• Ислам вә Иран Мәдәнијјәти

  Кирманшаһа Нәҹәф Әшрәфдән ҝәтиздирилән һәдијјә, "Имад әл-Довләһ Мәсҹиди"нин “Шаһ Нәҹәф” гапысы - Фото

  Зәрҝәрләр базарындакы ҝириш “Гапи Шаһ Нәҹәф” адланыр. Јәни Шаһ Нәҹәф Гапысы. Бу гапы әслиндә Имам Әлинин (әлејһи сәлам) Нәҹәфи Әшрәфдәки мүгәддәс һәрәминдә јерләшән гапылардан биридир. Вә орадан Иранын Кирманшаһ шәһәринә ҝәтиздирилиб. БУ сәбәбдән дә Кирманшаһ әһалиси гапыны тәбәррүк едәрәк, Имам Әлинин (әлејһи сәлам) хатирәсини аныр вә о һәзрәтә тәввәсүл едирләр...

  Давамы ...
 • Инҹәсәнәт

  Лондондакы Викторија вә Алберт музејиндә Иранын 5 мин иллик мифик мәдәнијјәтинин сәрҝиси - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Лондондакы Викторија вә Алберт Музејиндә 5 мин иллик Иран мифик мәдәнијјәти вә сәнәтинин сәрҝиси кечирилир. Сәрҝинин гапылары шәнбә ҝүнү, 29 Мај, 2021 тарихдән етибарән тамашачыларын үзәринә ачыг олаҹаг

  Давамы ...
 • Ислам Һакимијјәтинин Тибби Налијјәти

  Дүнјада "пејвәнд апартеиди" / Иран Ислам Ҹүмһуријјәти гәрби Шәрг үчүн Корона Пејвәндини тәмин етмәјә гадирдир!

  Доктор Мәрзијә Муһриз белә дејиб: “Иран Ислам Ҹүмһуријјәтинин истеһсал етдији корона әлејһинә пејвәнди “Инҝилис Коронасы”на гаршы лазыми мүгавимәт ҝөстәрир. Коронавирусун диҝәр мутасија олунмуш Һиндистан вә Африка коронавирусларына гаршы неҹә мүгавимәт ҝөстәрәҹәјини билмәк үчүн исә тестләр апарылмалыдыр.”

  Давамы ...
 • Али Тәглид Мәрҹәләринин Хәбәрләри

  Имам Хаменеи, Мәкарим Ширази вә диҝәр 5 мүҹтеһид Мајын 13-чү, 2021 тарихи Фитр Бајрамы елан едибләр

  Ајәтуллаһ Мәһфузи: Буҹнерд, Исфәһан, Шираз шәһәрләриндә Шәввал ајынын һилалы ади ҝөзлә телескопсуз ҝөрүнүб. Буна ҝөрә дә, 13 амј 2021 тарих Шәввал ајынын бири вә Фитр Бајрамыдыр. Бүтүн мөмин вә мөминәләри бу мүнасибәтлә тәбрик едир вә ибадәт вә итаәтләринин гәбул олмасыны дилмәклә јанашы һамыныздан истәјирәм ки, каронавирусун шәрринин тезликлә арадан галдырылмасы үчүн дуа едәсиниз.

  Давамы ...
 • Мүбарәк Рамазан Ајы вә Дүнја Халглары

  Испанијада Католик Килсәсиндә Мүсәлманлар Ифтар сүфрәси ачдылар – Фото

  Гејд едәк ки, Испанијада әһалинин јүздә 4,5%-ни Мүсәлман азлыглары тәшкил едир.

  "Бурадакы инсанлар мүсәлманларын Католик килсәсиндә ифтар едә биләҹәјиндән чох хошбәхтдирләр. Чүн кү, Дин инсанлары бирләшдирмәкдән ибарәтдир, онлары бөлмәкдән дејил." дејәрәк, Каталонијадан олан Мәракеш Гадынлары Дәрнәјинин бир үзвү илдириб.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Мүнасибәти илә

  Ниҝеријанын Јула шәһәринин Шиәләри Гүдс Ҝүнү јәһудиләрә гаршы јүрүш едибләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри вә Ниҝерија Ислами Һәракатын активистләри һәр ил Рамазан ајынын сон Ҹүмә ҝүнүндә гејд олунан “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” мәзлум Фәләстин халгына дәстәкләрини билдирмәк үчүн сионист Исраил режиминә гаршы етираз јүрүшләри һәјата кечирирләр. Бу ил дә Ниҝеријанын Јула шәһәриндәки Шиәләр вә Ниҝерија Ислами Һәракатын активистләри Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү анти-сионист јүрүшләр едибләр.

