• "феминист вә лҝбт" үнсүрләринә Јох Дејәк!

  Гум Елми Һөвзәсинин "феминист вә лҝбт" үнсүрләринин биабырчы "јүрүшү" илә бағлы Бәјанаты

  Неҹә олур ки, Азәрбајҹанда дини ајинләрин иҹрасындан өнҹә полис о мәкана мүдахилә едиб гаршысыны алыр, амма гәрбин сифариши илә һәјата кечирилән дини вә милли әнәнәләримизә тамамилә зидд олан о ҹүр гејри әхлаги топлантылар иҹтимаијјәтин ҝөзү гаршысында ҹидди бир манеә олмадан кечирилир...

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

  Гум Елми Һөвзәсинин АИП нин сәдр әвәзи Һаҹы Илһам Әлијевин сифаришли һәбсилә бағлы Бәјанаты

  Вәтәнимиз Азәрбајҹанда Игтидар јенә инанҹлы инсанлара тәзигләрини давам етдирир...

  АИП-нин сәдр әвәзи Һаҹы Илһам Әлијев Ислам алими, мүтәфәккир, инсани дәјәрләрә малик, вәтән севәр... бир инсан олараг ону вәтәнә хәјанәт маддәси илә шәрләјиб, һәбс етмәк неҹәдә ҝүлүнҹ вә утанҹвериҹи бир һалдыр.

  Давамы ...
 • Һиндистан вә Анти-Ислам Сијасәтләрин Давамы

  Гум Елми Һөвзәсинин Һиндистан дөвләтинә вердији Бәјанаты: Өзүнүзү Ислам дүнјасындан тәҹрид етмәкдән горујун

  "Еј Өвладым! Аллаһа шәрик гошма! Һәгигәтән ширк бөјүк зүлмдүр!" (Лоғман сүрәси ајә 13.)

  Бәзи екстремист һиндулар Јени-Деһлинин шимал-шәргиндә Мәсҹидләри дағыдыб вә мүсәлман мәһәлләләрини бензин бомбалары илә һәдәфә алыбдылар... Һинд рәсмиләри тәрәфиндән елан олунмуш статистикалара ҝөрә, Февралын ахыры, Мартын әввәлиндәки һәфтә әрзиндәки тоггушмаларда 46 Мүсәлман гәтлә јетирилмиш, 300-дән чох Мүсәлман исә јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Гум Елми Һөвзәси руһаниләринин бәјанаты: "Анти-Ислам сијасәтләринин гаршысыны алын!"

  Әзиз вә гејрәтли мүсәлман халгымыз! Үзүмүзү сизә тутараг төвсијә едирик ки, дини мејарлар әсасында таныјын, шәхсләрә ҝөрә јох. Һәзрәт Имам Әли (әлејһис-сәлам) бујурур: Һаггы таныјын әһлини дә таныјасыныз. Әҝәр мејарлара әсасланан динин ардынҹа ҝетмәсәк бу ајә бизим дә һалымыза шамил олар. "Әҝәр (һәгиги диндән) үз чевирсәниз Аллаһ сизи башга (онун дининә әмәл едән) гөвмлә әвәз едәр, Даһа онлар сизин кими олмазлар." (Мәһәммәд, 38)

  Давамы ...
 • Шәһидләр Өлмәз!

  Шәһид Һаҹы Гасим Сүлејманинин вәсијјәтнамәси

  Мүбарәк әлләриниздән өпүр, бу сөзләрә ҝөрә сиздән үзр истәјирәм. Буну һүзурунуза ҝәләрәк сөјләмәк истәјирдим, амма...

