• Иран Ислам Республикасы Мәдәни Ингилаб Али Шурасынын иҹласы - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Иран Ислам Республикасынын Президенти, Ајәтуллаһ Сејид Ибраһим Рәисинин иштиракы илә Мәдәни Ингилабын Али Шурасынын иҹласы кечирилиб.

  Давамы ...
 • Гурани-Кәрим намаздан сонра ән үстүн зикрдир

  Һөҹҹәтүл-ислам Мөмини Гурани-Кәримин намаздан сонра ән үстүн зикрин олдуғуну билдирәрәк дејиб: Намазла үнсијјәтдә олмаг вә давамлы Аллаһы зикр етмәк гәлби нурландырыр, Аллаһа тәрәф јөнәлдир вә руһу уҹалдыр.

  Давамы ...
 • Исфаһанда Гурани-Кәрим һафизләринә ихтисас дәрәҹәсинин верилмәсинин 17-ҹи курсунун имтаһаны - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Исфаһанда, Гуран Ишләри Идарәсинин сәји илә Гурани-Кәрим һафизләринә ихтисас дәрәҹәсинин верилмәси үзрә 17-ҹи курсун јазылы имтаһаны кечирилиб.

  Давамы ...
 • 33-ҹү Теһран Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын нәшријјат көшкү - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын 33-ҹү Теһран Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә ән сон нәчр вә мәһсулларыны мүхтәлиф дилләрдә иҹтимаијјәтә тәгдим едиб. Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын нәшријјат стендини зијарәт етмәк истәјәнләр Иҹтимаи Нәшрләр Залы - 22-ҹи зал - 2-ҹи стенд вә Бејнәлхалг зал 2-ҹи зал - 62 нөмрәли стендләрә мүраҹиәт едә биләрләр.

  Давамы ...
 • Др.Фәрманиан Теһран Китаб Сәрҝисиндә Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын нәшријјат стендини зијарәт едиб – Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Һөҹҹәтүл-Ислам вә Мүслимин Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын елми-мәдәни милләт вәкили Др.Меһди Фәрманиан 33-ҹү Теһран Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә иштирак едәрәк Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын нәшријјат стендини зијарәт едиб. Теһран Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын нәшријјат стендини зијарәт етмәк истәјәнләр Иҹтимаи Нәшрләр Залы - 22-ҹи зал - 2-ҹи кабинә вә Бејнәлхалг зал 2 - стенд 62-јә мүраҹиәт едә биләрләр.

  Давамы ...
 • Теһран Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә “Дар Әл-Садигин” нәшријјаты да иштирак едир - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Ајәтуллаһ Јәгубинин јазылы вә рәгәмсал әсәрләриндән бәһс едән Дар әс-Садигин нәшријјат көшкү 33-ҹү Теһран Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә нүмајиш етдирилиб. “Дар Әл-Садигин” Нәшријјатынын Бејнәлхалг вә Әрәбҹә Китаблар бөлмәсиндәки стендини зијарәт етмәк истәјәнләр 43-ҹү стендлә таныш ола биләрләр.

  Давамы ...
 • Ајәтуллаһ Рамазани: Әхлаглы олмаг әхлаги китаблар охумаг демәк дејил / Өзүнү танымағын әһәмијјәти

  Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби дејиб: “...Әхлаг, мин бир әхлаг китабы охумаг демәк дејил, бәзән биз чохлу әхлаги китаблар охујуруг, амма ајәләрдә вә һәдисләрдә гејд олундуғу кими әхлаги әһатәлиликдән вә дәјәрләрдән узағыг...”

  Давамы ...
 • Теһран Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисиндә Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын стендинин һазырланмасы - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы бу ил кечирилән отуз үчүнҹү бејнәлхалг сәрҝидә иштирак едиб. Ашағыдакы шәкилләр монтаж кабинәсинин һазырланмасы аддымларыны ҝөстәрир. Гејд едәк ки, 33-ҹү Бејнәлхалг Китаб Сәрҝисинин ачылыш мәрасими мајын 10-у чәршәнбә ахшамы ахшам Имам Хомејни (р) адына ибадәт залында һәјата кечирилиб.

  Давамы ...
 • Јәмәндә Әмирәлмөминин һәзрәт Әлинин (ә) әлјазма Гурани-Кәрими – Видео

  Ҹаме Кәбир Мәсҹидинин китабхана мүдири “Әли әд-Дөвлә” дејир: “Бу әлјазма нүсхә ики ҹилддән ибарәтдир, биринҹи ҹилди Кәф сурәсинин әввәлиндән ахыра гәдәр, икинҹи ҹилди исә Мәрјәм сурәсиндән Һәшр сурәсинә гәдәрдир.”