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү Мүнасибәти илә

  Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын 1442-ҹи илин Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү мүнасибәтилә вердији бәјанаты

  “Дөврүн Вәлијји Фәгиһи вә һәзрәт Мәһәммәд Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әлјеһи вә алиһ) ҝәтирдији халис Исламын Ҝөзәтчисинин чағырышына Ләббејк дејин ки, гәләбә јахындыр”.“Еј иман ҝәтирәнләр! Әҝәр Аллаһа јардым етсәниз, О, сизи диниздә сабитгәдәм едәрәк сизә јардым едәр.” (Гуран Кәрим, Мһәммәд сүрәси, ајә 7.)

  Давамы ...
 • Әзиз Исалам Пејғәмбәринин (с) Сәһабәси

  Керманшаһ вилајәтинин еҹазкар тәбиәти гојнунда јерләшән Увејс Гәрәнијә нисбәт верилән һәрәм – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, бәнзәрсиз вә фүсункар мәнзәрәли, әјри үјрү јоллардан кечәрәк, Керманшаһ шәһәриндән шәргә 16 км мәсафәни гәт етдикдән сонра, дағын ҝөбәјиндә Исламын бөјүк шәхсијјәтләриндән биринин мәзарына вә пак һәрәминә чатырыг. Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) ҝөрмәдән она там варлығы илә иман ҝәтирән сәһабә, Әмирәлмөминин һәзрәти Әли (әлејһи сәлам) илә бир јердә күфрә гаршы вурушараг шәһид олан шәхс, Ирфанын ән бөјүк мистик илһам верән шәхсијјәтләрдән бири олан "Увејс Гәрәни". "Вејс Назар Түрбәси" олараг да танынан бу мәгбәрә Сәлҹуглулар дөврүнә тәсадүф едир вә 15 мај 1975-ҹи илдә 1054 нөмрәси илә Иранын милли абидәләри сијаһысында гејдә алынмышдыр. Бу түрбә, Керманшаһ вилајәтинин чох сајда турист гәбул едән вә туристләрин марағына сәбәб олан ҝөзәл зијарәтҝаһларындан биридир. Бу зијарәтҝаһа ҝетмәк үчүн Керманшаһын гәрбиндән Сәнәндәҹ маҝистирал јолу илә ҝетмәли вә Газанчы үч јол ајрылыҹығына чатдыгдан сонра Равансар шәһәринин маршруту илә ҝетмәлисән. 10 км јол гәт етдикдән сонра Увејс Гәрәнинин дағлыг, әјри үјрү вә јүксәкликләрдә јерләшән јолунун башланғыҹына чатаҹагсыныз. Бу дағлыг јолдан түрбәјә чатмаг үчүн 6 км мәсафәни гәт етмәлисиниз. Түрбә "Бише Куһ" адлы бир дағын зирвәсиндәдир. Зирвәјә, түрбәнин јеринә чатдығымызда јүксәкликдән валеһ едиҹи бир мәнзәрә ҝөрсәнир. Шәргдә Керманшаһын әфсанәви Парав вә гәрбдә Хорин дағлары узагдан ҝөрүнүр. Һәм дә ҝөзәл Һәшилан батаглығы вә Бәлуч зирвәси ҹәнуб истигамәтиндә јерләшән ҝөзәл мәнзәрәләрдән биридир. Бу зијарәтҝаһын ҹазибәдар јерләриндән бири дә баһар вә јаз ајларында рәнҝарәнҝлији илә сечилән ҝөзәл мәнзәрәли дүзәнликләрдир. Бу һүндүрлүк о гәдәр ҝөзәлдир ки, бу ҝүн һәм дә парашүтчүләр вә һава идманы һәвәскарлары үчүн учуш јери кими истифадә олунур. Зијарәтҝаһын башга