  Мән нөгсанлы ағлымла ҝөрүрдүм ки, бәзи шејтанлар һагг дону ҝејинәрәк тәглид мүҹтәһидләрини вә нүфузлу алимләри өз сөзләри илә сүкута вә нәјисә нәзәрә алмаға вадар етмәјә чалышырдылар вә чалышырлар. Һагг ајдындыр: Ислам республикасы, дәјәрләр, Имам Хомејнинин ирси олан вилајәти-фәгиһ. Бунлары ҹидди шәкилдә дәстәкләмәк лазымдыр. Мән һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеини чох мәзлум вә тәнһа ҝөрүрәм. Онун сизин көмәјинизә, дәстәјинизә еһтијаҹы вар. Сиз бөјүк алимләр сөзләринизлә, дәстәкләринизлә, онунла ҝөрүшләринизлә ҹәмијјәтә месаж вермәлисиниз. Әҝәр бу ингилаба хәсарәт тохунса, һәтта мәлун шаһын дөврү кими дә олмајаҹаг, һеҝемон гүввәләр халгы мүтләг динсизлијә вә дөнүшү олмајан дәрин азғынлыға сүрүкләјәҹәкләр.

  Давамы ...
 • Өлмәз Гәһрәман Шәһид Сүлејмани!

  Ҝенерал Сүлејманинин шәһадәтинин Азәрбајҹанда тәсирләри

  Һәтта медиа саһәсиндә тәһлүкәсизлик үнсүрләри арасында Азәрбајҹанын сабиг тәһлүкәсизлик мәмурларындан олмуш Илһам Исмајыл чох һәјасызҹасына тәклиф етди ки, аидијјаты органлар сосиал шәбәкәләрдә ҝенерал Сүлејманијә севҝи вә һөрмәт мөвзулу сөзләр јазан истифадәчиләри вәтән хаини кими танысын вә бу мәсәләни өз ҝүндәлијинә салсын.

  Давамы ...
 • Американын Террорчу Сијасәтләринә Етиразлар Сәнҝимир

  Сәмәдов: Сүлејманинин ән террорчу дөвләт сајылан Америка тәрәфиндән террор едилмәси бәшәријјәти кәдәрләндирмишдир

  Доктор М. Сәмәдов: Гарабағ мүһарибәсиндә Сүлејмани ордумуза көмәк едиб, Азәрбајҹаны севән, халгымызын досту сајылан шәһид Сүлејмани халгымыз тәрәфиндән һеч заман унудулмајаҹаг

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Сәрәнҹам имзаланды: Гасым Сүлејманинин өлүм тарихи тәгвимә хүсуси ҝүн кими салынды

  Иран Ислам Республикасы шәһид Маршал Гасым Сүлејманинин АБШ ҹинајәткар дөвләти тәрәфиндән хүсуси террор әмәлијјатында гәтлә јетирилдији тарихи, јәни 13 Деј (јанварын 3-ү) “Бејнәлхалг Мүгавимәт Ҝүнү” елан етди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  “Өлмәз шәһид”, тәһсилсиз ҝенерал - АБШ һүҹумунда өлдүрүлән Гасым Сүлејмани кимдир?

  Гасым Сүлејмани Әфганыстандан Ирага гәдәр Иранын бөлҝәдәки сијасәтиндә ән әһәмијјәтли шәхсләрдән бири олараг таныныб.

  Сүлејмани 2018-ҹи илин ијул ајында Трампын Ирана гаршы мүһарибә тәһдидләринә ҹаваб олараг, “Дүнјада ҝөрүнмәмиш һәрәкәтлә бизи тәһдид едирсиниз. Мүһарибәјә башлаја биләрсиниз, анҹаг биз буна сон гојаҹағыг” сөјләмишди.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Берлиндә АБШ вә исраил тәрәфдарларынын етиразларына бахмајараг Сәрдар Сүлејмаинин хатирәси анылыб – Фото

  Гејд едәк ки, Америка вә сионист исраил режиминә бағлы гүввәләр, һәмчинин зидди ингилаб мүнафиг гүввәләрә аид үнсүрләр Берлиндә јерләшән Имам Рза (әлејһи сәлам) адына Ислам Мәркәзи өнүндә шәһидләрә аным мәрасиминин кечирилмәсинә етираз едибләр. Мәрасимин еһтимал олунан гаршыдурмадан узаг олмасы үчүн мәнтәгәјә 300 полис гүввәси ҝәтиздирилиб.

