• Дүнја Халглары Арасында Мәрһәмәтли Пејғәмбәр (с) Үчүн Кечирилән Милад Бајрамы

  Кәшмирдә Вәһдәт Һәфтәси мүнасибәти илә Шејх Зәкзәкилә һәмрәјлик јүрүшү – Фото

  Кәшмирин Сиринҝәр шәһәриндә кечирилән јүрүшдә Шиәләр Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзакинин азадлыға бурахылмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија режими Шејх Зәкзәкијә гаршы јени тәхрибат һазырлады: Шејх Зәкзәки јенидән һәбс олунмалыдыр!

  Гејд едәк ки, өтән һәфтә Абужа Федерал Али Мәһкәмәси, 2015-ҹи илин Декабр ајында Ниҝерија президентинин нәзарәти илә һәрбичиләр тәрәфиндән Ниҝерија Шиәләринә, хүсусилә дә, ИМН тәрәфдарларына гаршы һәјата кечиртдији сојгырымдан сонра, өлүмҹүл вәзијјәтдә һәбс олунан Шејх Зәкзәки вә һәјат јолдашынын азадлыға бурахылмасына һөкм вермишдир.

  Давамы ...
 • Ниҝерија һөкүмәти нөвбәти ҹинајәтә һазырлашыр!

  Ниҝерија ордусу Әрбәин мәрасиминә һүҹума һазырлашыр.

  РЕСА хәбәр аҝентлијинин хәбәринә ҝөрә; Ниҝерија Ислами Һәрәкаты дүнән бир бәјанат јајымлајараг, Ниҝерија ордусунун Әрбәин ҝүнү шиә мүсәлманларын мәрасимләринә чох ҝениш һүҹум һазырладығыны ачыглады.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кадуна шәһәр сакинләри Шејх Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб едирләр – Фото

  Мәлуматымыза ҝөрә, өтән ҝүн Кадуна шәһәр сакинләри хијабанлара ахышараг Ниҝерија режиминдән тез бир заманда Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин вә минләрлә ҝүнаһсыз Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Ниҝерија режими Шејх Зәкзәкинин азадлығыны тәләб едән аксија иштиракчыларыны зәһәрләрди – Фото

  Пајтахт Абуча шәһәриндә јерләшән Милли Мәркәз гаршысында сүлһмәрамлы аксија кечирән Шиәләрдән онларла нәфәри режимин зоракылығы нәтиҹәсиндә мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јараланыблар.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија полиси Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн кечирилән сүлһамиз аксијаја вәһшиҹәсинә һүҹума кечди - Фото

  Пајтахт Абужанын јолларында етираз нүмајиши кечирәнләр һөкумәт әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр.

  Ниҝерија режимин полиси әнәнәви олараг аксија иштиркачыларына гаршы зоракәлыг тәтбиг едиб вә онларла шәхс јараланыб вә онларла ҝүнаһсыз Шиә сахланылыб. Полис сүлһамиз аксија иштиракчыларына гаршы зәһәрли ҝөзјашардыҹы газлардан, пластик ҝүлләләрдән истифадә едиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалы тәләбәләр Шејх Зәкзәкијә азадлыг тәләбилә јүрүш етдиләр - Фото

  Јүрүш митингиндә иштирак едән јүзләрлә тәләбә, "Шејх Зәкзәкијә азадлыг!" шүарыны сәсләндирибләр. Һөкумәтдән Зарија гәтлиамыны төрәдән орду рәсмиләрин гаршы тәдбир ҝөрмәси тәләб олунуб. Аксијанын сонунда тәләбәләр тәрәфиндән гәтнамә гәбул едилиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Кано сакинләри Шејх Зәкзәкинин азадлығыны тәләб етмәкдә исрарлыдыр – Фото

  Етираз аксијасы кечирән сакинләр Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери, Ниҝерија Шиәләринин Дүнја Сәвијјәли Танынмыш Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла дөвләт тәрәфиндән вәһшиҹәсинә һәбс олунан миндән чох Шиәнин азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Шејх Зәкзаки Иран Ислам Республикасына дәрин тәшәккүрүнү билдирди