бир ҹазибәли јерләриндән бири дә онун јанында јерләшән дини, әнәнәви вә гәдими бир базарын олмасыдыр. Сон илләрдә түрбәнин јанында сәјјаһларын истифадә етмәси үчүн бир мәсҹид тикилмишдир. Әлбәтдә ки, бу зијарәтҝаһын Увејс Гәрәнијә аид едилмәсинин доғрулуғу барәдә шүбһә вар. Увејс Гәрәнинин өлдүјү вә дәфн едилдији мәкан барәсиндә рәвајәтләрдә мүхтәлиф вә зиддијјәтли хәбәрләр ҝәлмишдир. Шамдан Күрдүстана, Систан вә Гәзвиндән тутмуш та Азәрбајҹана гәдәр јерләри бу шәхсијјәтин өлүдүјү вә дәфн олдуғу јерләр ҝөстәрилмишдир. "Тарих Тәбәри" кими мәнбәләр тәрәфиндән дә тәсдигләнән бир рәвајәтә ҝөрә, Увејс Гәрәни ҹәнаблары Суффејн дөјүшүндә Имам Әлинин (әлејһи сәлам) гошунунда иди вә "Мүавијјәнин" (ләнәтуллаһи әлејһ) ордусу тәрәфиндән шәһид едилмишдир. Буна ҝөрә дә онун ән мәшһур мәзары, индики Суријанын Рәгга шәһәриндә, Аммар Јасир (Сафин мүһарибәсинин диҝәр бөјүк шәһиди) һәзрәтләринин пак һәрәми јанында јерләшир. Рәгга шәһәриндәки вә Керманшаһдакы бу түрбәдән әлавә, "Гәзвин" шәһәринин шимал јүксәкликләриндә јерләшән "Султан Вејс" кими танынан башга бир түрбә дә она, Увејс Гәрәни ҹәнабларына аид едилир. Тарихдә бу мүхтәлиф түрбәләрин јаранма сәбәбини белә изаһ едирләр: Үвејс Гәрәни Сүффејн мүһарибәсиндә Мүавијјәнин (ләнәтуллаһи әлејһ) ордусу тәрәфиндән шәһид едилдикдән сонра, ону севән вә онунла марагланан һәр кәс ҹәнаб Увејс Гәрәнинин ҹәназәсини өз бөлҝәсинә апарылмасыны вә орада басдырылмасыны истәјирди. Нәһајәт, 7 груп 7 ҹәсәди бу ҝүманла ки, ҹәнаб Увејс Гәрәнинин пак ҹәназәсидир өз әразиләринә апарыр. Бунлардан бири дә Керманшаһда јерләшир. Увејс Гәрәни бөјүк бир Илаһи вә мәнәви шәхсијјәтә саһибдир. Онун Пејғәмбәрә (сәллләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Вәлисин олан һәзрәт Имам Әлијә (әлејһи сәлам) олан севҝиси, һәмчинин анасына етдији хидмәтләр сајәсиндә Аллаһ Тәаланын ән бөјүк мүгәддәсләриндән бири вә Өвлијалаһрадан сајылыр. "Шејх Мүфид" Һәзрәт Әлидән (ә) бир рәвајәт нәгл етмишдир ки, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Увејс Гәрәни һаггында белә бујурмушду: "О, Һизбуллаһчы вә Һизбурәсулиллаһчыдыр (јәни Аллаһын вә Рәсулунун партијасындандыр). Өлүмү дин јолунда шәһид олмагла олаҹаг вә бир чох дәстә онун шәфаәти илә ҹәһәннәм одундан хилас олаҹагдыр."

  Давамы ...
 • Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү2021-ҹи Ил

  Имам Хаменеинин Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү мүнасибәтилә етдији чыхышынын там тәфәррүаты

  Аллаһын ады илә ирәлиләјин вә билин ки, "Аллаһ [дининин] көмәк етдији кимсәјә көмәк едир."