  Давамы ...
 • Аллаһ Јолунун Давамчылары!

  Әфсанәви Шәһид Сүлејманинин һәјатына гыса бир бахыш – Видео клип

  "Суријадан Ирага рәсми дәвәт илә ҝәләрәк Бағдад һава лиманындан Һәшдуш-Шәбинин машын карваны илә јерли вахтла 01:20 радәләриндә јола дүшән Ҝенерал Гасим Сүлејмани вә онун Ираглы силаһдашы Әбу Меһди Мүһәндис вә диҝәрләри Америка пилотсуз тәјјарәләринин һүҹумуна мәруз галмышлар."

  Давамы ...
 • Карикатура

  Инфографик \ Јалныз Бир Шиллә

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата ҝөрә, КҺАМЕНЕ.ИР порталы Ислам Ингилабынын бујурдугларына әсасән "Јалныз Бир Шиллә" адлы портрет јајымлајыб. Бу портретдә Имам Хаменеи ҹәнабларынын минләрлә Гум сакинләри гаршысында етдији чыхышынын бу ҹүмләси јазылыб: "Интигам вә бунун кими сөзләр башга мәсәләдир, ҝеҹә онлара бир шиллә вурулду бу исә башга бир мәсәләдир. Һәрби әмәлијјатларын бу формада апарылмасы кифајәт етмир. Гаршыдурмада мүһүм мәсәлә Американын бөлҝәдәки фасид һүзуруна сон гојулсун." 8.1.2020

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Дөвријјә намазы ешитмишдим, дөвријјә зијарәтиј ох! Һаҹы Гасим дөвријјә зијарәти едир санки...

  Саламларымызы Һәзрәт Зәһраја (әлејһа сәлам) јетир! Аллаһдан истә ки, биз дә сәнинтәк Аллаһа табе олаг. Лагејд олмајаг,

  "Сәрдарҹан бизи дә шәфаәт елә. Азәрбајҹанын гејрәтли оғуллары, нечә ҝүндүр ки, истеһзалара, басгылара мәһәл гојмадан сәндән дејир, сәндән јазыр, сәни тәблиғ едир, сәнә ҝөрә сосиал шәбәкәләрдә һагг дүшмәнләри гаршысында синәләрини сипәр едирләр."

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Һаҹы Тале Бағырзадә: Һәгиги Әбубәкр әл Бағдади елә Транпын өзүдүр!

  ЕјИсламүммәти! Башыныуҹатут! Сәнин Гасим Сүлејмани кими бөјүк шәхсијјәтин вар. Башын сағ олсун!

  "...Гој буну Ислам дүнјасына гәним кәсилән ганичән дүшмәнләр, бејнәлхалг ипмерализмин төр-төкүнтүләри бејинләриндә һәкк етсинләр ки, Һаҹы Гасим Сүлејмани әсла өлмәди. Әксинә, шәһадәтә говушдуғу андан Ислам дүнјасынын дүшмәнләринин даһа горхулу рөјасына, даһа тәһлүкәли кабусуна чеврилди..."

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Сүлејманијик!

  Чаггал сүрүсүнүн даһа бир дезинформасијасы – Фото факт!

  Амма Һаҹы Гасим Сүлејманинин јанында олан бу шәхс кимдир?

  "...Ҝуја 26 алты ил бундан габаг өлдүрүлән ермәни Монте Мелконјанла Һаҹы Гасим Сүлејмани илә шәклини пајлашыблар. Амма һәлә дә ағылларына гојулмуш коду ача билмәдијиндән бу уҹуз јалана әл атыблар. Өзү дә шәкили рәнҝсиз едиб, ҝуја көһнә бир шәкил тапыблар..."