  Давамы ...
 • "Әнә Мин Һүсејн (ә)" Мәдәнијјәт вә Инҹәсәнәт Фестивалына чағырышын там мәтни - Гејдијјат формасыны јүкләјин

  “Бејнәлхалг Ашура Вәгфи” “Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын Елми-Мәдәни Мүавинлији”, “Ислам Ингилабы Сәнәт Мәркәзи”, “Әһли-Бејт (ә) Хәбәр Аҝентлији – АБНА”, “Әтрафлы Ислам инҹәсәнәти сајты” вә бәзи мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт мүәссисәләри “Пејғәмбәр Мәһәммәд Мустафанын (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) шәһид оғлу Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) илә әлагәләри” мөвзусунда мүхтәлиф визуал, аудио вә јазылы бөлмәләрдә “Әнә Мин Һүсејн (ә) Фестивалы” тәшкил едир.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Карикатура Фестивалынын үчүнҹү бурахылышына зәнҝ един - Постер вә гејдијјат формасы

  Һиҹри 1443-ҹү илин мүбарәк Рамазан ајы илә ејни вахтда вә Үмумдүнја Гүдс Ҝүнү әрәфәсиндә “Үмумдүнја Гүдс Ҝүнүнүн Үчүнҹү Бејнәлхалг Карикатура Фестивалы” адландырылыб.

  Давамы ...
 • Имам Хаменеи: Һәр бир Мәсҹид Гуран базасы олмалыдыр

  Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи Гураны Хатәм пејғәмбәрин әбәди мөҹүзәси адландырыб вә әлавә едиб: “Гуран бәшәр тарихинин бүтүн дөврләриндә фәрди, аиләви, иҹтимаи, мәнәви, һакимијјәт вә бүтүн диҝәр өлчүләрдә инсанын еһтијаҹ дујдуғу билији ҝениш аренада тәмин едир.”

  Давамы ...
 • Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын наширләринин иштиракы илә;

  Әһли-Бејт (ә) ҝөрүшүндә Мәһдәвијјәт адлы аудиокитаб Индонезија дилиндә нәшр олунуб

  Мүәллиф арашдырмасында әввәлҹә Әһли-бејт (ә) бахымындан Мәһдәвијјәт мәсәләсинә диггәт јетирир вә һәмин бахышы исбатламаға чалышыр, сонра Әһли-бејтин (ә) дүшүнҹәси үзәриндә онун нәтиҹәләрини арашдырыр вә даһа сонра мәһдәвијјәт мәфһумунун идеоложи дәјәриндән бәһс едир.

  Давамы ...
 • Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы Али Шурасынын Јүз Дохсанынҹы Иҹласынын Бәјанаты

  Дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндә Әһли-Бејт (ә) давамчыларындан бу хиласедиҹи диалога әсасланараг мәдәни мөвзуларда - хүсусилә гадынлар, ҝәнҹләр вә јенијетмәләры диггәт ајырараг лазыми тәдбирләр ҝөрсүнләр; Чүнки мәдәнијјәт бәшәр ҹәмијјәтинин мүхтәлиф саһәләрини - сијасәт, игтисадијјат, елм вә техниканы суваран булаг кимидир вә бу булаг гурујарса, диҝәр саһәләр дә бөјүк проблемләрлә үзләшәҹәк.

  Давамы ...
 • 44 иллик санксијаларла үзләшән ИИР өзүнүн икинҹи пејки олан Ноор 2-ни космоса ҝөндәрди, Сепаһ буну да баҹарды –Видео Репортаж

  Гејд едәк ки, Иран Ислам Республикасы Ислам Дүнјасында Космос Лидерлијини вә дүнја сәвијјәсиндә исә, 10-ҹу јердә лидерлик едир. Јаддан чыхартмајаг ки, Иран Ислам Республикасы 44 ил давам едән ән ағыр игтисади, сијаси вә елми санксијалар алтында һазырда дүнјанын 10-ҹи Космос Гүдрәтинә саһиб чыхыб. Ондан өнҹәки 9 өлкә јәни 1- АБШ, 2- Русија, 3- Чин, 4- Јапонија, 5- Һиндистан, 6- Канада, 7- Франса, 8- Италија, 9- Алманија һеч бир санксијалар ҝөрмәдән вә бајкот олунмадан Космос лидерлијинә јијәләнибләр.

  Давамы ...
 • Вашингтон Шәһәр Шурасынын тәсдиги илә “Новруз” Америка пајтахтында таныныб

  Вашингтон Шәһәр Шурасы Гәтнамәсинин бир һиссәсиндә гејд едир: “Новруз Бирләшмиш Штатлара Бөјүк Фарс Сивилизасијасынын мин илләр боју дүнјаја давамлы төһфәсини вә Новрузу гејд едән мүхтәлиф мүһаҹир иҹмаларынын АБШ-ын сосиал-игтисади контекстиндәки мүһүм тәсир ролуну АБШ-а хатырладыр."