  Бу тәләб, дүнјада гәбул едилмиш вә һеч кимин онун мүтәрәгги олмасында шүбһә едә билмәјәҹәји һаким демократијаја әсасланыр. Фәләстинли мүҹаһидләр, гәсбкар режимә гаршы олан гануни вә мәнәви мүбаризәләрини бу тәләби (референдумун кечирилмәсини) гәбул етмәк мәҹбуријјәтиндә галана гәдәр давам етдирмәлидирләр.

  Давамы ...
 • Әрәб Әмирликләриндә мүхалифәтин репрессијаларына етираз олараг

  Алманијанын ҝөркәмли философу Јүрҝен Һабермас “Шејх Заид Китабы Мүкафаты”ндан имтина едиб

  Јүрҝен Һабермас, 91 јашлы Алман философу билдириб: ““Шејх Зајид Китабы Мүкафатыны” гәбул етмәјимә һазыр олдуғуму билдирмәјим сәһв бир аддым иди. Инди исә бу мүкафатдан имтина етмәјимлә өз сәһвими дүзәлдирәм.”

  Давамы ...
 • Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Нәшријјаты

  “Әли, Һаггын Ҝөстәриҹисидир” үнванлы китаб Суаһили дилинә чап олунуб

  Гејд олунан дәјәрли китабын мүәллифи Шејх Муһәммәд Ҝөзәл Амудидир.

  Китабда Әмирәл Мөминин, һәзрәт Имам Әлинин (әлејһи сәлам) шәхсијјәти, фәзиләтләри, әхлагы, хилафәт вә имамәт мәгамлары барәсиндә ҝениш сөһбәт ачылыб. Мүәллиф китабындакы бүтүн мәсәләләрин мәнбәсини Шиә вә Сүнни мәзһәбиндә Имам Әли (әлејһи сәлам) барәсиндә ҝәлән һәдис вә рәвајәтләрә сөјкәмишдир.

  Давамы ...
 • Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасынын Нәшријјаты

  “Гуран Кәрим тәһриф олунмајыб” үнванлы китаб Норвеч дилиндә чап олунду

  Бу китаб “Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Мәктәбиндә”- (Әрәб дилиндә: في رحاب أهل البیت علیهم السلام) мәҹмуәсинә аид олан китаблардан биридир. 40 ҹилддән ибарәт олан бу мәҹмуәдә Шиә Мәзһәбинә даир ән әһәмијјәтли шүбһәләрә ҹаваб верилиб.

  Давамы ...
 • Гуран вә Итрәт (әлејһимус-сәлам)

  Үмүдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы тәрәфиндән кечирилән биринҹи “114 Үмүмдүнја Мүкафаты” фестивалы

  “Гуран Кәримә әсасланараг Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) вә Ислам Дининин маариф вә мәдәнијјәтинин тәблиғ едилмәси иҹтимаијјәт дахилиндә баланслашдырылмыш Ислам тәлим-тәрбијјәсинин мөһкәмләнмәсинә зәманәт верир. 114 Мүкафат фестивалыи чалышыр ки, сағлам рәгабәт вә мәнәви бир мүһит јаратмагла Гуран вә Итрәт (әлејһимус-сәлам) маарифинин тәблиғини дәринләшдирсин вә асанлашдырсын. Һәмчинин Гуран Кәрим фәалијјәтләри саһәсиндә истедадлы шәхсләри, габагҹыл тәблиғатчылары кәшф етмәклә бу саф истедадларын инкишафы үчүн лазым олан имканат јаратсын.”

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Мүгәддәс Гумда "17 Рәби Гарабағ" Бејнәлхалг Конфрансы кечириләҹәк

  Дискурсун бәјаны вә зәрурилији нә һәддәдир?

  44 ҝүнлүк Гарабағ мүһарибәсинин сонунда Азәрбајҹан Республикасы халгынын гәфләтән Москвадакы ҝеҹә разылашмасындан хәбәрдар олдуғу кими, ҝәләҹәкдә дә Гарабағ барәдә Азәрбајҹан Республикасы халгынын истәји вә тәләбинә әсла ујғун ҝәлмәјән башга сијаси разылашмалар әлдә олуна биләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Биз, “Аллаһ! Муһәммәд! Ја Әли!” дејиб дөјүшә ҝетдик. Әсҝәрләримизин һазырладығы ҝөзәл видео клип