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Кәрбәла ҹүмә намазы хүтбәсиндә гираәт едилән бәјанат: Илаһи дүшмәнин кин газанлары ҹуша ҝәлмишдир

  Илаһи, динимиздә тәфригәјә дүшмәкдән, дүшмәнимизин чох вә сајымызын аз олмасындан сәнә шикајәт едирик.

  "...Әлләримизи дуа үчүн уҹа Аллаһын дәрҝаһына галдырыб Ондан истәјирик ки, Иран вә Ирагы дүшмәнләрин вә Аллаһдан үз чевирәнләрин шәриндән узаг етсин..."

  Давамы ...
 • Иннә Лилләһи Вә Иннә Иләјһи Раҹиун

  Гум Елми Һөвзәсинин азәрбајҹанлы руһаниләри АБШ-ын сон террор актыны мәһкум етдиләр- Бәјанат

  "...Милјонларла инсанларын һәјатыны хилас едән, Азәрбајҹан, Боснија, Фәләстин, Сурија, Әфганыстан, Јәмән, Ливија вә Ирагда мәзлумларын һарајына чатан, дүнја империалистләринә гаршы вурушан Ҝенерал Гасим Сүлејмани әлејһинә һазырланан террор һадисәси тәкҹә мөмин вә мүсәлманлары дејил бүтүн дүнја азадәләрини гәм дәрјасына гәрг етмиш вә о, Сәрдарын дүшмәнләриндән интигам алма һиссини гәлбләрдә аловландырмышдыр..."

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Дүнјада Радикализимин Ән Бөјүк Гурбанлары Мүсәлманлардыр

  Рамазани: Зәкзәки ислаһатлардан башг нә етмишдир ки 6 өвлады Шәһид едилди, өзүнә исә буҹүр зүлм едилир?!

  "Бәзиләри Исламы анҹаг мәрһәмәт бахымындан инсанлара танытдырырлар. Шүбһәсиз Ислам мәрһәмәт үзәриндә гурулуб вә әзиз Ислам Пејғәмбәри аләмләрә рәһмәт олараг ҝөндәрилмишдир. Амма бу о демәк дејилдир ки, Ислам Пејғәмбәри һеҝемонлара гаршы мөвге билдирмәмишдир. Истикбарчылар вә һеҝемон гүввәләр гаршысында мөвге сәрҝиләмәк ағлын гәбул етдији вә ағыллы инсанларын тәјид етдији мәсәлә олмагла јанашы һәм дә Ислам Дининдә белә бир мөвге сәрҝиләмәјә әмр олунмушдур."

  Давамы ...
 • Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Хәбәрләри

  Имам Хаменеи ҹәнаблары Үмүмдүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасына јени Катиб тәјин етди

  Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи јени фәрман верәрәк Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Доктор Рза Рәмәзани ҹәнабларыны Үмүмдүнја Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Ассамблејасына Баш Катиб вәзифәсинә тәјин етмишдир.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим вә Мүбарәк Рамазан Ајы

  Бу ајда охунан бир Гуран ајәси, башга ајларда бир Гуран хәтм етмәјин савабына маликдир

  Бу ајын әзәмәти үчүн елә бу кифајәтдир ки, Мүгәддәс Гуран бу мүбарәк ајда назил олмушдур. Бу ајда беһишт гапылары ачылар вә һәр кәсә бағышланма вәдәси вериләр. Бу ајда инсанларын талеји һәлл олар вә рузиси бөлүнәр.

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим вә Илаһи Инҹиләр

  Имам Хаменеи Гуранла үнсијјәт мәҹлисиндә: Шејтан вә кафирләр үзәриндә гәләбә чалмағын јеҝанә јолу мүгавимәтдир-Фото

  Имам Хаменеи ҹәнаблары Гураны мисилсиз бир инҹәсәнәт нүмунәси адландырараг әлавә едибләр: "Иҹтимаијјәтин Гуран илә үнсијјәти иҹтимаијјәтин дүнја вә ахирәт илә бағлы мәсәләләрдә ҝүҹлү вә мөһкәм олмасына сәбәб олаҹаг."

