Имам Хаменеи: Бу јарышмаларда Иранлы идманчы гадынлар, сүбут етдиләр ки, Ислами һиҹаб парламағын гаршысыны алан манеә дејилдир.