкилдә истеһсал олунмасы сәһәси үзрә дә ән ҹидди аддым атан шәхсләрдән бири иди...

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Үмүмдүнја Әһли Бејт Ассамблејасы Ермәнистанын Ҝәнҹә шәһәринә һава һүҹумун гынады – Бәјанат

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы мисјасына ујғун олараг Дүнја Шиәләринин һүгугларыны горујан бир бејнәлхалг тәшкилат үнванында, атәшкәс режими заманы, хүсусән дә динҹ әһалијә гаршы һәјата кечирилән бу һадисәни мәһкум едир...

  Давамы ...
 • Дағлыг Гарабағ Мүһарибәси

  Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Гарабағ Мүһарибәси илә бағлы бәјанаты

  Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы, зәрәр чәкмиш Азәрбајҹан Республикасынын Шиәләринин дәрдинә шәрик чыхыб, онлра дәстәк верир, Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнүн горунмасына тәкид едәрәк, мүһарибәни мәһкум едир вә Имам Хаменеи ҹәнабларынын мүбарәк бахышларына әсасән "Гарабағ Ислам торпагларыдыр!" ифадәсинә вурғулајыр.

  Давамы ...
 • "феминист вә лҝбт" үнсүрләринә Јох Дејәк!

  Гум Елми Һөвзәсинин "феминист вә лҝбт" үнсүрләринин биабырчы "јүрүшү" илә бағлы Бәјанаты

  Неҹә олур ки, Азәрбајҹанда дини ајинләрин иҹрасындан өнҹә полис о мәкана мүдахилә едиб гаршысыны алыр, амма гәрбин сифариши илә һәјата кечирилән дини вә милли әнәнәләримизә тамамилә зидд олан о ҹүр гејри әхлаги топлантылар иҹтимаијјәтин ҝөзү гаршысында ҹидди бир манеә олмадан кечирилир...

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

  Гум Елми Һөвзәсинин АИП нин сәдр әвәзи Һаҹы Илһам Әлијевин сифаришли һәбсилә бағлы Бәјанаты

  Вәтәнимиз Азәрбајҹанда Игтидар јенә инанҹлы инсанлара тәзигләрини давам етдирир...

  АИП-нин сәдр әвәзи Һаҹы Илһам Әлијев Ислам алими, мүтәфәккир, инсани дәјәрләрә малик, вәтән севәр... бир инсан олараг ону вәтәнә хәјанәт маддәси илә шәрләјиб, һәбс етмәк неҹәдә ҝүлүнҹ вә утанҹвериҹи бир һалдыр.

  Давамы ...
 • Һиндистан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

  Гум Елми Һөвзәсинин Һиндистан дөвләтинә вердији Бәјанаты: Өзүнүзү Ислам дүнјасындан тәҹрид етмәкдән горујун

  "Еј Өвладым! Аллаһа шәрик гошма! Һәгигәтән ширк бөјүк зүлмдүр!" (Лоғман сүрәси ајә 13.)

  Бәзи екстремист һиндулар Јени-Деһлинин шимал-шәргиндә Мәсҹидләри дағыдыб вә мүсәлман мәһәлләләрини бензин бомбалары илә һәдәфә алыбдылар... Һинд рәсмиләри тәрәфиндән елан олунмуш статистикалара ҝөрә, Февралын ахыры, Мартын әввәлиндәки һәфтә әрзиндәки тоггушмаларда 46 Мүсәлман гәтлә јетирилмиш, 300-дән чох Мүсәлман исә јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Гум Елми Һөвзәси руһаниләринин бәјанаты: "Анти-Ислам сијасәтләринин гаршысыны алын!"

  Әзиз вә гејрәтли мүсәлман халгымыз! Үзүмүзү сизә тутараг төвсијә едирик ки, дини мејарлар әсасында таныјын, шәхсләрә ҝөрә јох. Һәзрәт Имам Әли (әлејһис-сәлам) бујурур: Һаггы таныјын әһлини дә таныјасыныз. Әҝәр мејарлара әсасланан динин ардынҹа ҝетмәсәк бу ајә бизим дә һалымыза шамил олар. "Әҝәр (һәгиги диндән) үз чевирсәниз Аллаһ сизи башга (онун дининә әмәл едән) гөвмлә әвәз едәр, Даһа онлар сизин кими олмазлар." (Мәһәммәд, 38)

  Давамы ...
 • Шәһидләр Өлмәз!

  Шәһид Һаҹы Гасим Сүлејманинин вәсијјәтнамәси

  Мүбарәк әлләриниздән өпүр, бу сөзләрә ҝөрә сиздән үзр истәјирәм. Буну һүзурунуза ҝәләрәк сөјләмәк истәјирдим, амма...

  Мән нөгсанлы ағлымла ҝөрүрдүм ки, бәзи шејтанлар һагг дону ҝејинәрәк тәглид мүҹтәһидләрини вә нүфузлу алимләри өз сөзләри илә сүкута вә нәјисә нәзәрә алмаға вадар етмәјә чалышырдылар вә чалышырлар. Һагг ајдындыр: Ислам республикасы, дәјәрләр, Имам Хомејнинин ирси олан вилајәти-фәгиһ. Бунлары ҹидди шәкилдә дәстәкләмәк лазымдыр. Мән һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеини чох мәзлум вә тәнһа ҝөрүрәм. Онун сизин көмәјинизә, дәстәјинизә еһтијаҹы вар. Сиз бөјүк алимләр сөзләринизлә, дәстәкләринизлә, онунла ҝөрүшләринизлә ҹәмијјәтә месаж вермәлисиниз. Әҝәр бу ингилаба хәсарәт тохунса, һәтта мәлун шаһын дөврү кими дә олмајаҹаг, һеҝемон гүввәләр халгы мүтләг динсизлијә вә дөнүшү олмајан дәрин азғынлыға сүрүкләјәҹәкләр.

  Давамы ...
 • Өлмәз Гәһрәман Шәһид Сүлејмани!

  Ҝенерал Сүлејманинин шәһадәтинин Азәрбајҹанда тәсирләри

  Һәтта медиа саһәсиндә тәһлүкәсизлик үнсүрләри арасында Азәрбајҹанын сабиг тәһлүкәсизлик мәмурларындан олмуш Илһам Исмајыл чох һәјасызҹасына тәклиф етди ки, аидијјаты органлар сосиал шәбәкәләрдә ҝенерал Сүлејманијә севҝи вә һөрмәт мөвзулу сөзләр јазан истифадәчиләри вәтән хаини кими танысын вә бу мәсәләни өз ҝүндәлијинә салсын.

  Давамы ...
 • Американын Террорчу Сијасәтләринә Етиразлар Сәнҝимир

  Сәмәдов: Сүлејманинин ән террорчу дөвләт сајылан Америка тәрәфиндән террор едилмәси бәшәријјәти кәдәрләндирмишдир

  Доктор М. Сәмәдов: Гарабағ мүһарибәсиндә Сүлејмани ордумуза көмәк едиб, Азәрбајҹаны севән, халгымызын досту сајылан шәһид Сүлејмани халгымыз тәрәфиндән һеч заман унудулмајаҹаг

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Сәрәнҹам имзаланды: Гасым Сүлејманинин өлүм тарихи тәгвимә хүсуси ҝүн кими салынды

  Иран Ислам Республикасы шәһид Маршал Гасым Сүлејманинин АБШ ҹинајәткар дөвләти тәрәфиндән хүсуси террор әмәлијјатында гәтлә јетирилдији тарихи, јәни 13 Деј (јанварын 3-ү) “Бејнәлхалг Мүгавимәт Ҝүнү” елан етди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  “Өлмәз шәһид”, тәһсилсиз ҝенерал - АБШ һүҹумунда өлдүрүлән Гасым Сүлејмани кимдир?

  Гасым Сүлејмани Әфганыстандан Ирага гәдәр Иранын бөлҝәдәки сијасәтиндә ән әһәмијјәтли шәхсләрдән бири олараг таныныб.

  Сүлејмани 2018-ҹи илин ијул ајында Трампын Ирана гаршы мүһарибә тәһдидләринә ҹаваб олараг, “Дүнјада ҝөрүнмәмиш һәрәкәтлә бизи тәһдид едирсиниз. Мүһарибәјә башлаја биләрсиниз, анҹаг биз буна сон гојаҹағыг” сөјләмишди.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Берлиндә АБШ вә исраил тәрәфдарларынын етиразларына бахмајараг Сәрдар Сүлејмаинин хатирәси анылыб – Фото

  Гејд едәк ки, Америка вә сионист исраил режиминә бағлы гүввәләр, һәмчинин зидди ингилаб мүнафиг гүввәләрә аид үнсүрләр Берлиндә јерләшән Имам Рза (әлејһи сәлам) адына Ислам Мәркәзи өнүндә шәһидләрә аным мәрасиминин кечирилмәсинә етираз едибләр. Мәрасимин еһтимал олунан гаршыдурмадан узаг олмасы үчүн мәнтәгәјә 300 полис гүввәси ҝәтиздирилиб.