  Давамы ...
 • Өлүм Тәкамүл Механизимидир

  Өлүләрин бу дүнјада дирилмәси һадисәләри неҹә баш верибдир?

  Бәгәрә 55-56: Бәни-Исрајилдән олан бир дәстә Аллаһы ҝөрмәји истәјирләр вә бу заман илдырым онлары вурур вә онлар өлүрләр вә сонра дирилирләр, Аллаһа шүкүр едирләр. “Вә (јадыныза салын) о заман(ы) ки, дединиз: «Еј Муса, Аллаһы ашкар сурәтдә ҝөрмәјинҹә, сәнә әсла иман ҝәтирмәјәҹәјик». Беләликлә, ҝөзүнүз баха-баха, сизи илдырым вурду. Өлүмүнүздән сонра сизи (јенидән) дирилтдик ки, бәлкә шүкүр едәсиниз”.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Шабан ајынын 11-и һәзрәт Әли Әкбәрин (ә) мөвлуду ҝүнүдүр

  Һәзрәт Әли Әкбәр (әлејһи сәлам) 33-ҹү һиҹри гәмәри или шәбан ајынын 11-дә Мәдинәдә дүнјаја ҝәлиб. Онун һөрмәтли валидејни дүнја шиәләринин үчүнҹү имамы һәзрәт Һүсејн ибн Әли (әлејһимә сәлам), анасы исә Лејла бинти Әби Мурраһ (сәламуллаһи әлејһа) олубдур.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Шабан ајынын 5-и дөрдүнҹү имам, һәзрәт Зејнул-Абидинин (ә) мөвлуд ҝүнүдүр

  Имам Сәҹҹад бүтүн инсани кејфијјәтләриндә камил иди. О һәзрәт өз дөврүндә ән тәгвалы, сәбирли вә еһтирамлы инсан иди. О һәзрәт јүксәк әхлаги сәҹијјәләрә әла нитгә малик иди.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

  Имам Һүсејнин (ә) бүтүн һәјаты иззәти-нәфсин ән үстүн нүмунәсидир

  Имам Һүсејн (ә) бујурур: “Зијадын оғлу – бу накәс мәндән истәјир ки, икисиндән бирини сечим: ја зилләтә бојун әјим вә ја да гылынҹа. Бизим “һејһат минназ-зилләт”имиз һара, зилләтә бојун әјмәјимиз һара? Аллаһ разы олмаз зилләтә бојун әјәк”.

  Давамы ...
 • Ислам

  Шабан ајы вә әламәтдар ҝүнләри

  Шәбан ајы һиҹри-гәмәри илинин сәккизинҹи ајыдыр.

  Һәмчинин пејғәмбәр (с) бу ајын шәбан адландырмасыны бир башга ҹүр мәналандырыб вә бу ајы хејир бәрәкәт ајы кими танытдырыб: “О шәбан адланыб, чүнки мөминләрин рузиси бу ајда бөлүнәр” (Сәвабул-әмал)

  Давамы ...
 • Гуртулуш Бајрамы

  Мәбәс Бајрамыныз Мүбарәк!

  Милади тарихи илә 610-ҹу илдә Рәҹәб ајынын 26-дан 27-ә кечән ҝеҹәдә Мәккә шәһәринин кәнарында јерләшән Ҹәбәлүл-Нура дағындакы Һәра мағарасында артыг узун илләрдән бәри һәфтәләрлә ибадәтлә мәшғул олан һәзрәт Муһәмәд Әмин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Аллаһ Тәала тәрәфиндән рәсми олараг һәзрәт Ҹәбраил Әмин васитәси илә Она назил олунан вәһји инсанлара чатдырмаға мәмур олур.

  Давамы ...
Mourining of Imam Hossein
Asura mystery of creation
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib