• Биз Зәкзакијик!

  Ниҝеријалы көрпәләр Шејх Зәкзаки вә ханымынын азадлығы тәләби илә Аксија Кечиртдиләр – Фото

  Шејх Зәкзаки, ханымы вә бүтүн ҝүнаһсыз јерә ҝүлләләнәрәк һәбс едилмиш Шиәләрин азад едилмәси мәгсәди илә кечирилән митингдә АБШ, исраил вә Сәудијјәјә гаршы мүхтәлиф фикирли шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик!

  Ниҝеријалы гадынлар тәзаһүрат етди – Шејх Зәкзаки вә Ханымына Азадлыг! – Фото

  Ҹүмә Намазы гылындыгдан сонар гадынлар Шејх Зәказаки вә онун Ханымынын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзакинин азадлығын тәләб едир – Кану вә Бучи шәһәрләри аксијаларда давамлыдыр – Фото

  Аксијачылар режимин Шиәләрә гаршы тәтбиг етдији зоракылығы мәһкум едәрәк Шејх Зәкзакинин азад олунмасыны истәјибләр.

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ганлы Зарија Шиә Сојгырымынын Шәһидләриндән бири дәфн едилди – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик!

  Ниҝеријада Зарија Шиә Сојгырмына етираз әламәти олараг Шәһидләрин 40-да Шејх Зәкзакијә азадлыг тәләб олунду- Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында Ганлы Нардаран Фаҹиәси кими Ниҝеријада да бу өлкә президентинин бир-баша нәзарәти алтында Ниҝерија һәрбичиләри тәрәфиндән мисилсиз амансызлыгҹасына Шәһадәтә јетирилмиш Зарија Шиәләринин 40 мәрасими Кадуна вә Зарија шәһәр сакинләри тәрәфиндән хүсуси гејд едилиб. Һәр ики шәһәрләрдә Шәһидләрин 40 мәрасимләри илә јанашы залым режимин һәбс етдији башда Ајәтуллаһ Шејх Зәкзаки олмагла мәзлум инсанларын азадлыға бурахылмасы тәкид олунуб.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријанын Кану шәһәриндә Зарија Шиә Сојгырымынын 40 мәрасими кечирилиб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Республикасында Ганлы Нардаран Фаҹиәси кими Ниҝеријада да бу өлкә президентинин бир-баша нәзарәти алтында Ниҝерија һәрбичиләри тәрәфиндән мисилсиз амансызлыгҹасына Шәһадәтә јетирилмиш Зарија Шиәләринин 40 мәрасими Кану шәһәр сакинләри тәрәфиндән хүсуси гејд едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам Һөкүмәтинин Гәләбәси

  Иран Ислам Республикасы АБШ вә Гәрбин санксијаларыны ҝөтүздүртдү; Дүнја јени дөнәмә ҝирди

  АБШ-ын ИИР-а гаршы нүвә програмы илә бағлы санксијалары дајандырдығы һаггында мүвафиг сәрәнҹамы да артыг өлкә башчысы Барак Обама имзалајыб. О, һәмчинин өз сәрәнҹамы барәдә Сенат вә Нүмајәндәләр Палатасыны да мәлуматландырыб.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Шејх Зәкзакидән хәбәр вар

  Ниҝерија Әһлибејт тәрәфдарларынын лидеринә ҝөрүш верилди.

  “Ислам Алимләр Бирлији" һәрәкатынын үзви: "Шејх Зәкзаки вә аиләси һазырда муалиҹә алырлар. Һәрәкатын үзвләриндән бәзиләри онунла ҝөрүшә наил олублар. Бу ҝүнәдәк аиләси онунла ҝөрүшә билмәсә дә, јахын ҝүнләрдә бу гадағанын ләғв олунмасы ҝөзләнилир".

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝерија полиси: "Шејх Зәкзәки сағ вә саламатдыр"

  Ниҝерија халгы Шејх Ибраһим Јәгуб Зәкзәкинин азад бурахылмасы тәләбилә митингләрини фасиләсиз олараг давам етдирир.

  Гадынларын сөзчүсү һаҹыханым Аишә Һәсән етиразларла бағлы ачыглама вериб. О, ордунун бомбалар вә мүхтәлиф партлајыҹы маддәләр истифадә етмәклә 27 саат мүддәтиндә мүсәлманлара гаршы гәтлиам етдијини вә миндән артыг мүсәлманы гәтлә јетирдијини билдириб.

  Давамы ...
 • Биз Һаммымыз Зәкзакијик

  Ниҝеријада 700-дән чох Әһли-Бејт (ә) давамчысы итҝин дүшүб

  И. Муса: “Ниҝерија Ислами Һәракатына үзв олан 220 нәфәр һазырда Кадуна һәбсханасында сахланылыр.”

  Ниҝерија Ислами Һәракатынын сөзчүсү: “Биздә олан сијаһыја ҝөрә декабрын 12-дә баш верән о фаҹиәдән сонра 730 киши вә гадын итҝин дүшүб. Бу шәхсләр ја орду гүввәләри тәрәфиндән өлдүрүлүб, ја һәбс олунублар. Лакин онларын талеји илә бағлы һеч бир мәлумат јохдур.”