  Ајәтуллаһ Зәкзаки: “Гум шәһәринә, хүсуси илә дә, Ајәтуллаһ Әрафи вә Ајәтуллаһ Әракијә мәним саламымы чатдырын. Ајәтуллаһ Әраки бизә олунан зүлмләрә ҝөрә чох зәһмәт чәкир, Ајәтуллаһ Әрафи исә өз нөвбәсиндә ҹүмә хүтбәләриндә бизи јад едир.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн кечирилән аксијалара давам етдирир – Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгынын Шејх Зәкзакијә дәстәк аксијасы сәнҝимир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри Кадуна бөлҝәсиндә Шејх Зәкзакијә дәстәк мәгсәди илә јүрүш тәшкил едәрәк 330 км пијада ҝедибләр. Аксија иштиракчылары јолбоју Ајәтуллаһ Ибраһим Зәкзакинин леһинә шүарлар сәсләндирбләр. Әбуҹа бөлҝәсиндә сонланан јүрүшдә чыхыш едәнләр Шејх Ибраһим Зәкзакинин азадлығыны тәләб едибләр. Полис јүрүшә мүдахилә етмәјиб вә инсидентсиз сона јетиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Ниҝеријалылар Ајәтуллаһ Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб едирләр, ардыҹылыр митингләр давам едир - Фото

  Әһли Бејт - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кано шәһәр сакинләри Ҹүмә Ҝүнү һава шәраитинин јағмурлу олмасына бахмајараг сүлһмәрамлы аксијаларына давам едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр. Митингдә чәхәш едән Шејх Сануси Әбдүл-Ғәдир Куки вурғулајыб: Бүтүн дүнја Ајәтуллаһ Ибраһим Зәкзәкинин ҝүнаһсыз јерә һәбс едилидијинә тәкид едир вә һәр бир кәс үчүн бу мәсәлә ајдындыр. Биз Шејх Ибраһим Зәкзәкинин азад едилмчәси вә сәһһәтинин бәрпа олунмасына гәдәр митингләримизә давам едәҹәјик.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкини азадлығы уғрунда сүлһмәрамлы аксијалара давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Кадуна шәһәр сакинләри бир даһа хијабанлара чыхараг өлкә рәсмиләриндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш Шиә руһаниси Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла 2000-ә јахын Шиә мәһбсларынын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија пајтахты ајаға галхды, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, пајтахт Абуҹа шәһәр сакинләри ајаға галхараг Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери вә Ниҝерија Шиәләринин даһи шәхсијјәти, өлкәдә Шиәлијин әсасыны гојан Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзәкинин тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кадуна чһәр сакинләри Шејх Зәкзәкини вә диҝәр ҝүнаһсыз Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија халгы Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла миндән артыг мәзлум Шиәләрин азад едилмәси үчүн нөвбәти аксија програмына старт вердиләр. Кадуна шәһәр сакинләри хијабанлара чыхараг сүлһмәрамлы аксија тәшкил едиб, мөвҹүд режимдән тез бир заманда Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин вә диҝәр ҝүнаһсыз мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәкинин оғлу: "Атамын бир ҝөзү кор, әли вә ајағы исә ифлиҹ олуб"