  Давамы ...
 • Украјна мүһарибәсини ишыгландыран АБШ вә Гәрб медиасынын гејри-инсани вә фашизим нүмунәләри

  Американын NBC шәбәкәсинин Лондондакы мүхбири украјналы мүһаҹирләрин вәзијјәтиндән данышаркән гәрб фашизимини ортаја гојараг, гејри-инсани сөзләрлә дејиб: “Бунлар Суријадан ҝәлән гачгынлар дејил, Украјнадан ҝәлибләр!. Христианлар, ағдәрилиләр вә мәдәни бахымдан бизә чох јахын оланлардырлар.”

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы илк олараг Омикрон штаммы үчүн пејвәнд һазырлады

  Иранын мәшһур Бәрәкәт Дәрман Комплексинин тәдгигатчылары, Омикрон штамына гаршы уғурлу вә јүксәк сәвијјәдә инһибә ҝөстәрә билән јени пејвәндин истеһсалына наил олдуглары ачыглајыблар

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Һаҹы Гасим... (2-ҹи бөлүм)

  ...Һаҹы бирдән үзүнү Сејид Ҹавада тутуб деди: "Ешитмишәм ки, мәним барәм дә јуху ҝөрмүсән. Даныш ҝөрүм, нә ҝөрмүсән". Сејид деди: “Јухуда ҝөрдүм ки, Пејғәмбәр вә өвлијаларын отурдуғу би рјердәјәм, ајаг үстә дајанмышам. Әввәлҹә һисс етдим ки, кимсә Гуран охујур, сонра сәсини ешитдим. Һәзрәт Әлинин (ә) сәси иди. Ајәнин мәзмуну белә идики, биз инди зәифик, вәзијјәтимиз јахшы дејил вә дүшмәнә һүҹум едә билмирик. Мән һәлә дә ајаг үстә дајаныб һамыны мүһарибәјә чағырырдым. О сәсиешидәндә исә сакит галдым. Бундан сонра ҝедиб дивардакы хәнҹәри ҝөтүрдүм, анҹаг ҝөрдүмки, гыса хәнҹәрдир. Имам Әлинин (ә) Гуран ајәләри арасында белә сөјләдијини дә ешитдим: "Гасим Сүлејмани Пејғәмбәрин ҝүлүдүр; нә дејирсә, гулаг асын!"...

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Һаҹы Гасим... (1-ҹи бөлүм)

  Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи: “Шәһид Сүлејмани, сөзүн әсл мәнасында, реҝионда терроризмә гаршы мүбаризәнин ән ҝүҹлү командиридир. О, мәһз белә дә таныныр. Башга һансы командир онун ҝөрдүјү ишләри ҝөрә биләрди?! Дүшмәнин 360 дәрәҹәлик мүһасирәсиндә олан бир бөлҝәјә һеликоптерлә дахил олур, там мүһасирәјә дүшүр. Командирсиз галмыш иҝид ҝәнҹләр ону ҝөрүб ҹана ҝәлирләр, руһланырлар, мүһасирәни јарыб дүшмәни говурлар.”

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (4-ҹү бөлүм)

  Әли һәмишә мәнә дејирди: "Мәним шәһид олдуғуму ешидәндә неҹә реаксија вермәјин чох өнәмлидир. Ҝәрәк Аллаһа сүбут едәсән ки, Ону мәндән чох севирсән". Һәмин ҝүн бир нечә дәфә башымы дивара сөјкәјиб бир-биринин ардынҹа, "Әлһәмдүлиллаһ" дедим. Анам горхду ки, бирдән һалым пис олар. Мәнә деди ки, гызым, ағла, гышгыр. Лакин мән ағлаја билмирдим, јалныз "Әлһәмдулиллаһ" дејирдим. Достларымдан сорушдум ки, ҹәсәди галыр, јохса јох? Башларынын ишарәси илә билдирдиләр ки, галыр. Дедим: "Худаја, Сәнә шүкүр! Демәли, ону бир дә ҝөрә биләҹәм".

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллаjинин хатирә вә әлjазмалары (3-ҹү бөлүм)

  “...“Американын сәси” радиосу вә “Вашингтон Пост” гәзети 24 март 1984-ҹү илдә АБШ президенти ҹәнаб Реjгана верилән хәбәрдарлығы дәрҹ етди. Орада деjилирди: "Ҹәнаб Реjган! Бу ҝүн бүтүн иҹтимаи рәj Кремлә вә Советләрә меjилләниб. Өз арханыза бахын, Ираны вә Аjәтуллаһ Хомеjнини ҝөрүн. Онлар сиjаси бөлҝүдә үчүнҹү ҝүҹ кими Икинҹи дүнjа мүһарибәсиндән сонракы ҹоғрафи-сиjаси балансы позурлар. Бу, АБШ хәбәр аҝентликләринин өз етирафлары вә әслиндә, Америка халгынын өз дөвләт башчыларына бир хәбәрдарлығыдыр ки, jенә Хеjбәр әмәлиjjатынын әһәмиjjәтини ҝөстәрир...”