  Давамы ...
 • Аллаһ Јолунун Давамчылары!

  Әфсанәви Шәһид Сүлејманинин һәјатына гыса бир бахыш – Видео клип

  "Суријадан Ирага рәсми дәвәт илә ҝәләрәк Бағдад һава лиманындан Һәшдуш-Шәбинин машын карваны илә јерли вахтла 01:20 радәләриндә јола дүшән Ҝенерал Гасим Сүлејмани вә онун Ираглы силаһдашы Әбу Меһди Мүһәндис вә диҝәрләри Америка пилотсуз тәјјарәләринин һүҹумуна мәруз галмышлар."

  Давамы ...
 • Карикатура

  Инфографик \ Јалныз Бир Шиллә

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕ.ИР порталы Ислам Ингилабынын бујурдугларына әсасән "Јалныз Бир Шиллә" адлы портрет јајымлајыб. Бу портретдә Имам Хаменеи ҹәнабларынын минләрлә Гум сакинләри гаршысында етдији чыхышынын бу ҹүмләси јазылыб: "Интигам вә бунун кими сөзләр башга мәсәләдир, ҝеҹә онлара бир шиллә вурулду бу исә башга бир мәсәләдир. Һәрби әмәлијјатларын бу формада апарылмасы кифајәт етмир. Гаршыдурмада мүһүм мәсәлә Американын бөлҝәдәки фасид һүзуруна сон гојулсун." 8.1.2020

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Дөвријјә намазы ешитмишдим, дөвријјә зијарәтиј ох! Һаҹы Гасим дөвријјә зијарәти едир санки...

  Саламларымызы Һәзрәт Зәһраја (әлејһа сәлам) јетир! Аллаһдан истә ки, биз дә сәнинтәк Аллаһа табе олаг. Лагејд олмајаг,

  "Сәрдарҹан бизи дә шәфаәт елә. Азәрбајҹанын гејрәтли оғуллары, нечә ҝүндүр ки, истеһзалара, басгылара мәһәл гојмадан сәндән дејир, сәндән јазыр, сәни тәблиғ едир, сәнә ҝөрә сосиал шәбәкәләрдә һагг дүшмәнләри гаршысында синәләрини сипәр едирләр."

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Һаҹы Тале Бағырзадә: Һәгиги Әбубәкр әл Бағдади елә Транпын өзүдүр!

  ЕјИсламүммәти! Башыныуҹатут! Сәнин Гасим Сүлејмани кими бөјүк шәхсијјәтин вар. Башын сағ олсун!

  "...Гој буну Ислам дүнјасына гәним кәсилән ганичән дүшмәнләр, бејнәлхалг ипмерализмин төр-төкүнтүләри бејинләриндә һәкк етсинләр ки, Һаҹы Гасим Сүлејмани әсла өлмәди. Әксинә, шәһадәтә говушдуғу андан Ислам дүнјасынын дүшмәнләринин даһа горхулу рөјасына, даһа тәһлүкәли кабусуна чеврилди..."

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Чаггал сүрүсүнүн даһа бир дезинформасијасы – Фото факт!

  Амма Һаҹы Гасим Сүлејманинин јанында олан бу шәхс кимдир?

  "...Ҝуја 26 алты ил бундан габаг өлдүрүлән ермәни Монте Мелконјанла Һаҹы Гасим Сүлејмани илә шәклини пајлашыблар. Амма һәлә дә ағылларына гојулмуш коду ача билмәдијиндән бу уҹуз јалана әл атыблар. Өзү дә шәкили рәнҝсиз едиб, ҝуја көһнә бир шәкил тапыблар..."

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Кәрбәла ҹүмә намазы хүтбәсиндә гираәт едилән бәјанат: Илаһи дүшмәнин кин газанлары ҹуша ҝәлмишдир

  Илаһи, динимиздә тәфригәјә дүшмәкдән, дүшмәнимизин чох вә сајымызын аз олмасындан сәнә шикајәт едирик.

  "...Әлләримизи дуа үчүн уҹа Аллаһын дәрҝаһына галдырыб Ондан истәјирик ки, Иран вә Ирагы дүшмәнләрин вә Аллаһдан үз чевирәнләрин шәриндән узаг етсин..."

  Давамы ...
Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!