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија дөвләтинин төрәтдији Шиә Сојгырымынын зәрәрчәкәнләри – Фото (+18)

  Һал шаһидләринин билдирдијинә ҝөрә, хејли сајда јаралы һәрбичиләр тәрәфиндән һәбс едиләрәрк зинданлара салынмыш вә орада онлара һеч бир тибби јардым ҝөстәрилмәмишдир. Јаралыларын әксәријјәти тибби јардымын олмамасы уҹбатындан зинданда дүнјаларыны дәјиширләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзакијик

  Ниҝеријалы ушаглардан Шејх Зәкзакинин азадлығы үчүн мөһтәшәм тәзаһурат – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Сукуту шәһәринин азјашлы ушаглары Шејх Зәкзакинин азад едилмәси үчүн мөһтәшәм аксија тәшкил едибләр. Хатырладаг ки, Ниҝерија дөвләтинин президенти Муһаммаду Буһаринин нәзарәти илә, 2015-ҹи илин Декаб ајында Орду Гүввәләри Ниҝерија Шиәләринин рәһбәри, Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә һүҹум чәкәрәк 2000-дән артыг Шиә ҹаваны Шәһид етмиш Шејх Зәкзаки башда олмагла јүзләрлә ҝүнаһсыз инсан мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар. Ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алан Шејх Зәкзаки ҹәнаблары јаралы вәзијјәтдә һәбс олунуб. Бу ҝүнә кими һеч кими онунла ҝөрүшә бурахмырлар.

  Давамы ...
 • Мәзлумларын Дајағы ИИР-да

  Мәсҹиди Әзәм вә Имам Хомејни (р) сәһниндә Нардаран, Ниҝерија шәһидләри вә Шјх Нимрлә бағлы мәрасим кечирилди- Фото

  Ајәтуллаһ Зәнҹани: Исламла, хүсусилә Имам Һүсејн (ә) мәктәбинә гаршы башланан амансыз мүбаризәләр шүбһәсиз мәғлубдур.

  Мәҹлисдә јүзләрлә тәләбә вә руһаниләрлә јанашы Гум Елмијјә Һөвзәнин Али Тәглид МӘрҹәләри вә Бөјүк Елми Шәхсијјәтләри дә иштирак едиб. О ҹүмләдән Ајәтуллаһ Әмини, Ајәтуллаһ Әләви Горгани, Ајәтуллаһ Бушеһри, Ајәтуллаһ Сејид Әһмәд Хатәми, Ајәтуллаһ Сәиди, Ајәтуллаһ Шејх Мәһәммәдҹавад Фазил Ләнкәрани, еләҹә дә Ајәтуллаһ Хаменеи, Ајәтуллаһ Систани, Ајәтуллаһ Нури Һәмәдани, Ајәтуллаһ Хорасани, Ајәтуллаһ Ҹәфәр Сүбһани, Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази, Ајәтуллаһ Вәһид Хорасанинин дәфтәрханаларынын мәсул нүмајәндәләри иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Сәуд Сүлаләсинә Гаршы Етиразлар Сәнҝимир

  Вашингтон вә Чикаго шәһәрләри Сәудијјәјә гаршы етираз етди – Фото

  Етиразчылар Сәудијјә режиминин Вашингтондакы сәфирлији гаршысында топлашараг анти-Сәуд шүарлар сәсләндирибләр.

  Чикагодан верилән мәлуматда исә билдирилир ки, шәһәр сакинләри Шејх Зәкзакинин һәпсинә вә Шејх Нимр Багир әл Нимрин Сәудијјә режими тәрәфиндән едам едилмәсинә кәскин реаксија билдирәрәк хијабанда бир араја ҝәлдиләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзакијик

  Канадалылар Шејх Зәкзакинин азад едилмәсини тәләб етдиләр – Фото

  Бир груп Оттава әһалиси Ниҝерија дөвләтинә бағлы бир мәркәз өнүндә пикет кечирәрәк Шејх Зәкзакинин азад едилмәсини истәјибләр.

  Ниҝерија дөвләтинә бағлы бир мәркәз өнүндә етираз пикетин тәшкил едәнләр “Ниҝерија ордусу вә Боко Һарам Ејнидир!”, “Јашасын Зәкзаки!”, “Зәкзаки Азад Едилсин!” кими шүарлар сәсләндирибләр.

  Давамы ...
 • Һаммымыз Зәкзакијик

  Норвечлиләр Ниҝерија Шиәләринин сојгырымы илә әлагәдар етираз аксијасы кечиртдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Норвечин Осло шәһәр сакинләри Ниҝеријанын мүдафиәсиз мәзлум Шиә вәтәндашларынын өлкә һәрбичиләри тәрәфиндән вәһшиҹәсинә сојгырым етмәсини вә Шиәләрин Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзаки һәзрәтләрини автомат силаһлар илә ҝөз вә синә наһијјәсиндән јаралајыб даһа сонра тәһгир едиҹи сүрәтдә тибби шәраитә малик олмајан зиндана апарылмасына гаршы етираз аксијасы кечирибләр.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)