  Кимиси Шәһадәт мәгамына аз галмыш су ичмәкдән имтина едәрәк, һәзрәт Әбүлфәзлил Әббас (әлејһи сәлам) кими сусуз Шәһид олмаг истәдијини билдирир, кимиси дүшмәнин ити нишанчылар вә пулемјотчуларынын нәзарәт етдији мејданда јаралы һалда галмыш әсҝәр јолдашыны нәјин баһасына олурса олсун ҝедиб чыхараҹағыны блдирир вә дедијинә әмәл дә едир, кимиси өзүндән рүтбәҹә бөјүк олан забит вә әсҝәр јолдашларына “сиз аилә саһибисиниз. Бу иши мән ҝөрәрәм” дејәрәк дүшмән сәнҝәринә дахил олурду...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Гум Елми Һөвзәсинин Гарабағ Ветераны: Шушада намаз гылмаг мәним үчүн Кәрбәланы зијарәтә бәрабәр олду- Фото

  Гум Елми Һөвәсинин Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә иштирак етдији, вәтән севҝисини бүтүн гәлби илә јашајан азәрбајҹанлы руһаниләриндән бири дә Шејх Гурбанәли Әлијевдир. О, Шуша азад олундугдан сонра Јухары Ҝөвһәр Аға Мәсҹидиндә азан верән, Ҹүмә Намазы гылан илк һәрбчи кими јадда галыб. Шејх Гурбанәли артыг һәрби хидмәтдән тәрхис олунуб вә Шушада јашананлары бөлүшүб.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Дөјүш заманы һәрбичиләримизин етдији дуалар: Аллаһ әсҝәрләримизи Әһли-Бејтдән (ә) ајры салмасын... – Видео

  Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ешги илә боја-баша чатмыш иҝидләримиз, дөјүшләрин гызғын вахтларында Шәһидләримизә дуалар едиб онлары Кәрбәла Шәһидләри илә мәшһур олмаларыны, мәнфур ермәниләрә гаршы гәләбә газанмаларыны, Аллаһ Тәаладан Азәрбајҹан әсҝәрләринин әли илә ермәниләрә әзаб вермәләрини, әсҝәрләримизин сағ-саламат галмалары үчүн вә гәләбә газандыгдан сонра Кәрбәла зијарәтинә ҝетмәләрини тәвәгге едирләр. Сонда дуаларынын гәбул олмалары үчүн Әһли Бејтә (әлејһимус-сәлам) салаватлар ҝөндәрирләр...

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпағыдыр

  Имам Һүсејн (ә) ешгилә гәлби аловланан Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу һаггында гыса мәлумат

  Әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрләрсә о топлумда шәһидләр өлмүшдүр

  Гуран Кәгимдә, Али Имран сүрәсинин 170-ҹи ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “Онлар (Шәһидләр) Аллаһын Өз мәрһәмәтиндән онлара бәхш етдији немәтә (шәһидлик рүтбәсинә) севинир, архаларынҹа ҝәлиб һәлә өзләринә чатмамыш (шәһидлик сәадәтинә һәлә наил олмамыш) кәсләрин (ахирәтдә) һеч бир горхусу олмајаҹағына вә онларын гәм-гүссә ҝөрмәјәҹәкләринә ҝөрә шадлыг едирләр.” Шәһидләр диридирләр вә өлмәјибләр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

  Шуша дөјүшләри, Имам Һүсејн мәктәбинин ҹәнҝавәрләри, Ле Монде үчүн Гарабағдан бирбаша франсыз журналисти...

  Франсыз журналист LAURENT VAN DER STOCKT: “...Бу шәһәр (Шуша) һәр ики тәрәф үчүн Гарабағын Гүдсү һесаб едилир вә дини-сијаси символу/рәмзи сајылыр, диҝәр тәрәфдән бу шәһәр Ханкәндинә бахан вә нәзарәт едән стратежик әһәмијјәтини горујур.

  Давамы ...
 • Гарабағ Азәрбајҹанындыр

  Др. Мөһсүн Сәмәдовун Икинҹи Гарабағ мүһарибәси башламамышдан өнҹә Гарабағын азад едилмәси илә бағлы месажы

  Гарабағ мәсәләси Азәрбајҹан халгы үчүн тәк әрази мәсәләси дејил, һәм дә бир милли гејрәт мәсәләсидир

  Биз бир мүсәлман халгы олараг иҹазә верә билмәрик ки, Вәтәнимиз бир овуҹ ишғалчы тәрәфиндән илләрлә гәсб едилиб зүлмә мәруз галсын вә биз дә буну ҹавабсыз гојаг! Мән Азәрбајҹан халгына вә ҹаванларымыза өз тәшәббүсләри илә сәфәрбәрлик тәләб едиб буну елан етдикләри үчүн тәшәккүр едирәм. Лазым оларса, биз дә зиндандан өз өвладларымызын кәнарында, вәтәнимиз уғрунда дөјүшә ҝетмәјә һазыр олдуғумузу билдиририк.

  Давамы ...
 • Гарабағ Ислам Торпагларыдыр

  Гарабағ уғрунда дөјүшләрдә шәһид олан Руһаниләримиз - Шејх Маариф Сәфәров - Видео

  Гум Елми Һөвзәсинин тәләбәси Һөҹҹәтүл Ислам Маариф Сәфәров Гарабағ уғрунда дөјүшләрдә шәһид олуб.

  Гум Елми Һөвзәсинин Ҹамеәтул-Мустафа (с) Бејнәлхалг Ислам Елмләри Академијасынын Тәбриз филиалынын тәләбәси Руһани Маариф Сәфәров, Саларе Шәһидан Имам Һүсејнә (ә) игтида едәрәк, дөјүш заманы бир чох рајонларын ишғалдан азад едилмәсиндә бирбаша иштирак етмиш вә гәһрәманлыг ҝөстәрмишдир.

  Давамы ...
 • Гарабағ Азәрбајҹанындыр

  Икинҹи Гарабағ Мүһарибәсиндә ҹанларындан кечән Руһаниләримиз- Шејх Елмәддин Вәлишов – Видео

  Һәм зијалы һәм дә билдикләринә әмәл едән әмәлисалеһ Шиә Руһаниләри мүһарибәнин илк ҝүнәриндән ҹәбһәјә ҝедәрәк, дөјүш мејданында да өндәрләрдән олдулар. Бунларын сырасында Гум Елми Һөвзәсинин јетирмәси, Һөҹҹәтүл Ислам, Шәһид Шејх Елмәддин Вәлишов мүһарибәнин мүгавимәт сималарындандыр.

  Давамы ...
 • Гарабағ Азәрбајҹанындыр

  Шәһид олуб Һаггын Дәрҝаһына чатараг раһатланан кәшфијјатчы Әсәд Әсәдли – Мүсаһибә

  Бир дөјүшдә силаһ- сурсатлары битиб. Әсәд кечиб ермәниләрин силаһ-сурсатыны ҝөтүрүб онларын силаһыјла вурушуб. Ермәнинин бир танкыны партладыб. Дөјүшләрдә һәртәрәфли шүҹаәт ҝөстәриб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹанлы Руһаниләр сионист режимини мәһкум етдиләр – Бәјанат

  Азәрбајҹанлы руһаниләр Мөһсүн Фәхризадәнин сионист исраил режими тәрәфиндән террор едилмәсини мәһкум едибләр.

  Шәһид Мөһсин Фәхризадә тәкҹә Ислам Дүнјасы сәвијјәсиндә дејил, Үмүдүнја сәвијјәли бир алим иди. Американын Фореиҝн Полиҹј нәшријјатынын вердији ачыгламасына ҝөрә, Мөһсин Фәхризадә дүнјанын ән ҝүҹлү 500 адамы сијаһысында олан вә Иран Ислам Республикасынын беш шәхсијјәтиндән бири иди. Иран Ислам Республикасынын Нју-Јоркда, БМТ-дәки даими сәфири вә нүмајәндәси Мәҹид Тәхт Рәванчинин билдирдијинә әсасән, Шәһид Мөһсүн Фәхризадә Ҹорона вирус ашкарлама дәстинин һазырланмасы вә бу дәстин күтләви шәкилдә истеһсал олунмасы сәһәси үзрә дә ән ҹидди аддым атан шәхсләрдән бири иди...

  Давамы ...