  Давамы ...
 • Алим Өләрсә Аләм Өләр!-Һз. Пејғәмбәр (с)

  Ислам Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәси, һәзрәт Ајәтуллаһ Сафи Ҝүлпәјгани Аллаһын рәһмәтинә говушду

  Биз АБНА олараг бу мүнасибәтлә башда Имам Заман һәзрәтләри олмагла онун һагг наиби һәзрәт Имам Хаменеијә, Али Тәглид Мәрҹәләринә, үмүм Мүсәлманлара, дүнјанын азадә инсанларына вә о мәрһумун аилә үзүвләринә тәслијјәт әрз едирик.

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (2-ҹи бөлүм)

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин гызы Мәрјәмә јаздығы мәктубдан бир парча: “...Гызым! Бу ҝүн Аллаһын дининә вә Ислам ингилабына гаршы чыханларын, бу шәһидпәрвәр торпагда Ислам ордусу илә вурушанларын да бир мәгсәди вар. Онларын јолу илғымдан ибарәтдир, Ислам ордусу исә әсл булаг вә һәгиги инсани дәјәр ардынҹадыр. Онлар өз ганларына бәләшиб Аллаһ нурундан ибарәт олан булагдан су ичирләр...”

  Давамы ...
 • Һәзрәти Мәсумәнин (с) һәрәминдә халг тәфәккүр һәрәкатынын илк конфрансы - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Гумда, Һәзрәти Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) пак һәрәминин Нәҹмәһ Хатун (с) сәһнәсиндә профессор вә елми фәалларын иштиракы илә Гурани-Кәрим үзәриндә халг тәфәккүр һәрәкатынын илк милли конфрансы кечирилиб.

  Давамы ...
 • ИИР

  Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (с) һәрәминин ҝүнбәзи – Фото + гыса хронологија

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, һәзрәт Фатимә Мәсумәнин (әлејһа салам) мүгәддәс мәгбәрәси үзәриндә тикилән илк ҝүнбәзи һиҹри гәмәри тарихи илә 457-ҹи илдә Әбүлфәзл әл-Ираги инша етдирмишдир.Һиҹри гәмәри тарихи илә 925-ҹи илдә Шаһ Бәјим Сәфәви ҝүнбәзи дағыдараг, бу ҝүнә кими галан мөһтәшәм дизајнлы јени бир ҝүнбәз тикдирди.Һиҹри гәмәри тарихи илә 1218-ҹи илдә Фәтһ Әли Шаһ Гаҹарын әмри илә ҝүнбәз 12.000 гызыл кәрпиҹлә бәзәдилиб. Һиҹри шәмси тарихи илә 1381-1384-ҹү илләр арасында Ајәтуллаһ Мәсуди Хомејни һимајәси илә ејни вахтда ҝүнбәзин гызыл өртүјү дәјишдириләрәк јенидән бәрпа едилиб.

  Давамы ...
 • Шәһидләрлә Танышлыг

  Шәһид Әли Тәҹәллајинин хатирә вә әлјазмалары (1-ҹи бөлүм)

  Әли 1980-ҹи илдә Кешикчиләр корпусу тәрәфиндән Әфганыстана езам олунду. Она верилән тапшырыг кечмиш Совет ишғалчыларына гаршы мүһарибәдә әфганыстанлы мүсәлманлара көмәк етмәк иди. Бу езамијјәтдә мән дә онунла бирликдә идим. Бизә үч мүхтәлиф саһәдә тапшырыглар верилди: 1. Командирлик тәлими мәркәзи ачмаг; 2. Имам Хомејнинин Әфганыстандакы нүмајәндәсини мүһафизә етмәк; 3. Ислам Республикасынын нағд јардымларыны әфганыстанлы мүҹаһидләрә чатдырмаг.

  Давамы ...
 • Ираг

  Һәзрәт Зејнәбин (с) мәзары үзәриндәки зәриһин дүзәлдилмәси лајиһәси - Фото

  Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Кәрбәла шәһәриндә Һәзрәт Аббасын (әлејһи сәлам) һәрәминин јанында Һәзрәт Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) мәзары үзәринә гојулаҹаг зәриһин дүзәлдилмәси лајиһәси давам едир.

  Давамы ...