  Үч гардашымла јанашы, ҝүнаһсыз халгын өлдүрүлмәсинә вә гәтлә јетирилмәсинә шаһид олмағым дөзүлмәз бир вәзијјәтдир. Анам вә атам һәбсхана отагларында дејилләр. Онлар тәһлүкәсиз вә раһат бир шәраитдә дә сахланылмырлар. Ниҝерија ордусу кечән сәккиз ај әрзиндә гардашларым, бибим вә бир чох гоһумларымын да араларында олдуғу миндән артыг ҝүнаһсыз халгы өлдүрдү. Једди дәфә анама атәш ачдылар, атам да тәк ҝөзүнү итирмәклә јанашы, голу вә ајаглары да ифлиҹ олду. Аиләмин белә бир вәзијјәтдә нә һәкими, нә дә вәкили вар. Һалбуки Дөвләт Хидмәтләри Назирлији онлары горудуғуну иддиа едир. Бу сәккиз ај әрзиндә ән пис тәһгирләрә вә зоракылыға мәруз галмышыг. Белә ки, шәкилләримизи мәтбуатда дәрҹ етдирәрәк, бизим нүфузумуза зәрәр вурмаг истәдиләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија халгы Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәр вә рајонларында сүлһмәрамлы етираз аксијалары давам едир. Белә ки, Шејх Зәкзәкинин портиретләрини әлләриндә тутан аксија иштиракчылары өлкәјә һаким кәсилмиш режим тәрәфиндән Шиәләрин лидери Шејх Зәкзәки ҹәнабларынын ганунсуз сүрәтдә һәбс етмәсини мәһкум етмиш вә Зарија Шиә Сојгырымыны төрәдәнләрин тезликлә ҹәзаландырылмаларыны тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын 12-дән башлајараг 14-нә кими Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Шејх Зәкзәкинин гызы: Ниҝерија ингилабы Иран Ислам ингилабындан гајнагланды

  О, (Шејх Зәкзәки) имам Хомејнинин сөһбәтләрини топлајараг, халгымыза пајлајырды.

  "Шејх Зәкзаки фәалијјәтинин илк анларында чох аз сајда инсанла бирликдә иди, әтрафындакыларын сајы 20-јә чатанда севинмишди."

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Ордусу Зарија Шиәләринин Сојгырымында ҝүнаһкар танынды – Фото

  Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик

  Шејх Зәкзәки зинданда олса да, Шиәләр Ниҝерија һәрбичиләрин маневринә бахмајараг Гүдс Ҝүнүн гејд етдиләр- Фото

  Аксија иштиракчылары ИИР-ын бајрағыны, Имам Хомејни вә Хаменеи һәзрәтләринин портиретләрини ҝөјә уҹалдараг АБШ вә сионист јәһуди режиминин бајрагларыны тапдаг алтына атыб јадырыблар.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәки һүгугларынын бәрпасы үчүн Ниҝерија режими вә орду гүввәләрини мәһкәмәјә верди

  О, билдириб ки, онун һәбс едилмәси вә һабелә узун мүддәтдә зинданда сахланылмасы ганунсуз олуб вә бу ишлә бағлы һеч бир мәһкәмә проссеси кечирилмәјиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Шиәләринин режим әлејһинә сүлһамиз аксијалары сәнҝимир - Фото

  Шәһидләр Ҝүнү ады илә өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә аксијалар кечирилиб, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг!

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри өлкәнин мүхтәлиф шәһәрләриндә Шәһидләр Ҝүнү адлы аксија кечирәрәк Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла режим тәрәфиндән һәбс едилән 1000-дән чох Шиәнин тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын бир нечә шәһәри ајаға галхды, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријада сионист сәудијјә режиминин сифариши әсасында 2015-ҹи илин Нојабырын 26-да мөвҹуд режим тәрәфиндән ҝүнаһсыз Шиәләрә гаршы һәјата кечирилән Сојгырым вә күтләви һәбсләрдән сонра сүлһамиз етираз аксијалары сәнҝимәк билмир. Белә ки, Ниҝеријанын Кано, Бучи, Јула, Зарија вә с. шәһәрләриндән сонра нөвбә Гумбе вә Азар шәһәрләринә дә чатыб. Минләрлә инсан мүнтәзәм шәкилдә һәјата кечирлилән аксијада иштирак едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Бучи шәһәри Әлламә Зәкзәкинин азадлығыны тәләб едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бучи шәһәр сакинләри Кано вә Јула шһәр сакинләринә ләббејк дејәрәк Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верибләр. Онлар Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары әкс тәгдирдә митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кано шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығыны тәләб етди, аксијалар давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кано шәһәр сакинләри Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верәрәк Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки вә диҝәр ҝүнаһсыз Шиә мәһбусларын азад едилмәјәҹәји тәгдирдә етираз митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Јула шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди